LE-2016-99126
En mann ble funnet skyldig for en rekke seksuelle overgrep mot barn over internett, seksuell omgang med barn under 16 år, samt medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år. Forbrytelsene var begått over en periode på 11 år. Det var totalt 111 fornærmede mellom 9 og 17 år, men hvor de fleste var 11-12 år gamle. Med unntak av tre fornærmede som tiltalte hadde hatt seksuell omgang med «i virkeligheten», var alle overgrepene skjedd over internett.
 
Straffen ble satt til 12 år forvaring med en minstetid på 8 år. Internettovergrepene utgjorde det mest alvorlige forholdet og dannet utgangspunktet for den samlede straffutmålingen. Isolert ville det store antallet overtredelser av strl. (1902) § 200 medført fengsel opp mot 6-7 år. Spørsmålet om oppreisningserstatning ble ikke anket til lagmannsretten. Det framgår av tingrettens dom TGJOV-2015-164934 at tiltalte ble dømt til å betale oppreisning til de fleste fornærmede med beløp mellom 15 000 og 250 000 kr, til sammen over 7,5 millioner kr. For de fornærmede som kun var utsatt for nettovergrep, var det høyeste beløpet satt til 150 000 kr.
Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.
Eidsivating lagmannsrett – LE-2016-99126
Statsadvokatene i Oppland og Hedmark satte 1. desember 2015 A under tiltale for en lang rekke seksualforbrytelser mot barn begått i perioden 2003 – 2014.
Gjøvik tingrett behandlet saken over 33 rettsdager i perioden 11. januar – 9. mars 2016. Den 19. januar 2016 tok statsadvokatene ut tilleggstiltale mot A for ytterligere tre seksualforbrytelser. Alle de nye forholdene var erkjent. De ble behandlet av tingretten sammen med postene i den opprinnelige tiltalen.
Tingretten avsa dom i saken den 19. mai 2016. For straffekravets del lyder domsslutningen slik:
1. A, født 0.0.1966, frifinnes for post V e) og VII e).
2. A, født 0.0.1966, dømmes for
– 3 overtredelser av straffeloven (1902) § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206,
– 7 overtredelser av straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ,
– 3 overtredelser av straffeloven (1902) § 196 første ledd,
– 2 overtredelser av straffeloven (1902) § 193 første ledd,
– 64 overtredelser av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd,
– 35 overtredelser av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum,
– 111 overtredelser av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a,
– 1 overtredelse av straffeloven (1902) § 201 bokstav c,
– 1 overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første ledd, jf. § 14 første ledd bokstav c,
alt sammenholdt med straffeloven (1902) § 62 og § 63 annet ledd, til forvaring jf. straffeloven (1902) § 39 c nr. 1, med en tidsramme på 12 – tolv – år og en minstetid på 8 – åtte – år, jf. straffeloven (1902) § 39 e første og annet ledd.
I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 586 – femhundreogåttiseks – dager for utholdt varetekt.
3. A, født 0.0.1966, fradømmes retten til å arbeide som lærer eller være instruktør i korps eller inneha andre roller i organisert barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid, jf. straffeloven (1902) § 29 første ledd bokstav b og § 33 a annet ledd.
I tillegg ble tiltalte dømt til å betale oppreisning til de fleste fornærmede med beløp mellom 15 000 og 250 000 kroner, til sammen over 7,5 millioner kroner. Han fikk også inndratt en del data- og fotoutstyr.
Tiltalte har anket over straffutmålingen. Ved lagmannsrettens beslutning 16. juni 2016 ble anken henvist til ankeforhandling. Under saksforberedelsen oppnevnte retten de samme sakkyndige som for tingretten, spesialist i psykiatri, Terje Tørrissen og spesialist i voksenpsykologi, Line Aanrud. Mandatet var blant annet å vurdere tiltalte med tanke på faren for tilbakefall. De sakkyndige avga sin skriftlige erklæring til lagmannsretten den 17. november 2016.
Ankeforhandlingen ble holdt i Hamar tinghus 16. januar – 18. januar 2017. Tiltalte avga forklaring. Aktor dokumenterte store deler av tingrettens dom, utvalgte deler av chattelogger mellom tiltalte og de fornærmede, samt utvalgte deler av bevismaterialet ellers. Blant annet spilte han deler av videoopptak tiltalte hadde foretatt av de fornærmede mens disse hadde seksuell omgang med hverandre. Psykologspesialist Ida Enemo ga en generell redegjørelse om skadevirkninger av nettovergrep mot barn og unge, og de rettsoppnevnte sakkyndige Tørrissen og Aanrud redegjorde for sine undersøkelser og vurderinger av tiltalte.
Forsvareren ba om at tiltalte ble gitt en tidsbestemt fengselsstraff, og om at denne ble satt så lavt som mulig.
Aktor la ned slik påstand:
I tingrettens dom, domsslutningen pkt. 2, gjøres den endring at tidsrammen for forvaringen settes til 13 år og minstetiden til 9 år.
Lagmannsrettens merknader:
Saken reiser to hovedspørsmål. For det første må retten ta stilling til lengden på en eventuell fengselsstraff. Den andre problemstillingen er om det skal idømmes fengsel eller forvaring.
Saksforholdet – oversikt
Tiltalte er en 51 år gammel uføretrygdet mann. Fram til han ble sykemeldt i 2011 arbeidet tiltalte som musikklærer, samt som korpsinstruktør/-dirigent. Bortsett fra et forelegg fra 2001 for å ha vært i besittelse av framstillinger av seksuelle overgrep mot barn, er han tidligere ustraffet.
De straffbare forholdene det skal utmåles straff for, er grundig og detaljert beskrevet i tingrettens dom. For hvert av de til sammen 111 involverte barna har tingretten beskrevet konkret hva tiltaltes overgrep har bestått i og over hvor lang tid forholdet har pågått. Tingretten gjengir også hva mange av de barna som har forklart seg for retten har sagt om hvordan de har opplevde forholdet, både den gangen det pågikk og i ettertid. Disse beskrivelsene, som i tingrettens dom går over til sammen 94 sider, danner utgangspunktet også for lagmannsrettens vurderinger.
Forbrytelsene er begått over en periode på ca. 11 år, fra 2003 til tiltalte ble pågrepet i oktober 2014. Nesten alle de fornærmede var jenter i alderen 9 – 17 år. Hovedtyngden var 11-12 år gamle. Noen få av jentene har tiltalte hatt kjennskap til gjennom sitt arbeid som musikklærer eller gjennom sin virksomhet som korpsinstruktør/-dirigent. De fleste er imidlertid tilfeldige jenter han har tatt kontakt med over internett.
Med unntak av de tre fornærmede som tiltalte har hatt seksuell omgang med «i virkeligheten», altså fysisk, har alle overgrepene skjedd over internett. De aller fleste internettovergrepene består i at tiltalte har forledet unge jenter som han har chattet med, til å vise seg nakne eller halvnakne foran et webkamera. Mange av jentene, og noen få gutter, er blitt forledet til å utføre seksuelle handlinger på seg selv eller med andre barn, eventuelt dyr, foran kameraet. Til sammen 10 av de fornærmede er ved en eller – for to barns del – flere anledninger, blitt forledet til å ha seksuell omgang med hverandre. For tre av disse barna besto den seksuelle omgangen i at de ble utsatt for handlinger som er likestilt med samleie.
Tiltaltes typiske framgangsmåte var at han opprettet profiler på internett med gutte- og jentenavn. Ved å utgi seg for å være gutt eller jente i passende alder, tok han kontakt med barn, stort sett jenter, som han fant på ulike spillsteder, slik som Jippi, Habbo, Omegle og Spill123. Etter en innledende kontakt på spillstedets chattekanal, førte han samtalen over på MSN, senere Skype, hvor det var mulighet for videochat ved bruk av webkamera. Tiltalte kunne dermed se jenta han chattet med samtidig som de skrev chattemeldinger til hverandre. Men for ikke å avsløre sin egen identitet som mann i 40-årene, hadde han også et program gående på sin PC som – i stedet for webkameravideo av tiltalte – sørget for at den eller de han chattet med så videofilm eller bilder av en slik gutt eller jente som tiltalte utga seg for å være. Dette ble gjort på en måte som fikk den han chattet med til å tro at det vedkommende så, var «live». I virkeligheten viste tiltalte for det meste opptak han tidligere hadde gjort av andre barn han hadde hatt slik kontakt med.
Noen av jentene opprettholdt tiltalte en slik chattekontakt med over lang tid, opp til 2-3 år, mens andre var mer kortvarige.
Samtidig som tiltalte chattet med jentene og forledet dem til å vise seg nakne samt foreta seksuelle handlinger foran webkameraet, hadde han også gående et program på sin PC som gjorde opptak av de videooverføringene som han dermed mottok.
Tiltalte lagret dette materialet på sitt datautstyr. I databeslaget hos tiltalte fant politiet 356 timer med film av de fornærmede i saken. Politiet fant også 9 699 bilder av de fornærmede. De fleste av disse er stillbilder tiltalte selv har plukket ut fra filmene, men det er også enkeltbilder som de fornærmede har tatt selv og sendt til tiltalte, samt noen bilder tiltalte har tatt av fornærmede som han har hatt fysisk kontakt med. En del av filmmaterialet og bildene viser barna nakne, idet de poserer, masturberer seg selv, fører gjenstander inn i skjeden, utfører seksuelle handlinger med dyr (hunder og en katt) eller med hverandre. Men det er også filmsekvenser og bilder som viser påkledte barn, for eksempel idet de sitter foran skjermen og skriver chattemeldinger til tiltalte. Noe av dette materialet har tiltalte også delt med andre, blant annet ved at han har brukt opptakene i sin kommunikasjon med andre barn, jf. ovenfor. Han har imidlertid også delt noe materiale med personer som politiet ikke har klart å identifisere.
Tiltaltes overgrepsmateriale var sirlig katalogisert i et mappesystem, merket med de fornærmedes navn og ofte e-postadresse.
I tillegg til egenproduserte filmer og stillbilder hadde tiltalte også store mengder annet overgrepsmateriale lagret på sitt datautstyr. Det er tale om over 29 000 bilder og over 450 timer film. Innholdet spenner fra at barn poserer nakne til sadistisk pregete overgrep mot små barn som er bundet, dopet eller blir holdt fast mens de tilsynelatende blir voldtatt eller utsatt for andre overgrep. De yngste barna er på spebarnstadiet.
Som det går fram ovenfor, er det nær sammenheng mellom de ulike typene internettovergrep. Det som ikke kommer så tydelig fram, er at det også i ett tilfelle er sammenheng mellom internettovergrep og seksuell omgang med barn under 16 år «i virkeligheten». Dette gjelder den fornærmede som tiltalte hadde kontakt med i virkeligheten helt fram til han ble pågrepet. Denne fornærmede hadde tiltalte også chattekontakt med på internett, både som seg selv og som mange av sine profiler. Og det var gjennom profilene, som fornærmede trodde var barn på hennes egen alder, at tiltalte introduserte fornærmede for «sex med læreren», noe hun deretter altså hadde i virkeligheten.
Lengden av en eventuell tidsbestemt fengselsstraff
Rt-2009-140 gjelder et saksforhold som har mange likhetstrekk med vår sak. Den domfelte hadde begått både fysiske overgrep og internettovergrep. Internettovergrepene var begått omtrent på samme måte som i vår sak. Det var tale om et stort antall fornærmede, stort sett i samme aldersgruppe som i vår sak. Og den domfelte hadde hatt befatning med et omfattende overgrepsmateriale, både egenprodusert og nedlastet fra internett. For straffutmålingen i vår sak er dermed Rt-2009-140 et naturlig og nærliggende utgangspunkt.
En nærmere gjennomgang av saksforholdet i de to sakene viser imidlertid at det også er forskjeller av betydning for straffutmålingen.
For det første er det forskjell når det gjelder de fysiske overgrepene. I Rt-2009-140 besto disse i at gjerningsmannen over tid hadde flere samleier med to jenter som var ca. 12 år og ca. 13 år gamle – straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ. I vår sak var det tre fornærmede, men de var noe eldre, rundt 15 år, da den seksuelle omgangen startet. For én av dem var det bare tale om ett overgrep. For en annen besto den seksuelle omgangen ikke i samleie, men i masturbering og fingring. Disse forskjellene innebærer i utgangspunktet at den delen av saksforholdet som består i fysiske overgrep, er mindre alvorlig i vår sak enn i saken fra 2009. På den annen side er tiltalte i vår sak i to av tilfellene dømt for å ha oppnådd den seksuelle omgangen ved å ha utnyttet stilling og tillit (straffeloven § 193), og utnyttelsen av to av de fornærmede varte over vesentlig lengre tid. Samlet sett er de fysiske overgrepene i vår sak likevel ikke fullt så alvorlige som i Rt-2009-140.
Når det gjelder internettovergrepene, er derimot vår sak klart mer alvorlig. Dette har både med karakteren av de seksuelle handlingene å gjøre og med det store omfanget.
For 10 av de fornærmedes vedkommende er internettovergrepene av en slik karakter at tiltalte er funnet skyldig i medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år – straffeloven § 195. For tre av disse barna besto den seksuelle omgangen i at de ble utsatt for handlinger som er likestilt med samleie. Ut fra lovgivningen på gjerningstidspunktet utløste hvert av disse tre tilfellene en minstestraff på to år.
Tingretten har som nevnt redegjort konkret for de enkelte overgrepene. Det første av dem gjelder en jente på 12 og en gutt på 13. Tingretten har beskrevet det som skjedde slik:
Hva gjelder tiltalens post I a), befant [jenta] seg 8. juli 2009 på rommet til sin stebror [ … ]. Over chatteprogrammet MSN utgav tiltalte seg for å være en jevnaldrende gutt med navn «Tommy» og forledet [barna] til å ha seksuell omgang med hverandre. Tiltalte skrev til dem blant annet «får jeg se dere gjør noe da?», «jeg har ikke sett dere», «kan du ronke han?», «suger du og eller?», «pule?», «må se dere bakfra», «skal den inn i fitta nå?» og medvirket med dette til at de gned sine nakne kjønnsorganer mot hverandre og at [jenta] sugde [stebrorens] penis foran webkamera. Den seksuelle omgangen likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206, hvor samleie likestilles innføring av penis i munn.
De andre tilfellene av medvirkning til seksuell omgang skjedde på omtrent samme måte. Barna var mellom 9 og 14 år gamle. To var fetter og kusine, to andre var kusiner. Ett av forholdene gjelder to jenter som tiltalte fikk til å ha seksuell omgang med hverandre ved tre ulike anledninger. Ved en anledning fikk han den ene til å stikke skaftet på et forstørrelsesglass inn i skjeden på den andre. Ved en annen anledning lå den ene naken på ryggen og klemte selve forstørrelsesglasset fast mellom lårene, mens den andre tredde seg ned på skaftet som stakk opp. Denne typen internettovergrep er det ikke tale om i Rt-2009-140.
De øvrige internettovergrepene i vår sak gjelder forhold der tiltalte er dømt for å ha forledet barna til seksuelt krenkende atferd – straffeloven § 200 andre ledd andre punktum. I tiltalebeslutningen var disse plassert under post V og post VII. Post V gjaldt overtredelser begått under særdeles skjerpende omstendigheter – straffeloven § 200 tredje ledd. Post VII gjaldt de mindre graverende forholdene.
Tingretten har gitt følgende oppsummering av hva tiltalte er dømt for under disse postene:
For post V er overtredelsene av en slik karakter at de må tillegges betydelig vekt ved straffutmålingen. Utmålingen omfatter i alt 64 overtredelser, som alle ansees utført under særdeles skjerpende omstendigheter ettersom forholdene som oftest pågikk i lang tid og skjedde ved misbruk av det tillitsforholdet tiltalte hadde bygd opp. Handlingene var dessuten særlig krenkende ved at de fornærmede viste seg helt nakne og samtidig blitt instruert til f.eks. å masturbere seg selv og/eller føre gjenstander i skjeden. For et par av tilfellene slikker også en hund jentene i kjønnsorganet, hvilket fremstår som særdeles krenkende. De fornærmede har blitt forledet til å fremvise sine mest intime kroppsdeler i seksuelle positurer. Alt har foregått i det barna oppfattet som trygge omgivelser hjemme. I realiteten ga de fra seg kontrollen og disposisjonsretten over virtuell bruk av sine egne kropper. Dette innebærer etter tingrettens syn en særlig integritetskrenking, og som i teorien er evigvarende.
Mange av forholdene i post VII er – objektivt sett – av mindre alvorlig karakter. Det foreligger ikke «særdeles skjerpende omstendigheter», men gjelder likevel totalt 35 overtredelser. Det er i hovedsak tale om mer kortvarige episoder som omfatter visning av f.eks. naken overkropp.
Også innenfor den gruppen overtredelser som er regnet som begått under særdeles skjerpende omstendigheter, er det stor variasjon når det gjelder alvorlighetsgrad. Enkelte forhold er svært krenkende. Lagmannsretten tenker særlig på de tilfellene der tiltalte har oppfordret barna til å la seg slikke i skrittet av dyr (hund og katt) eller suge på hunders penis. I alt er det fem tilfeller der dyr er involvert. Tiltaltes framgangsmåte her har blant annet vært å normalisere slik omgang ved å vise barna at det barnet han utga seg for å være, gjorde slike ting, eller ved å omtale andre som angivelig hadde gjort det. Noen av tilfellene med innføring av gjenstander i skjeden er også ualminnelig stygge.
Et eksempel er tiltalens post V t (straffeloven § 200, tredje ledd), som inneholder flere av disse elementene. I tilknytning til denne posten og den korresponderende posten om overtredelse av straffeloven § 204a, har tingretten blant annet skrevet følgende:
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av øvrige bevis i saken. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte bildene og chattloggene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 14. mai 2010 til 17. juni 2011, via MSN, utgav seg for å være «A1», «A9», «A3», «A6», «Linda», «Marielle», «A2», «Per» og «A8» overfor [fornærmede]. Gjennom sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «forstørrelesglass», «nå er fitta på web da…», «er du kåt nå?», «skulle vært der og fingret deg», «få se hele deg da!», «tror du vi kan få se deg og eller? når du suger en hund en gang?». «far pulte hunder og hester og sauer å sånn», «vil se at du puler med den stolpen til du kommer» og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en tannbørste og en sengestolpe inn i skjeden, samt la en katt slikke seg i kjønnsorganet foran webkamera. Fornærmede var 12 år da chatten startet og tiltalte tok opp de første videobildene av henne.
Også tingrettens avsluttende avsnitt i tilknytning til disse postene bidrar til å illustrere hvor grovt dette tilfellet reelt sett var:
[Fornærmede] har for retten forklart at hun synes det hele er forferdelig. Hun kan ikke forstå at en voksen person kan ønske å påføre henne en slik byrde, og i tillegg gjøre opptak av det. Saken kommer som en tilleggsbelastning i livet hennes. Hun har som tidligere nevnt blitt utsatt for fysiske overgrep (av en annen person) og bor dessuten i fosterhjem grunnet sviktende familieforhold hjemme. Retten viser også til forklaringen til psykolog Gjertrud Myrhaug. [Fornærmede] har vært til behandling hos henne for selvmordstanker, selvskading og stort emosjonelt trykk. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, som i alle fall ikke er for lavt sett opp mot de grove krenkelsene [fornærmede] ble forledet til å gjøre.
Av sammenhengen går det fram at «for lavt» er feilskrift for «for høyt». Tingrettens vurdering av oppreisningsbeløpet understreker dermed det som er lagmannsrettens poeng i denne forbindelse. Det er at grovheten og straffverdigheten av de styggeste overtredelsene av straffeloven § 200 tredje ledd, kan være på linje med straffverdigheten av seksualforbrytelser som etter straffeloven (1902) juridisk sett faller inn under strengere bestemmelser. Dette poenget illustreres for øvrig også av at straffeloven (2005) § 299 nå likestiller det å ha seksuell omgang med barn under 14 år med å «få et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv».
I tillegg til at mange av internettovergrepene i vår sak altså er av mer krenkende karakter enn det som var tilfelle i Rt-2009-140, er det også på det rene at omfanget er mye større. I Rt-2009-140 var det i alt 46 slike fornærmede. Av disse falt 25 inn under § 200 tredje ledd. Vår sak gjelder 10 fornærmede som er krenket på en måte som rammes både av straffeloven § 195 og § 200 tredje ledd. Ytterligere ca. 90 er krenket på en måte som rammes av § 200 andre ledd. Av disse igjen er det igjen 54 som faller inn under tredje ledd.
Denne delen av saksforholdet er dermed vesentlig mer alvorlig enn den tilsvarende delen i Rt-2009-140.
Det samme gjelder den delen som består i produksjon, lagring, besittelse, spredning og nedlasting av overgrepsmateriale – straffeloven § 204a.
Det er her, på samme måte som i Rt-2009-140, tale om to typer overgrepsmateriale; egenprodusert og nedlastet.
Det egenproduserte er filmer og bilder tiltalte har skaffet seg gjennom å fotografere eller gjøre opptak av sine egne overgrep, i hovedsak over internett, men også av de fornærmede han forgrep seg på i virkeligheten. I dette materialet inngår også en lengre sekvens der tiltalte får en jente til å stå på kne mens en stor hund forsøker å pare seg med henne bakfra. Denne jenta, som var lettere psykisk utviklingshemmet, var over 16 år gammel da dette skjedde. Derfor rammes ikke dette forholdet av straffeloven § 200 andre ledd andre punktum. Men i seg selv utgjør dette ene tilfellet en så grov overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a, at det alene ville gitt grunnlag for ikke ubetydelig fengselsstraff. Det gjelder selv om tiltalte ikke var kjent med jentas utviklingshemming.
For mange av de fornærmede har risikoen for spredning av overgrepsmateriale vært en stor belastning. Tingretten skriver om dette blant annet:
Spredning av bildemateriale har uten tvil vært blant det alle de fornærmede har fryktet mest. Retten har som nevnt ikke funnet det bevist at tiltalte har vært en del av et såkalt «barnepornonettverk» hvor man aktivt kan laste opp bilder og dele med likesinnede gjennom felles fildelingsservere. Men for 21 fornærmede har påtalemyndigheten dokumentert deling av bilder og film over MSN og Skype, både til kjente og ukjente mottakere. Politiet har ingen kontroll på bildene som er sendt til de ukjente mottakerne. Om bildene først har havnet på internett foreligger det en betydelig risiko for irreversibel spredning av materiale. Samtlige fornærmede har i ettertid følt en betydelig redsel for hva som kan ha skjedd med nakenbildene av dem, og mange har opplevd en frykt for å bli gjenkjent f.eks. på gaten eller ved søk på internett.
Sammenlignet med den tilsvarende delen av saksforholdet i Rt-2009-140, er det særlig omfanget, det ekstra graverende forholdet med hunden, samt den utstrakte delingen som gjør at vår sak blir mer alvorlig.
Når det gjelder det nedlastede materialet, viser lagmannsretten til det som er sagt innledningsvis. I vår sak var det både omfattende og særdeles grovt.
I Rt-2009-140 ble det, etter tilståelsesfradrag på ett år og seks måneder, utmålt en samlet straff på fengsel i fem år og seks måneder.
Som gjennomgangen over viser, er vår sak vesentlig mer omfattende, og en del av internettovergrepene er også vesentlig grovere enn i Rt-2009-140. I tillegg kommer at vår sak for en stor del gjelder forhold som er begått etter de straffeskjerpelsene som var en følge av lovvedtaket 19. juni 2009 (lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv) og ikrafttredelsen av endringsloven til straffeloven 1902 den 25. juni 2010. Dette tilsier at fengselsstraffen må bli vesentlig lengere i vår sak.
Ved den konkrete vurderingen av lengden er lagmannsretten delt i tre.
Meddommerne Biagi, Aasbakk og Brennodden mener at tingrettens utmåling på 12 års fengsel etter fradrag for tilståelse bør bli stående.
Disse dommerne støtter seg her særlig på en gjennomgang av hvilken straff de enkelte gruppene av overtredelser, ut fra en isolert vurdering, ville gitt grunnlag for.
Disse dommerne antar for det første at tiltaltes seksuelle omgang med tre av de fornærmede i virkeligheten isolert bedømt ville gitt fengsel i minst to år og seks måneder. Det er da lagt særlig vekt på varigheten av overgrepene overfor to av de fornærmede, at tiltalte på forhånd var klar over at disse to fornærmede var særlig sårbare og at han kynisk utnyttet denne sårbarheten, og at han også er dømt for å ha oppnådd den seksuelle omgangen med disse to fornærmede gjennom utnyttelse av stilling og tillit, jf. straffeloven § 193. Disse dommerne viser i denne forbindelse også til LG-2012-178901, der gjerningsmannen, gjennom misbruk av stilling, hadde skaffet seg seksuell omgang med to unge gutter. Den seksuelle omgangen besto i masturbering, og begge forholdene varte over noe tid. Straffen der ble satt til fengsel i 2 år og 4 måneder pluss rettighetstap. Da var det også tatt noe hensyn til tidsforløpet.
For det andre antar disse dommerne at den delen av internettovergrepene som består i at tiltalte har medvirket til seksuell omgang mellom barn i alderen 9 – 14 år, isolert bedømt ville gitt fengsel opp mot sju år.
Disse dommerne tar her utgangspunkt i at tre av tilfellene ville utløst minstestraff på to år, og at hvert enkelt av disse ville ført til høyere straff enn minstestraffen. Det er i seg selv skjerpende at de fornærmede var så unge som de var. Dessuten er det skjerpende at forbrytelsene er forøvet ved at tiltalte har forledet og utnyttet barna på en utspekulert, planlagt og hensynsløs måte. I tillegg kommer at enkelte av forholdene til dels har preg av incestuøs eller på annen måte unormal seksuell omgang. Barna er også påført en belastning i forbindelse med at forholdene kom for en dag. De har opplevd skam og skyld. Ved at overgrepene er filmet og spredd, er de også påført en vedvarende risiko for at de senere vil kunne bli gjenkjent. Riktignok er det et faktum at selve den fysiske seksuelle omgangen ble utført av jevnaldrende barn under forhold som barna, der og da, tilsynelatende ikke oppfattet som veldig skremmende. Den umiddelbare fysiske krenkelsen er dermed antagelig noe mindre enn om den direkte seksuelle omgangen hadde vært utført av en voksen. Disse dommerne antar likevel at ett enkelt av de tilfellene som rammes av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ, ville medført fengsel i rundt to år og seks måneder.
Her er det tre slike forhold, samt sju overtredelser av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, altså til sammen 10 fornærmede. Disse dommerne har vært i tvil om hvilken samlet straff som ville blitt utmålt for disse, isolert bedømt. På den ene siden tilsier prinsippet i straffeloven § 62 at når det skal utmåles straff for flere forbrytelser under ett, vil hver enkelt som kommer «i tillegg» gi stadig mindre utslag på resultatet. På den andre siden er omfanget av tiltaltes virksomhet, også når man bare ser på de forholdene som rammes av straffeloven § 195, en selvstendig skjerpende omstendighet, jf. Rt-2009-140 avsnitt 35. På denne bakgrunn antar disse dommerne at de 10 forholdene alene ville gitt opp mot 7 års fengsel.
Dersom det store antallet overtredelser av straffeloven § 200 hadde blitt pådømt isolert, antar de samme dommerne at dette også ville gitt en fengselsstraff på opp mot det samme, altså 6 -7 års fengsel. De viser til det som er sagt foran om at grovheten i enkelte av disse krenkelsene reelt sett er på linje med forhold som rammes av straffeloven § 195. De viser også til det store antallet barn som tiltalte på denne måten har utsatt for grove krenkelser, skam og skyldfølelse.
Også overtredelsene av straffeloven § 204a ville i dette tilfellet, isolert bedømt, etter disse dommernes mening gitt grunnlag for en lengre fengselsstraff. De viser til det som er sagt ovenfor, både om grovheten i deler av det egenproduserte materialet og i det som tiltalte har lastet ned fra internett. Ved vurderingen av det siste er det et sentralt poeng at også disse framstillingene er resultat av reelle, grove krenkelser mot et stort antall barn. Disse dommerne antar at en straff rundt fengsel i to år ville vært passende, bare for denne delen av saken.
I lys av gjennomgangen foran mener disse dommerne at en samlet straff på opp mot 14 års fengsel ville vært passende i denne saken. De har da, i tillegg til grovheten, lagt særlig vekt på varigheten av tiltaltes virksomhet, samt på den intense og utspekulerte måten tiltalte har gått fram på overfor det store antallet fornærmede i saken.
Siden domfelte i praksis har tilstått alt han er blitt tiltalt for, må det gjøres et visst tilståelsesfradrag. Noen nevneverdig bevismessig betydning har tilståelsen riktignok ikke hatt, i og med at bevis for alle overgrepene (unntatt overtredelsen av straffeloven § 196 fra 2003) var nøyaktig dokumentert og arkivert i tiltaltes datautstyr. Ut fra tilsvarende synspunkter som i Rt-2009-140 avsnitt 36 er det likevel grunnlag for en straffereduksjon av noe omfang.
På denne bakgrunn er disse dommerne kommet til at fengsel i 12 år, som fastsatt av tingretten, er passende.
Meddommer Fauske mener at aktors påstand om 13 års fengsel bør tas til følge. Denne dommeren er enig i alt som er sagt ovenfor, men ønsker i enda sterkere grad å framheve betydningen av at tiltalte har utnyttet barn som han visste, eller ble kjent med, allerede var utsatt for overgrep og omsorgssvikt. I tillegg mener denne dommeren at det bør legges enda mer vekt på at tiltalte har utsatt små barn for ulike typer unormal seksuell omgang, slik som mellom familiemedlemmer og – ikke minst – mellom barn og dyr.
Lagdommer Krohg, lagdommer Egge og ekstraordinær lagdommer Vesterås er, ut fra en sammenligning med Rt-2009-140, kommet til at et straffenivå (før tilståelsesfradrag) opp mot 14 år i denne saken er for høyt.
Det er internettovergrepene som er de mest alvorlige i vår sak. Disse omfatter både de 10 tilfellene som rammes av straffeloven § 195 og de 98 som rammes av straffeloven § 200. Etter disse dommernes syn er det internettovergrepene man må ta utgangspunkt i ved den samlede straffutmålingen. Overtredelsene av straffeloven § 196 og § 204a (og for så vidt dyrevelferdsloven § 37 og straffeloven § 201 bokstav c, som tiltalte også er domfelt for) vil måtte tas i betraktning på den måten at de fører til «påslag» etter prinsippet i straffeloven § 62.
I Rt-2009-140 ble passende straff for de internettovergrepene det var tale om der, stipulert til mellom to år og seks måneder og tre års fengsel. Den sentrale delen av begrunnelsen går fram av avsnitt 27. Der heter det blant annet:
Voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett representerer en alvorlig trussel for mindreårige, og det er etter mitt syn god grunn til å markere alvoret og behovet for rettsbeskyttelse gjennom straffenivået i saker som dette. Når overtredelsene samlet sett strekker seg over så lang tid, gjelder så mange – og til dels så unge og særlig sårbare – barn, og er så planmessig og viljefast gjennomført som her, må fengselsstraffen etter mitt syn bli betydelig.
