Posttraumatisk stressyndrom(PTSD) er en lidelse som er forårsaket av spesielle hendelser. Det er et område vi den senere tiden har fått betydelig økt kunnskap om.

PTSD og den aktuelle hendelsen kan gi grunnlag for erstatningskrav for inntektstap og merutgifter som kan kobles til traumet. Du kan også søke menerstatning i den grad muligheten for livsutfoldelse er redusert i forhold til før tidspunktet for hendelsen.

Her kan du lese mer om hva PTSD innebærer, hva du kan søke om i erstatning og hva eventuelt en advokat kan hjelpe deg med.

Hva er PTSD?

Det er altså konkrete hendelser som gjør at den som blir utsatt for den eller vitne til den har psykiske plager eller traumer i lang tid etterpå.

Vi tenker for eksempel på veteraner som har deltatt i krigshandlinger.

Også trafikkulykker, arbeidsulykker, voldshandlinger eller seksuelle overgrep kan utløse PTSD.

Det er spesialister innen psykiatri eller psykologi som fastslår en diagnose for PTSD etter undersøkelser målt opp mot et internasjonalt diagnosesystem.

Slik diagnostiseres PTSD

Dersom du er under utredning for PTSD eller har mistanke om at du kan ha det, kan det være nyttig å vite litt om diagnostiseringen.

Den omfatter fem hovedpunkter

 • Det er en spesiell hendelse som utløser traumet. Den kan beskrives som truende eller katastrofal på en slik måte at den kunne gitt omfattende reaksjoner fra hvem som helst.
 • Pasienten vil gjenoppleve traumet gjennom flashbacks, levende minner eller tilbakevendende drømmer. Vedkommende vil også føle sterkt ubehag ved å bli utsatt for omstendigheter som kan likne.
 • Pasienten vil søke å unnvike situasjoner som kan minne om den traumatiske hendelsen.
 • Pasienten opplever symptomer som søvnproblemer, irritasjon, sinne, konsentrasjonsvansker, årvåkenhet, overdreven skvettenhet eller husker ikke hele eller deler av hendelsen.
 • Traumet må fortsatt være til stede 6 måneder etter hendelsen. Før dette vil den aktuelle diagnosen være akutt stresslidelse.

Kompleks PTSD

Såkalt kompleks PTSD kommer i en særstilling. Det er tilfeller der pasienten har blitt påført alvorlige relasjonstraumer som barn. Disse kan være både av fysisk og psykisk art.

Kjennetegn på kompleks PTSD er at pasienten har et negativt selvkonsept, problemer med humørregulering og vansker med å ha relasjoner til andre mennesker.

Nevrologisk forskning kan faktisk vise fysiologiske endringer i hjernen på ofre for kompleks PTSD. Det bygges opp mye sterkere fryktsentre enn det som ellers er vanlig.

Kompleks PTSD regnes som svært vanskelig å behandle.

Erstatning for PTSD

Framgangsmåten for å søke om erstatning kan være litt annerledes avhengig av hvilken hendelse som har utløst den.

Er det snakk om en trafikkulykke, vil det være skadevolderens forsikringsselskap som er den som vurderer erstatningskravet ditt og utbetaler erstatningen.

Ved en yrkesskade har arbeidsgiveren plikt til å ha en yrkesskadeforsikring beregnet for slike tilfeller. Du kan også kreve erstatning fra Nav i slike saker.

Har du fått konstatert PTSD etter å ha vært offer for vold, voldtekt eller andre former for seksuelle overgrep, er det Kontoret for voldsoffererstatning som er riktig adressat for kravet. Merk at det kreves politianmeldelse av forholdet for at du skal kunne søke erstatning.

Dette kan du søke erstatning for:

 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Utgifter til behandling mm.
 • Fremtidige utgifter til behandling mm.
 • Menerstatning
 • Oppreisning
 • Erstatning for tap av forsørger

Har du behov for advokat?

Som det fremkommer ovenfor er det kompliserte medisinske og juridiske avveininger ved en søknad om erstatning for PTSD.

I forsikringssakene vil du stå overfor store og svært ressurssterke institusjoner. Det kan være du trenger bistand for å møte deres vurderinger.

Det kan også være at du er svekket på grunn av dette syndromet, og ikke har tilstrekkelig overskudd til å kunne følge opp selv. Da kan det være godt å ha en profesjonell medhjelper ved sin side.

Advokatfirmaet Teigstad har spesialisering på de fleste former for erstatningssøksmål og har fremmet mange søknader om erstatning for PTSD.

Forsikringsselskapet eller Kontoret for voldsoffererstatning vil kunne dekke vesentlige deler av advokatregningen.