Vår sak gjelder altså noe mer enn dobbelt så mange fornærmede. I enda større grad enn i Rt-2009-140 utgjør dermed omfanget i seg selv et selvstendig straffskjerpende forhold. Enda viktigere er det at flere av enkeltovergrepene i vår sak er alvorligere enn i Rt-2009-140. Særlig gjelder dette de som rammes av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ, men det gjelder også flere av de forledelsestilfellene som rammes av straffeloven § 200 tredje ledd. Blant annet er det flere tilfeller i vår sak der tiltalte har forledet barna til å la seg slikke i skrittet av dyr eller ha annen omgang med dyr. I Rt-2009-140 var det bare ett slikt tilfelle. I tillegg kommer at straffenivået er skjerpet siden den gang.
Hvor stort utslag dette skal gi, er et annet spørsmål. I og med den store forskjellen i omfang og alvorlighet, gir ikke forankringen i Rt-2009-140 noen klar veiledning. Uten andre faste holdepunkter er disse dommerne likevel kommet til at passende straff for internettovergrepene i vår sak, isolert bedømt, kan være fengsel i rundt 9 år. Det representerer mer enn en tredobling av straffenivået i Rt-2009-140. Etter disse dommernes syn er det, med utgangspunkt i tradisjonelle straffutmålingsprinsipper, vanskelig å strekke det noe lenger.
Når det også tas hensyn til de øvrige overtredelsene, i praksis overtredelsene av straffeloven § 196 og § 204a, mener disse dommerne at fengsel mellom 11 og 12 år kan være passende, før fradrag for tilståelse. Også disse overtredelsene innebærer alvorlige overgrep. Det vises til det som er sagt om dette i forbindelse med gjennomgangen av saksforholdet ovenfor. Men når det skal utmåles straff for alle forholdene under ett, gir disse forholdene likevel bare grunnlag for et mer begrenset påslag.
Tilståelsesfradraget som ble gitt i Rt-2009-140, var på i overkant av 20%. I avsnitt 36 er det gitt en nærmere begrunnelse for dette. Også i vår sak er det slik at tiltalte i praksis har erkjent så å si alt han er dømt for. Han har også forklart seg både til politiet og for retten. Slik saken i utgangspunktet var opplyst gjennom trafikkdata og databeslag, er det imidlertid ikke grunnlag for å si at han i noen særlig grad har medvirket til sakens opplysning. Dette tilsier dermed et prosentvis noe mindre fradrag i vår sak.
Disse dommerne ender dermed opp med at straffens lengde bør være på 10 års fengsel.
Resultatet blir etter dette, jf. straffeprosessloven § 36, at varigheten på straffen settes til 12 år, slik som i tingretten.
Fengsel eller forvaring
Vilkårene for forvaring går fram av straffeloven § 39 c nr. 1.
Det første vilkåret er at lovbryteren finnes skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller en annen alvorlig forbrytelse som krenket andres liv, helse eller frihet, eller utsatte disse rettsgodene for fare.
Loven selv definerer ikke hva som skal forstås med «alvorlig seksualforbrytelse», men lagmannsretten finner det klart at dette vilkåret er oppfylt her. Av Rt-2004-606 går det riktignok fram at ikke enhver overtredelse av straffeloven § 195 uten videre kan betegnes som en alvorlig seksualforbrytelse. Men overtredelsene i denne saken, som gjaldt barn helt ned i 9-årsalderen, og i tre tilfeller omfattet medvirkning til handlinger likestilt med samleie, faller utvilsomt innenfor.
Det neste vilkåret er at det er en «nærliggende fare» for at den domfelte vil begå en ny alvorlig forbrytelse som nevnt. Dette skal vurderes ut fra forholdene på domstidspunktet. Nærmere retningslinjer for farevurderingen er gitt i bestemmelsens tredje og fjerde punktum. Der heter det:
Ved farevurderingen skal det legges vekt på den begåtte forbrytelsen eller forsøket sammenholdt særlig med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå en forbrytelse som nevnt i første punktum.
Både overtredelsene av straffeloven § 195 og de øvrige forbrytelsene tiltalte er funnet skyldig i, tilsier etter lagmannsrettens syn at det pr. i dag er svært stor fare for nye, tilsvarende lovbrudd fra tiltaltes side. Dette gjelder også overgrep som nå vil bli rammet av straffeloven (2005) § 299. Lagmannsretten viser til at tiltalte har holdt på både med fysiske overgrep og internettovergrep i en årrekke. Virksomheten opphørte ikke før han ble pågrepet. Tilsynelatende har det vært en pause omkring 2012 – 2013. Men etter det fortsatte han igjen med nye overgrep. I lange perioder kan det virke som om han ikke har drevet med noe annet. Hva slags overgrep han har begått, har vært styrt av hvilke muligheter situasjonen har budt på. Han har selv forklart at han har en preferanse for jenter i 11-12-årsalderen. Pr. i dag er vilkåret om nærliggende fare for nye, alvorlige seksualforbrytelser utvilsomt oppfylt.
Grunnvilkåret for forvaring er at «en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet». Dette må vurderes med utgangspunkt i hva som antas å ville være situasjonen ved utløpet av de 12 årene fengselsstraff som ellers vil bli idømt, jf. konklusjon på dette punktet ovenfor.
Heller ikke på dette punktet er lagmannsretten i tvil om at vilkåret er oppfylt.
Tiltalte har siden han ble pågrepet opparbeidet et varetektsfradrag på 835 dager. Løslatelse etter full tids soning av en straff på 12 års fengsel, er dermed noe i underkant av 10 år fram i tida. Det er ikke mulig å si med sikkerhet i dag hva tiltaltes situasjon vil være så langt inn i framtida. Men lovens vilkår krever ingen sikker prognose om dette. Vilkåret er at tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig.
Når lagmannsretten finner det klart at tidsbestemt straff i dette tilfellet ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet, er det ut fra flere forhold.
Retten tar utgangspunkt i at det samfunnet det i dette tilfellet er aktuelt å verne, består av ganske unge barn. Og det som det er aktuelt å verne disse barna mot, er alvorlige seksuelle overgrep med mulighet for store og langvarige skadevirkninger. Behovet for vern er med andre ord svært stort.
Dernest peker lagmannsretten på det som allerede er sagt om gjentakelsesfaren pr. i dag. Denne faren er et produkt dels av tiltaltes dragning mot svært unge jenter, dels av at han mangler både indre og ytre sperrer mot å gi etter for sine drifter. Det er i utgangspunktet vanskelig å se for seg at noe av dette skal endre seg av seg selv, selv i løpet av mange år.
De sakkyndige som har undersøkt tiltalte har konkludert med at tiltalte er pedofil, og at han i tillegg har diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. De har i retten redegjort for at begge deler er grunnfestede trekk hos tiltalte, som det – i beste fall – vil kreve lang tid og inngående behandling å endre. På bakgrunn av sin kontakt med tiltalte så sent som i november 2016, har de i sin skriftlige erklæring til lagmannsretten gitt uttrykk for at de ikke finner noe som gir grunnlag for optimisme når det gjelder et slikt eventuelt behandlingsforløp. Etter å ha hørt tiltalte forklare seg i retten under ankeforhandlingen, holdt de fortsatt fast ved dette.
Lagmannsretten må etter dette konstatere at det knapt er noe som gir holdepunkt for at tiltalte vil kunne få på plass tilstrekkelige beskyttelsesfaktorer i eller rundt seg i løpet av de neste 10 årene. Det innebærer, ut fra det som er sagt om behovet for beskyttelse, at grunnvilkåret for forvaring er oppfylt. Lagmannsretten finner det også klart at forvaring bør idømmes i denne saken.
På dette punktet er dommen enstemmig.
Tingretten har fastsatt en tidsramme for forvaringen som er i tråd med lagmannsrettens resultat ved vurderingen av dette spørsmålet, jf. ovenfor. Minstetiden er fastsatt med utgangspunkt i de prinsippene som gjelder for dette.
Dette innebærer at anken forkastes.
Varetektsfradraget utgjør 835 dager.
Dommen er avsagt med slike dissenser når det gjelder varigheten som går fram foran.
Domsslutning
1. Anken forkastes.
2. Varetektsfradraget utgjør 835 dager.
Gjøvik tingrett – TGJOV-2015-164934
A er født 0.0.1966. Han har adresse i [adresse], X, men er pt. varetektsfengslet. Han er uføretrygdet uten fast inntekt, formue eller forsørgelsesbyrde.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokaten Hedmark og Oppland 1. desember 2015 er han satt under tiltale ved Gjøvik tingrett for overtredelse av:
I
Straffeloven (1902) § 195 første ledd annet straffalternativ, jfr. § 206
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie
Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
a)
8. juli 2009 i [adresse] i Z og/eller på annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N001 f. 0.0.1996 og N002 f. 0.0.1997 og skrev til dem blant annet ‘får jeg se dere gjør noe da?’, ‘jeg har ikke sett dere’, ‘kan du ronke han?’, ‘suger du og eller?’, ‘pule?’, ‘må se dere bakfra’, ‘skal den inn i fitta nå?’ og medvirket med dette til at de gned sine nakne kjønnsorganer mot hverandre og at N002 sugde N001s penis foran web-kamera.
b)
Ved flere anledninger i perioden 5. september 2009 6. juni 2010 i [adresse] i Z og/eller på annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’, ‘ Marielle’ og ‘ A1’  overfor N003 f. 0.0.1998 og N004 f. 0.0.1998 og skrev til dem blant annet: ‘men gjør noe med hverandre’, ‘bare kysse?’, ‘putt noe i fitta!’, ‘slikke da?’, ‘gjør noe dere og da’, ‘kan dere ikke bruke fingeren inne i fitta til hverandre da?’, ‘slikke hverandre samtidig?’, ‘slikk N004 når hu ligger sånn:P’, ‘få se at dere knuller hverandre med fingeren’,og medvirket med dette til blant annet at N004 førte et forstørrelsesglass og en eller flere fingre inn i skjeden til N003 og slikket hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
c)
Lørdag 8. mai 2010 ca kl 17.00 i [adresse] i Z og/eller annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’ og skrev til N005 f. 0.0.2000 og hennes fetter N006 f. 0.0.2001 blant annet ‘kan jeg få se at du suger han da?’, ‘skikkelig’, ‘så lenge dere gidder:P’, ‘kan han slikke deg og? og medvirket med dette til at hun førte penisen til N006 inn i sin munn og lot N006 slikke hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
II
Straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år
Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
a)
Til tid og på sted som i post I a) forholdt han seg som beskrevet der, og medvirket med dette til at N002 f. 0.0.1997 og N001 f. 0.0.1996 gned sine nakne kjønnsorganer mot hverandre og at N001 lot N002 suge hans penis foran web-kamera.
b)
Til tid og på sted som i post I b) forholdt han seg som beskrevet der, og medvirket med dette blant annet til at N003 f. 0.0.1998 førte en eller flere fingre inn i skjeden til N004 f. 0.0.1998, samt slikket kjønnsorganet hennes foran web-kamera.
c)
Til tid og på sted som i I c) forholdt han seg som beskrevet der, og medvirket med dette til at N006 f. 0.0.2001 førte sin penis inn i munnen til N005 f. 0.0.2000 og at han slikket hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
d)
Lørdag 18. desember 2010 ca kl 23.00 i [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘A2’ og ‘A1’ overfor N007 f. 0.0.2001 og N008 f. 0.0.2000 og skrev til dem blant annet ‘fingre og slikke hverandre da?’ og medvirket med dette til at N007 lot N008 føre en finger inn i sitt kjønnsorgan og lot henne slikke sitt kjønnsorgan.
e)
Lørdag 18. desember 2010 ca kl 23.00 i [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A2’ og ‘ A1’ overfor N007 f. 0.0.2001 og N008 f. 0.0.2000 og skrev til dem blant annet ‘fingre og slikke hverandre da?’ og medvirket med dette til at N008 lot N007 føre en finger inn i sitt kjønnsorgan og lot henne slikke sitt kjønnsorgan.
f)
Lørdag 26. mars 2011 ca. kl. 23.00 i [adresse] i Z eller på annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’ overfor N009 f. 0.0.1998 og N010 f. 0.0.1997 og skrev blant annet til dem ‘1 dere skal være nakne’, ‘2 dere skal slikke og fingre hverandre’, ‘3 dere skal love å ALDRI si det til noen!!!!!’ og medvirket med dette til at N010 førte en finger inn i kjønnsorganet til N009, samt slikket kjønnsorganet hennes.
g)
Lørdag 26. mars 2011 ca. kl. 23.00 i [adresse] i Z eller på annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’ overfor N009 f. 0.0.1998 og N010 f. 0.0.1997 og skrev blant annet til dem ‘1 dere skal være nakne’, ‘2 dere skal slikke og fingre hverandre’, ‘3 dere skal love å ALDRI si det til noen!!!!!’ og medvirket med dette til at N009 førte en finger inn i kjønnsorganet til N010.
III
Straffeloven (1902) § 196 første ledd
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år
Grunnlag:
a)
Forut for jul 2003 i hans Saab personbil i W sentrum i W fikk han N011 f. 0.0.1988 til å masturbere og suge hans penis.
b)
I perioden 23. september 2005 til 2. desember 2005 i sin SAAB personbil i V kommune eller omegn, hadde han ved gjentatte anledninger seksuell omgang med N012 f. 0.0.1989 ved at hun masturberte og sugde hans penis.
c)
I perioden februar til april 2012, på [skole] i Z, i hans bil i U-området og i et rom på U Kino, førte han ved flere anledninger en eller flere fingre inn i skjeden til N013 f. 0.0.1997.
IV
Straffeloven (1902) § 193 første ledd
for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold
Grunnlag:
a)
I tiden fra 23. september 2005 til april 2006 i [adresse] i T, samt i V,eller omegn, hadde han ved gjentatte anledninger seksuell omgang med N012 f. 0.0.1989 blant annet ved at hun sugde og masturberte hans penis. *Han var innledningsvis i perioden instruktør for N012 i S skole- og ungdomskorps og utnyttet sin stilling og tilliten han opparbeidet hos henne til å skaffe seg den seksuelle omgangen. Han var i perioden N012s korpsdirigent i S skole- og ungdomskorps og utnyttet sin stilling til å skaffe seg den seksuelle omgangen.
* Rettet i rettsmøte 07.03.2016 av Jo Christian Jordet
b)
Til tid og på sted som beskrevet under post III litra c, samt i en ukjent periode etter at N013 fylte 16 år, forholdt han seg beskrevet der ved å utnytte det tillitsforhold og/eller avhengighetsforhold han opparbeidet til henne som musikklærer ved [skole] i Z hvor hun var elev, og gjennom nettchat hvor han vekselvis utga seg for å være fiktive jevnaldrende og seg selv.
V
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av stilling eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig krenkende måte
Grunnlag:
a)
I perioden 10. november 2007 til 23. mars 2008 i [adresse] i T og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være’ Trond’ og ‘ikkeno’ å gjøre..:(‘ overfor N014 f. 0.0.1995 og skrev blant annet til henne ‘når kan du vise mer da?’ og ‘vil se deg for da spruter jeg mYE’ og forledet henne med dette blant annet til å føre fingre inn i sitt kjønnsorgan foran web-kamera.
b)
I perioden 6. desember 2007 til 6. april 2008 i [adresse] i T og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Trond’, ‘Feeerieeee:D’, ‘PÅÅÅSKE::::’ ovenfor N015 f. 0.0.1995 og skrev blant annet til henne ‘kan jeg få se hvor våt du er?’ kan du visemæd’* og forledet henne med det til blant annet å føre en gulrot i skjeden foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 21.01.16
c)
I perioden 3. februar 2008 til 11. september 2011 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘Jævla [sted]…:(‘ og ‘ Tommy’ overfor N016 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘kan jeg få se puppene dine og?, ‘få se at du er naken å da’, ‘jeg er kåt’ og ‘så fine!!!!’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne kropp og føre gjenstander inn i sitt kjønnsorgan foran web-kamera.
d)
I perioden 4. februar 2008 til 1. oktober 2009 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘Jævla [sted]..:(‘, ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ og overfor N017 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet at han var ‘g14 oslo’ samt skrev ‘få se deg og?’, ‘plz+’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
e)
I perioden 21. februar 2008 til 18. juni 2009 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller omegn, via MSN, utgav han seg forå være ‘;D’, ‘Another day in paradise’ og/eller andre personer overfor N018 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘ser på de bildene av deg når jeg ronker’, ‘for du er dritfin’, ‘se deg?’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
f)
I perioden 29. februar 2008 til 1. oktober 2009 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘Home…’, ‘Another day in paradise…’, ‘Timmian’, ‘ Tommy’ og ‘ Marielle’ overfor N019 f. 0.0.1995 og skrev blant annet til henne ‘du er dritfin da!’, ‘nå blir jeg mere kåt…’, og ‘du er nydelig:)’ og forledet henne med dette til blant annet å vise sitt nakne kjønnsorgan og masturbere foran web-kamera.
g)
I perioden 1. mars 2008 til 11. september 2011 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A3’, ‘ Linda’, ‘ Marielle’, ‘Timmian’, ‘ Tommy’ og ‘Home… overfor N020 f. 0.0.1996 og spurte om å få se henne og få se at hun hadde sex med kjæresten sin og forledet henne med dette til å til å vise sin nakne kropp og masturbere seg selv foran web-kamera.
h)
I perioden 2. mars 2008 til 27. mars 2008 i [adresse] i T eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘Vi vant 2-0…’, 16 år gammel, overfor N021 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘fingre litt da’, ‘plz’, ‘nam’, ‘fin’, ‘vil slikke deg’ og forledet henne med dette til å til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran foran web-kamera med N112 til stede.
i)
I perioden 15. mars 2008 til14. juni 2009 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘Another day in paradise…’, ‘Hjemme resten av kvelden’, ‘ Tommy’ og/eller andre personer og skrev til henne blant annet ‘kan dere ikke dere ta av dere og da?’, ‘pliz?’ og ‘få se dere så skal jeg sprute for dere’ og forledet med dette N022 f. 0.0.1996 til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera med N023 0.0.1996 tilstede.
j)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag i forholdt han seg som i post V, grunnlag i beskrevet og forledet med dette N023 f. 0.0.1996 å vise seg naken foran web-kamera med sin venninne N022 0.0.1996 tilstede.
k)
I perioden 18. april 2008 til 14. juli 2011 i i [adresse] og/eller på [adresse] og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg forå være *jevnaldrende ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ ‘Dritdag’, ‘Another day in paradise’ overfor N002 f. 0.0.1997 og ba henne vise seg naken skrev til henne blant annet ‘kan vi se dg ? da vis du ser meg ?’ og ‘dere er fine’, og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og sitt nakne kjønnorgan foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 21.02.2016
l)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag m forholdt han seg som beskrevet i post V, grunnlag m og forledet med dette N024 f. 0.0.1995 til å vise seg naken foran web-kamera med N025 f. 0.0.1995 tilstede.
m)
I perioden 10. mai 2008 til 23. september 2009 i [adresse] og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘Another day in paradise…’ og ‘ Tommy’ overfor N025 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘ville gjerne sett åssen du ser ut når det går for deg’, ‘tror det er nydelig’, ‘jeg er jo 16, så jeg får sikkert straff for både det ene og det andre:(‘, ‘sex med mindreårige bl.a’ og ‘redd for å miste deg jeg og’ og forledet henne med dette til å masturbere seg og vise seg naken foran web-kamera med N024 f. 0.0.1995 til stede.
n)
I perioden 21. juni 2008 til 3. mai 2011 i [adresse] og/eller på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’, ‘ Tommy’, ‘Another day in paradise. .’ overfor N026 f. 0.0.1995 og skrev blant annet til henne ‘du ser jo dritfin ut’, ‘er du bare 12?’, ‘nå får jeg ståpikk’, ‘du har jo dritfine pupper’ og forledet med dette N026 f. 0.0.1995 til å vise seg naken, masturbere seg selv og føre en blyant inn i skjeden foran web-kamera.
o)
I perioden 12. oktober 2008 til 28. september 2009 i [adresse] i Z og/eller i [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’, ‘Timmian’, ‘ Tommy’ overfor N027 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet * ‘skal jeg hjelpe deg å fingre?’, ta av håndkle da’, ‘vil se de fine puppene og ‘få se noe vi og daplz’, ‘er ikke noe gøy hvis vi ikke får se noe da’ og ‘du ser jo dritfin ut’ og forledet henne med dette til å vise brystene og å masturbere foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 04.02.2016
p)
I perioden 17. oktober 2008 til 27. desember 2008 i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘Timmian’ og ‘ Tommy’ og/eller andre personer overfor N028 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘få se at du gjør noe da’, ‘vis til oss og da’ og ‘gjør du mer på cam hvis du får se oss?’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
q)
I perioden 1. november 2008 til 17. juli 2009 i [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg forå være » Marielle’, ‘Timmian’ og/eller andre personer overfor N029 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘hvis vi får se deg gjøre noe og’ og ‘tar du av deg alt da?’ og forledet henne med dette til å føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene sine foran web-kamera.
r)
I perioden 12. desember 2008 til 3. mars 2009 i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘Timmian’ og ‘ Tommy’ overfor N030 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet * ‘ta av resten du og plz’ og ‘fingre da, det kan du’ ‘se deg gjøre noe’, ‘se deg naken’, ‘se deg knulle noe’, ‘synes du er seriøst fin:§’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 04.02.2016
s)
I perioden 9. januar 2009 til 24. september 2009 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N031 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘få se da’, ‘så skal jeg ronke’, ‘få se hvor bvåt du er da’ og ‘ser nesten ikke da’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn i skjeden foran web-kamera.
t)
I perioden 22. januar 2009 til 8. september 2009 i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N032 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant ‘får jeg se deg eller?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en finger inn i skjeden foran web-kamera.
u)
I perioden 23. januar 2009 til 25. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A4’, ‘ Jan’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ Tommy’ og ‘A5’ [dekknavn tilsvarende en av de fornærmede, overfor N033 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘mamma sier det er normalt da…’, ‘vil se hele deg og da’ , ‘og jeg er bare 14’, og ‘få se hva du tør’ og forledet henne med dette til blant annet å vise seg naken og føre en eller flere fingre samt en tannbørste inn i skjeden foran web-kamera.
v)
I perioden 23. januar 2009 til 2. mars 2010 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’, ‘:D’ og ‘ Tommy’ overfor N034 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘få se???’, ‘pliiiiiiiiiiz?’, ‘du er seriøst dritfin’, ‘jeg har såååå lyst på deg’, ‘får jeg se mer?’, ‘plz?’ og ‘så skal jeg strippe for deg’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn i skjeden foran web-kamera.
w)
I perioden 30. januar 2009 til 9. desember 2009 i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N035 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘og jeg har akkurat blitt 14’, ‘fingrer du?’, du er dritfin’, ‘ble kåt aav å se deg’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en hårbørste og en finger inn i skjeden foran web-kamera *og/eller ta bilde av dette og sende ham.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 16.02.2016.
x)
I perioden1. mars 2009 til 19. september 2010 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘Per’, ‘ Marielle’, ‘ Tommy’, Trond’, ‘:D’ overfor N036 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘men får jeg se noe jeg da?’, ‘få se mer da!!!’, ‘så jo så fine ut’ og ‘puppene’, ‘du SKYLDER marielle masse!!!’, ‘har hunden lisssom slikka deg noen gang?’og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en gjenstand og fingre inn i skjeden, samt la en hund slikke hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
y)
I perioden 3. mars 2009 til 26. november 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg ffor å være ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N037 f. 0.0.1996, og skrev til henne blant annet ’14’, ‘kan vi få se puppene dine og?’, ‘plz????????????’, ‘hvis vi får se pupper’, ‘vi kan gjøre masse da’, ‘hvis du viser litt og’ og forledet henne med dette til å vise brystene sine samt føre penisen til N113 f. 0.0.1993 inn i sin munn foran web-kamera.
z)
I perioden 12. mars 2009 til 17. mars 2011 i [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Linda:D:D’ overfor sin korpselev N038 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘dere tør ikkeno’, ‘men dere er eldre enn meg og tør mindre’, ‘jeg viste lenge!’ og ‘jeg viste pupper å fitte samtidig!’ og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera med N102 f. 0.0.1997 til stede.
aa)
26. april 2009 2009 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N039 f. 0.0.1993 og skrev til henne blant annet ‘hatt mye sex du da?’, ‘få se da’, ‘stripp’, ‘fingre=’, ‘det du tør’, ‘finn på noe’ og ‘hvis du gjør noe hot’ og forledet henne med dette til å masturbere seg selv foran web-kamera.
ab)
I perioden 15. mai 2009 til 2. oktober 2009 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘:D’, ‘ Tommy’ og/eller andre personer overfor N040 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ti l ‘kan vi få see da:P’, ‘pupper?’, ‘er dritfine jo’, ‘får vi se deg fingre og?’ og forledet henne med dette til å vise å vise sine nakne bryst og føre en finger inn i skjeden foran web-kamera.
ac)
I perioden 22. mai 2009 til 7. mai 2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N041 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet *’få se hele deg og da’, ‘men mer lys da ålz:P’, ‘jeg er kåt’, ‘din skyld’,’gjør noe du og da!’og forledet henne med dette til blant annet å vise sin nakne kropp og føre gjenstander og en eller flere fingre inn i skjeden foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet 02.02.2016
ad)
I perioden 1. juni 2009 til 2. juli 2009 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N042 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘der står det g14:P’, ‘kan jeg se deg plz?’, ‘peen’, ‘jeg går i 8’, ‘men tar du av alt ovenpå da?’, ‘så jeg får se noe jeg og?’, ‘hvorfor kan ikke jeg få se og da?’, ‘kan jeg få se litt mer og??’ og forledet henne med dette til å vise og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
ae)
I perioden 7. juni 2009 til 2. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Jan’, ‘ A1’, ‘ A6’, ‘ Linda:D:D’, ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘ A’, ‘ Tommy’ og ‘ Trond’ og Per’ overfor N043 f. 0.0.2000 og skrev til henne blant annet ‘kan jeg ikke bare se deg før du går da?’, ‘du gjør ikkeno på cam?’, ‘hadde vært hot å se deg sånn da’, ‘men du vil vel ikke’, ‘vil du gjøre noe på cam eller?’, ‘du viste ikke alt jo!’, ‘trusa er i veie:S’, ‘du er jo fin!’ og ‘du har sett meg masse allerede da!’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan, føre en eller flere fingre inn i skjeden og kysse N044 f. 0.0.1999 foran web-kamera.
af)
I perioden 9. juli 2009 til 23. oktober 2010 på [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A3’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N045 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ’13’, ‘jeg er naken’, ‘fingre og sånn?’, ‘du er dritpen!’, ‘viser du hele deg å???’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en gjenstand inn i sin skjede foran web-kamera.
ag)
I perioden 11. september 2009 til 22. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’ og * Tommy’ overfor N046 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ’11 enda’, ‘vil se fitta!’, ‘mange fngre får du inn?’, ‘vil han slikke?’, ‘få se???????’ og forledet henne med dette blant annet til å vise seg naken, føre gjenstander og en eller flere fingre inn i skjeden og la en hund slikke hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
ah)
I perioden 30. september 2009 til 17. januar *2009 2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ overfor N047 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘fingre du og da’, ‘pupper så’, ‘er du like våt som meg?’, ‘jeg vil se’, ‘så skal jeg bruke forstørrelsesglasset i fitta igjen:P’ og ‘prøv da plz…’ og forledet henne med dette til å til å vise og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 22.02.2016
ai)
I perioden 14. november 2009 til 25. februar 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Marielle’, ‘ Trond’ og ‘ Tommy’ overfor N048 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘får jeg se?’, ‘plz???????????????’, ‘kan du ikke være helt naken du også?’, ‘du er dritdeilig’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og til å føre en hårbørste og én eller flere fingre inn i skjeden foran web-kamera.
aj)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag v, via MSN til N049 f. 0.0.1996, forholdt han seg som i post post VII, grunnlag v beskrevet og forledet med dette N050 f. 0.0.1996 til å vise sitt nakne underliv foran web-kamera med N049 til stede.
ak)
I perioden 29. desember 2009 til 10. januar 2012 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle og ‘ A7’ overfor sin korpselev N051 f. 0.0.2000 og skrev til henne blant annet ‘har du fått pupper enda?’, ‘du er fin!’, ‘kan du vise noe og eller?’, ‘vi skal vise alt da….’ og ‘har du vist tissen og?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og ta på sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
al)
I perioden 15. januar 2010 til 21. juli 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A8’, ‘ A4’, ‘ Jan’, ‘ A6’, ‘ Linda’, ‘ A2’, ‘Mariellle’, ‘ Stian’ og ‘ Tommy’ overfor N052 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ’11’, ‘blir 12 i november’, »ronka stian på dassen da…’, ‘sugde og’, ‘ A10 vil se puppa dine:P’ og ‘hva har du under?’ og forledet henne med dette til ved minst seks anledninger å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
am)
I perioden 28. januar 2010 til tirsdag 11. januar 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘Per’, ‘ Tommy’ og ‘ A8′ overfor N053 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ’10’, ‘vil bare med de som gjør noe de og…’, ‘du kan bruke tannbørsten i fitta:P’, ‘vil du noe med hunden?’, ‘du så jo at jeg turte?’, ‘men du må ta av deg så han kan slikke deg:P’,’ ‘også klapper du deg på fitta’ og ‘så han kan se det’ og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en gjenstand inni skjeden og *forsøke å få la en hund til å slikke hennes kjønnsorgan foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 04.02.2016
an)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ae via MSN til N043 f. 0.0.2000, forholdet han seg som beskrevet og forledet med dette N044 f. 0.0.1999 til å vise seg naken, kysse N043 og føre flere fingre inn mellom kjønnsleppene foran web-kamera.
ao)
I perioden *30. mars 2010 25. september 2010 til 21. oktober 7. oktober 2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A4’, ‘ Linda’, ‘ Marielle’ og ‘ A1′ overfor N054 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ’13:P’, ‘ kan du fingre?’, ‘få se?’, ‘har du prøvd å fingre før?’ og ‘trenger ikke stikke noe inn da’ og forledet henne med med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 22.02.2016
ap)
I perioden 30. mars 2010 til 23. november .2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Linda’, ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N055 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘men ville sett deg og’, ‘lurer på åssen du ser ut:P’, ’11 begge to’, ‘pena’, ‘du har større enn marielle og linda:P’, ‘har du noen sånne bilder eller?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken, beføle sitt kjønnsorgan og føre gjenstander inn i skjeden foran web-kamera.
aq)
I perioden 30. mars 2010 til 22. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A4’, ‘ Jan’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ Stian’, ‘ Tommy’ og ‘ Linda’ overfor N056 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘jeg er naken’,’skal vi gjøre det samtidig?’, ‘får du inn en finger?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene foran web-kamera.
ar)
I perioden 6. april 2010 til 20. mars 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ N040’, ‘ A8’, ‘ A3’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ A2’ og ‘ Tommy’ overfor N057 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ’12 i morgen’, ‘tør du ta av din?’, ‘vise mer?’, ‘tør du?’, ‘jeg er kåt…’, ‘har du lyst til å se noen fingre?’, ‘fingra du ikke i dusjen?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera og føre en gjenstand inn i skjeden foran web-kamera.
as)
I perioden 29. april 2010 til 19. juni 2011 på [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ A4’ og ‘ Marielle’ overfor N058 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ‘går i 6’, ‘hvem har du vist fitte til?’ og ‘du sa jo at du ikke likte å fingre å sånn???’ og forledet henne med dette blant annet til å vise sitt nakne underliv foran web-kamera.
at)
I perioden 14. mai 2010 til 17. juni 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg forå være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘A3’, ‘ A6’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ A2’, ‘Per’ og ‘ A8’ overfor N059 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘forstørrelesglass’, ‘få se hele deg da!’, ‘når du suger en hund en gang?’ og ‘far pulte hunder og hester og sauer å sånn’ og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en tannbørste og en sengestolpe inn i skjeden, samt la en katt slikke seg i kjønnsorganet foran web-kamera.
au)
I perioden 25. mai 2010 til 23. oktober 2010 på [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ overfor N060 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘få se pupper å da!’, ‘ser dere nesten ikke da’, ‘mere lys da!!!’, ‘hva tør dere?’, ‘hvem slikker hvem?’, ‘kan linda få se dere kysse?’ og ‘linda er kåt’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en gjenstand inn i skjeden foran web-kamera, mens hennes venninner N045 f. 0.0.1997 og N061 f. 0.0.1997 dels var til stede.
av)
I perioden 4. juni 2010 til 5. juli 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A4’, ‘ A3’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ A8’, ‘Per’ og ‘ Turid’ overfor N062 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘du er fiiin!’, ‘få se deg og?’, ‘skal finne på noe å bruke’, ‘stønner du når du kommer?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en gjenstand inn i skjeden og endetarmsåpningen foran web-kamera.
aw)
I perioden 29. september 2010 til 11. juli 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A9’, ‘ A4’, ‘ Linda:D:D’ og ‘ Marielle’ overfor N063 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ‘vil du se meg naken?’, ‘jeg liker deg barenoe så inn i h. ..’, ‘er du naken fremdeles?’, ‘gni på klitoris slik som meg’, ‘hva kan du da?’ og forledet henne med dette til å kysse N064, vise sitt nakne kjønnsorgan og føre en finger og gjenstander inn i skjeden foran web-kamera.
ax)
I perioden 3. oktober 2010 til 4. juli 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ Linda:D:D’ og ‘ Marielle’ overfor N064 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ‘har du noen bilder?’, har du nakenbilder?’, ‘sexbilder?’, ‘vil se uansett:P’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera, dels sammen med venninnen N063.
ay)
I perioden 8. oktober 2010 til 25. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ Jan’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ Stian’ og ‘ A5’ overfor N065 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ‘du vet hva klitoris er?’, ‘hvis du gnir på den så kan du få orgasme’ * og ‘skulle heller vist deg:S’, ‘få se puppene dine og?’, ‘hvis vi får se skal vi slikke hverandre…’ og kan du gå naken?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en gjenstand og fingre inn i skjeden og slikke brystet til N066 f. 0.0.1998 foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte i 19.02.2016
az)
*I perioden 22. og 23. oktober 2010, Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ay forholdt han seg som beskrevet der og forledet med dette N066 f. 0.0.1998 som var til stede sammen med N065 f. 0.0.1999 til å vise seg naken, la N065 slikke sitt bryst, samt å føre en eller flere fingre inn i skjeden foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 22.02.2016.
ba)
I perioden 23. oktober 2010 til 9. september 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Jan’, ‘ Linda’, ‘ Marielle’ og ‘Per’ overfor sin korpselev N067 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘skal du gjøre noe mer og?’, ‘så søt du er!!!’, ‘ville hatt sex med deg…’, ‘fingre og slikke deg. .’, ‘hva er vitsen da?’, ‘når jeg ikke får se noe? og ‘eller bruker noe i fitta. .’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og å føre en gjenstand mellom kjønnsleppene foran web-kamera.
bb)
I perioden 25. desember 2010 til 14. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være blant annet ‘ A1’ og ‘ A11′ overfor N013 f.14.04.1997 og skrev til henne blant annet’kan du ta bilde der du viser resten?’, ‘jeg viser to bilder å du bare ett da’ og forledet henne med dette å sende ham nakenbilder av seg.
bc)
Til tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag g forholdt han seg som i post II, grunnlag g beskrevet overfor N068 f. 0.0.1999 og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera sammen med N010 f. 0.0.1997 og N009 f. 0.0.1998.
bd)
I perioden 26. mars 2011 til 20. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ og ‘ A5′ overfor N069 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ’13’, ‘vise en gang til?’, ‘får jeg se eller?’ og ‘har du et nakenbilde da?’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en finger inn mellom kjønnsleppene foran web-kamera.
be)
I perioden 21. mai 2011 til 30. august 2011 i [adresse] i Z og/eller til annen tid og til annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A2’ og/eller ‘ Marielle’ og/eller andre personer overfor N070 f. 0.0.2000 og utgav seg for å gå i 5. klasse samt skrev til henne blant annet ‘nå er du kul!’, ‘skal jeg ta litt på meg og?’, ‘syns du ikke tør’, ‘bruker et håndtak’, ’til et forstørrelsesglass’, ‘er dritgodt å stikke inni fitta’, ‘kan vise puppene hvis du vil’ og ‘så ser du at vi pleier å gjøre sånt’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv foran web-kamera.
bf)
I perioden 5. juli 2011 til 11. september 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ Linda:D:D’, ‘ Marielle’, ‘ A8’, ‘ A5’ og ‘ A12’ overfor N071 f. 0.0.1999 og skrev til henne blant annet ‘du får bruke noe som vider deg ut’, ‘bruk tykkere og tykkere gulrot)’, ‘ronka hund før?’, ‘har pult hund og’ og ‘hvis du gjør noe sånt med hunden’, ‘elsker å se ting med dyr’, ‘få han til å ligge stille’, ‘eller så må du la han pule deg bakfra’, og ‘så kan du ronke han litt’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv, føre gjenstander inn i skjeden, la en hund slikke sitt kjønnsorgan og forsøke å masturbere hunden foran web-kamera.
bg)
I perioden 25. mai 2014 til 18. juli 2014 i [adresse] i Y, via Skype, utgav han seg for å være ‘ Tommy Salvesen’, ‘ A6’, ‘ Marielle Kaspersen’ og ‘ A5’ overfor N072 f. 0.0.2002 og utgav seg for å være 13 år samt skrev til henne blant annet ‘5 poeng for å vise boobs’, ’10 forå vise fitta’, ’15 for å fingre eller ha noe inni fitta’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne kropp og sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
bh)
I perioden mandag 26. mai 2014 til mandag 23. juni 2014 i [adresse] i Y, via Skype, utgav han seg for å være ‘ A6’, ‘ Tommy Salvesen’ og ‘ Marielle Kaspersen’ overfor N073 f. 0.0.2002 og skrev til henne blant annet ‘hvor mye tør du egentli?’, ‘glad i deg og’, ‘du er fin’, ‘vil du se meg og?’, ‘du er tøff’ og ‘har du fått pupper enda?’ og forledet henne med dette til å *ta bilde av seg selv vise seg naken og av at hun førte føre en gjenstand inn i skjeden, og så sende ham bildene foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 01.03.2016.
VI
Straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a
for å ha produsert, innført, vært i besittelse av eller overlatt til en annen, eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn
Grunnlag:
a)
13. oktober 2014 i [adresse] i Y, var han i besittelse av bilder tatt av N074 f. 0.0.2002 mens hun har seksuell omgang med en for politiet ukjent mann.
b)
I perioden 23. september 2005 til 1. november 2007 i V og/eller T fotograferte og/eller filmet og/eller gjorde gjorde han opptak av overføringer over web-kamera av N012 f. 0.0.1989 idet hun har seksuell omgang med ham, poserer og masturberer. Han var i besittelse av materialet frem til 13.10.2014, og overlot i mellomtiden deler av materialet til en eller flere personer.
c)
Den 14. oktober 2014 var han i besittelse av to videoer datert 19. oktober 2006 av at N075 f. 0.0.93 masturberer.
d)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag a forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av disse frem til den 13.10.2014.
e)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag a forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
f)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag b forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. *Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en for politiet ukjent person.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 22.01.2016.
g)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag b forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
h)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag c forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
i)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag c forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. *Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en for politiet ukjent person.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 22.01.2016.
j)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag d forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
k)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag e forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
l)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag d forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
m)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag f forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
n)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag e forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
o)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag g forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
p)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag h forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
q)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag i forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
r)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag j forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
s)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag k forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
t)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag l forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
u)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag m forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
v)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag n forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
w)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag f forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
x)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag o forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
y)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag p forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
z)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag q forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
aa)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag r forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ab)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag h forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ac)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag g forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ad)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag s forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ae)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag i forholdt han seg som der beskrevet og/eller han gjorde opptak av de beskrevne overføringer via web-kamera og/eller han lagret overføringene på sin datamaskin.
af)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag j forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ag)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag t forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ah)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag v forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ai)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag u forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
aj)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag k forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ak)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag w forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
al)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag x forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
am)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag y forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
an)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag z forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ao)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag l forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
ap)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag m forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
aq)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag aa forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ar)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ab forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
as)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ac forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
at)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag o forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
au)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag n forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
av)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag p forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
aw)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ad forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ax)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag q forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ay)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ae forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
az)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag r forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ba)
Ved tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag b forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bb)
Ved tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag a forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bc)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag s forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bd)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag af forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
be)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag t forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bf)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag u forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bg)
Ved tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag b forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bh)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ag forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bi)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ah forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bj)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ai forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bk)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag v forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bl)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag aj forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bm)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ak forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bn)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag al forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bo)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag w forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bp)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag am forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bq)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag an forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
br)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag x forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bs)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ap forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bt)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag aq forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bu)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ao forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bv)
Ved tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag g forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bw)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ar forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
bx)
Til tid og på sted som beskrevet under post I, grunnlag c forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
by)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag as forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
bz)
Til tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag c forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
ca)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag at forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cb)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag y forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
cc)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag z forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cd)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag au forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ce)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag av forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
cf)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag aa forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringer han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til 13.10.2014 overføringene på sin datamaskin.
cg)
Til tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag d forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ch)
Til tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag e forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ci)
Ved tid som beskrevet under post V, grunnlag aw forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cj)
Ved tid som beskrevet under post V, grunnlag ax forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ck)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ay forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cl)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag az forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cm)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag ba forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cn)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bb og ved tid og på sted som beskrevet under post III, grunnlag c forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han tok bilder og/eller lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
co)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ab forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cp)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ac forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cq)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ad forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cr)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bd forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cs)
Til tid og på sted som beskrevet under post II, grunnlag f forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
ct)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bc forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cu)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ae forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cv)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag be forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cw)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag af forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
cx)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bf forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014. Gjennom sosiale medier overlot han deler av materialet til en eller flere personer.
cy)
I perioden 5. august 2013 til 6. juni 2014 i [adresse] i Y mottok han bilder og gjorde opptak av overføringer han mottok på web-kamera av N076 f. 0.0.1997, der hun blant annet masturberer seg selv, fører gjenstander inn i skjeden, suger penisen til en hund og slikker kjønnsorganet til en katt, og var i besittelse av materialet frem til han ble pågrepet 13.10.2014.
cz)
Tirsdag 14. oktober 2014 [adresse] i Y var han i besittelse av *29.258 38 957 bilder samt filmer som tilsvarer 807 451 timer og 10 36 minutter og 49 sekunder av seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn, som han forut for dette hadde lastet ned fra internett.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 11.01.2016.
da)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ag forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
db)
Ved tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ah forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
dc)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag aj forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
dd)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag ai forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
de)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bg forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera og/eller han lagret bilder han fikk tilsendt for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
df)
Ved tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag bh forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
dg)
Ved tid som beskrevet under post VII, grunnlag ak forholdt han seg som der beskrevet for deretter å gjøre opptak av og lagre de overføringene han mottok på sitt web-kamera for deretter å være i besittelse av dette frem til den 13.10.2014.
VII
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferdsom nevnt i § 201.
Grunnlag:
a)
I perioden 1. juli 2007 til 18. april 2008 i [adresse] i T og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Trond’ og ‘Fredag:)’ overfor N077 f. 0.0.1992 og skrev til henne blant annet ‘pult siden jeg var 15′, får jeg se noe mer da hvis du får se kuk?’ og ‘blir steinvåt av å se de fine puppene fine:)’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera.
b)
I perioden 15. desember 2007 til 6. november 2008 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘Another day in paradise’, ‘Timmian’ og/eller andre personer overfor N078 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘g16’, ‘få se noe da’, ‘slik at jeg vet at du ikke tuller’ og ‘sett mye på cam?’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster sine foran web-kamera.
c)
I perioden 27. januar 2008 til 21. juni 2008 i [adresse] i T og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘PÅÅSKE::::’, ‘Another day in paradise’ og/eller andre personer overfor N079 f. 0.0.1994 og skrev blant annet til henne ‘jeg har ikke sett hele deg’ og ‘få se deg pliz…’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera.
d)
I perioden 25. februar 2008 til 13. april 2008 i [adresse] i T og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘PÅÅSKE::::’ og ‘Home…’ overfor N080 f. 0.0.1994 og skrev til henne blant annet ‘få se da’, ‘så skal du få senoeog’ og ‘synes du er fin da’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne bryst foran web-kamera.
e)
I perioden 29. februar 2008 til 8. mai 2009 i [adresse] i T og/eller på [adresse] i Z og/eller omegn, via MSN, utgav han seg for å være ‘Home…’, ‘ Tommy’ og/eller andre personer overfor N081 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘men jeg ville se litt mer av deg også da…’ og ‘får jeg se noe mer av deg?’ og forledet henne med dette til å vise seg i undertøy foran web-kamera.
f)
I perioden lørdag 11. oktober 2008 til 13. mai 2010 i [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Marielle’, ‘ Trond’, ‘Timmian’, ‘ Tommy’ overfor N082 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘jeg ble 14 i januar’, ‘pliz?’, ‘du er drithot’, ‘tim ronker jo for deg’ og ‘nå så du meg og’ og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera.
g)
I perioden 12. desember 2008 til 29. september 2009 i [adresse] i Z, via MSN, forholdt han seg som beskrevet i post post VII, grunnlag h og forledet med dette N083 f. 0.0.1996 til å sammen med N084 f. 0.0.1996 å vise seg i undertøy og/eller naken foran web-kamera.
h)
I perioden 12. desember 2008 til 29. september 2009 i [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’, ‘ Tommy’ og ‘Timmian og skrev til henne blant annet * ‘får jeg se deg og plz?’ ‘nå kan vel dere gjre noe???’ ‘få se dere og da’, ‘må se deg daaah’ og forledet med dette N084 f. 0.0.1996 til å sammen med N083 f. 0.0.1996 å vise seg i undertøy og/eller naken foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 19.02.2016.
i)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag w, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N035 f. 0.0.1996 og hennes venninne N085 f. 0.0.1996 og forholdt seg sombeskrevet i post post V, grunnlag w og forledet med dette N085 til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera sammen med N035 f. 0.0.1996.
j)
I perioden 21. januar 2009 til 2. oktober 2009 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg forå være ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N086 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘ble 14 for en uke siden’, ‘du er finn da’ og ‘kan jeg få se litt av deg også?’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera.
k)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag u, via MSN til N033 f. 0.0.1997, forholdt han seg som beskrevet i post V, grunnlag u og forledet med dette N033s venninne N087 f. 0.0.1997 til å vise sine nakne bryst foran web-kamera.k
l)
I perioden 24. april 2009 til 26. september 2009 på [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N088 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ’16’, ‘kan du ta av deg bh-en?’, ‘jeg sitter med den ståpikken nå’, ‘de er dritfine!’, ‘jan jeg få ta på puppene dine?’, ‘fingre deg?’ og ‘hadde håpet jeg skulle få se deg gjøre noe sånt og’ og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera, og sende ham bilder av seg selv naken.
m)
I perioden 24. april 2009 til 25. juni 2009 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N089 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘får jeg ikke se noe da+’, ‘få en kikk da’, ‘plz’, ‘bare litt’, ‘søren så fin du er da’, ‘jeg vil jo se hele deg da:P’,og ‘få se en pupp før du går da plz’ og forledet henne med dette til å vise seg naken og vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
n)
I perioden 25. mai 2009 til 20. september 2009 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N090 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘jeg går i 8’, ‘får jeg se noe og eller?’, ‘å du så dritfin ut:P’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryst og beføle sitt kjønnsorgan foran web-kamera.
o)
I perioden 25. mai 2009 til 28. mai 2009 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy’ overfor N091 f. 0.0.1994 og skrev til henne blant annet ‘du var dritfin’, ‘tør du ikke?’, ‘hatt noe sex enda du da?’, ‘kan du ikke ta av deg under skjørtet d plz?’, ‘ta av’, ‘få se da’, og forledet henne med dette til å vise seg naken og beføle sitt nakne kjønn foran web-kamera.
p)
I perioden 30. mai 2009 til 20. september 2011 i [adresse] i Y, via Skype og/eller MSN, utgav han seg for å være ‘ Tommy Salvesen’, ‘ A1’, ‘ Trond’, ‘ Tommy’, ‘jæv.. nett!!!F*** ta Telenor’, ‘D ø Another day in paradise…’, » A9′ og ‘ A1’ overfor N092 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘men jeg er egentlig født i 1995′, ’13’, ‘du er dritpen’, ‘hva har du under t-skjorten?’, ‘hadde tenkt å spørre om å få se’, ‘kan jeg få se litt da?’, ‘kan du bare dra opp da?’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
q)
I perioden 1. juni 2009 til 8. februar 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A2’, ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N093 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘blir 12 i august’, ‘jeg er søstera til Tommy’, ‘som du har på msn’, ‘du er fin!’, ‘ser deg ikke’, ‘ta av resten?’, ‘jeg har ikke pupper enda’, ‘du er hot!’, ‘men du tør jo nesten ikkeno’, ‘kjipt’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
r)
I perioden 20. juni 2009 til 26. mars 2010 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ og ‘:D’ overfor N094 f. 0.0.1997 og skev til henne blant annet ‘dere tør ikke en dritt’, ‘enten så viser dere begge to, eller så kan dere slette oss igjen’, ‘hvis dere viser, så skal vi suge på cam’, ‘viser dere fitte og da?’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera med en for politiet ukjent venninne til stede.
s)
I perioden 7. juli 2009 til 27. desember 2010 på [adresse] i Z og/eller til annen tid og til annet sted, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1′, * Marielle’, ‘:D’ og ‘ Tommy’ overfor N095 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘jeg har sett dritmye’,’jente som fingrer’, ‘jenter som bruker dildo’, ‘å gutt og jente som puler’, ‘det så jeg i går!’, ‘du vil jo ikkeno’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera.
t)
I perioden 22. august 2009 til 26. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ A3’, ‘ Linda:D:D’, ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘ Tommy’ og Turid’ overfor N096 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘er du forelska i Tommy eller?’, ‘ronka og sugde han på torsdag’, ‘du kan vise pupper til han….’, ‘da kan vel du vise resten og?’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
u)
I perioden 23. august 2009 til 2. november 2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ Marielle’ og ‘ Tommy’ overfor N061 f. 0.0.1997 og skrev til henne blant annet ‘hva har du gjort da?’, ‘har gjort nesten alt tror jeg’, ‘kan jeg få se puppene dine?’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
v)
I perioden 13. desember 2009 til 10. mars 2011 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’ og ‘ Marielle’ overfor N049 f. 0.0.1996 og skrev til henne blant annet ‘vis noe dere og da plz’, ‘N049 vise og?’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera med sin venninne N050 f. 0.0.1996 til stede.
w)
I perioden 18. januar 2010 til 22. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A3’, ‘ A2’, ‘ A12’, ‘ Marielle’, ‘ Tommy’ og ‘ A5’ overfor N097 f. 0.0.1998 og skrev til henne blamt annet ‘akkurat blitt 14:)’, ‘har du vist fitta på cam?’, ‘hvem har sett deg naken?’, ‘men fikk jeg se deg og?’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv foran web-kamera.
x)
Fredag 26. mars 2010 til onsdag 27. oktober 2010 i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Linda:D:D*, ‘ Marielle’ og ‘ Stian’ overfor N098 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘camme eller?’, ‘du er søt’, ‘stian vil ha camsex:S’, ‘se meg naken???’ og ‘kan jeg se deg’ og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran web-kamera.
y)
I perioden 19. mai 2010 til 15. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ A3’ og ‘ A2’ overfor N099 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet * ‘første gang viste vi’, ‘andre gang fingret vi’, ‘skal hive ham ut hvis du viser alt’ og forledet henne med dette til å vise seg naken foran web-kamera.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 21.01.2016.
z)
I perioden 19. mai 2010 til 6. november 2010 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg forå være ‘ A1’, ‘ A4’, ‘ A3’ og ‘ Tommy’ overfor N100 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘jeg skal strippe å!’ og ‘da ville jeg sett deg å!’, ‘jeg så at du satt der mend jeg viste pupper’ og ‘kan dere vise’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera med N101 f. 0.0.1997 til stede.
aa)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag z forholdt han seg som i post VII, grunnlag z *forledet han N101 f. 0.0.1997 til å vise seg toppløs foran web-kamera sammen med sin venninne N100 f. 0.0.1998.
*Rettet av Jo Christian Jordet i rettsmøte 28.01.2016.
ab)
Til tid og på sted som beskrevet under post V, grunnlag z forholdt han seg som beskrevet i post V, grunnlag z og forledet med dette N102 f. 0.0.1998 til å vise sine nakne bryster foran web-kamera sammen med venninnen N038 f. 0.0.1998.
ac)
I perioden 20. februar 2011 til 4. juli 2011 på [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ Marielle’ overfor N103 f. 0.0.2001 og skrev til henne blant annet ‘jeg er 12’ samt skrev til N103s venninne N104 f. 0.0.2001 ‘tør dere da?’, ‘hvrofor holde for?’, ‘gjør det skikkelig da…’, ‘dere turte litt hvertfall’ og ‘da skal dere det og’ og forledet med dette N103 til å vise seg naken foran web-kamera sammen med N104.
ad)
I perioden 28. mars 2011 til mandag 14. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ Linda:D:D’, ‘ A2’, ‘ Marielle’ og ‘ A8’ overfor N104 f. 0.0.2001 og skrev til henne blant annet ‘tør dere da?’, ‘hvorfor holde for?’ og ‘gjør det skikkeli da…’ og skrev ‘jeg er 12’ til hennes venninne N103 f. 0.0.2001 og forledet med dette N104 til å vise seg naken foran web-kamera med N103 til stede.
ae)
I perioden 6. mai 2011 til 25. september 2011 på [adresse] i Z og/eller i [adresse], via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1′, Marielle’, ‘ A5’ og/eller andre personer overfor N105 f. 0.0.1995 og skrev til henne blant annet ‘er du blitt fingra eller slikka noen gang?’, ‘jeg har ikke sett deg enda’, ‘kan jeg få se bilder av deg i BH?’ og forledet henne med dette til ved flere anledninger å vise sine nakne bryster foran web-kamara.
af)
I perioden 20. juni 2011 til 27. september 2011 i [adresse] Z og/eller i [adresse] i Y, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘ A8’ og ‘ Tommy’ overfor N106 f. 0.0.1999 og utgav seg for å gå i 7. klasse og skrev til henne blant annet ‘så vis fitta da’, ‘jeg kan bestemme åssen du viser hvis du vil’, ‘jeg sier bare hva du skal gjøre’ og ‘du har fått se MYE av meg’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og sitt nakne underliv foran web-kamera.
ag)
I perioden 2. mai 2014 til 8. juli 2014 i [adresse] i Y , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A6’ og ‘ Tommy Salvesen’ overfor N107 f.19.07.2001 og skrev til henne blant annet ‘er med søs btw’, ‘skal flytte cammen’, ‘pule, ronke eller suge?’ og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran web-kamera.
ah)
I perioden 18. mai 2014 til 21. mai 2014 i [adresse] i Y, via Skype, utgav han seg for å være ‘ Tommy Salvesen’, ‘ Marielle Kaspersen’, ‘ A5’ og ‘ A1’ overfor N108 f. 0.0.2001 og skrev til henne blant annet ‘blir 13 i desember jeg’, ‘vil bare se om du tør noe’, ‘for 15 poeng så viser hu fitta og putter noe inni’ og ‘jeg ville sett deg jeg og!’ og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran web-kamera.
ai)
Til tid og på sted som beskrevet under post VII, grunnlag aj forholdt han seg som i post VII, grunnlag aj beskrevet og forledet med dette N109 f. 0.0.2001 som var til stede sammen med N110 til å vise seg naken foran web-kamera.
aj)
I tidsrommet 24. mai 2014 til 25. mai 2014 i [adresse] i Y, via Skype, utgav han seg for å være ‘ Tommy Salvesen’ og/eller andre personer overfor N110 f. 0.0.2001 og skrev til ham blant annet ‘send cam da’, ‘ronk da’, ‘svar så skal dere få se alt’, ‘vil dere se fitta mi?’, ‘tør dere noe?» og forledet ham med dette til å vise seg naken foran web-kamera med N109 f. 0.0.2001 til stede.
ak)
I perioden 28. mai 2014 til 2. juli 2014 i [adresse] i Y, via Skype, utgav han seg for å være ‘ Marielle Kaspersen’, ‘ A5’ og ‘ A6’ overfor N111 f. 0.0.2002 og skrev til henne blant annet ‘vil du se de?’, ‘hadde du turt å vise til meg?’, ‘gå et sted’ og ‘jeg maser…sorry:/’ og forledet henne med dette til å sende ham toppløsbilder.
VIII
Dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf § 14 første ledd bokstav c
for forsettelig å ha utøvd seksuell omgang med eller foretatt seksuelle handlinger med dyr.
Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:
Til tid og på sted som beskrevet under post VI, grunnlag cy, via Skype, skrev han til N076 f. 0.0.1997 blant annet ‘få han til å slikke deg først’ og ‘åsså koser du med kuken hans’ hvoretter hun førte hundens penis inn i sin munn og slikket på kjønnsorganet til en katt.
IX
Straffeloven (1902) § 201 bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år
Grunnlag:
I perioden lørdag 28. januar 2012 til søndag 25. mars 2012 i [adresse] i Z, via MSN og Facebook, onanerte han foran web-kamera i påsyn av N013, født 0.0.1997, og skrev ved gjentatte anledninger seksuelt krenkende meldinger så som ‘vil knulle fjortishora mi’ og ‘tar du spruten i munnen?’.
Ved tilleggstiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokaten Hedmark og Oppland 19. januar 2016 er han satt under tiltale ved Gjøvik tingrett for overtredelse av:
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpende omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201. Handlingen ansees som utført under særdeles skjerpende omstendigheter idet det særlig er lagt vekt på hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold eller om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte
Grunnlag:
a)
I perioden 26. juni 2009 til 21. mai 2011 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A9’, ‘ A4’, ‘ A3’, ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘Per’, » Tommy’, ‘ Trond’ og ‘ Turid’ og skrev til henne blant annet ‘kan jeg få se mer av deg plz?’, ‘så skal jeg fortelle deg noe helt sprøtt etterpå’, og forledet med dette N004 f. 0.0.1998 til å vise seg naken foran web-kamera.
b)
I perioden 6. juni 2009 til 7. august 2011 i [adresse] i Z , via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A4’, ‘ A3’, ‘ A2’, ‘ Marielle’, ‘ Tommy’ overfor N003 f. 0.0.1998 og skrev til henne blant annet ‘ble dritkåt vil pule deg’, ‘du tør ikkeno’m,’er du våt’ og ‘bruk noe da’, og forledet henne med dette til å masturbere seg og ved flere anledninger føre et forstørrelsesglass inn i skjeden foran web-kamera.
c)
I perioden 27. september 2010 til 19. desember 2010 på [adresse] i Z, via MSN, utgav han seg for å være ‘ A1’, ‘ A2’ og ‘ A3’ overfor N007 f. 0.0.2001 og skrev til henne blant annet at han var 10 år, samt ‘den må inn’ og ‘inn i hullet!’, og forledet henne med dette til å føre en gjenstand inn i skjeden foran web-kamera.
Hovedforhandling ble holdt 11. januar til 9. mars 2016 over 33 rettsdager. Tiltalte møtte og erkjente straffeskyld for samtlige poster i både tiltalebeslutningen av 1. desember 2015 og tilleggstiltalebeslutningen av 19. januar 2016, med unntak av post IV bokstav a og b i tiltalebeslutningen av 1. desember 2015.
Retten mottok forklaring fra 129 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken og den elektroniske masterfilen (digital aktorat).
Aktor la ned påstand om at tiltalte frifinnes for post V e) og VI n), og forøvrig dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til forvaring, med en tidsramme på 13 år og en minstetid på 9 år. I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 513 dager for utholdt varetekt. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte fradømmes retten til å arbeide som lærer eller være instruktør i korps eller inneha andre roller i organisert barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid. Til slutt nedla aktor påstand om inndragning av diverse datautstyr.
Bistandsadvokatene nedla påstand om oppreisning til i alt 102 fornærmede. Tiltalte har etter forutgående forhandlinger med sine forsvarere akseptert samtlige krav om oppreisning. Bistandsadvokatenes påstand er følgelig identisk med domsslutningen.
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes for post IV a), IV b), V e) og VII e), og forøvrig anses på mildeste måte. Rettighetstap idømmes ikke. Tiltalte samtykker til inndragning som påstått av aktor, og tiltalte samtykker til å betale oppreisningserstatning til de fornærmede som påstått av bistandsadvokatene i påstandsskrift 8. mars 2016.
Rettens vurdering
1. Innledning
Basert på den umiddelbare bevisførselen under hovedforhandlingen, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte er skyldig i alle tiltalens forhold med unntak av to poster som han frifinnes for – post V e) og VII e).
Innledningsvis nevnes det at alle de straffbare forholdene er begått i tiden før ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. Retten anvender straffeloven 1902 fullt ut, da det ikke kan sees at ny straffelov i praksis vil være gunstigere for tiltalte enn gammel straffelov, jf. straffeloven 2005 § 3 første ledd. Alle henvisninger til straffeloven vil være 1902-loven, med mindre noe annet fremkommer særskilt.
Med unntak av post IV bokstav a og b i tiltalebeslutningen, har tiltalte erkjent straffeskyld for alle forhold. Han har for retten forklart seg om de enkelte forholdene og de ulike fornærmede så langt han har husket. Hans skylderkjennelse og forklaring for retten styrkes av sakens øvrige bevis, særlig den omfattende video- og bildedokumentasjonen, samt den store mengden med chattlogger. Det hefter følgelig ingen tvil om at tiltalte har begått de handlinger han er tiltalt for.
Innledningsvis vil retten gi en generell oversikt over tiltaltes handlinger og hans typiske fremgangsmåte overfor de fornærmede, før retten deretter behandler de enkelte postene og de enkelte fornærmede, herunder de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene i forbindelse med de aktuelle straffebestemmelser.
2. Modus og fremgangsmåte
Straffesaken startet ved at moren til fornærmede N072 (post V bg) og post VI de) kom inn på jenterommet og oppdaget at N072 viste seg naken foran webkameraet ovenfor noen ukjente via en chattekanal på internett 8. juni 2014. Hun anmeldte forholdet til politiet 10. juni 2014.
Etter noe etterforskning brakte politiet på det rene at det var tiltalte som sto bak de forskjellige nettprofilene som var benyttet overfor N072. Politiet oppsøkte og pågrep tiltalte 13. oktober 2014.
Ved politiets gjennomgåelse av beslaglagt datautstyr ble det avdekket ytterligere forhold og store mengder ulovlig materiale i form av film og bilder av barn. Yngste fornærmet er 9 år og eldste 17 år. Hovedtyngden er jenter i aldersspennet 11-12 år.
Tiltalte har for retten forklarte at hans typiske fremgangsmåte var å opprette ulike profiler med jentenavn og guttenavn på forskjellige chattekanaler og sosiale medier, slik som MSN, Skype, Nettby og Chatroulette. Han kontaktet så tilfeldige jenter han fant på ulike spillsteder rettet mot barn slik som Jippi, Habbo, Omegle og Spill123. Under dekke av å være jevnaldrende gutt eller jente innledet han kontakt gjennom spillstedets chattekanal, og førte deretter samtalen over på MSN og/eller Skype. På MSN og Skype var det mulighet for videochat med bruk av webkamera, altså hvor personene kunne se hverandre samtidig som de skrev tekst. Nokså snart begynte han å ha seksualiserte samtaler med de fornærmede og ba dem vise seg naken foran webkamera, utføre seksuelle handlinger eller sende ham nakenbilder.
Tiltalte har for retten forklart at han hadde to ulike programmer på datamaskinen gående samtidig. Ett av programmene kunne ta opp videobildene som de fornærmede sendte over MSN eller Skype. Samtidig benyttet tiltalte et program som simulerte et webkamera hvor de fornærmede trodde de så en jevnaldrende gutt eller jente, men som i realitet var en film tiltalte tidligere hadde tatt av en annen fornærmet jente eller gutt. Tiltaltes forklaring støttes av den datatekniske gjennomgangen i forklaringen fra spesialetterforsker Henrik Ringen.
Tiltaltes typiske modus var at han chattet under mange falske identiteter. Samtidig benyttet han bilder og video av barn i seksualiserte posisjoner og hevdet at bildene var av hans identitet for å oppnå tilgang til ny barnepornografi, som han tok opp og lagret.
Mønsteret til tiltalte var å strekke komfortsonen til de fornærmede ved å gradvis skrive seksuelt og samtidig bygge tillitt. De fornærmede har forklart at de i kontakten trodde de snakket med en jevnaldrende jente eller gutt. Kontakten var innledningsvis nokså uskyldig og vanlig, men gikk raskt over til seksualisert snakk og mas fra tiltalte om at fornærmede måtte vise seg naken på webkamera. Ved de fleste tilfellene benyttet tiltalte flere ulike profiler ovenfor de fornærmede, på det meste 10 forskjellige profiler, bl.a. «Marielle», «Tommy», «A1», «Linda», «A6», «Timmian», «A2» osv. Siktede hadde på denne måten laget sin egen lille «vennegjeng» hvor flere av profilene ble brukt til å oppfordre de fornærmede til å vise seg naken og utføre seksuelle handlinger med seg selv. Tiltalte kunne benytte den ene profilen for å få fornærmede til å få dårlig samvittighet. Samtidig benyttet han en annen profil til å støtte fornærmede slik at han bygget tillitt.
I tillegg var flere av profilene oppgitt å være i familie, f.eks. bror, søster, far eller kusine. Tiltalte har for retten forklart at han fant incest spennende og fikk seksuell tenning av dette. Mange av de fornærmede ble utsatt for seksualiserte samtaler knyttet til sex med bror og søster, far og datter e.l. I flere av chatteloggene tematiserer og normaliserer han seksuell aktivitet mellom voksne («pappa» og «onkel») og barn, i tillegg til sex mellom søsken.
Felles for alle de fornærmede er at tiltalte aldri ga seg fysisk til kjenne eller chattet med de fornærmede som seg selv (med noen få unntak). Videobildene fra tiltalte inneholdt aldri lyd. Samtlige fornærmede var av den oppfatning at de snakket med den personen som tiltalte utga seg for å være, typisk en jente eller gutt på aldersnivå med de fornærmede.
Ved noen av tilfellene var to eller tre av de fornærmede i samme rom mens de chattet med tiltalte. Tiltalte fikk da barna til å utføre seksuell aktivitet med hverandre foran webkamera, som han tok opp og lagret. Ved tre av tilfellene gjelder dette medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år, hvor den seksuelle omgangen er sidestilt med samleie, jf. tiltalens post I bokstav a, b og c. Ved 7 av tilfellene har tiltalte medvirket til seksuell omgang med barn under 14 år (uten samleie), jf. post II bokstav a til g.
Tiltalte har også forklart at han får seksuell tenning av sex med dyr og at han ved flere tilfeller fikk fornærmede til å utføre dyresex, som også er dokumentert for retten.
Det er i alt loggført ca. 840 000 chattlinjer mellom tiltalte og de fornærmede i saken. I gjennomsnitt har tiltalte sendt ca. 5 100 chattlinjer per fornærmede og tiltalte har i snitt mottatt ca. 3 460 chattlinjer.
Tiltalte tok opp videofilm av det som skjedde på MSN og Skype, og han lagret det han fikk tilsendt av bilder og film fra de fornærmede. I databeslaget ble det funnet 356 timer med film av de fornærmede i saken som tiltalte selv hadde tatt opp, produsert eller mottatt. I tillegg ble det funnet 9 699 bilder, som for det meste er stillbilder som tiltalte selv har tatt ut av videofilmene, men også bilder de fornærmede har tatt med eget kamera og sendt til tiltalte.
Bildemateriale som er lagret, og i noen tilfeller også delt, viser barns kjønnsorgan, masturbering, oralsex, innføring av gjenstander i skjede og/eller endetarmsåpning, seksuelle handlinger med andre barn og seksuelle handlinger med dyr.
3. Sammenhengen mellom tiltalens ulike poster
De alvorligste forholdene i saken er subsumert under medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år i straffeloven § 195 første ledd, hvor tiltalens post I – i motsetning til post II – omfatter seksuell omgang som etter loven sidestilles med samleie, jf. § 206.
Flere av tiltalens poster henger sammen. Post I og II (nevnt over), og post V og VII (forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd) henger for flesteparten av de fornærmede sammen med tiltalens post VI, som gjelder tiltaltes produksjon og besittelse av seksualiserte foto/film av barna. Sammenhengen er, som nevnt over, at tiltalte først, ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt eller jente, forledet barn under 16 år til å vise seg naken eller utføre seksualiserte handlinger foran webkamera (forledningspostene), som tiltalte tok opp og lagret (produksjons- og lagringsposten). Dette ble ledsaget av seksualisert samtale over nett.
Post V og VII gjelder begge overtredelse av straffeloven § 200. Forskjellen er om tiltaltes forledning er begått under «særdeles skjerpende omstendigheter» eller ikke, jf. § 200 tredje ledd. I følge bestemmelsens ordlyd, skal det under vurderingen av «særdeles skjerpende omstendigheter» legges særlig vekt på hvor lang tid forholdet pågikk, om handlingen var misbruk av stilling eller nært tillitsforhold eller om handlingen ble begått på en særlig krenkende måte. Tiltalte har erkjent samtlige forhold, slik at retten kun vil kommentere vilkåret kort under hver enkelt post. Retten har typisk lagt vekt på hvor langt tidsrom chatten har foregått, hvor mange profiler tiltalte har brukt i sin pågang, hvilke handlinger tiltalte fikk barna til å utføre, om barna viser underlivet, om det er masturbering, innføring av gjenstander i skjeden, i hvilken grad barna er instruert, deres unge alder, om de fornærmede utfører handlinger med hverandre osv. Felles er at tiltale filmet, lagret og katalogiserte alt materialet sitt. Ved noen få tilfeller har retten foretatt en omsubsumering basert på vitneførselen, som retten vil kommentere nærmere under den enkelte post.
4. Alder
For postene I og II er det et straffbarhetsvilkår at fornærmede var under 14 år. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, jf. straffeloven 1902 § 195 tredje ledd.
Videre for postene III, V, VII og XI er det et straffbarhetsvilkår at fornærmede var under 16 år. Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte, jf. straffeloven § 196 tredje ledd og § 200 fjerde ledd. Det er her tale om en svært streng aktsomhetsnorm.
Tiltalte har ikke bestridt aldersvilkåret for noen av postene. For retten har tiltalte forklart at han bevisst utgav seg for å være jente og/eller gutt i aldersspennet 11 til 16 år fordi han målrettet ønsket å komme i kontakt med jenter mellom 11-12 år, som var hans primære alderspreferanse. De kunne også være mellom 10 til 13 år, og i noen tilfeller også opp mot 16 år.
I tillegg til bevisst å ha rettet seg inn mot denne aldersgruppen, er det gjennom den omfattende bevisførselen dokumentert at de fornærmede selv har opplyst sin alder i chatteloggene med tiltalte. Retten er etter dette ikke i tvil om at tiltalte var kjent med den enkeltes alder, både ut fra sin målrettede adferd for å komme i kontakt med denne aldersgruppen, men også at det ut fra utseendet, atferd og miljø var tydelig at det var tale om svært unge jenter og gutter. Tiltalte hadde dessuten kjennskap til flere av de tiltalte i kraft av sin stilling som musikklærer og korpsdirigent. Han kjente til hvilket klassetrinn og alderstrinn mange av de fornærmede var på. Retten går etter dette ikke grundig inn på aldersvilkåret for den enkelte post, da dette er funnet oppfylt for hver enkelt av de fornærmede under de ulike postene.
Tilsvarende gjelder for post VI, straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Bestemmelsen gjelder produksjon og besittelse av seksualiserte foto/film av barn under 18 år. Retten er ikke i tvil om at tiltalte visste at hver av de fornærmede for denne posten var under 18 år. For samme post, post VI, bemerkes også at alle bildene og filmene det er tale om, utvilsomt viser seksualisering av barn, noe som heller ikke er bestridt. Det er tale om seksualiserte nakenbilder og bilder av seksuell handling, og rammes av bestemmelsen.
5. Fildeling
Påtalemyndigheten har avdekket en utstrakt fildeling. Tiltalte gjorde opptak og lagret videooverføringene han mottok fra de fornærmede gjennom webkamera. Ved flere anledninger tok han ut stillbilder fra videoene. Dessuten lagret han bilder som de fornærmede selv tok og sendte til ham. Materialet ble deretter brukt til å forlede andre fornærmede ved at tiltalte nå hadde bilder som han kunne dele og dermed enkelt utgi seg for å være en jevnaldrende gutt eller jente, mens han i realiteten viste film og/eller bilder av andre fornærmede.
Etter hvert som tiltalte opparbeidet seg en større og større database med selvprodusert overgrepsmateriale, hadde han enkel tilgang til bilder og film som han brukte som «åte» ovenfor nye fornærmede.
For 21 fornærmede i saken har påtalemyndigheten dokumentert fildeling av bilder og film gjennom MSN og Skype. Tiltalte har delt deler av materialet med både kjente og ukjente personer, senest frem til 12. oktober 2014 (dagen før han ble pågrepet). Av kjente mottakere er det altoverveide øvrige fornærmede i saken som har mottatt film og/eller bilder, men politiet har også funnet fildelinger til personer de ikke har klart å avdekke identiteten til.
Overveidende del av det fildelte materiale har seksualisert innhold, men noen viser også uskyldige bilder uten seksuell karakter, f.eks. ansiktsbilder hvor barna er påkledd.
Retten har ikke funnet grunnlag for at tiltalte har vært en del av et såkalt «barnepornonettverk» hvor han har lastet opp bilder systematisk og delt med andre på felles fildelingsservere. Eneste unntak som er belyst for retten er fildeling med personen «Cindy», som tiltalte hevdet var fra Belgia eller Nederland. I chattloggen med ham har tiltalte delt noe av sitt overgrepsmateriale mot å få materiale i retur.
6. Oppreisning
Det er i alt 108 fornærmede i saken, hvorav 102 har fremmet krav om oppreisningserstatning. Tiltalte har etter forutgående forhandlinger med sine forsvarere akseptert samtlige krav om oppreisning, herunder beløpenes størrelse.
Partene har fri rådighet over kravet om oppreisningserstatning og tingretten vil avsi dom basert på partenes enighet, jf. straffeprosessloven § 3. Tingretten viser her til Andenæs, Norsk Straffeprosess, 4. utgave, side 594, hvor det redegjøres for behandlingen av sivile krav i straffesaken:
«Ved pådømmelsen kan retten ikke gå ut over den nedlagte påstand. Det gjelder i så måte samme prinsipp som om det sivile krav var blitt behandlet i sivil sak (jf. tvisteloven § 11-2). Tilsvarende er en erkjennelse av kravet fra siktede bindende for retten. Det dreier seg jo her om forhold partene har fri rådighet over».
Den underliggende begrunnelsen for dette er den samme enten det sivile kravet behandles alene eller i en straffesak, sml. tvisteloven § 11-2. Tilsvarende er lagt til grunn i dom fra Hålogaland lagmannsrett 20. februar 2013 (LH-2012-170174).
Det fremgår av skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3, at tiltalte kan pålegges å betale erstatning for skade av ikke økonomisk karakter til den som er krenket ved en forbrytelse mot straffelovens § 193, § 195, § 196 og § 200 tredje ledd, som er de aktuelle bestemmelsene i vår sak. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på overgrepenes objektive grovhet, tiltaltes skyld, fornærmedes opplevelse av overgrepet og de skader de fornærmede er påført, herunder psykiske skader.
Straffeloven § 200 tredje ledd er omfattet av oppramsingen i skadeserstatningsloven § 3-3, som gir rett til oppreisning, men tilsvarende gjelder ikke for straffeloven § 200 andre ledd (post VII). Det utelukker likevel ikke å tilkjenne oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a, og partene har kommet frem til et oppreisningsbeløp for flere av de fornærmede som er omfattet av straffeloven § 200 annet ledd. Til dette bemerker retten at flere av de fornærmede under post VII ikke har fremmet krav om oppreisning. For de som har fremmet krav, og som tiltalte har akseptert, bemerker retten at erstatningsbeløpene jevnt over er lavere og reflekterer i så måte at straffeloven § 200 annet ledd omfatter mindre alvorlige krenkelser enn tredje ledd.
Selv om retten legger til grunn erstatningsbeløpene som tiltalte har akseptert, vil retten likevel knytte bemerkninger til hver enkelt fornærmet ettersom deres opplevelse av hendelsene, krenkelsen, påkjenning i ettertid osv. også har betydning for straffverdigheten og straffeutmålingen.
For å slippe unødvendige gjentakelser har retten kommet til at det er mest hensiktsmessig å behandle kravene om oppreisning under hver tiltalepost fremfor å kommentere 102 krav om oppreisning på nytt i eget punkt.
7. Generelt om de fornærmedes belastning
De fornærmede har i ettertid slitt med psykiske plager av ulikt omfang og varighet. Før retten behandler de enkelte postene og de enkelte fornærmede, vil retten kommentere den generelle belastning de fornærmede har opplevd. Under den enkelte post er det følgelig tilstrekkelig å kommentere hva som er spesielt for den enkelte.
For retten er det klart at plagene spenner fra milde emosjonelle problemer til alvorlig psykiske lidelser med innleggelse på akuttpsykiatrisk avdeling. Flesteparten befinner seg et sted mellom ytterpunktene. Felles for de fleste er forklaringer om angst, utrygghet, depresjon, søvnvansker og konsentrasjonsvansker. Videre har mange utviklet vansker med å stole på andre, humørsvingninger, nedsatt selvfølelse, skamfølelse, skyldfølelse, generell uro, depresjon og selvskading. Mange har hatt problemer med å fullføre skolen, mens andre har fullført, men jevnt over fått lavere standpunktkarakterer.
Psykologspesialist Ida Enemo avga en sakkyndigerklæring 10. februar 2016 hvor hun uttaler seg om generelle psykiske helseplager og skadevirkninger som en følge av den type seksuelle overgrep de fornærmede har blitt utsatt for. Hun påpeker at seksuelle overgrep mot barn er alvorlige og at skadevirkningene for barna er veldokumenterte. Hennes erklæring og vitneprov for retten bekrefter og forsterker forklaringene til de fornærmede. Retten vil særlig fremheve følgende, som også er dekkende for svært mange av forklaringene retten har mottatt fra de ulike fornærmede:
«Skyld- og skamfølelse ser ut til å være spesielt sentralt ved internett relaterte overgrep. Ved IT-relaterte seksuelle overgrep kan skyld- og skamfølelsen forsterkes ved at de fornærmede selv har vært aktive i kontakt med overgriper. Barna har selv deltatt aktivt ved å dele bilder og filmer av seg selv. Barnet kan tenke at det er delaktig i, og at de har medvirket til at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep, noe som kan føre til en integrert opplevelse av delaktighet som vedvarer over tid. Vi vet noe om at dersom sterk skyldfølelse utvikles som barn, er denne vanskeligere å endre enn når den er utviklet hos voksne. Dette antas å ha sammenheng med at voksne har lettere for å plassere skylden på andre, mens barn i mye større grad vektlegger egen atferd og egne følelser i situasjonen (det vil si oftere tenker at de er skyld i det de utsettes for)».
Retten vil tilføye at de fornærmede ikke har noen skyld i de hendelser de har blitt utsatt for. De har blitt manipulert og kynisk utnyttet av en voksen mann som har lurt dem i sin søken etter egen seksuell tilfredstillelse.
Som en tilleggsbelastning frykter samtlige for spredning av det film- og bildemateriale som tiltalte tok opp og lagret. I noen tilfeller er frykten reell ved at tiltalte faktisk har delt deler av materiale med både kjente og ukjente personer. Mange er redd for at bildene skal ligge ut på internett «til evig tid» og at de kan bli gjenkjent senere i livet. Usikkerheten og frykten for at seksualisert materiale av dem selv kan være spredt, utgjør naturlig nok en svært belastende faktor.
Mange forteller også om et anstrengt forhold til egen kropp og seksualitet. De har vanskeligheter med å være intime med kjæreste eller samboer, og føler en skam over kroppen sin. Mange har også fortalt om utfordringer knyttet til å skaffe seg kjæreste ettersom de har problemer med å stole på gutter/menn og innlede normale fysiske forhold.
8. De enkelte tiltalepostene
Retten vil følge strukturen i tiltalebeslutningen og starte med å behandle de fornærmede i post I, deretter post II osv. Strukturen vil følge de fornærmede, som ofte spenner over flere tiltaleposter.
Retten bemerker innledningsvis at aktoratet grunnet sakens enorme omfang har forsøkt å spisse bevisførselen inn på hva som er rettslig relevant og hva som fremkommer i de ulike tiltalepostene som tiltalte har erkjent straffeskyld for. Det er følgelig nær sammenheng mellom hva som er omtalt i grunnlaget i tiltalebeslutningen og hva retten har lagt til grunn som bevist.
N002 f. 0.0.1997 – post I a), post II a), post V k), post VI s) og post VI bb), og N001 f. 0.0.1996 – post I a), II a) og VI bb).
Retten behandler forholdet for N002 og N001 samlet. De er stesøsken og var sammen da tiltalte fikk dem til å utføre handlingene omtalt i post I a) og II a). Post VI s) og post VI bb) gjelder produksjon, lagring og besittelse av scenene han fikk dem til å utføre.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for samtlige poster. Tiltalte har forklart at han husker kontakten med N002. Hun var 10 år da kontakten ble etablert 18. april 2008.
På grunnlag av tiltaltes skylderkjennelse, samt gjennomgang av chattloggene og videofilmene, legger retten til grunn som hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har utført de handlinger som er omtalt i tiltalebeslutningen post I a), post II a), post V k), post VI s) og post VI bb). Det foreligger i alt 5299 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N002 i den tiden kontakten varte, som var i over 3 år fra 18. april 2008 til 14. juli 2011. På tiltaltes databeslag har politiet funnet i alt 97 videoer og 57 bilder inkl. duplikater av N002.
For N001 har politiet avdekket i alt 5299 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N001 i de 2 årene kontakten varte fra 7. juli 2009 til 27. mai 2011. På tiltaltes databeslag har politiet funnet i alt 58 videoer og 19 bilder inkl. duplikater av N001.
Hva gjelder tiltalens post I a), befant N002 seg 8. juli 2009 på rommet til sin stebror N001. Over chatteprogrammet MSN utgav tiltalte seg for å være en jevnaldrende gutt med navn «Tommy» og forledet N002 og N001 til å ha seksuell omgang med hverandre. Tiltalte skrev til dem blant annet «får jeg se dere gjør noe da?», «jeg har ikke sett dere», «kan du ronke han?», «suger du og eller?», «pule?», «må se dere bakfra», «skal den inn i fitta nå?» og medvirket med dette til at de gned sine nakne kjønnsorganer mot hverandre og at N002 sugde N001s penis foran webkamera. Den seksuelle omgangen likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206, hvor samleie likestilles innføring av penis i munn. N002 var det dette tidspunktet 12 år og N001 13 år.
Retten bemerker at alternativet «innføring av penis i munn» i straffeloven § 206 annet ledd tar sikte på den situasjon at gjerningsmannen fører sin penis inn i fornærmedes munn. Alternativet omfatter ikke tilfellene der gjerningsmannen tar fornærmedes penis i sin egen munn, jf. Ot.prp.nr.28 (1999-2000) pkt. 16.1.1. For post I a) er det kun N002 som er fornærmet ved at hun får N001s penis i sin munn. Selv om N001 ikke anses som fornærmet i post I a), vil situasjonen for hans vedkommende likevel anses som seksuell omgang som er omfattet av post II a), men altså ikke sidestilt som samleie.
Tiltalens post II a) er knyttet til post I a). Tiltalte forholdt seg som beskrevet i avsnittet over under post I a), og medvirket med dette til at N002 og N001 gned sine nakne kjønnsorganer mot hverandre og at N001 lot N002 suge hans penis foran webkamera. I dette tilfelle er både N001 og N002 fornærmet. Av filmen som er spilt for retten fremgår det klart de ligger oppå hverandre og utfører samleielignende bevegelser. I tillegg masturberer N002 penisen til N001.
Post V k) gjelder kun N002. Retten har funnet det bevist at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «Tommy» overfor N002 på chatteprogrammet MSN. Tiltalte ba henne vise seg naken, og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera. Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og viser til at tiltalte forledet N002 til å vise sine mest intime kroppsdeler over en periode på 3 år samtidig som han gjorde opptak.
Som nevnt har politiet funnet i alt 97 videoer og 57 bilder av N002, og 58 videoer og 19 bilder inkl. duplikater av N001. Både N002 og N001 har bekreftet at bildene og videoene er av dem. Post V s) og bb) er følgelig oppfylt ved at tiltalte gjorde opptak av og lagret de videooverføringene han mottok på sitt webkamera, samt lagret bilder han fikk tilsendt, for deretter å være i besittelse av dette frem til han ble pågrepet 13. oktober 2014.
Gjennom påtalemyndighetens bevisførsel har retten også funnet det bevist at tiltalte fildelte film og bildemateriale av både N002 og N001 til flere personer. Påtalemyndigheten har avdekket at tiltalte delte bilder av N002 over Skype med 13 ukjente personer, samt fire kjente personer, som alle er fornærmet i nærværende sak. Det er i alt delt 21 unike filer via Skype, hvorav mesteparten har seksualisert innhold. Bildene er delt i perioden 1. mai 2014 til 5. oktober 2014.
For N001s del har politiets etterforskning avdekket at tiltalte delte i alt 14 unike bilder via Skype med fire kjente og 12 ukjente personer. Med unntak av to bilder, hadde samtlige seksualisert innhold. Bildene er delt i perioden 1. mai 2014 til 28. mai 2014.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post I a), post II a), post V k), post VI s) og post VI bb). Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jfr. § 206, én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N002 har vitnet for retten og forklart at hun trodde «Tommy» og «Marielle» var jevnaldrende. Hun kom i kontakt med «Tommy» gjennom Nettby. I chatten med N002 utga «Tommy» og «Marielle» seg for å være søsken, samt at de hadde sex med hverandre. N002 har forklart at nakenhendelsene har vært svært ubehagelige og skambelagt for henne i ettertid. Hun har ikke fortalt det til noen, hverken mor, far eller kjæreste, og hun føler det særlig skambelagt å ha hatt seksuell omgang med sin stebror. Hendelsene har ført til at hun nå i ettertid har fått et komplisert forhold til egen seksualitet.
Tiltalte har akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til N002. Ut fra hva N002 har blitt utsatt for, er retten av den oppfatning at beløpet er i tråd med gjeldende utmåling av oppreisningserstatning. Retten viser til hva som er bevist over, og fremhever særlig at tiltalte forledet henne og stebroren til å ha seksuell omgang likestilt med samleie da hun var 12 år, jf. straffeloven § 206. I tillegg har tiltalte delt bilder av henne med både kjente og ukjente personer på nettet. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N002 på 150 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
N001 har vitnet for retten og forklart at han kom i kontakt med «Tommy» gjennom stesøsteren N002. N001 trodde «Tommy» og «Marielle» var jevnaldrende. I likhet med mange andre fornærmede i saken, opplevede N001 det som et sjokk at «Tommy» og «Marielle» var en eldre mann som hadde tatt opp videofilm og delt nakenbilder av ham til andre. Tilsvarende som de fleste andre fornærmede i saken, er han redd for at bildene skal spres på internett og at man kan søke frem nakenbilder av ham i ettertid, med den sosiale fordømmelse det kan medføre.
Tiltalte har i likhet med N002 akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til N001. N002 og N001 har blitt utsatt for det samme, og retten er av den oppfatning at beløpet er i tråd med gjeldende utmåling av oppreisningserstatning. Retten viser til hva som er bevist over, og peker særlig på at han var 13 år da tiltalte forledet ham og stesøsteren til å ha seksuell omgang med hverandre. I tillegg har tiltalte delt bildene av ham med både kjente og ukjente personer på nettet. Retten dømmer med dette tiltalte til å betale oppreisningserstatning til N001 på 150 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
N003 f. 0.0.1998 og N004 f. 0.0.1998 – post I b), post II b), post VI ba) og post VI bg), samt tilleggstiltalebeslutning post I b) for N003 og tilleggstiltalebeslutning post I a) for N004.
Retten behandler forholdet for N003 og N004 samlet. Jentene var sammen da tiltalte fikk dem til å utføre handlingene i de alvorligste postene omtalt i post I b) og II b). Post VI ba) og post VI bg) gjelder produksjon og lagring av scenene han fikk dem til å utføre.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for samtlige poster. På grunnlag av tiltaltes skylderkjennelse samt gjennomgang av både chattlogg og videomateriale, legger retten til grunn som hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har utført de handlinger som er omtalt i tiltalebeslutningen post I b), post II b), post VI ba) og post VI bg), samt tilleggstiltalebeslutningens post I a) og b).
For post I b) utgav tiltalte seg for å være jevnaldrende «Tommy», «Marielle» og «A1» via MSN overfor N003 og N004 i perioden 5. september 2009 til 6. juni 2010. Gjennom de ulike profilene, skrev tiltalte til dem blant annet «men gjør noe med hverandre», «bare kysse?», «ta på puppene til hverandre», «jeg vil pule dere!», «putt noe i fitta!», «kan dere ikke bruke fingeren inne i fitta til hverandre da?», «slikke hverandre samtidig?», «slikk N004 når hu ligger sånn» og «få se at dere knuller hverandre med fingeren», og medvirket med dette til blant annet at N004 førte et forstørrelsesglass og en eller flere fingre inn i skjeden til N003, samt slikket hennes kjønnsorgan foran webkamera. Den seksuelle omgangen likestilles med samleie grunnet innføring av gjenstand i skjeden, i dette tilfelle et forstørrelsesglass, jf. straffeloven § 206. Både N003 og N004 var 11 år på tidspunktet hendelsen fant sted.
For post I a) bemerker retten at kun N003 er fornærmet ved at hun fikk skaftet til et forstørrelsesglass inn i skjeden. Retten presiserer at innføring av fingre i skjeden ikke er likestilt med samleie, jf. Matningsdals note 1796 til straffeloven § 206 i Norsk Lovkommentar. Innføring av fingre regnes «kun» som seksuell omgang, mens innføring av gjenstander likestilles med samleie. Selv om N004 ikke anses som fornærmet i post I a), vil situasjonen for hennes vedkommende likevel anses som seksuell omgang som er omfattet av post II a), men altså ikke sidestilt som samleie.
Tiltalens post II b) er knyttet til post I b). Tiltalte forholdt seg som beskrevet i avsnittet over under post I b) og medvirket med dette til at N003 og N004 i perioden 5. september 2009 til 6. juni 2010 hadde seksuell omgang ved flere anledninger ved at N003 førte en eller flere fingre inn i skjeden til N004, samt slikket kjønnsorganet hennes foran webkamera.
Hva gjelder tiltalens post VI ba) og VI bg), har retten funnet det bevist at tiltalte gjorde opptak av og lagret de overføringene han mottok på sitt webkamera av N003 og N004. Han lagret også stillbilder han fikk tilsendt, og var i besittelse av alt frem til 13. oktober 2014. På tiltaltes databeslag har politiet funnet totalt 113 videoer og 213 bilder inkl. duplikater av N003. Det foreligger i alt 14 566 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N003 i den tiden kontakten varte i underkant av 2 år, fra 6. september 2009 til 7. august 2011. For N004 har politiet funnet i alt 128 videoer og 89 bilder inkl. duplikater av henne på tiltaltes databeslag. For N004 er det 29 903 logglinjer mellom henne og tiltalte i 2 år fra 26. juni 2009 til 21. mai 2011.
Både N003 og N004 har blitt utsatt for fildeling ved at video og bildemateriale er delt. Gjennom MSN og Skype overlot han deler av materialet til flere personer, både kjente og ukjente. Gjennom påtalemyndighetens bevisførsel har retten funnet det bevist at tiltalte fildelte film og bildemateriale av N003 og N004 til flere kjente og ukjente personer i perioden 13. november 2008 til 13. oktober 2014 (to dager før han ble pågrepet).
For N003 har påtalemyndigheten avdekket at tiltalte delte i alt 61 ulike bilder over både MSN og Skype med 26 ukjente personer og 10 kjente personer (som alle er fornærmet i nærværende sak). For N004 har retten funnet det bevist at tiltalte delte i alt 46 ulike bilder over både MSN og Skype med 20 ukjente personer og 6 kjente personer. Overveidende del av det fildelte materiale av både N003 og N004 har seksualisert innhold, men noen viser også ordinære bilder uten seksuell karakter, f.eks. ansiktsbilder hvor de er påkledd.
Tilleggstiltalebeslutningens post I a) og b) gjelder overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd. Retten har funnet det bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tilleggstiltalebeslutningens post I a) og b) for N004 og N003. Retten viser også her til tiltaltes skylderkjennelse og de fremlagte chattloggene, samt korresponderende bilder som viser både N004 og N003 nakne. For N003s del skriver tiltalte via sine mange profiler «ble dritkåt vil pule deg», «er du våt» og «bruke noe da», og foreldet henne med dette til å masturbere seg og ved flere anledninger føre et forstørrelsesglass inn i skjeden foran webkamera. På tilsvarende måte forledet tiltalte N004 til å vise seg naken foran webkamera.
Retten har kommet til at det er bevist utenfor enhver rimelig tvil at både objektive og subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt for post I b), post II b), post VI ba) og post VI bg), samt tilleggstiltalebeslutningens post I a) og b). Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jfr. § 206, én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N003 har vitnet for retten og forklart at hun trodde «Tommy», «Marielle», «Per», «A1» osv. var barn og ungdom på hennes egen alder. I alt brukte tiltalte 12 ulike profiler ovenfor N003. Hun visste ikke at tiltalte gjorde opptak av henne og hun synes det er ekstrem ubehagelig at filmene er lagret og spredt til flere andre. N003 har ikke forklart om plager utover det generelle, så retten viser til punkt 7 «Generelt om de fornærmedes belastninger». Tiltalte har akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til N003. Ut fra hva N003 har blitt utsatt for, er retten av den oppfatning at beløpet er i tråd med rettspraksis hva gjeldende utmåling av oppreisningserstatning. Retten viser til hva som er bevist over, og peker særlig på at N003 var 11 år da tiltalte forledet henne til å ha seksuell omgang med N004, hvorav den seksuelle omgangen skal likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206. Tiltalte manipulasjon av N003 holdt på i nesten 2 år og gikk så langt at hun ble nettkjæreste med «Tommy» 25. september 2009. Retten skal i tillegg nevne at bildemateriale av N003 er fildelt en rekke ganger med ukjente personer, som naturlig nok utgjør en stor tilleggsbelastning. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N003 på 150 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
N004 har også forklart seg for retten. Hun var 11 år da chattingen begynte. Hun skjønte egentlig ikke hva som foregikk, men gjorde som tiltalte ba om. Hun var for ung til å ha et normalt forhold til kropp og seksualitet, og tenkte derfor at forslagene fra tiltalte var normale. Hun kom i likhet med mange andre fornærmede i kontakt med en av tiltaltes profiler gjennom en spillside for barn kalt jippi.no. N004 har forklart, i likhet med øvrige fornærmede, om generelle plager som det er redegjort for i eget punkt over. Dessuten er bildene av henne delt en rekke ganger med ukjente personer, og hun opplever dette som verst. N004 chattet med tiltalte for det meste om kvelden og natten, med det resultat at hun på ungdomsskolen fikk dårligere karakterer og økt fravær. Fortsatt sliter hun med å sove om nettene, og hvis hun først sovner våkner hun ofte av mareritt. Hendelsene har dessuten ført til at hun ikke klarer å ha et normalt seksuelt forhold med sin kjæreste. Gjennom sin profil «A1» eksponerte tiltalte henne for både dyresex og incest, og N004 har forklart at dette har medført et komplisert forhold til seksualitet. Tiltalte har akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til N004. Ut fra hva hun har blitt utsatt for, er retten av den oppfatning at beløpet er passende. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N004 på 150 000 kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.
N005 f. 0.0.2000 og N006 f. 0.0.2001 – post I c), post II c), post VI bx) og VI bz).
Retten behandler postene samlet for N005 og N006. De er fetter og kusine, og var til stede sammen.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for samtlige poster. Riktigheten av tilståelsen støttes av sakens øvrige bevis, særlig gjennomgangen av chattloggene og videomateriale, samt de fornærmedes forklaringer. På den bakgrunn legger retten til grunn som hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har utført de handlinger som er omtalt i tiltalebeslutningen post I c), post II ), post VI bx) og post VI bz).
Det foreligger i alt 8 043 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N005 i den tiden kontakten varte i ca. 8 måneder fra 6. april 2010 til 21. desember 2010. Retten presiserer at det ikke foreligger chattkommunikasjon mellom tiltalte og N006 – all kommunikasjon har foregått gjennom MSN-konten til N005.
N005 var sammen med sin fetter N006 da tiltalte fikk dem til å ha seksuell omgang som omtalt i post I c) og II c). Post VI bx) og post VI bz) gjelder produksjon og lagring av scenene han fikk dem til å utføre 8. mai 2010. Øvrige bilder/videoer i tidsrommet 6. april 2010 til 21. desember 2010 gjelder kun N005.
Post I c) gjelder seksuell omgang med barn under 14 år, hvor den seksuelle omgangen er sidestilt med samleie ved at N005 fikk penisen til sin fetter N006 i munnen, jf. straffeloven § 206 annet punktum. Tiltalte chattet med N005 gjennom hennes MSN-konto lørdag 8. mai 2010. De befant seg på gutterommet til N006. Tiltalte utgav seg for å være «A1» og skrev til N005 og N006 blant annet «pikken hans skal inn i fitta di», «kan jeg få se at du suger ham da, skikkelig plz??», «så lenge dere gidder», «kan han slikke deg og?» og medvirket med dette til at N005 førte penisen til N006 inn i sin munn, samt lot N006 slikke hennes kjønnsorgan foran webkamera. N005 var på dette tidspunktet 10 år, mens N006 var 9 år.
For post I c) bemerker retten at kun N005 er fornærmet ved at hun fikk N006s penis inn i sin munn.
For post II c) gjelder seksuell omgang med barn under 14 år, men uten samleiesubstituttet i straffeloven § 206. Handlingen skjedde på tid og sted som nevnt over for post I c). N005 og N006 hadde seksuell omgang ved at N006 førte sin penis inn i munnen til N005, samt at han slikket hennes kjønnsorgan foran webkamera. For denne posten er begge to fornærmet ved at de har seksuell omgang med hverandre.
Hva gjelder tiltalens post VI bx) og VI bz), har retten funnet det vist at tiltalte gjorde opptak av og lagret de overføringene han mottok på sitt web-kamera av N005 og N006 og for deretter å være i besittelse av dette frem til 13. oktober 2014. På tiltaltes databeslag har politiet funnet i alt 58 videoer av N005 og 10 videoer av N006. Gjennom påtalemyndighetens bevisførsel har retten også funnet det bevist at tiltalte har fildelt to stillbilder av N005 og ett bilde av N006 til én ukjent mottaker via Skype den 8. mai 2014.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både objektive og subjektive straffbarhetsvilkår er oppfylt for post I c), post II c), post VI bx) og VI bz). På denne bakgrunn dømmes tiltalte for én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jfr. § 206, én overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N005 har forklart seg for retten i form av dommeravhør. Hun ble i avhøret forevist bildene og bekreftet at det var henne og fetteren N006 som utførte den seksuelle omgangen. Det var først i dommeravhøret N005 ble forklart at «A1» var en 49 år gammel mann som hadde tatt opp og lagret alt på film. Av den grunn har hun naturlig nok ikke forklart om forutgående plager, men det fremkommer klart i dommeravhøret at hun reagerer med sjokk.
N006 har også avgitt forklaring i dommeravhør. I likhet med N005 fikk han se bildene og bekreftet at det er ham og N005 som utfører handlingene sammen. N006 forklarer ikke mye om virkningene hendelsene har påført ham, men han føler seg dum og opplever det hele som skamfullt.
Tiltalte har akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til både N005 og N006. Ut fra hva N005 og N006 har blitt utsatt for, har retten ingen innsigelser til beløpet. Retten viser til hva som er bevist over, og fremhever særlig at N005 var 10 år da tiltalte forledet henne til å ha seksuell omgang med sin fetter som var 9 år. Den seksuelle omgangen skal likestilles med samleie for N005s vedkommende, jf. straffeloven § 206. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N005 og N006 på 150 000 kroner hver innen to uker fra dommens forkynnelse.
N007 f. 0.0.2001 og N008 f. 0.0.2000 – post II d), post II e), post VI cg) og post VI ch), samt tilleggstiltalebeslutning post I bokstav c) for N007.
Retten behandler forholdet for N007 og N008 samlet. De er kusiner og tiltalte har forledet dem til å ha seksuell omgang med hverandre.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for samtlige poster. På grunnlag av tiltaltes skylderkjennelse samt gjennomgang av både chattlogg og videomateriale, har retten funnet det bevist over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har utført de handlinger som er omtalt i tiltalebeslutningen post II d), post II e), post VI cg) og post VI ch), samt tilleggstiltalebeslutning post I bokstav c) for N007. Det foreligger i alt 5 472 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N007 i perioden fra 27. september til 19. desember 2010. I samme periode er det 163 chattlinjer mellom tiltalte og N008.
N007 og N008 er som nevnt kusiner og var sammen da tiltalte fikk dem til å ha seksuell omgang som omtalt i post II d) og II e). Lørdag 18. desember 2010 ca. kl. 23.00 utgav tiltalte seg for å være «A2» og «A1» på MSN overfor N007 og N008. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til dem blant annet «fingre og slikke hverandre da?» og «men dere skal være helt nakne å!» og medvirket med dette til at N007 lot N008 føre en finger inn i sitt kjønnsorgan og lot henne slikke sitt kjønnsorgan. Han medvirket også til det motsatte; at N008 lot N007 føre en finger inn i hennes kjønnsorgan og lot henne slikke sitt kjønnsorgan. N007 var 9 år på handlingstidspunktet, mens N008 var 10 år.
Post VI cg) og post VI ch) gjelder produksjon og lagring av scenene han fikk dem til å utføre 18. desember 2010. På tiltaltes databeslag fant politiet i alt 16 videoer av N007 (inkludert duplikater) og 8 videoer (inkludert duplikater) av N008.
Tilleggstiltalebeslutningens post I bokstav c) gjelder kun for N007. I perioden 27. september til 19. desember 2010 har retten funnet det bevist at tiltalte utga seg for å være «A2», «A1» og «A3» via MSN ovenfor N007 . Tiltalte skrev til henne blant annet «du må ha noe inni», «den må inn i fitta», «inn i hullet» og «så åpner du lissom fitta med fingrene der er hullet nederst», og forledet med dette N007 til å føre en gjenstand inn i skjeden. De seksuelle handlingene er så krenkende at retten er av den klare oppfatning at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter», jf. straffeloven § 200 tredje ledd.
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post II d), post II e), post VI cg) og post VI ch), samt tilleggstiltalebeslutning post I bokstav c) hva gjelder N007 . Tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Retten har fått avspilt dommeravhør av både N007 og N008. Begge to bekrefter at bildene fra videoene er av dem selv. Utover det forklarer de ikke om noen psykiske reaksjoner, noe retten oppfatter som helt naturlig. Jentene fikk først vite hva saken gjaldt dagen før avhøret, og de ble først vist bildene av seg selv under selve dommeravhøret. Realitetene i saken hadde med andre ord ikke rukket å synke inn i da dommeravhøret ble gjennomført.
Tiltalte har akseptert å betale 125 000 kroner i oppreisning til både N007 og N008. Ut fra de krenkelsene jentene har blitt utsatt for, fremstår beløpet som passende. Retten fremhever særlig at N007 og N008 var kusiner og 9 år gamle da tiltalte forledet dem til å ha seksuell omgang med hverandre. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N007 og N008 på 125 000 kroner hver innen to uker fra dommens forkynnelse.
N009 f. 0.0.1998 og N010 f. 0.0.1997 – post II f), post II g), post VI bv) og post VI cs). N068 f. 0.0.1999 – post V bc) og VI ct).
Retten behandler forholdene samlet for N009, N010 og N068. De var venninner og i samme rom da tiltalte forledet dem.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for samtlige poster. På grunnlag av tiltaltes skylderkjennelse samt gjennomgang av både chattlogger og videomateriale, legger retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har utført de handlinger som er omtalt i tiltalebeslutningen post II f), post II g), post V bc), post VI bv), post VI cs) og VI ct). All chatt har foregått ved bruk av MSN-kontoen til N010. Det foreligger i alt 7 224 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N010 i perioden 2. april 2010 til 25. juni 2011. Det foreligger ikke chatt mellom tiltalte og N009, og heller ikke mellom tiltalte og N068.
På tiltaltes databeslag har politiet funnet i alt 70 videoer av N010 (inkludert duplikater). N009 og N068 er kun knyttet saken gjennom videofilmene av N010.
N010 og N009 var sammen da tiltalte fikk dem til å ha seksuell omgang lørdag 26. mars 2011 som beskrevet i post II f) og II g). Ca. kl. 23.00 utgav tiltalte seg for å være «A1» via MSN overfor N010 og N009. Tiltalte skrev til dem blant annet «1 dere skal være nakne», «2 dere skal slikke og fingre hverandre», «3 dere skal love å ALDRI si det til noen!!!!!» og medvirket med dette til at N010 førte en finger inn i kjønnsorganet til N009, samt slikket kjønnsorganet hennes. Tiltalte medvirket også til det motsatte; at N009 førte en finger inn i kjønnsorganet til N010. Både N010 N009 var 13 år på dette tidspunktet. Tiltalte gjorde opptak og lagret videofilm av alle handlingene.
Tiltalebeslutning post V bc) og gjelder kun for N068. Hun var til stede i rommet, men hadde ikke seksuell omgang slik som N010 og N009. Tiltalte forledet henne likevel til å vise seg naken foran webkamera sammen med N010 og N009, samt slikke N010 på brystet. Retten har av samme grunn kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.
Post VI bv), VI ct) og VI cs) omfatter produksjon og lagring av scenene han fikk dem til å utføre 26. mars 2011. Alle de tre jentene har i retten bekreftet at de er på videofilmene og de husker deler av hendelsesforløpet. Påtalemyndigheten har ikke funnet grunnlag for at bildene eller videoene er delt med andre.
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post II f), post II g), post V bc), post VI bv), VI ct) og post VI cs). Tiltalte dømmes med dette for to overtredelser av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og tre overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N010 har for retten forklart at hun på denne tiden var lett å forlede. Faren hennes var alkoholiker og hun ble mye mobbet. Hun hadde i denne perioden behov for mye oppfølgning av psykolog, barnevern og kontaktlærer/sosiallærer. Bakgrunnen var at faren hennes forsøkte å ta livet sitt. Hun hadde selv begynt med selvskading, samt forsøkt å ta sitt eget liv. Faren trykket henne ned hver dag og hun var mye alene foran pc’n på rommet sitt. Tiltalte lurte henne ved å vise bilder av det hun oppfattet som «Marielle», men som i realiteten var en annen fornærmet som tiltalte hadde tatt opp film av. Hun trodde «Marielle» var en virkelig venninne hun hadde fått gjennom nettstedet Habbo. I tillegg til sine allerede eksisterende problemer, har denne straffesaken påvirket N010 med dårlig nattesøvn og nedsatt konsentrasjon. Reaksjonene kom først etter politiavhøret da hun fikk vite at «Marielle» var en eldre mann som hadde tatt opp og lagret film av dem. N010 har også forklart det nå går bedre med henne nå – hun har klart å få seg både leilighet og jobb.
N009 har også forklart at hun var lett å forlede på denne tiden. Hun hadde en vanskelig oppvekst hvor mor slet med rus- og alkoholproblemer. N009 bodde i fosterhjem på tidspunktet hun ble forledet sammen med N010 og N068. Hun har i mange år slitt med posttraumatisk stresslidelse (på engelsk posttraumatic stress disorder, PTSD) og har gått til psykolog i mange år. Hun hadde egentlig sluttet hos psykolog fordi alt gikk bedre, men hun måtte begynne igjen da denne saken ble avdekket og hun måtte i politiavhør. Straffesaken har gjort alt verre for henne. I tillegg til PTSD har hun nå utviklet både angst og panikkangst. N009 har også fortalt at hun særlig husker at tiltalte som «A1» eller «Marielle» viste dem overgrepsmateriale i form av barneporno hvor voksne hadde seksuell omgang med barn. Tiltalte sendte dessuten filmer av jenter som hadde sex med dyr (en hund). N009 har beskrevet en video hvor en jente hadde penisen til hunden i munnen sin og en annen jente som hadde sex med en hund vet at jenta hadde hundens penis i skjeden. Disse scenene har brent seg fast, og retten er av den oppfatning at N009 som 13 åring må ha opplevd det traumatiserende å bli eksponert på grovt overgrepsmateriale av barn og barn som har sex med dyr. Summen av påkjenningene har medført at N009 nå går i 1. gym på videregående skole, men skulle gått i 2. gym. Hun studerer helse- og oppvekst, men klarer ikke å være på skolen mer enn et par timer i uken grunnet angst, panikkangst og PTSD.
N068 har forklart for retten. Hun husker særlig at faren til «A1» og «Marielle», som angivelig var søsken, kom inn på rommet og hadde samleie med begge sine døtre. N068 forklarte at de så hele samleiesekvensen over videochatten. For henne, N010 og N009 var dette helt unormalt. N068 har forklart at hun kun viste seg naken på webkamera, men hun turte ikke å gjøre like mye som N010 og N009. Hun opplevede det som litt flaut, ekkelt og utenfor komfortsonen, men samtidig litt morsomt og spennende. Nå i ettertid plages hun mye. Hun kan til tider føle seg dum og kvalm, være veldig sur og plutselig begynne å gråte uten grunn. Hun merker det er tungt å tenke tilbake hendelsen og vite at en voksen mann utnyttet dem helt nakne i en svært sårbar tid i livet.
Tiltalte har akseptert å betale 125 000 kroner i oppreisning til både N010 og N009. Ut fra hva jentene har blitt utsatt for, fremstår beløpet som passende. Retten viser til hva som er bevist over, og fremhever særlig at begge to var i svært sårbar tid i livet mens tiltalte unyttet dem kynisk for å tilfredsstille sine seksuelle behov. Retten dømmer med dette tiltale til å betale oppreisningserstatning til N010 og N009 på 125 000 kroner hver innen to uker fra dommens forkynnelse
For N068s vedkommende har tiltalte akseptert å betale 50 000 i oppreisning. Retten er enig i at beløpet må settes lavere for hennes del. Hun hadde ikke hatt seksuell omgang, og i videoen hadde hun en perifer rolle sammenlignet med N010 og N009. Hun ble likevel forledet til å vise seg naken og slikke brystet til N010, og kan dessuten identifiseres i scenene hvor N010 og N009 har seksuell omgang. 50 000 kroner fremstår i denne sammenheng som passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N068 innen to uker fra dommens forkynnelse.
N011 f. 0.0.1988 – post III a)
Posten omhandler én av de tre fornærmede som tiltalte har møtt i virkeligheten. Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle de tre forholdene under post III a), b) og c) som gjelder seksuelle omgang med barn under 16 år.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse. Riktigheten av tilståelsen støttes av forklaringen til N011. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte før jul 2003 fikk N011 til å masturbere og suge hans penis. Hendelsen skjedde i tiltaltes Saab personbil i W sentrum. N011 var på dette tidspunktet 15 år og gikk i 10. klasse. N011 husker tidspunktet godt fordi tiltalte hadde julegaver liggende baksetet da hendelsen fant sted.
Tiltalte hadde blitt kjent med N011 ved at hun spilte i korpset hvor han var dirigent. De hadde dessuten chattet på MSN om kropp og seksualitet i ca. 1 år før hendelsen fant sted. Forklaringen fra N011 støttes av vitneforklaringen til venninnen N114, som husker at N011 allerede på ungdomsskolen fortalte at hun hadde utført oralsex på tiltalte.
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post III a). Tiltalte dømmes for en én overtredelse av straffeloven § 196 første ledd.
N011 har forklart at det går bra med henne nå. På tidspunktet for hendelsen var det spennende å få oppmerksomhet fra en eldre gutt. Hun opplevde det som et tillitsforhold – de chattet sammen på MSN og hun overnattet hos ham ved én anledning, uten at det skjedde noe seksuelt. Hun klandrer imidlertid seg selv for ikke å ha anmeldt hendelsen tidligere fordi det kunne spart mange av de fornærmede i denne saken. N011 har i likhet med øvrige fornærmede i saken gruet seg til å vitne under rettssaken og har hatt høyt tankekjør den siste tiden.
Tiltalte har akseptert å betale oppreisningserstatning til N011 med 75 000 kroner. Retten anser beløpet som passende, og ser da særlig hen til at tiltalte i kraft av å være hennes korpsdirigent opparbeidet seg et tillitsforhold som han deretter utnyttet ved å ha seksuell omgang med henne før hun fylte 16 år. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N011 innen to uker fra dommens forkynnelse.
Retten presiserer forøvrig at det ikke er tatt ut tiltale for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd for å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stillingen som korpsdirigent for N011. Selv om tiltalte var hennes korpsdirigent på tidspunktet for handlingen, er forholdet strafferettslig foreldet og har ikke betydning for straffespørsmålet i nærværende sak for N011.
N012 f. 0.0.1989 – post III b), post IV a) og post VI b).
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post III b) og post VI b), men ikke for post IV a) som gjelder seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.
Hva gjelder post III b) og VI b) har retten kommet til at forholdene er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. I perioden 23. september 2005 til 2. desember 2005 hadde tiltalte ved gjentatte anledninger seksuell omgang med N012 ved at hun masturberte og sugde hans penis. N012 var på dette tidspunktet 15 år og hendelsene skjedde i tiltaltes SAAB personbil. Retten viser til tiltaltes forklaring og skyldererkjennelse, samt bildene som tiltalte selv tok av den seksuelle omgangen med N012.
Bildene som viser N012 og tiltalte ble funnet på tiltaltes pc i forbindelse databeslaget, jf. post VI b). På tiltaltes databeslag har politiet funnet i alt 83 videoer og 987 bilder av N012. Bildene er tatt i perioden 23. september 2005 til 1. november 2007. Tiltalte har ved gjentatte anledninger fotografert og/eller filmet N012 når hun har seksuell omgang med ham, poserer naken, masturberer og benytter gjenstander i skjeden. Tiltalte var i besittelse av materialet frem til 13. oktober 2014. Tiltalte delte dessuten bilder av N012 med 6 ukjente personer og 1 kjent person via MSN. Fildelingen foregikk i perioden 11. april 2006 til 20. juli 2008. Samtlige bilder som er delt av N012 har et seksuelt innhold.
N012 fylte 16 år 24. desember 2005. Forholdene etter dette tidspunktet rammes kun av post IV a), som gjelder seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, jf. straffeloven § 193 første ledd. Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for å ha utnyttet sin stilling som korpsdirigent til å skaffe seg seksuell omgang med N012.
Straffeloven § 193 rammer ulike former for misbruk av overmaktsforhold. Det er situasjonsbetinget hva som skal regnes som misbruk. Relevante faktorer ved vurderingen vil i følge rettspraksis være partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt gjerningspersonen i overfor fornærmede. Retten bemerker at straffeloven § 193 ikke er begrenset til nærmere angitte stillinger. Begrepet «stilling» skal ikke forstås så snevert at det er begrenset til personer ansatt i ulike yrker, f.eks. som lege eller psykolog. I Rt-2003-453 står følgende: «voksne personer som regelmessig deltar i forbindelse med ungdommers fritidsaktiviteter – f.eks. som håndballtrener – kunne omfattes av bestemmelsen». Det vises også til Rt-2001-1039 hvor en kjørelærer ved misbruk av sin stilling hadde oppnådd seksuell omgang med kvinnelige elever. «Avhengighetsforhold» i straffeloven § 193 omfatter ulike former for personlig avhengighet av gjerningspersonen, f.eks. økonomisk avhengighet, særlig takknemlighetsgjeld osv.
Tiltalte har forklart at han aldri har vært hennes korpsdirigent. N012 spilte trompet, og han underviste henne kun på et korpsseminar 3. og 4. september 2005. Tiltalte har erkjent å ha hatt seksuell omgang med N012, hvilket også støttes av bildebevisene, men han nekter for at den seksuelle omgangen skyldtes misbruk av hans stilling som instruktør på korpsseminaret.
Retten har på grunnlag av den samlede bevisførsel funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i post IV a) slik grunnlaget lyder etter aktors rettelse av tiltalebeslutningen. I perioden 23. september 2005 til april 2006 hadde tiltalte ved gjentatte anledninger seksuell omgang med N012 blant annet ved at hun sugde og masturberte hans penis. Han var innledningsvis instruktør for N012 i S skole- og ungdomskorps, og han utnyttet denne stillingen til å opparbeide seg tillit hos henne og til å skaffe seg seksuell omgang. Straffeloven § 196 er ikke begrenset til å omfatte misbruk av stilling, men omfatter også avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Retten er av den oppfatning at tiltalte har benyttet en kombinasjon av disse ved at han innledningsvis møtte N012 på korpseminaret 3. og 4. september 2005 hvor han var korpsinstruktør. Deretter traff han henne på nok en øvelse og til slutt på konserten hvor hun spilte på [sted] 28. oktober 2005. Den innledende kontaktetableringen var altså i kraft av tiltaltes posisjon som korpsinstruktør på seminaret. Tilliten han der opparbeidet seg unyttet han videre. Retten viser særlig til at den første bildeserien tiltalte tok av N012, som er datert allerede 23. september 2005, altså kun 20 dager etter korpsseminaret 3-4. september 2005. Bildene er tatt i bilen til tiltalte og viser tiltalte og N012 som kysser, samt hennes nakne bryst. Tiltalte var på dette tidspunktet 39 år, mens N012 var 15 år. Tiltalte har i sin forklaring for retten erkjent at de hadde oralsex i bilen ca. to ganger høsten 2005.
Retten viser også til forklaringen gitt av N115, som på det tidspunktet arbeidet i S skole- og ungdomskorps. Han har forklart at tiltalte deltok på det nevnte korpsseminaret, samt den påfølgende øvelsen og konserten på [sted], hvor også N012 deltok. N115 har forklart at N012 var ensom, ble mobbet og hadde problemer i lokalsamfunnet. N115 har forklart at tiltalte pleide å innynde seg hos småjentene i korpset, og særlig N012 satte pris på oppmerksomheten hun fikk. N115 trodde tiltalte ville forholde seg profesjonelt til N012, og ble overrasket da han oppdaget at N012 oppfattet dem som kjærester julen 2005.
N115s oppfatning av N012 støttes av barnevernkonsulent N116. Hun har i sin forklaring opplyst at barnevernet hadde vært involvert i familien allerede fra 2001. N116 har forklart at forholdene hjemme hos N012 ikke var optimale med mye konflikt og krangling mellom mor og far, og særlig også mellom N012 og moren. Bekymringsmeldingene gikk på hygieneforhold, konflikt i hjemmet, økonomi, klær, mat og dårlige skolefaglige prestasjoner. Allerede i barnevernets notat 4. oktober 2005 er det notert at N012 omtaler tiltalte som sin kjæreste. Notatet er skrevet én måned etter korpsseminaret. Barneverntjenesten har omtalt tiltalte som N012s «korpsdirigent», og de uttrykker samtidig bekymring for at N012 har blitt kjæreste med en korpsdirigent som er nesten 40 år gammel. I barnevernets notat dagen etter, 5. oktober 2005, fremkommer det at tiltalte har ordnet trompet til N012 og kjøpt mobiltelefon til henne, samt påfyll av kontaktkortet hennes. N012s mor uttrykte dessuten bekymring for aldersforskjellen ovenfor barnevernet.
Retten viser videre til tiltaltes forklaring. På korpsseminaret har tiltalte forklart at han ba N012 sitte igjen etter timen var slutt slik at han kunne høre henne spille trompet. Tiltalte var av den oppfatning at N012s trompet lød falskt. Tiltalte engasjerte seg deretter for å skaffe en ny trompet for N012. Denne hjelpen medførte at de to opprettholdt kontakt. N012s store idol var trompetisten Ole Edvard Antonsen, og tiltalte klarte å skaffe en brukt trompet for 5 000 kroner via nettverket rundt Ole Edvard Antonsen. N012 brukte konfirmasjonspengene sine til å betale for trompeten.
I tillegg til å skaffe N012 trompet, ordnet han det også slik at N012 fikk delta på en konsert hvor Ole Edvard Antonsen spilte. Hun fikk til og med møte Ole Edvard Antonsen backstage, noe som var en stor opplevelse for henne. Retten viser til forklaringen fra N115.
N012 har ikke avgitt forklaring for retten grunnet hennes alvorlige helsetilstand med psykisk ubalanse og selvmordstanker, jf. rettens beslutning 5. januar 2016. Summen av tiltaltes opptreden er likevel godt dokumentert, og retten er overbevist om at tiltalte har overtrådt straffeloven § 193, som nevnt over. Tiltalte har unyttet sin stilling som instruktør til å hjelpe N012 og samtidig opparbeide seg tillitt. Retten peker også på at hendelsesforløpet er kort. Allerede 20 dager etter korpsseminaret har tiltalte fotografert toppløsbilde av N012 i bilen sin, og én måned etter korpsseminaret noterer barneverntjenesten at N012 har blitt sammen med en korpsidigrent som er nærmere 40 år.
På denne bakgrunn har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post III b), post IV a) og post VI b). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 196 første ledd, én overtredelse av straffeloven § 193 første ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Som nevnt har ikke N012 vitnet for retten, men hennes samboer har vitnet. N012 er diagnostisert med ADHD og fibromyalgi. Hun er under attføring, men blir mest sannsynlig uføretrygdet. Tiltalte har akseptert å betale oppreisningserstatning til N012 med 175 000 kroner. Retten har ingen innsigelser til utmålingen, og peker særlig på at tiltalte utnyttet N012 i en svært sårbar tid i hennes liv. Hun hadde store problemer med ustabile familieforhold, og tiltalte unyttet denne sårbarheten til å gi henne oppmerksomhet og bekreftelse. I kraft av det tillitsforholdet han hadde opparbeidet, utnyttet han N012 ved å ha seksuell omgang med henne før hun fylte 16 år. Tiltalte dømmes med dette til å betale 175 000 kroner i oppreisningserstatning til N012 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N013 f. 0.0.19 – post III c), IV b), V bb), VI cn) og IX.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for post III c), post V bb), post VI cn) og post IX, men ikke for post IV b) som gjelder seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. N013 er én av tre som tiltalte har møtt i virkeligheten.
Hva gjelder post III c) og VI cn) har retten kommet til at forholdene er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. I perioden februar til april 2012 hadde tiltalte ved flere anledninger seksuell omgang med N013 ved at han førte en eller flere fingre inn i skjeden hennes. Den seksuelle handlingen fant sted på [skole] i Z, i hans bil i U-området og i et rom på U Kino. N013 var på dette tidspunktet 14 år og fylte 15 år 14. april 2012, mens tiltalte var 46 år. Retten viser til tiltaltes forklaring og skyldererkjennelse, samt N013s egen forklaring.
Retten viser også til den korresponderende chatten som tiltalte og N013 hadde både før og etter de traff hverandre. Chatten har et klart seksuelt innhold. Den 28. januar 2012 spør tiltalte via MSN bl.a. «vil du liksom pule?» og «tror du at det går liksom? har litt tykk». Den 10. februar 2012 skriver tiltalte «hva syntes du om i dag?», «fikk vi gjort alt du ville?» og «skal jeg si hva jeg hadde VELDIG lyst til å gjøre? ( … ) banke kuken inn i deg».
Retten viser dessuten til bildene tiltalte selv tok av den seksuelle omgangen med N013, særlig bildet tatt på U kino 27. april 2012 hvor N013 nettopp hadde fylt 15 år.
At den seksuelle omgangen skjedde i tidsrommet februar til april 2012 støttes også av forklaringen til N013s klassevenninne N117. N117 har forklart at N013 allerede i 9. klasse fortalte at hun og tiltalte utførte oralsex, masturbering og fingring. N117 så N013 sette seg i bilen til A under arbeidsuken vinteren 2012. N117 viser også til en Facebook chatt de to hadde 24. mars 2012 hvor N013 forteller om det seksuelle forholdet med tiltalte.
For post V bb) legger retten det til grunn som bevis utover enhver rimelig tvil at tiltalte i perioden 25. desember 2010 til 14. september 2011 via MSN utgav seg for å være blant annet «A1» og «A11» overfor N013. Tiltalte skrev til henne blant annet «kan du ta bilde der du viser resten?», «jeg viser to bilder å du bare ett da» og forledet henne med dette å sende ham nakenbilder av seg. Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet. Tilståelsen støttes av chattloggen og funnet av nakenbildene av N013 på tiltaltes datautstyr, jf. også post VI cn). På tiltaltes databeslag fant politiet i alt 89 videoer og 5435 bilder av N013. Videoene og bildene er fra perioden 30. april 2011 til 26. mai 2014. Bildene og videoene viser N013 som ved ulike anledninger poserer naken, masturberer og benytter forskjellige gjenstander i skjeden. Retten har av den grunn kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 200 tredje ledd.
Tiltalte var i besittelse av bildematerialet frem til 13. oktober 2014. Av politiets fildelingsrapport fremkommer det at tiltalte delte bilder av N013 med 2 kjente og 5 ukjente personer via Skype. Tiltalte har i alt delt 10 unike filer av N013 i perioden 4. august 2013 til 6. oktober 2014. Bildene hadde både seksuelt og ikke-seksuelt innhold.
Tiltalte har også erkjent straffeskyld for tiltalens post IX for i ord og handling å ha utvist seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor N013. I perioden lørdag 28. januar 2012 til søndag 25. mars 2012 via MSN og Facebook, onanerte han foran webkamera i påsyn av N013. Tiltalte skrev ved gjentatte anledninger seksuelt krenkende meldinger slik som «vil knulle fjortishora mi» og «tar du spruten i munnen?». N013 var på dette tidspunktet 14 år. Selv om tiltalte har erkjent straffeskyld for denne posten, husker han ikke å ha onanert på webkamera foran N013. Retten har likevel kommet til at forholdet er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Retter viser til forklaringen fra N013, som støttes av den parallelle – og sterkt seksualiserte – chatten mellom tiltalte og N013.
Tiltalte har ikke erkjent straffeskyld for post IV b), som gjelder seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, jf. straffeloven § 193 første ledd. Tiltalte mener han ikke har utnyttet sin stilling som musikklærer ved [skole] i Z til å skaffe seg seksuell omgang med N013.
Hva gjelder den generelle forståelse av straffeloven § 193, viser retten til gjennomgangen over under fornærmede N012.
Tiltalte har forklart at han aldri har utnyttet sin stilling som musikklærer ovenfor N013. Han erkjenner å ha hatt seksuelle omgang med fornærmede, også etter hun fylte 16 år, men dette skjedde ikke som en utnyttelse av hans jobb som musikklærer.
Retten har på grunnlag av den samlede bevisførsel funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i post IV b). På bakgrunn av den omfattende bevisførselen har retten kommet til at tiltalte utnyttet det tillitsforhold og avhengighetsforhold han opparbeidet til henne som musikklærer ved [skole] i Z hvor hun var elev, samt den tillitten han opparbeidet seg gjennom nettchat hvor han vekselvis utga seg for å være fiktive jevnaldrende og seg selv.
Retten bemerker innledningsvis at tiltalte aldri hadde N013 som elev i egne undervisningstimer, men de ble likevel kjent ved at han var musikklærer ved [skole] hvor N013 spilte keyboard. N013 har forklart at hun ble kjent med tiltalte som lærer da hun var rundt 13 år. På denne tiden hadde hun ikke mange venninner og var mye hjemme. I tillegg hadde hun en kneskade og brukte ofte krykker, som utelukket henne fra mange vanlige fritidsaktiviteter. N013 la til tiltalte som venn på Facebook, og chatten gikk raskt over på MSN. Til å begynne med snakket de mye om musikk, men etter hvert ønsket tiltalte å snakke om seksuelle temaer. Tiltalte spurte først om å få tilsendt vanlige ansiktsbilder av henne, men spurte raskt om nakenbilder og deretter om hun kunne føre ulike gjenstander inn i skjeden. N013 har gjennomgående forklart om frykt for tiltalte som voksen mann, og at hun selv var svært ung på dette denne tiden. Hun ville egentlig ikke sende ham bilder, men hun turte ikke si i mot.
Retten har lagt vekt på at tiltalte i kraft av å være lærer og voksenperson, opparbeidet seg et tillittforhold ovenfor N013 som følte seg avhengig av ham. Retten fremhever særlig den store aldersforskjellen mellom partene, N013s manglende erfaring og tiltaltes kyniske og planmessige opptreden for å oppnå seksuell omgang med mindreårige. Selv om tiltalte ikke hadde N013 som elev i egne undervisningstimer, var det som lærer han ble kjent med henne på [skole]. Hun oppfattet ham som lærer og at han samtidig var i en overlegen posisjon overfor henne. N013 fylte 16 år 14. april 2013 mens tiltalte var 47 år i 2013. Forholdene etter dette tidspunktet rammes kun av post IV b). N013 har inngående forklart om hvordan hun etter fylte 16 år kjørte moped (firhjuling) hjem til tiltalte. Hun hadde egentlig ikke lyst, men i frykt for tiltaltes temperament turte hun ikke la være. Hun stoppet ofte på en busslomme rett før huset hans og vurderte å snu mange ganger. I tillegg hadde hun ofte kontaktet venninner for å ha en backup slik at hun kunne ha et påskudd til å reise fra tiltalte.
N013 var gjennomgående redd for hva tiltalte kunne finne på. N013 har bl.a. forklart at tiltalte ofte hadde veldig sterke meninger i telefonen ovenfor andre, og det medførte at hun ikke turte å snakke ham i mot. Ved flere anledninger ødela hun både pc’er og mobiltelefoner med vilje i et desperat forsøk på å komme ut av situasjonen og slippe å ha kontakt med tiltalte. Dessuten visste hun at tiltalte hadde nakenbilder av henne. I tillegg løy hun ovenfor tiltalte ved å si at faren var sint og voldelig, og at hun derfor måtte logge av chattingen, selv om dette ikke stemte. Hun turte for øvrig ikke å fortelle om forholdet til sine foreldre – de trodde hun skulle treffe noen venninner og skjønte ikke at hun dro til tiltalte. Hun dro til tiltalte nesten hver helg, både fredag og lørdag. Tiltalte fingret henne hjemme hos seg og i bilen sin, og i tillegg måtte hun masturbere ham. Det var alltid tiltalte som ba om dette, og hun turte ikke å si i mot. N013 nevner særlig en episode hvor tiltalte fingret henne foran webkamera hvor det satt ukjente å fulgte med. N013 turte ikke å protestere og følte seg tvunget til å samarbeide. N013 har forklart at den seksuelle omgangen varte helt frem til tiltalte ble pågrepet i oktober 2014. Retten bemerker at de aldri hadde samleie.
Retten er av den oppfatning at tiltalte planmessig og kynisk har utnyttet sin posisjon som musikklærer på Kulturhuset til å komme i kontakt med N013, samtidig som han parallelt har opparbeidet seg en tillitt hos henne på en slik måte at hun har følt en kombinasjon av tillitt til ham, men samtidig også en avhengighet bestående av frykt for hva tiltalte med sitt temperament kunne finne på ovenfor henne. Retten fremhever særlig at fornærmede på denne tiden var i en sårbar situasjon. Hun var ung, uerfaren, gikk på krykker og ble mobbet på skolen, samt hadde få venner. Tiltalte var derimot 45-46 år og lærer på skolen.
På bakgrunn av den omfattende bevisførselen har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for samtlige poster. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 196 første ledd, én overtredelse av straffeloven § 193 første ledd, én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd, én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a og én overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c.
Tiltalte har akseptert å betale oppreisningserstatning til N013 med 250 000 kroner. N013 er uten tvil blant de fornærmede som har blitt hardest rammet av tiltaltes handlinger. Hun er én av tre i saken som har blitt utsatt for fysiske overgrep fra tiltalte. Selv om beløpet er høyt, har retten ingen innsigelser til utmålingen, som fremstår som passende i dette tilfellet. Retten viser til hva som er bevist utover. Retten fremhever særlig at hendelsene har gått så sterkt inn på N013 at hun ble innlagt på lukket akuttpsykiatrisk avdeling høsten 2015. I tillegg til psykiske symptomer har hun forklart om hodepine, konsentrasjonsmangler, oppkast, hårtap, søvnmangel og mareritt. Hun har dessuten hatt selvmordstanker, angst og flashback. I likhet med øvrige fornærmede føler hun skam og skyldfølelse. N013 har ikke klart å følge ordinær skolegang grunnet høyt lidelsestrykk og tankekjør. Tiltalte utnyttet N013 i en svært sårbar tid i hennes liv, og retten er ikke i tvil om at tiltalte har ødelagt hennes ungdomsår i sin hensynsløse jakt på seksuell tilfredstillelse. I kraft av det tillits- og avhengighetsforholdet han hadde opparbeidet, utnyttet han N013 i langt tid ved å ha seksuell omgang med henne, både før og etter hun fylte 16 år. Til slutt nevnes det at politiet har avdekket at tiltalte har delt bilder av N013 over nettet. Tiltalte dømmes med dette til å betale 250 000 kroner i oppreisningserstatning til N013 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
Generelt om post V
Retten går over til å behandle post V a) til bh). Som nevnt over under punkt 3, gjelder både post V og VII overtredelse av straffeloven § 200. Forskjellen er om tiltaltes forledning er begått under «særdeles skjerpende omstendigheter» eller ikke, jf. § 200 tredje ledd. Tiltalte har erkjent samtlige forhold, slik at retten kun vil kommentere vilkåret kort under hver enkelt post. Grunnet tiltaltes erkjennelse, har påtalemyndigheten foretatt en nokså spisset bevisførsel for å dokumentere hva som fremkommer i grunnlaget i tiltalebeslutningen under den enkelte post. Rettens gjennomgang av den enkelte fornærmede blir følgelig nokså ensartet, selv om påtalemyndigheten besitter en vesentlig større mengde med bevismateriale, f.eks. chattlogger som spenner over mange timer.
N014 f. 0.0.1995 – post V a) og VI e)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis, herunder chattloggene og bildene. På den bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 10. november 2007 til 23. mars 2008 via MSN, utgav seg for å være jevnaldrende «Trond» og «ikkeno’ å gjøre.:(» overfor N014. Tiltalte skrev til henne blant annet «når kan du vise mer da?», «sa jo at jeg trengte litt mer oppmuntring for å få ståpikk da» og «vil se deg og, for da spruter jeg mYE», og forledet henne med dette blant annet til vise underlivet sitt, samt å føre to fingre inn i sitt kjønnsorgan foran webkamera den 15. desember 2017. N014 var 12 år på dette tidspunktet.
Politiet har i alt funnet i alt to videoer som tiltalte tok opp og lagret av fornærmede 15. desember 2007, jf. post VI e). Chatten mellom dem startet 10. november 2007 og varte frem til 23. mars 2008. Politiet har funnet i alt 676 logglinjer mellom tiltalte og N014.
Retten har kommet til at handlingene anses utført under særdeles skjerpende omstendigheter ved at tiltalte har manipulert en jente på 12 år over lengre tid ved å utgi seg for å være en annen, samt fått henne til å vise sine mest intime deler på webkamera og føre fingre inn i skjeden.
På bakgrunn av bevisførselen har retten funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V a) og VI e). Tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N014 har vitnet for retten, men husker ikke hendelsene foran webkamera. Hun har likevel bekreftet at det er henne på bildene og at chatten har hennes skrivestil. Etter hun fikk vite om forholdet i politiavhøret, har hun tenkt på hendelsen hver dag. Dette tapper henne for energi. Det verste var følelsen av å bli lurt av en voksen mann, som har tatt opp video av henne for egen seksuell nytelse. Hun omtalte seg selv som et lett bytte på denne tiden; moren hadde fått hjerneblødning og faren ville skille seg fra. Perioden var i stor grad preget av ustabile familieforhold hjemme, som ble ytterligere forverret av en stemor som gjorde hva hun kunne for å ødelegge for henne. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N014. Retten anser beløpet som passende og viser til hva som er bevist over, og fremhever særlig hennes unge alder og hva hun ble manipulert til å utføre. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N014 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N015 f. 0.0.1995 – post V b) og VI f)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen styrkes av de fremlagte chattloggene og bildene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 6. desember 2007 til 6. april 2008 utgav seg for å være «Trond», «Feeerieeee:D», «PÅÅÅSKE::::» via MSN ovenfor N015. Han skrev bl.a. til henne «liker du kuken min da?» og «kan jeg få se hvor våt du er?» og forledet henne med det til blant annet å føre en gulrot i skjeden foran webkamera mens han gjorde opptak. N015 var på dette tidspunktet 11 til 12 år, og retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter grunnet handlingene N015 ble forledet til å utføre på seg selv.
For post VI f) har påtalemyndigheten dokumentert at tiltalte tok opp i alt 3 videoer (inkl. duplikater) av N015 i perioden 6. desember 2007 til 28. februar 2008. Tiltalte har dessuten delt bildemateriale av N015 med andre personer.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N015 har avgitt forklaring for retten og bekreftet at det er henne på bildene. Hun husker at hun kledde seg naken og benyttet en gjenstand i vagina foran webkamera. N015 ble dessuten seksuelt misbrukt fra hun var 6-7 år til hun var 15 år. Misbruket ble utført av en nær venn av familien som ofte var på besøk. Av den grunn var hun et enkelt offer. Hun hadde få seksuelle begrensninger i 11-12 års alderen og hun hadde ikke et normalt forhold til kropp og seksualitet. Retten bemerker kort at fornærmede ikke fortalte om dette til tiltalte i den perioden de chattet sammen, men det understreker at N015 var i en sårbar tid i livet sitt. I likhet med øvrige fornærmede skjemmes hun over å ha utført denne type handlinger foran webkamera og hun sliter med skyldfølelse. Hun ble forbannet da hun ble klar over at tiltalte har delt bilder av henne. I likhet med andre fornærmede frykter hun for hva som kan ha skjedd med nakenbildene som er spredt av henne. Det går for øvrig bedre med N015 i dag. Hun har kommet seg videre i livet og ønsker å legge de vonde hendelsene bak seg.
Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N015. Retten viser til hva som er bevist over og peker særlig på fornærmedes unge alder og at hun ble manipulert til å føre en gulrot i skjeden foran webkamera. Bildene av henne er dessuten delt med andre på nettet, og retten er av den oppfatning at beløpet er passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N015 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N016 f. 0.0.1995 – post V c) og VI i)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Basert på gjennomgang av chattlogger og bilder, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «Jævla [sted]…:(» og «Tommy» via MSN overfor N016 i perioden 3. februar 2008 til 11. september 2011. Tiltalte skrev til henne blant annet «får jeg se puppene dine og?», «få se at du er naken å da», «jeg er kåt», «vil pule deg» og «så fine!!!!» og forledet henne med dette til å vise sin nakne kropp og føre gjenstander inn i sitt kjønnsorgan foran webkamera. Retten anser disse handlingene for å være begått under særdeles skjerpende omstendigheter. N016 var dessuten 12 år da tiltalte begynte å chatte med henne, og 13 år da tiltalte tok det første seksualiserte bilde av henne over webkamera 24. januar 2009.
For post VI i) har påtalemyndigheten dokumentert at tiltalte tok opp totalt 10 videoer av N016 i perioden 24. januar 2009 til 20. mars 2011. Tiltalte har dessuten delt bildemateriale av N016 med andre.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V c) og VI i), og tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N016 har vitnet for retten og forklart at hun ikke husker å ha kledd seg naken foran webkamera og utførte de handlingene som vises på bildene. Hun har imidlertid bekreftet sin identitet på bildene, selv om hun i dag ikke huser hendelsene. Tilsvarende som de fleste andre i saken, er hun skuffet over at en voksen man kunne forlede henne til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran webkamera, som han deretter tok opp og lagret, og dessuten delte med andre personer etterpå. Etter hun var i avhør og fikk se bildene av seg selv og vite hva saken og gjaldt, har hun mistet matlyst, sovet dårlig, gått ned 20 kilo og har måtte utsette militærtjenesten.
Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N016. Retten viser til hva som er bevist over og fremhever særlig fornærmedes unge alder og at hun ble manipulert til å føre ulike gjenstander i skjeden foran webkamera. Bildene av henne er dessuten delt med andre på nettet, og retten er av den oppfatning at oppreisningsbeløpet er passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N016 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N017 f. 0.0.1998 – post V d) og VI j)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse støttes av fremlagte chattlogger og bilder/videoer. Retten har på denne bakgrunn kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 4. februar 2008 til 1. oktober 2009, via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Jævla [sted]…:(» og «Tommy» og overfor N017. Tiltalte skrev til henne blant annet at han var en gutt på 14 år fra Oslo og «få se deg og?», «har du kost med fitta di?» og «har du prøvd noe i fitta? blyant eller noe?». Tiltalte forledet med dette N017 til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera, samt føre en finger inn mellom kjønnsleppene. N017 var 9 år da tiltalte begynte å chatte med henne og 10 år da de fleste seksualiserte bildene ble tatt. Retten har kommet til at tiltaltes forledning er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
For post VI j) er det dokumentert at tiltalte tok opp og lagret totalt 20 videoer av N017 i perioden 11. juli 2009 til 1. oktober 2019.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse. straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N017 har forklart at hun hun husker «Tommy» og «Marielle», og satt med et inntrykk av at hun var blitt en god venninne med «Marielle», som var eldre og mer seksuelt erfaren enn N017. N017 føler seg dypt krenket av at tiltalte forledet henne til å vise sitt nakne underliv. I likhet med de øvrige i saken, føler hun det er hennes feil og hun føler seg dum, til tross for at hun alltid har vært forsiktig på internett. Saken har medført at hun nå sliter med konsentrasjonen og karaktersnittet hennes har aldri vært dårligere. Fra sommeren 2015 har hun gått til psykolog for å sortere tankene sine rundt hva hun har blitt utsatt for.
Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N017. Retten viser til hva som er bevist over og fremhever særlig fornærmedes unge alder og at hun ble manipulert til å føre en finger inn i skjeden foran webkamera samtidig som tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N017 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N018 f. 0.0.1995 post V e) og VI k)
Tiltalte hadde erkjent straffeskyld for begge postene, men aktor har nedlagt påstand om frifinnelse for post V e) under henvisning til at det ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte har forledet N018.
Retten er enig i aktors påstand om frifinnelse for post V e). Det er riktignok dokumentert nakenbilder av N018 på tiltaltes pc, slik at post VI k) om besittelse opprettholdes, men det foreligger ikke bevis for at tiltalte har forledet henne til å kle seg naken foran webkamera. N018 har forklart seg for retten. Hun bekrefter at det er henne på alle de 13 bildene som politiet har funnet på tiltaltes pc, men hun husker ikke å ha vist seg naken foran webkamera eller å ha tatt noen av bildene som hun har sendt til tiltalte. Den fremlagte chattloggen inneholder seksualisert chat, men på grunnlag av chattloggene er det vanskelig å utlede om N018 faktisk har blitt forledet til å vise seg naken.
Retten har på denne bakgrunn kommet til at tiltalte må frifinnes for post V e).
Hva gjelder post VI k) har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte var i besittelse av 13 seksualiserte bilder av N018, som på tidspunktet for bildene var 13 år. Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet. Både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt og tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N018. Retten viser til hva som er bevist over og fremhever at tiltalte har vært i besittelse av flere seksualiserte nakenbilder av fornærmede. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N018 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N019 f. 0.0.1995 – post V f) og VI m)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse støttes av fremlagte chattloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring. Retten har på denne bakgrunn kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 29. februar 2008 til 1. oktober 2009, via MSN, utgav seg for å være «Home…», «Another day in paradise…», «Timmian», «Tommy» og «Marielle» overfor N019. Tiltalte skrev til henne blant annet «du er dritfin da!», «fikk ståpikk igjen når du lekte med puppene dine», «vil gjerne se deg fingre igjen», «nå blir jeg kåt igjen», og «du er nydelig:)» og forledet henne med dette til blant annet å vise sitt nakne kjønnsorgan og masturbere foran webkamera. N019 var 13 år på dette tidspunktet.
For post VI m) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 5 videoer av N019 fra 1. mars 2008 til 10. juni 2008, og var i besittelse av dem frem til 13. oktober 2014.
På ovennevnte grunnlag har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V f) og VI m). Tiltalte dømmes for én overtredelse straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N019 har forklart seg for retten at hun på denne tiden i livet ble mye mobbet og forsøkte å ta sitt eget liv. Hun likte den oppmerksomheten tiltalte ga henne. Det ga henne en opplevelse av å ha venner som ikke kjente til mobbingen. N019 ble dessuten utsatt for en voldtekt i denne perioden som hun fortalte til tiltalte 17. mai 2009. Det kom følgelig som et sjokk da hun var i politiavhør og fikk vite at tiltalte stod bak de profilene hun hadde snakket med og vist seg naken til. Sjokkert ble så overveldende at hun tok en kniv og kuttet seg i hele låret. Etter avsløringen har det ikke gått bra med henne, men saken har likevel blitt et vendepunkt ettersom hun nå har oppsøkt profesjonell hjelp.
Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N019. Retten viser til hva som er skrevet over og peker særlig på fornærmedes unge alder og at hun ble manipulert til å vise seg helt naken og masturbere foran webkamera samtidig som tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N019 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N020 f. 0.0.1996 – post V g) og VI o)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av tiltaltes erkjennelse og fornærmedes forklaring, samt de fremlagte chattloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 1. mars 2008 til 11. september 2011, via MSN, utgav seg for å være «A1», «A3», «Linda», «Marielle», «Timmian», «Tommy» og «Home…» overfor N020. Gjennom sine mange profiler skrev tiltalte til henne bl.a. «kan jeg få se dine å da?», «kan vi få se dere å eller?» og «fingrer du eller?» og forledet med dette N020 til å vise sin nakne kropp, føre fingre inn mellom kjønnsleppene og masturbere seg selv foran webkamera. Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. N020 var 11 år da kontakten startet og hun ble forledet til å utføre særs krenkende handlinger. N020 har for retten forklart at hun husker å ha kledd seg naken nedentil og fingret seg selv foran webkamera ovenfor «Marielle» og «Tommy».
Chatten spenner seg over et tidsrom på ca. 3 ½ år og inneholder 36 446 logglinjer med chat mellom tiltalte og N020. Et overveldende flertall av logglinjene er sent fra tiltalte (22 717 logglinjer), mens N020 har sendt 13 096 logglinjer. Dette understreker tiltaltes massive pågang ovenfor N020.
For post VI o) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 56 videoer av N020 i perioden 1. april 2010 til 27. mai 2011. Han var i besittelse av i alt 254 bilder av N020 frem til 13. oktober 2014. Tiltalte har dessuten delt bildemateriale av N020 over Skype. Materialet er delt med 13 ukjente og 2 kjente mottakere, og består av i alt 30 unike bilder, hvor cirka halvparten har seksualisert innhold. Materialet er delt i perioden 15. april 2013 til 26. mai 2014
Retten presiserer at det ikke er dokumentert at tiltalte har forledet N020 til å ha seksuell omgang med sin kjæreste foran webkamera. Politiet har riktignok funnet bilder som viser N020 utføre oralsex på sin kjæreste, men bildene er datert etter at chatten mellom N020 og tiltalte opphørte. N020 har forklart at hun og kjæresten tok bilene for gøy – det var ingen som tvang dem eller forledet dem til å ta de bildene. Disse bildene faller følgelig ikke under forledeningsposten i V g). De faller likevel under oppbevaringsposten i VI o).
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N020 har vitnet for retten og forklart at hun husker chattsamtalene med tiltaltes mange profiler. Samtalene var i følge N020 utpreget seksuelt ladet. Ettersom «Marielle og «Tommy» viste nakenbilder av seg selv først, følte hun en slags gjeld til dem, et press til å vise seg naken foran webkamera. Denne perioden i livet hadde hun det vanskelig hjemme og satt mye alene foran pc’n og chattet. Hun hadde bl.a. en onkel som forgrep seg på henne. Hun fortalte om overgrepet til «Marielle og «Tommy», uten at tiltalte av den grunn endret modus. Saken mot onkelen – hvor N020 var fornærmet – er avsluttet og hun har lagt det bak seg.
Nærværende saken har gått utover skolearbeidet hennes. Hun har det tungt og føler et svik ved at hun ble lurt og manipulert, samt at tiltalte har delt bilder av henne til andre. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N020. Retten viser hva som er bevist over. Det bærende for utmålingen er fornærmedes unge alder og at hun ble manipulert til å vise seg helt naken, føre fingre inn i skjeden og masturbere foran webkamera samtidig som tiltalte gjorde opptak. Tiltalte delte dessuten flere av bildene med både kjente og ukjente personer. Hendelsene skjedde i en svært sårbar tid for N020. Til tross for at hun fortalte tiltalte om overgrepene fra sin onkel, fortsatte tiltalte å manipulere henne og skaffe seg nakenbilder til egen seksuelle tilfredstillelse. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N020 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N021 f. 0.0.1997 – post V h) og VI p)
Tiltalte har erkjent begge forholdene. På grunnlag av den fremlagte chattloggen, bildene og tiltaltes erkjennelse, har retten funnet bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 2. mars 2008 utgav han seg for å være en 16 år gammel gutt via MSN med visningsnavnet «Vi vant 2-0…» overfor N021. Han skrev til henne blant annet «vil du fingre mens jeg ronker da?», «fingre litt da plz», «nam», «fin», «vil slikke deg» og forledet med dette N021 til å vise sine nakne bryster og sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera med venninnen N112 til stede. N021 var på dette tidspunktet 10 år og retten anser tiltaltes forledning som så krenkende at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.
For post VI p) har politiet funnet én video av fornærmede datert 2. mars 2008. Tiltalte og N021 snakket sammen i perioden fra 2. til 27. mars 2008, men retten presiserer at videoen av fornærmede kun er fra første dag de etablerte kontakt.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N021 har forklart seg for retten, men kan ikke huske selve hendelsen. Hun bekrefter at det er henne på bildene og hun husker at hun pratet med både kjente og ukjente personer på denne tiden. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N021. Retten viser hva som er bevist over. Det bærende for utmålingen er fornærmedes lave alder og at hun ble manipulert til å vise sitt nakne underliv og nakne bryster til tiltalte som tok opp og lagret bildene. Beløpet fremstår som passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N021 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N022 f. 0.0.1996 – post V i) og VI q) og N023 f. 0.0.1996 – post V j) og VI r)
Retten behandler N022 og N023 samlet. De var til stede i samme rom i forbindelse med en av hendelsene.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. På grunnlag av de fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 7. april 2008 utgav seg for å være «Tommy» og «Another day in paradise…» via MSN ovenfor N022 og N023. Han skrev til dem bl.a. «kan dere ikke ta av dere og da?», «vil gjerne se dere», «pliz?» og «få se dere så skal jeg sprute for dere». Tiltalte forledet med dette både N022 og N023 til å vise sine nakne kjønnsorgan foran webkamera. Selve chatten foregikk gjennom MSN-kontoen til N022. N023 var 11 år på dette tidspunktet mens N022 var 12 år. Både N022 og N023 har forklart seg for retten og bekreftet hvilke av bildene som er av hver enkelt av dem.
Videre har tiltalte i perioden 15. mars 2008 til 14. juni 2009 skrevet bl.a. «har du prøvd å stikke noe i fitta?», «har virkelig lyst på deg», «fingre deg» og «slikke deg», og forledet på denne måten N022 til å vise sitt nakne kjønnsorgan og spre kjønnsleppene med fingrene, samt vise sine nakne bryster. Det foreligger i alt 2 151 logglinjer mellom tiltalte og N022.
For post VI q) og VI r) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 7 unike videoer av N022 i perioden 22. mars 2008 til 1. juni 2008. N023 er kun på en video 7. april 2008.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter for hendelsene mot både N022 og N023. Retten viser særlig til deres unge alder og at tiltalte forledet dem til å blottlegge sine mest intime kroppsdeler samtidig som han gjorde opptak på webkamera. Retten viser til hva som er bevist over.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post V i), V j), VI q) og VI r). Tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N022 var – i likhet med øvrige fornærmede – ikke klar over at tiltalte tok opp film gjennom webkamera. Også før hun var i politiavhør hadde hun ofte tenkt på hendelsene grunnet hennes religiøse muslimske overbevisning. Hun vil ikke at foreldrene skal få vite om denne saken fordi hun da vil vanære familien og sette dem i et dårlig lys. Det vil medføre skam og hun er redd for å bli utstøtt av familien hvis de får vite at hun har vist seg naken på internett ovenfor en annen mann. Det plager henne at hun ikke kan snakke med familien sin om dette. Først i politiavhør fikk hun vite at «Tommy» var en 40 år gammel mann, og hendelsene har etter dette plaget henne fryktelig. Hun skulle akkurat ta privatisteksamen, men denne gikk veldig dårlig. Hendelsen vil plage henne resten av livet ettersom hun ikke klarer å glemme ting så fort.
Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N022. Retten viser hva som er bevist over. Basert på hva N022 har blitt usatt for og forklart, fremstår beløpet som passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N022 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N023 har også forklart seg for retten. De trodde «Tommy» var en jevnaldrende gutt, og ville aldri vist seg nakne om de visste det var en mann i 40 årene. N023 har opplevd det hele som ekkel og flaut. Hun har ikke turt å snakke om hendelsen med noen, bortsett fra N022 og sin samboer. I motsetning til N022, hadde ikke N023 tenkt på hendelsen før hun ble innkalt til avhør og fikk vite om saken. Hun var da gravid, og saken fratok henne hele gleden over å være gravid.
Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N023. Retten viser hva som er bevist over. Beløpet er lavere enn hva N022 er tilkjent, men N023 er kun knyttet til saken ved én anledning i motsetning til N022. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N023 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N025 f. 0.0.1995 – post V m) og VI u), og N024 f. 0.0.1995 – post V l) og VI t).
Retten behandler N025 og N024 sammen. De var til stede i samme rom i forbindelse med en av hendelsene.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. På grunnlag fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte fra årsskiftet 2007/2008 til 23. september 2009 utgav seg for å være «Tommy» og «Another day in paradise…» via MSN overfor N025. Tiltalte skrev til henne blant annet «jeg skulle fingret deg i stedet og slikket deg», «slikket fitta di til du skrek», «ville gjerne sett åssen du ser ut når det går for deg», «jeg vil ha pikken min der fingrene dine er….», «jeg er jo 16, så jeg får sikkert straff for både det ene og det andre», «sex med mindreårige bl.a» og «redd for å miste deg jeg og», og forledet med dette N025 til å masturbere seg og vise seg naken foran webkamera ved flere anledninger. N025 var 12 år på tidspunktet da de første nakenbildene ble tatt.
N025 har i sin forklaring for retten selv opplyst at chatten startet tidligere enn hva som er beskrevet i tiltalebeslutningen (10. mai 2008). På grunnlag av bildene tiltalte tok av henne, er fornærmede av den klare oppfatning at chatten må ha startet mot slutten av 2007, senest i begynnelsen av 2008. N025 viser til at hun på denne tiden forsøkte å finne tilhørighet med ulike klesstiler og hårfrisyrer, og hun tidfester stilen til slutten av 2007. Retten legger N025 forklaring til grunn, og som støttes av at tiltalte hadde bilder av N025 som er datert før tidspunktet for første chattlogg. N025s forklaring støttes også av forklaringen til venninnen N024, som har forklart det var i 2007 de to hang mye sammen på rommet til N025.
Retten vurderer hendelsene til å inneholde særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser til N025s lave alder, at manipuleringen har foregått over ca. halvannet år og hun ble forledet til å vise seg naken samt masturbere foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak.
Ved én anledning 19-20. mars 2008 (samme hendelse som bikker midnatt) forledet han både N025 og N024 til å vise sine nakne kjønnsorgan og sine nakne bryster foran webkamera. Selve chatten foregikk gjennom MSN-kontoen til N024. Både N025 og N024 var på dette tidspunktet 12 år.
For hendelsen omtalt i post V l) har aktor anført at forholdet med N024 bør nedsubsumeres fra straffeloven § 200 tredje ledd til § 200 annet ledd annet punktum. Aktor har anført at forholdet ikke kvalifiserer til «særdeles skjerpende omstendigheter» ettersom hendelsen var kortvarig og kun ett enkeltstående tilfelle. N024 har dessuten i retten forklart at hun ikke husker å ha kledd av seg naken foran webkamera i det hele tatt. Retten er enig med aktor, og har kommet til at forholdet hva gjelder N024 skal nedsubsumeres til straffeloven § 200 annet ledd annet punktum. Hva gjelder N025 opprettholdes forholdet under bestemmelsens tredje ledd, som er begrunnet over. N025 blir forledet flere ganger over en lang tidsperiode. Hendelsene med N025 er dessuten av grovere karakter, slik som masturbering.
For både post VI u) og VI t) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 14 unike videoer av N025 i perioden 19. mars 2008 til 8. juni 2008, hvorav N024 er på to av videoene 19. og 20. mars 2008 (før og etter midnatt).
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post V m), VI t) og VI u), og tiltalte blir å dømme for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. For hendelsen som omhandler N024 i post V l) har retten kommet til at forholdet skal omsubsumeres under straffeloven § 200 annet ledd annet punktum. Retten har følgelig kommet til det at det er bevist at utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har overtrådt straffeloven § 200 annet ledd annet punktum hva gjelder N024. Både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt.
N025 har i retten forklart at tiltaltes handlinger oppleves svært krenkende og bringer frem mange vonde minner fra barn- og ungdomstiden. På denne tiden hadde hun få venner og følte hun ikke passet inn noe sted. Moren hadde fått ny samboer og familiesituasjonen forvirret henne. I et forsøk på å skaffe seg venner og en trygg base, søkte hun vennskap på internett, i likhet med mange andre fornærmede i saken. Hun satt mye hjemme med egen PC og hadde ingen hobbyer eller interesser som gjorde at hun klarte å løsrive seg. I mangel på virkelige venner, verdsatte hun oppmerksomheten fra tiltaltes mange profiler. I etterkant har slitt med skam og skyldfølelse, som igjen har ført til en brist i identiteten hennes. I den første perioden etter politiavhøret gikk hendelsene utover samboerskapet hennes, men ting har stabilisert seg nå.
Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N025. På grunnlag av hva N025 er utsatt for fremstår beløpet som passende. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N025 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N024 har i retten forklart at hun ikke husker å ha kledd seg naken foran webkamera sammen med N025. Det var først i politiavhøret hun ble forklart hva som har skjedd og ble forelagt nakenbildene av seg selv, som naturligvis opplevdes som et sjokk. Etter politiavhøret har hun ligget våken mange netter og har vært redd for at bildene av hennes er spredt på internett. Selv om hendelsen har gitt henne et høyt tankekjør, har det ikke gått utover hverken jobb eller familie. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N024. I motsetning til N025, har N024 kun blitt usatt for én hendelse og oppreisningsbeløpet er følgelig lavere. På grunnlag av hva retten har funnet bevist over fremstår beløpet passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N024 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N026 f. 0.0.1995 – post V n) og VI v)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av sakens øvrige bevis, herunder chattloggene og bildebevisene. Rettet har på den bakgrunn kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 21. juni 2008 til 3. mai 2011,via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «Another day in paradise…» overfor N026. I kraft av sine mange profiler skrev han til henne blant annet «du ser jo dritfin ut», «er du bare 12?», «nå får jeg ståpikk», «du har jo dritfine pupper», «jeg har lyst til å pule med deg..» og forledet med dette N026 til å vise seg naken, masturbere seg selv og føre en blyant inn i skjeden foran webkamera. N026 var på dette tidspunktet 12 år. På grunnlag av hva som er bevist, er retten av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.
For post VI v) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 2 videoer av N026 i perioden 21. juni 2008 til 3. mai 2011. Det foreligger i alt 1 431 logglinjer med chat mellom tiltalte og N026 denne perioden.
På grunnlag av ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes i tråd med tiltalebeslutningen for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Aktor frafalt N026 som vitne for retten. Hun hadde blitt utsatt for lignende hendelser tidligere og ønsket ikke å vitne grunnet belastningen dette ville medføre. Et vitneprov fra N026 hadde uansett ikke vært avgjørende for retten – tiltalte har erkjent forholdet og det foreligger omfattende objektive bevis i form av chattlogger og videoer. Tiltalte har dessuten akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N026. På grunnlag av N026s unge alder og at tiltalte manipulerte henne til å føre en blyant i skjeden, samt masturbere seg selv, er oppreisningsbeløpet passende. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N026 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N027 f. 0.0.1996 – post V o) og VI x)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av chattloggene og bildebevisene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle», «Timmian» og «Tommy» via MSN overfor N027 i perioden 12. oktober 2008 til 28. september 2009. Gjennom de nevnte profilene skrev tiltalte til henne blant annet «skal jeg hjelpe deg å fingre?», «ta av håndkle da», «vil se de fine puppene og», og forledet henne med dette til å vise brystene og å masturbere foran webkamera den 2. november 2008 da N027 kun var 12 år. Med samme begrunnelse anser retten det å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter.
For post VI x) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret én video av N027 den 2. november 2008. Tiltalte chattet med henne i ca. 1 år fra 12. oktober 2008 til 28. september 2009. Det foreligger i alt 1 518 logglinjer med chat mellom tiltalte og N027 denne perioden.
Både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes i tråd med tiltalebeslutningen for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N027 har vitnet for retten og bekrefter at det er henne på bildene. Hun husker ikke mange detaljer fra hendelsen utover at hun masturberte foran webkamera ved én anledning. I likhet med mange andre fornærmede, angrer hun på hendelsen i dag og forsøker å ikke tenke for mye på det. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N027. Retten har ingen innsigelser til oppreisningsbeløpet og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig N027s unge alder og at tiltalte manipulerte henne til å vise brystene og masturbere seg selv foran webkamera mens han gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N027 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N028 f. 0.0.1997 – post V p) og VI y)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av chattloggene og bildebevisene, samt fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 17. oktober 2008 til 27. desember 2008, via MSN, utgav seg for å være «Timmian» og «Tommy» overfor N028. Tiltalte skrev til henne blant annet «få se at du gjør noe da», «vis til oss og da», «kle av deg da», «gjør du mer på cam hvis du får se oss?», «fitta åpne den» og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera 17. og 18. oktober 2008. Med samme begrunnelse anser retten det å foreligge særdeles skjerpende omstendigheter. N028 var 11 år på dette tidspunktet.
For post VI y) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret to videoer av N028 fra 17. og 18. oktober 2008. Tiltalte chattet med henne i ca. 2 måneder fra 17. oktober 2008 til 27. desember 2008. Videoene er fra første og andre dag i chatperioden. Det foreligger i alt 800 logglinjer med chat mellom tiltalte og N028 denne perioden.
På grunnlag av ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N028 har vitnet for retten og forklart at dette var en periode i livet hvor hun ikke hadde det bra. Foreldrene var skilt og de kranglet mye grunnet utroskap. N028 hadde nettopp fått ny pc hos sin mor, og hennes eneste trygghet var å sitte med pc’n på rommet sitt hjemme. Hun ble ofte mobbet på skolen og søkte derfor tillit og oppmerksomhet hos andre på internett. Hun ønsket å ha venner å prate med og være sosial med. «Tommy» ga henne denne oppmerksomheten. I ettertid har hun angret på at hun kledde av seg og viste seg naken. Hun har angret på dette også før hun ble innkalt til politiavhør og fikk vite at «Tommy» var en 40 år gammel mann som hadde lagret videoer av henne. I etterkant synes det er svært dårlig gjort at han har skapt tillit til henne og misbrukte henne i svak periode i livet. Hun opplever nå konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, og har vanskeligheter for å knytte tillit til andre mennesker i frykt for at tillitten skal misbrukes.
Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N028. På grunnlag av bevisførselen over er oppreisningsbeløpet passende; hun har vist seg naken foran webkamera, men det har kun skjedd ved to anledninger i en begrenset tidsperiode sammenlignet med andre fornærmede i saken. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N028 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N029 f. 0.0.1996 – post V q) og VI z)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Basert på de fremlagte chattloggene og bildebevisene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 1. november 2008 utgav seg for å være «Marielle» og «Timmian» via MSN overfor N029. Tiltalte skrev til henne blant annet «fingrer du på cam for oss da?», «hvis vi får se deg gjøre noe og», «kom igjen da», «tar du av deg alt da?», «blir du kåt da?» og forledet henne med dette til å føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene sine foran webkamera. N029 var på dette tidspunktet 12 år, og retten har kommet til at tiltaltes forledning er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.
Retten viser også til N029s forklaring for retten. Hun husker «Timmian» som hun trodde var en jevnaldrende gutt, kanskje noe eldre enn henne. N029 husker at «Timmian» ba henne vise seg naken på webkamera, hvilket hun gjorde.
For post VI z) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret én video av N029 den 1. november 2008, som er første dag de begynte å chatte sammen. Tiltalte chattet med henne i ca. 8 måneder fra 1. november 2008 til 17. juli 2009. Det foreligger i alt 800 logglinjer med chat mellom tiltalte og N028 denne perioden.
På grunnlag av ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N029 har beskrevet det som et svært sjokk da hun fikk vite av politiet at «Timmian» var en mann i 40 årene. Hendelsen har gått utover henne psykisk. Hun opplever det svært ekkelt og hun tenker på hendelsen hver dag, som igjen går utover nattesøvnen hennes. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N029. På grunnlag av bevisførselen over anser retten oppreisningsbeløpet som passende. Hun ble som 12 åring forledet til å fingre seg selv foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak på sin pc. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N029 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N030 f. 0.0.1996 – post V r) og VI aa)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av de fremlagte chatteloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 12. og 13. desember 2008, via MSN, utgav seg for å være «Timmian» og «Tommy» overfor N030. Tiltalte skrev til henne blant annet «får jeg se deg helt naken?», «ta av trus da plz», «ta av resten du og plz» og «fingre da», «faen så fin du er», «vil knulle med deg», «få se fitta di close da», «finn noe du kan bruke i fitta da» og forledet henne med dette til å vise seg naken og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera. N030 var på dette tidspunktet 12 år.
N030 har for retten forklart at hun husker både «Timmian» og «Tommy». Innledningsvis var det spennende å snakke om seksualitet, men etter hvert følte hun seg presset til å vise seg naken. Både «Timmian» og «Tommy» hadde vist seg naken først, og følte hun stod i gjeld til dem og måtte kle av seg.
Retten er av den oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter grunnet N030s lave alder og at hun ble forledet til å vise seg naken samt beføle seg selv foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Alt ble katalogisert og lagret på hennes epostadresse.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt tre videoer av N030 i perioden 12-14. desember 2008, som er fra de første dagene de chattet sammen. Tiltalte chattet med henne i ca. 3 måneder fra 12. desember 2008 til 7. mars 2009. Det foreligger i alt 1 333 logglinjer med chat mellom tiltalte og N030 denne perioden.
På grunnlag av ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Retten presiserer at det ikke er bevist at tiltalte har truet N030 med å møte opp hjemme hos henne om hun ikke gjorde som han befalte. Det fremkommer ingen slik trusler i chattloggene mellom tiltalte og N030. Retten tviler ikke på fornærmedes forklaring på dette punkt, men det foreligger ikke dokumenterte trusler i det øvrige bevismateriale, og hun kan ha forvekslet med noen andre. Retten bemerker dessuten at direkte trusler, slik som å møte opp på døren hjemme hos de fornærmede, ikke har vært en del av tiltaltes modus ovenfor noen av de andre fornærmede i denne saken.
N030 har avgitt en lang forklaring for retten knyttet til de psykiske vanskelighetene hun har opplevd grunnet tiltaltes handlinger. Hun har tenkt mye på saken, også før hun ble innkalt til politiavhør og fikk vite at «Timmian» og «Tommy» var en mann i 40 årene. Allerede i 8. klasse begynte hun å slite med spiseforstyrrelser og depresjon. I tillegg sliter med søvnforstyrrelser. Hun oppfatter tiltaltes handlinger som et massivt tillitsbrudd, med det resultat at hun nå har problemer med å få tillitt til andre mennesker, til og med sin egen kjæreste. Hun tar avstand fra andre mennesker for å beskytte seg mot at de kan svikte henne heller lure henne på noe vis. Hun skammer seg over å ha blottlagt kroppen sin på internett og klarer ikke å akseptere seg selv. Hun sliter med dårlig selvbilde og har lav selvtillit, noe som hemmer henne i sosiale situasjoner.
N030s forklaring støttes av vitneforklaringen til psykolog N120. N120 har dessuten fremlagt flere journalnotater og undersøkelser av N030. Retten velger å fremheve følgende fra N120s rapport 7. desember 2015:
«Grunnet til at pasienten er henvist til psykolog, er at hun som 11-12 åring i en periode på ca fire måneder ble utsatt for en form for overgrep. En person på nettet utga seg for å være på hennes alder, overtalte og etter hvert truet henne til å kle av seg mer og mer foran web-kamera. N030 forsto etter hvert at dette var en person som lurte henne, og at det var en voksen mann det dreide seg om, hun klarte da å avslutte kontakten. Pasienten har slitt med uro og angst etter den perioden som en eldre mann lurte henne, hun følte at hun var dum som lot seg narre på en slikt måte, hun skammet seg over kontakten med denne manne og torde ikke fortelle om det til noen».
Og fra psykolog N120s undersøkelse 15. desember 2015:
På SCL-90 skårer hun klinisk signifikant på interpersonlig sensitivitet, depresjon og paranoia, i tillegg har hun signifikant skår på opplevd symptombyrde. Resultatet viser at hun er sensitiv for andre mennesker ( … ). Pasienten er moderat deprimert, hun sliter med periodevis lav energi, har søvnvansker og har senket stemningsleie».
Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N030. Beløpet er noe høyrere enn snittet i denne saken for overtredelse av straffeloven § 200 tredje ledd. På grunnlag av bevisførselen over er retten likevel av den oppfatning at oppreisningsbeløpet er passende. N030 har i motsetning til mange andre fornærmede hatt psykiske belastninger allerede fra hendelsene fant sted da hun var 12 år. Hun ble forledet til å vise seg naken og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak på sin pc. Allerede den gang fattet hun mistanke og terminerte kontakten med tiltalte. Denne mistanken har medført en gnagende frykt og skam hos N030 i tiden etterpå, som er vel dokumentert over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N030 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N031 f. 0.0.1995 – post V s) og VI ad)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av chatteloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 9. januar 2009 til 24. september 2009, via MSN, utgav seg for å være «Tommy» overfor N031. Tiltalte skrev til henne blant annet «få se litt mer av deg?», «så skal jeg ronke», «får du orgasme av å bruke noe i fitta?», «få se hvor våt du er da» og «ser nesten ikke da» og forledet henne med dette til å vise seg naken, masturbere seg selv og føre en eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera. N031 var på dette tidspunktet 13 år.
Det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter grunnet N031s lave alder og hun ble forledet til å vise seg naken samt masturbere og føre fingre inn i skjeden foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt fire videoer (inkl. duplikater) av N030 fra 9. januar til 26. februar 2009. Den første videoen er tatt allerede første dagen de begynte å chatte sammen. Tiltalte chattet med henne i ca. 9 måneder fra 9. januar 2009 til 24. september 2009. Det foreligger i alt 2 754 logglinjer med chat mellom tiltalte og N030 denne perioden.
På grunnlag av ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N031 har forklart seg for retten. Hun viste seg naken for mange gutter på nettet i denne perioden, kanskje mellom 20-30 stykker. Hun slet med dårlig selvtillit, men guttene ga henne både bekreftelse, oppmerksomhet og selvtillit. I 14-15 års alderen oppdaget hun at folk kunne ta opp film av webkameraet. Siden den gang har hun alltid bekymret seg for hva som finnes på nettet av henne. Det kom som et sjokk da hun i politiavhør fikk opplyst at det var en 40 år gammel mann som hadde gjort dette. Selv om politiet ikke har bevis for at tiltalte har delt bilder av N031, er likevel frykten for spredning ødeleggende for livet hennes. Hun har ofte ligget våken av redsel og har mange psykiske plager i form av depressive perioder og suicidale tanker. Hun makter ikke være sosial slik hun var før. Hun tør ikke gå ut på gaten i frykt for å bli gjenkjent. I tillegg har det gått veldig dårlig på skolen. Hun har strøket i flere fag og er sykemeldt fra andre fag. Hun tenker på hendelsene hver dag. Fornærmede presiserer likevel at hun har vist seg til kanskje 20-30 ulike personer, og at tiltaltes handlinger kun er en del av en større sammenheng.
Fra 2014 har hun gått til psykolog for depresjon, mobbing og suicidale tanker. Retten viser til vitneforklaringen til psykolog N119. Formelt er N031 diagnostisert med moderat depresjon, men hun har samtidig klare symptomer på PTSD, som psykologen ønsker å kartlegge nærmere, samt om hun har en dissosiativ lidelse.
Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N031. Beløpet er noe høyrere enn snittet i denne saken for overtredelse av straffeloven § 200 tredje ledd. På grunnlag av bevisførselen over er retten av den oppfatning at oppreisningsbeløpet er passende. Hun ble forledet til å vise seg naken samt masturbere og føre fingre inn i skjeden foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak på sin pc. N031 har i motsetning til mange andre fornærmede hatt psykiske belastninger i tilknytning til hendelsen allerede fra hun var 14-15 år. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N031 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N032 f. 0.0.1995 – post V t) og VI ag)
Tiltalte har også her erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av de fremlagte chatteloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N032 i perioden 22. januar 2009 til 8. september 2009. Gjennom sine ulike profiler, skrev tiltalte til henne blant «får jeg se deg eller?», «du er DRITFIN» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en finger inn i skjeden foran webkamera 4. september 2009. N032 var på dette tidspunktet 14 år. Det foreligger etter rettens oppfatning særdeles skjerpende omstendigheter fordi N032 ble manipulert av tiltalte fra 22. januar 2009 frem til hun viste seg naken foran webkamera og førte en finger i skjeden 4. september 2009 mens tiltalte gjorde opptak av henne.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt fire ulike videoer av N032 som er alle er tatt opp 4. september 2009. For hele perioden 22. januar 2009 til 8. september 2009 foreligger det i alt 9 616 logglinjer med chat mellom tiltalte og N032.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N032 har forklart seg for retten. Hun hadde ikke tenkt på hendelsen før hun var i politiavhør 15. august 2015 og fikk vite at en 40 år gammel mann stod bak profilene hun hadde chattet med. Hun er nå gravid med store fysiske plager, og hun tenker på hendelsen hver dag. Det oppleves som en stor tilleggsbelastning som har fratatt henne noe av gleden ved å være gravid. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N032. På grunnlag av ovennevnte bevisførsel er retten av den oppfatning at oppreisningsbeløpet er passende sammenlignede med øvrige fornærmede i saken. Hun ble forledet til å vise seg naken føre fingre inn i skjeden foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N032 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N033 – post V u) og VI ai), og N087 f. 0.0.1997 – post VI aj) og VII k)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Retten behandler N033 og N087 sammen. De var til stede i samme rom i forbindelse med en av hendelsene 20. august 2008.
På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 23. januar 2009 til 25. september 2011, via MSN, utgav seg for å være «A1», «A4», «Jan», «Linda:D:D», «Marielle», «Tommy» og «A5» overfor N033. I kraft av sine mange profiler skrev tiltalte til henne blant annet «vil se hele deg og da», «og jeg er bare 14», «kan du putte en finger i fitta?», «skal du ikke fingre mer?», «men vis pupper da så spruter jeg fortere», «neste gang vil jeg se deg dusje…» og forledet med dette N033 til blant annet å vise seg naken og føre en eller flere fingre samt en tannbørste inn i skjeden ved flere anledninger foran webkamera. N033 var 11 år da tiltalte startet å chatte med henne, og 12 år da tiltalte tok første nakenbilde av henne over webkamera.
N033 har i sin forklaring for retten opplyst at særlig «Marielle» hele tiden hadde svært seksualiserte samtaler med henne. N033, som var 12 år, hadde aldri ført en tannbørste i skjeden om ikke tiltalte hadde spurt henne om å gjøre det.
Retten har funnet det bevist at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til N033s svært unge alder og at manipuleringen foregikk i 2 år og 9 måneder, samt at hun ble forledet å føre en tannbørste inn i skjeden ved flere anledninger mens tiltalte gjorde opptak. I tillegg har tiltalte utøvd et svært høyt press på N033 ved å bruke opptil 10 ulike profiler i sin pågang ovenfor henne.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 29 videoer av N033 fra 17. juli 2009 til 25. september 2009. For hele perioden 23. januar 2009 til 25. september 2009 foreligger det i alt 15 452 logglinjer med chat mellom tiltalte og N033.
Ved én anledning 20. august 2009 forledet han både N033 og N087 til å vise sine nakne bryster foran webkamera. Selve chatten foregikk gjennom MSN-kontoen til N033. Både N033 og N087 var på dette tidspunktet 12 år.
Retten presiserer at det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter for N087. Hendelsen for hennes del var kortvarig og kun ved én anledning. Forholdet faller derfor inn under straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd (post V u), én overtredelse av § 200 annet ledd annet punktum (post VII k), og to tilfeller av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a (post VI ai) og VI aj).
N033 har for retten forklart at hun forsøker å ikke tenke på hendelsene og hun opplyser å ikke ha problemer nå i etterkant. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N033. Tingretten anser oppreisningsbeløpet passende og viser til hva som er bevist over. Retten peker særlig på at N033 ble forledet til å føre en tannbørste inn i skjeden ved flere anledninger foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N033 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N087 har forklart at hun ikke husker den konkrete hendelsen. Hun bekrefter at det er henne på bildene, men ønsker ikke å bli minnet på denne saken. N087 har heller ikke fremmet krav om oppreisningserstatning i saken.
N034 f. 0.0.1996 – post V v) og VI ah)
Tiltalte har gitt en uforbeholden tilståelse for begge postene. Riktigheten av tilståelsen støttes av sakens øvrige bevis, herunder av fremlagte chattloggene og bildene Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 23. januar 2009 til 2. mars 2010, via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Tommy» og «Another day in paradise …» overfor N034. Tiltalte skrev til henne blant annet «få se???», «pliiiiiiiiiiz?», «du er seriøst dritfin», «vil du bli slikket?» «jeg har såååå lyst på deg», «jeg vil ALT, kysse deg, kline med deg, kose med deg, klå på deg, fingre deg, slikke deg, pule deg», «får jeg se mer?», «så skal jeg strippe for deg» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera gjentatte ganger. N034 var 13 år da chatten startet og de første bildene av henne ble tatt.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til N034s unge alder og at manipuleringen foregikk i lang tid, samt at hun ble forledet å føre flere fingre inn i skjeden gjentatte ganger mens tiltalte gjorde opptak.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 19 videoer og 71 bilder av N034 fra 8. mai 2009 til 30. august 2009. For hele perioden fra 23. januar 2009 til 2. mars 2010 foreligger det i alt 14 459 logglinjer med chat mellom tiltalte og N034.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N034 har i retten forklart at det var tungt å få vite at en gammel mann, som var like gammel som hennes foreldre, tok opp videofilm av henne uten at hun visste det. Hun var i spesiell sårbar periode da dette skjedde. Hun hadde ikke mange venner og hadde behov for oppmerksomhet, samt følelsen av å bli sett og verdsatt. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N034. Tingretten anser oppreisningsbeløpet passende sammenlignet med hva øvrige fornærmede er tilkjent i saken. Retten viser til hva som er bevist over og peker særlig på at N034 ved gjentatte anledninger ble forledet å føre flere fingre inn i skjeden foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N034 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N035 f. 0.0.1996 – post V w) og VI ak), og N085 f. 0.0.1996 – post VI ae) og VII i)
Retten behandler N035 og N085 sammen. De var til stede i samme rom i forbindelse med en av hendelsene 17. januar 2009.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av øvrige bevis i saken, og da særlig de fremlagte chatloggene og bildebevisene, samt forklaringen fra N035. Retten har følgelig funnet det bevist at tiltalte i perioden 30. januar 2009 til 9. desember 2009 utgav seg for å være «Tommy» via MSN overfor N035. Tiltalte skrev til henne blant annet «jeg har akkurat blitt 14», «fingrer du?», «du er dritfin», «nå får jeg ståpikk», «ble kåt av å se deg» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en hårbørste og en finger inn i skjeden foran webkamera og/eller ta bilde av dette og sende ham. N035 var 12 år da tiltalte startet å chatte med henne og tok de første nakenbildene av henne.
N035 har forklart for retten at hun kun hadde kontakt med «Tommy» på denne tiden. Samtalene handlet for det meste om sex. Hun bekrefter at hun har vist seg naken foran webkamera flere ganger og at det er henne på bildene. Ved én anledning tok hun bilder av seg selv naken med hårbørste i skjeden, som hun deretter sendte til tiltalte. N035, som var 12 år, hadde ingen seksuell erfaring og ville aldri ført en hårbørste i skjeden om ikke tiltalte hadde spurt henne om det. Tiltalte viste en genuin interesse i henne som gjorde at hun fikk tillitt til ham. Hun trodde «Tommy» var en gutt som var ca. 1-2 år eldre. Hun følte seg verdsatt av «Tommy» og dette hevet selvbildet hennes og hun følte seg litt bedre. Kontakten opphørte fordi N035 etter hvert fikk nok av all sexpraten.
Retten har funnet det bevist at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til N035 unge alder og at tiltalte forledet henne til å vise sitt nakne kjønn samt føre en hårbørste inn i skjeden.
Ved én anledning 17. januar 2009 forledet han både N035 og N085 til å vise sine nakne overkropper foran webkamera. Selve chatten foregikk gjennom MSN-kontoen til N035. Både N035 og N085 var på dette tidspunktet 12 år. Retten presiserer at det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter for hendelsen vedrørende N085. Den var kortvarig og kun ved én anledning, men faller likevel inn under straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 26 bilder (inkl. duplikater) og 13 videoer (inkl. duplikater) av N035 i perioden 17. januar 2009 til 14. mai 2009. På videoen fra 17. januar 2009 deltar også N085. I tillegg foreligger det i alt 4 648 logglinjer med chat mellom tiltalte og N035 i perioden 30. januar 2009 til 9. desember 2009. Av politiets fildelingsrapport fremkommer det at tiltalte delte tre bilder av N035 med én ukjent person via Skype 3. mai 2014. Alle de tre bildene viser fornærmedes nakne underliv, samt at hun fører en hårbørste i skjeden. Ingen av bildene viser hennes ansikt. Politiet har for øvrig ikke avdekket fildeling av bilder/videoer hvor N085 deltar.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for samtlige poster. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd (post V w), én overtredelse av § 200 annet ledd annet punktum (post VII i), og to tilfeller av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a (post VI ak) og VI ae).
N035 har for retten forklart at saken har påvirket henne mye psykisk. Hun opplever søvnvansker, som igjen har gått ut over skolen. Hun strøk bl.a. på eksamen dagen etter politiavhøret. Videre har hendelsen gått utover hennes sosiale liv hvor hun i stor grad har holdt seg inne og forsøker å unngå folk. Dessuten opplever hun det svært ubehagelig at tiltalte har spredt seksualiserte nakenbilder av henne til en ukjent person. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Tingretten anser oppreisningsbeløpet passende og viser til hva som er bevist over. Retten peker særlig på at N035 ble forledet til å føre en hårbørste inn i skjeden og at bildene av dette er delt til en ukjent person. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N035 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N085 har forklart at hun husker den konkrete hendelsen hvor hun viste seg toppløs for «Tommy» sammen med N035. Han ba dem gjentatte ganger om å gjøre ulike ting, slik som å kysse, kline, vise pupper etc. N085 hadde lagt hendelsen bak seg frem til hun var i politiavhør. Nå opplever hun det svært ubehagelig og sliter med at tankene går utover både jobb og hennes sosial liv. Hun håper imidlertid å kunne legge dette bak seg når hun er ferdig med å vitne i rettssaken. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning til N085. Retten anser beløpet passende ettersom N085 kun viste sin nakne overkropp ved én anledning og at bildematerialet ikke er delt med noen. Tiltalte dømmes med dette til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N085 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N036 f. 0.0.1997 – post V x) og VI al)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes sakens øvrige bevis, og da særlig de fremlagte chatloggene og bildebevisene, samt forklaringen fra N036. Retten har følgelig funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 1. mars 2009 til 19. september 2010 utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «Per», «Trond», «Another day in paradise» via MSN overfor N036. Gjennom sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «men får jeg se noe jeg da?», «få se mer da!!!», «så jo så fine ut», «vil pule deg!!» «du SKYLDER marielle masse!!!», «hvis du knuller det lyset så tror jeg du får se», «har hunden lisssom slikka deg noen gang?», «skal [hund] slikke nå?», «stikk labben inn i fitta!» og forledet med dette N036 til å vise seg naken, føre en gjenstand og fingre inn i skjeden, samt la en hund slikke hennes kjønnsorgan foran webkamera. N036 var 12 år da chatten startet og de første filmene og videoene av henne ble tatt.
Retten viser også til at chatten ovenfor N036 spenner seg over mange timer med utelukkende seksuelt innhold. I tillegg er det dokumentert at tiltalte hadde en massiv pågang ovenfor N036 ved å introdusere både voksensex (med gymlærer), incest (med onkel), søskensex (mellom «Marielle» og «Tommy») og sex med dyr. I alt brukte tiltalte opp mot seks ulike profiler i sin pågang mot N036.
Retten har kommet til at det uten tvil foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til N036s unge alder og at manipuleringen foregikk i ca. halvannet år, samt at hun ble forledet til å la en hund slikke sitt kjønnsorgan. Til sammen slikker hunden henne i ca. 13 minutter, som for retten fremstår svært støtende og nedverdigende mot et barn på 12 år.
Det er dokumentert at tiltalte fra 1. mars 2009 til 6. april 2010 produserte og lagret i alt 104 videoer og 19 bilder av N036, som er blant det høyeste antall videoer og bilder av noen fornærmet i denne saken. For hele perioden fra 23. januar 2009 til 2. mars 2010 foreligger det i alt 24 588 logglinjer med chat mellom tiltalte og N036, som også er blant det høyest antallet med logglinjer i saken. I tillegg har politiet avdekket en utstrakt fildeling av bildematerialet i perioden 14. desember 2009 til 7. juni 2014. Tiltalte har delt i alt 48 ulike bildefiler over både MSN og Skype, hvorav mesteparten av bildene av N036 har et seksuelt innhold. Politiet har avdekket i alt 19 ukjente mottakere og 11 kjente mottakere (som alle er fornærmede i denne saken). Bildene av N036 er blant de som tiltalte har delt i størst omfang.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V x) og VI al), og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N036 har i retten forklart at hun hadde en vanskelig periode da tiltalte manipulerte henne til å vise seg naken og utføre de handlingene som er beskrevet over. Moren jobbet nattevakter på bakeri og var mye borte. N036 satt derfor mye hjemme alene foran pc’n uten å ha det bra. Hun bekrefter at det er henne på bildene og hun husker noen av hendelsene. I likhet med mange andre fornærmede i saken, føler hun det er ekkelt at en gammel mann har tatt opp film av henne naken og i tillegg har delt bildene med ukjente personer. Hun har nå fått en datter, og frykter at bildene kan ha havnet på internett slik at datteren skal finne ut av dette når hun vokser opp.
Tiltalte har akseptert å betale 100 00 kroner i oppreisning til N036. Retten anser oppreisningsbeløpet passende – og i alle fall ikke for lavt – og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at N036 ble utsatt for svært grov manipulasjon ved at tiltalte forledet henne til å la en hund slikke hennes kjønnsorgan, noe som for retten fremstår svært støtende og nedverdigende ovenfor en 12 år gammel jente. I tillegg gjorde tiltalte opptak hendelsene og delte bildene i stor utstrekning med andre personer. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N036 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N037 f. 0.0.1996 – post V y) og VI am)
Tiltalte har også her erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av øvrige bevis i saken, særlig de fremlagte chatloggene og bildebevisene samt forklaringen fra N037 som husker episodene godt. Retten har følgelig funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 3. mars 2009 til 26. november 2011 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N037. Tiltalte skrev til henne blant annet «kan vi få se puppene dine og?», «plz????????????», «hvis vi får se pupper», «vi kan gjøre masse da», «hvis du viser litt og» og forledet henne med dette til å vise brystene sine samt føre penisen til kjæresten N113 inn i sin munn og masturbere ham foran webkamera. N037 var 12 år da tiltalte startet å chatte med henne og 15 år da han tok opp video av henne.
N037 har for retten forklart at hun husker «Marielle» svært godt og opplevde hennes som en god venninne. De hadde mange venninnesamtaler og kunne snakke om alle mulige temaer. Etter hvert gikk samtalene over i seksualisert prat. «Marielle» begynte å vise seg naken og oppfordret N037 til å gjøre det samme, hvilket hun også gjorde. I tillegg utførte hun oralsex på kjæresten foran webkamera to ganger mens «Marielle» så på.
Retten er av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til tiltaltes pågang ovenfor N037 i nesten halvannet år før hun viste seg naken foran webkamera. I tillegg ble N037 forledet til å utføre oralsex på kjæresten sin foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 4 videoer og 136 bilder av N037 fra 11. september 2011 til 19. november 2011. For hele chatperioden fra 3. mars 2009 til 26. september 2011 foreligger det i alt 12 189 logglinjer med chat mellom tiltalte og N037. Retten bemerker at tiltalte har sendt 7 300 logglinjer. N037 har sendt 4 414, som er vesentlig mindre og tydeliggjør tiltaltes pågang.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V y) og VI am). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N037 har videre forklart at hun ble svært skuffet og redd da politiet forklarte at «Marielle» var en voksen mann, som i tillegg hadde lagret video og bilder av henne. Hun plages av skyldfølelse i likhet med øvrige fornærmede, og opplever å være skuffet over seg selv. Hun er redd for om bildene er delt med andre, selv om politiet ikke har funnet noen indikasjon på fildeling. Selv om hun nå er voksen og har fått jobb, tenker hun ofte på hendelsen, og tankekjøret plager henne bl.a. ved at hun sover lite, er borte en del fra jobb og generelt føler seg tungsinnet.
Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning til N037. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at N037 ble forledet til å utføre oralsex på sin kjæreste foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N037 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N038 f. 0.0.1998 – post V z) og VI an), og N102 f. 0.0.1998 – post VI co) og VII ab)
Retten behandler N038 og N102 sammen. De var til stede i samme rom i forbindelse med hendelsen 15. januar 2011.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av øvrige bevis i saken, og da særlig de fremlagte chatloggene og bildebevisene, samt forklaringen fra N038 som husker hendelsene godt. Retten har følgelig funnet det bevist at tiltalte i perioden 12. mars 2009 til 17. mars 2011 utgav seg for å være «Linda» via MSN overfor sin korpselev N038. Tiltalte skrev til henne blant annet «dere tør ikkeno», «men dere er eldre enn meg og tør mindre», «jeg viste lenge!» og «jeg viste pupper å fitte samtidig!» og forledet henne med dette til å vise seg i naken helfigur foran webkamera 15. januar 2011. Venninnen N102 var også tilstede, og tiltalte forledet henne til å vise sine nakne bryster foran webkamera sammen med N038. Både N038 og N102 var 12 år på dette tidspunktet.
N038 har forklart for retten at tiltalte var hennes korpsdirigent. N038 spilte i korpset i cirka 4 år, hvorav tiltalte var hennes dirigent i ca. halvannet år. N038 har beskrevet tiltalte som ekkel, fæl og ustelt, samt at han ikke pleide å dusje. Hun følte hele tiden at han så på henne og vurderte kroppen hennes. N038 husker godt at hun viste både puppene og underlivet til «Linda». N021 viste kun puppene. Hun ble både redd, sjokkert og kvalm da hun fikk vite av politiet at «Linda» var hennes tidligere korpsdirigent, som dessuten hadde tatt opp video av henne. N038 opplevde det som et stort svik av en person som hun både kjente og hadde tillitt til, og som hun dessuten pleide å møte én gang uken i forbindelse med korpsøvelser.
Retten har funnet det bevist at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter hva gjelder N038. I motsetning til N102, viste N038 sitt nakne underliv på webkamera. I tillegg var tiltalte korpsdirigenten hennes, som hun både kjente og hadde tillit til, hvilket gjør hendelsen ekstra krenkende.
Retten presiserer at det ikke foreligger særdeles skjerpende omstendigheter for hendelsen vedrørende N102. Den var kortvarig og kun ved én anledning, og hun viste ikke underlivet. Tiltalte var dessuten ikke korpsdirigent ovenfor N102. Hendelsen for N102 faller derfor inn under straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
Videre er det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 8 vidoer (inkl. duplikater) av N038 og N102 i perioden 15. januar 2011. I tillegg foreligger det i alt 4 840 logglinjer med chat mellom tiltalte og N038 i perioden på ca. 2 år fra 12. mars 2009 til 17. mars 2011. Politiet har for øvrig ikke avdekket fildeling av bilder/videoer.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for samtlige poster. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd (post V z), én overtredelse av § 200 annet ledd annet punktum (post VII ab), og to tilfeller av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a (post VI an) og VI ab).
N038 har forklart at hendelsen ikke påvirket henne, hverken hva gjelder skole, jobb, familie eller venner. Hun ble likevel sjokkert og kvalm da hun fikk vite at «Linda» var hennes korpsdirigent. Som nevnt over, opplevde hun det som et stort svik av en person som hun kjente og hadde tillitt til, og som hun pleide å møte én gang uken i forbindelse med korpsøvelser. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning til N038. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N038 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N102 har forklart at saken ikke har påvirket henne på noe vis, hverken hva gjelder skole, familie eller venner. «Linda» forsøkte riktignok å chatte direkte med henne også, men hun ble raskt mistenksom og blokkerte «Linda» da videochatten plutselig begynte å hakke og gå i loop. Hun var dessuten ikke korpselev, slik som N038. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning til N102. Beløpet er lavere enn for N038, noe retten anser beløpet passende alle den tid N102 ikke viste seg helt naken, samt at det ikke foreligger samme grad av tillittbrudd da tiltalte ikke var hennes lærer eller dirigent på noe vis. Tiltalte dømmes med dette til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N102 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N039 f. 0.0.1993 – post V aa) og VI aq)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av øvrige bevis i saken, og da særlig de fremlagte chatloggene og bildebevisene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 26. april 2009 utgav seg for å være «Tommy» via MSN overfor N039. Tiltalte skrev til henne blant annet «hatt mye sex du da?», «få se da», «gjør noe da», «stripp», «det du tør», «har du knulla mye?» «finn på noe» og «hvis du gjør noe hot» og forledet henne med dette til å vise seg naken på webkamera og masturbere seg selv med en gjenstand mot skjeden. N039 var 15 år på dette tidspunktet.
Chatterperioden varte fra 26. april 2009 til 20. august 2009, og den beskrevne hendelsen fant sted første dagen.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Selv om hun kun viste seg naken første dagen de chattet sammen, peker retten på at tiltalte manipulerte fornærmede ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt, og forledet med dette N039 til å vise sitt nakne underliv og masturbere seg selv med en gjenstand foran webkamera mens tiltalte tok opp.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 2 videoer av N039, begge fra 26. april 2009. For hele chatperioden 26. april 2009 til 20. august 2011 foreligger det i alt 331 logglinjer mellom tiltalte og N039.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V aa) og VI aq). Tiltalte dømmes med dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N039 har forklart at hun på tidspunktet for hendelsen hadde dårlig selvtillit og ble mye mobbet. Hun satte stor pris på at «Tommy» ga henne oppmerksomhet og ville se kroppen hennes. Hun ble svært skremt, og helt satt ut, da hun fikk vite at tiltalte var en mann i 40 årene. Saken har preget henne hver dag og tankekjøret går til en viss grad utover hennes studier. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N039. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at N039 ble forledet til å vise seg naken og masturbere seg selv med en gjenstand mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N039 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N040 f. 0.0.1996 – post V ab) og VI ar)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av fornærmedes forklaring, samt de fremlagte chatloggene og bildebevisene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 15. mai 2009 utgav seg for å være jevnaldrende «Tommy» og «Another day i paradise …» via MSN overfor N040. Tiltalte skrev til henne blant annet «kan vi få se deg og?», «få se da», «pupper?», «er dritfine jo», «kåt», «se hele deg plz?», «får vi se deg fingre og?» og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og føre en finger inn i skjeden foran webkamera. N040 var 13 år da hendelsen fant sted.
Chatterperioden varte fra 15. mai 2009 til 2. oktober 2009, men den beskrevne hendelsen fant sted første dagen.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Selv om hendelsen fant sted allerede første dagen, viser retten til at tiltalte manipulerte fornærmede ved å utgi seg for å være en jevnaldrende gutt og forledet med dette N040, som bare var 13 år, til å vise sine nakne bryster og føre en finger i skjeden mens tiltalte tok opp video.
Tiltalte produserte og lagret i alt 3 videoer av N040, alle fra 15. mai 2009. For hele chatperioden 15. mai 2009 til 2. oktober 2009 foreligger det i alt 2 077 logglinjer mellom tiltalte og N039.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V ab) og VI ar). Tiltalte dømmes med dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N040 har for retten forklart at hun trodde «Tommy» var en gutt på hennes alder. Hun opplevde det svært ekkelt da hun fikk vite at det i realiteten var en mann i 40 årene. Saken har medført at hun nå sliter med å stole på folk og hun tenker på hendelsen hver dag. Hun opplever det særlig vanskelig å bli kjent med gutter og stole på dem. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N040. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N040 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N041 f. 0.0.1997 – post V ac) og VI as)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av fornærmedes forklaring, samt chatloggene og bildebevisene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 22. mai 2009 til 7. oktober 2010 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N041. Tiltalte skrev til henne blant annet «jeg er kåt», «din skyld», «gjør noe du og da!», «er lettest hvis jeg ser fitta samtidig», «ta pekefingeren inn midt i fitta og dra den oppover», «kan du prøve med en blyant inne? få se om den får plass?» og forledet henne med dette til blant annet å vise sin nakne kropp og føre ulike gjenstander i skjeden, samt føre en eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera. N041 var 11 år da tiltalte chattet med henne første gang og forledet henne til å føre gjenstander i skjeden.
N041 har for retten forklart at hun husker «Tommy» godt, samt «Marielle» som var søsteren hans. N041 ville egentlig ikke kle av seg og vise seg naken for dem, men de maste gjentatte ganger slik at hun til følte seg presset. Hun ble dessuten eksponert for store mengder med bilder og filmer av «Marielle» og «Tommy» i ulike seksuelle situasjoner. I etterkant føler N041 det som absurd hvordan tiltalte klarte å normalisere seksualitet mot barn, samt incest, søskensex, voksensex og dyresex, som hun også ble eksponert for av «Marielle» og «Tommy». N041 avsluttet etterhvert kontakten fordi den ble for seksualisert.
Retten er av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til tiltaltes pågang ovenfor N042 i ca. halvannet år, og at hun som 11 åring ble forledet til føre ulike gjenstander i skjeden, herunder en gulrot og en penn, samtidig som tiltalte gjorde opptak.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 20 videoer av N041 i løpet av ett år fra 23. mai 2009 til 15. mai 2010. For hele chatperioden fra 22. mai 2009 til 7. oktober 2010 foreligger det totalt 5 844 logglinjer med chat mellom tiltalte og N041. Retten bemerker at tiltalte har sendt langt over dobbelt så mange chattlinjer til N041 enn hva hun har svart. Tiltale har sendt 3 669 logglinjer, mens N041 har sendt 1 957, som er vesentlig mindre og tydeliggjør tiltaltes massive pågang.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V ac) og VI as), og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N041 har for videre forklart at hun sliter med stor skyldfølelse, og hun angerer på at hun ikke anmeldte forholdet til politiet den gangen. Hun så faktisk at «Marielle» og «Tommy» hadde sex. Ettersom de var søsken var det ikke riktig, hun burde sagt fra til politiet. Hun blir fysisk kvalm hver gang hun tenker over at tiltalte tok opptak av henne og lagret bildene. N041 vil helst fortrenge alle hendelsene fordi de oppleves som en stor belastning og forstyrrer dagliglivet hennes. Til tider føler hun ingen glede. Tidligere slet hun med depresjon, som egentlig hadde blitt bedre inntil den blusset opp da politiet tok kontakt og avdekket denne saken. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N041. Retten er av den oppfatning at beløpet er passende sett hen til hva N041 har blitt utsatt for og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N041 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N042 f. 0.0.1997 – post V ad) og VI aw)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av fornærmedes forklaring og de fremlagte chatloggene og bildebevisene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 1. juni 2009 til 2. juli 2009, via MSN, utgav seg for å være «Tommy» overfor N042. Tiltalte skrev til henne blant annet «der står det g14», «kan jeg se deg plz?», «peen», «jeg går i 8», «men tar du av alt ovenpå da?», «så jeg får se noe jeg og?», «hvorfor kan ikke jeg få se og da?», «kan jeg få se litt mer og??», «litt nærmere plz?», «er du kåt da?», «lyst på kuken min?», «få se puppene og?» og forledet henne med dette til å vise og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera 14. juni 2009. N041 var 11 år på dette tidspunktet.
N042 har for retten forklart at hun husker «Tommy» ba henne vise seg naken foran webkamera. Hun har helt siden den gang vært redd for at «Tommy» tok bilder av henne og spredde videre. N041 blokkerte ham fra MSN etter hun hadde vist seg naken. Allerede da forstod hun at dette ikke var normalt. Først i politiavhør ble hun klar over at tiltalte var en mann i 40 årene.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til tiltaltes forledet N042 til å vise sag naken og beføle seg selv som 11 åring foran webkamera, samtidig som han gjorde opptak.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i 2 videoer av N042, begge fra 14. juni 2009, jf. post VI aw). For hele chatperioden 1. juni 2009 til 2. juli 2009 foreligger det totalt 1 120 logglinjer med chat.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V ad) og VI aw), og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N042 har videre forklart at hendelsen gjør henne sliten, som igjen går utover skolearbeidet og hennes sosiale liv. Saken tærer på henne og hun har periodevis vært mye lei seg og sliter med skyldfølelse slik som mange andre fornærmede i saken. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten er av den oppfatning at beløpet er passende sett hen til hva N041 har blitt utsatt for og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N042 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N043 f. 0.0.2000 – post V ae) og VI ay), og N044 f. 0.0.1999 – post V an) og VI bq)
Retten behandler N043 og N044 sammen. De er kusiner og var sammen i forbindelse med hendelsen 22. februar 2010.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene for begge de fornærmede. Tiltaltes erkjennelse styrkes av de fremlagte chatloggene og bildebevisene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte fra 7. juni 2009 til 2. september 2011 utgav seg for å være «Jan», «A1», «A6», «Linda», «A2», «Marielle», «A Andre», «Tommy», «Trond» og «Per» via MSN overfor N043. Tiltalte skrev til henne blant annet «kan jeg ikke bare se deg før du går da?», «men kan jeg se deg og?», «du gjør ikkeno på cam?», «hadde vært hot å se deg sånn da», «men du vil vel ikke», «vil du gjøre noe på cam eller?», «får jeg se deg og eller?» «du viste ikke alt jo!», «trusa er i veie», «du er jo fin!» og «du har sett meg masse allerede da!» og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan og føre en eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera. 22. februar 2010 var både N043 og N044 sammen. Tiltalte forledet dem til å kysse hverandre og vise seg nakne sammen for webkamera. I tillegg blir N044 forledet til å vise sitt nakne kjønnsorgan og føre en eller flere fingre inn i skjeden mens tiltalte gjorde opptak. N043 var på dette tidspunktet 9 år, mens N044 var 10 år.
Både N043 og N044 har i dommeravhør forklart at de husker spesielt «Marielle», som ofte ba dem vise seg nakne og gjøre ting foran webkamera. De reagerte dessuten på at «Marielle» ofte var naken foran webkamera selv og masturberte, og dessuten hadde sex med onkelen sin. Retten bemerker for øvrig at tiltalte var korpsdirigenten til N043. I dommeravhøret har N043 forklart at tiltalte var en ekkel korpsdirigent som nesten alltid sa hun var flink og klappet henne på skulderen, samt strøk henne nedover ryggen og søkte nærkontakt med henne.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter både for N043 og N044. Retten viser særlig til at tiltalte forledet dem til å vise seg nakne og beføle seg selv ved å stikke en eller flere fingre i skjeden. Begge to var dessuten kusiner og svært unge: 9 og 10 år. Videre fremstår det svært krenkende at tiltalte forledet N043 samtidig som han var korpsdirigenten hennes deler av perioden.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 7 bilder og 30 videoer (inkl. ulike duplikater) av N043 i perioden 21. februar 2010 til 28. november 2010, jf. post VI ay). Videre produserte han og lagret 4 videoer av N044 22. februar 2010, jf. post VI bq). All chatt foregikk gjennom MSN-kontoen til N043. For hele chatperioden foreligger det totalt 14 766 logglinjer fra 7. juli 2009 til 2. september 2011.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for samtlige poster. Tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N043 har i dommeravhør forklart at hun har slitt – og fortsatt sliter – med både selvskading og egen selvfølelse. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet sett hen til hva N043 ble utsatt for og retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N043 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N044 har i dommeravhør forklart at det oppleves både ekkelt og usselt at tiltalte som en voksen mann har tatt nakenbilder av henne som 10 åring. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett hen til hva N044 har blitt utsatt for og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N044 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N045 f. 0.0.1997 – post V af) og VI bd)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av bildebevisene og chattloggene, samt tiltaltes forklaring, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 9. juli 2009 til 23. oktober 2010, via MSN, utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle», «Tommy», «A1», «A3» og «Linda» overfor N045. Han skrev til henne blant annet «jeg er naken», «fingre og sånn?», «du er dritpen!», «viser du hele deg å???» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en gjenstand i skjeden foran webkamera 5. juni 2010. N045 var 12 år på dette tidspunktet.
N045 har forklart at hun trodde hun snakket med jevnaldrende gutter og jenter ettersom hun så dem på webkamera. Hun kunne ikke så mye om sex da hun var 11 år, og synes naturlig nok det var litt spennende. N045 husker godt hendelsen som tiltalte tok opp på film; hun hadde låst seg inn på rommet til søsteren sin og brukte en sminkekost til å masturbere seg selv.
Det er dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 4 videoer av N045 5. juni 2010, jf. post VI bd). Chatperioden varte i ca. halvannet år og det foreligger totalt 11 369 logglinjer fra 9. juli 2009 til 23. oktober 2010.
Retten har grunnet den grove krenkelsen kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, også når retten hensyntar at det kun foreligger video fra én dag. Retten viser særlig til at tiltalte forledet N045 til å føre en gjenstand i skjeden da hun var 12 år samtidig som han lagret video av hendelsen.
Oppsummringsvis har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N045 har for retten forklart at hun blir kvalm hver gang hun tenker på at tiltalte – som en 40 år gammel mann – lagret video av henne mens hun masturberte seg selv som 12 åring. Hun føler seg lurt og sliter i ettertid med å stole på folk via internett og andre teknologiske kanaler, slik som Snapchat etc. Hun har tidligere slitt med angst, og denne episoden har forverret dette. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet sett hen til hva N045 ble utsatt for. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N045 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N046 f. 0.0.1997 – post V ag) og VI bh)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte bildebevisene og chattloggene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte, via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «A1», «Linda», «Trond», «Turid» og «A3» overfor N046 i perioden 11. september 2009 til 22. september 2011. Gjennom sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «11 enda», «vil se fitta!», «ta på fitta di», «kjenn om du er våt», «mange fingre får du inn?», «er du våt nok til å få den inn?», «vil slikke deg», «kan du pule med en gulerot?», «vil han slikke?», «få se???????» og forledet henne med dette blant annet til å vise seg naken, føre ulike gjenstander og en eller flere fingre inn i skjeden, samt la en hund slikke hennes kjønnsorgan foran webkamera. N046 var 12 år da tiltalte tok opp første video av henne.
Tiltalte produserte og lagret i alt 57 videoer (inkl. duplikater) og 315 bilder (inkl. duplikater) av N046 fra 5. mai 2009 til 27. september 2011, jf. post VI bh). Antallet bilder er blant de høyeste i denne saken. Chatperioden varte i ca. 2 år og det foreligger totalt 63 892 logglinjer fra 11. september 2009 til 22. september 2011. Retten bemerker at tiltalte har sendt i alt 37 409 logglinjer, som er over 11 000 flere enn N046 (som har sendt 26 334). Tiltaltes høye antall understreker hans massive pågang mot N046.
Tiltalte har dessuten delt bildematerialet av N046. Han har sendt i alt 65 unike bilder over Skype til 11 ukjente mottakere og 5 kjente mottakere. De kjente mottakerne er alle fornærmet i denne saken. Omlag halvparten av bildene har et seksuelt innhold, mens andre bilder viser f.eks. kun ansikt. Bildene er delt i perioden 5. august 2013 til 29. juni 2014.
N046 har for retten forklart at hun husker særlig «Tommy», «Marielle» og «A1». På denne tiden var hun mye alene på nettet. Hun ble etterhvert nettkjæreste med «Tommy» og brukte mye tid på å snakke med ham i flere timer hver dag. Hun ville ikke dele nakenbilder med hvem som helst, men gjorde det likevel fordi hun var nettkjæreste med ham og følte tillitt til ham. Han sendte dessuten bilder tilbake, så hun følte en gjensidighet. Det var «Tommy» som ba henne bruke gjenstander i skjeden, og hun brukte bl.a. en hårbørste, gulrøtter og en dildo. De hadde også kontakt på sms hvor de sendte bilder av hverandre. N046 beskriver «Tommy» som en gutt fra Gjøvik på 14-15 år med blond/brunt hår. De snakket dessuten om å møtes i Oslo og leie et hotellrom hvor de kunne bli bedre kjent, kysse og ha sex med hverandre.
N046 forklarer videre at «Marielle» ble en slags nettevenninne, til tross for at hun var den mest perverse av tiltaltes persongalleri. «Marielle» viste scener der hun hadde dyresex og sex med broren sin. Hun ba dessuten N046 om å ha sex med hunden sin, hvilket hun til slutt gjorde ved å la hunden slikke hennes kjønnsorgan.
Retten er ikke tvil om at tiltalte på manipulerende og kynisk vis har opparbeidet seg tillitt hos N046 for å få henne til å sende grove seksualiserte bilder av seg selv. For N046 fremstår det som et massivt tillitsbrudd. Ikke bare har hun betrodd seg til tiltalte med sine innerste tanker og intimitet, men hun har også kastet bort tre år av sitt unge liv på en nettkjæreste som utelukkende var tiltalte i form av «Tommy».
Retten er av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, og viser til hva som er beskrevet over.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post VI ag) og VI bh). Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N046 har for retten forklart at det etter forholdene går bra med henne nå til tross for hva hun har blitt usatt for. Hun opplever likevel tillitsbruddet som klart krenkende, og særlig fildelingen med nakenbilder av henne utgjør en massiv krenkelse. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, som i alle fall ikke er for lavt sett hen til hva N046 ble utsatt for. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N046 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N047 f. 0.0.1997 – post V ah) og VI bi)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte bildene og chattloggene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 30. september 2009 til 17. januar 2010 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» overfor N047. Tiltalte skrev til henne blant annet «fingre du og da», «pupper så», «ser du hvor våt jeg er?» «er du like våt som meg?», «fingre du og da», «jeg vil se», «så skal jeg bruke forstørrelsesglasset i fitta igjen», «prøv da plz…», «kan du ta noen bilder? så vi kan bytte? plz??» og forledet henne med dette til å vise brystene og beføle sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera. N047 var 12 år på dette tidspunktet.
Tiltalte produserte og lagret i alt 10 videoer (inkl. duplikater) og 6 bilder (inkl. duplikater) av N047 fra 30. desember 2009 til 1. januar 2010, jf. post VI bi). Chatperioden var i perioden 30. september 2009 til 17. januar 2010, og det foreligger i alt 3 243 logglinjer med chatt mellom dem i denne perioden.
Retten har kommet til at det foreligger skjerpende omstendigheter grunnet de grovt krenkende handlingene N047 ble forledet til å utføre på seg selv foran webkamera da hun hun var 12 år samtidig som tiltalte tok opp video.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post VI ah) og VI bi), og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N047 har for retten forklart at hun jevnlig snakket med «Marielle» på denne tiden, som var siste året på barneskolen. Det var «Marielle» som oppfordret N047 til å utføre handlingene som beskrevet over. N047 har forklart at dette var en vanskelig periode i livet hennes med mobbing på skolen og mye krangling hjemme mellom foreldrene. Hun satt derfor mye rommet alene og surfet på nettet. Etter hun var i politiavhør og fikk vite at «Marielle» var en 40 år gammel mann, har hun tenkt mye på hendelsene. Hun opplever det vanskelig å stole på folk, og er generelt usikker på hvordan folk egentlig er. I tillegg oppdaget hun at tiltaltes far var hennes faste bussjåfør på skoleruten, som gjorde det hele litt absurd sett i etterkant. Det har medført ytterligere stress og tankekjør.
Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett opp mot hva N047 ble utsatt for. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N047 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N048 f. 0.0.1997 – post V ai) og VI bj)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Basert på fornærmedes forklaring, chattloggene og bildebevisene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 14. november 2009 til 25. februar 2011, via MSN, utgav seg for å være «Tommy», «Marielle», «A1» og «Trond» overfor N048. I kraft av sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «får jeg se?», «er du helt naken?», «plz???????????????», «kan du ikke være helt naken du også?», «du er dritdeilig», «kan jeg få slikke deg en gang?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og til å føre en hårbørste og én eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera 22. november 2009. N048 var 12 år på dette tidspunktet.
N048 har forklart at hun husker særlig «Tommy» og «Marielle», som hun trodde var reelle personer ettersom hun så dem på webkamera. Hun opplevede begge to som drøye når det kom til seksualitet; de var søsken og hadde sex med hverandre. I denne perioden hadde hun et dårlig forhold til sine foreldre og satt mye på nettet alene og chattet.
Tiltalte produserte og lagret 2 videoer (inkl. duplikater) av N048 den 22. november 2009. De chattet sammen i perioden 14. november 2009 til 25. februar 2011, og det foreligger i alt 2 094 logglinjer med chat mellom dem i denne perioden.
Retten har kommet til at det foreligger skjerpende omstendigheter grunnet krenkelsens art med bruk av hårbørste i skjeden, samt fornærmedes unge alder.
På grunnlag av ovennevnte, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N048 har forklart at hun har tenkt på hendelsen hver dag i alle år helt siden det skjedde. I tiden etter hendelsen utviklet hun en spiseforstyrrelse i form av anoreksi, uten at hun klarer å knytte dette utelukkende til denne saken. Etter hun var til politiavhør materialiserte hennes frykt seg gjennom mange år. Hun har i ettertid vært fjern og har hatt høyt tankekjør, som igjen har medført at hun ikke har maktet å gå på hverken jobb eller skole den siste tiden. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett opp mot krenkelsene som N048 ble utsatt for. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N048 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N050 f. 0.0.1996 – post V aj) og VI bl), og N049 f. 0.0.1996 – post VI bk) og VII v)
Retten behandler N050 og N049 sammen. De var sammen i forbindelse med hendelsen 26. mars 2010.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av de fremlagte chatloggene og bildebevisene, samt de fornærmedes forklaring. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «A1» og «Marielle» via MSN overfor N049 i perioden 13. desember 2009 til 10. mars 2011. Tiltalte skrev til henne blant annet «vis noe dere og da plz», «N049 vise og?», «er hu kåt å?», «pupper da», «har dere fingra hverandre?», «har dere slikka og eller?» og forledet med dette N049 til å vise sin nakne overkropp foran webkamera med sin venninne N050 stede den 26. mars 2010. I tillegg viste N050 sitt nakne underliv foran webkamera med N049 til stede. N050 var 13 år, mens N049 var 14 år. All chat foregikk gjennom MSN-konten til N049.
Tiltalte tok opp og lagret 2 videoer (inkl. duplikater) av både N050 og N049 den 26. mars 2010. De chattet sammen i perioden 13. desember 2009 til 10. mars 2011, og det foreligger i alt 2 849 logglinjer med chat mellom dem i denne perioden.
Aktor har anført at forholdet hva gjelder N050 i post V aj) bør nedsubsumeres fra straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd, til § 200 annet ledd annet punktum. Aktor har anført at forholdet ikke kvalifiserer til «særdeles skjerpende omstendigheter» ettersom hendelsen var kortvarig og kun ett enkeltstående tilfelle. Retten er enig med aktor, og har kommet til at forholdet hva gjelder N050 skal nedsubsumeres til straffeloven § 200 annet ledd annet punktum. N049 er allerede subsumert under straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt, og tiltalte blir å dømme for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N050 har for retten forklart at hun husker hendelsen hvor hun viste seg naken for «Marielle». De befant seg hjemme hos N049, og «Marielle» var veldig pågående med å få dem til å vise seg nakne. N050 har angret på hendelsen helt siden den gang. Hun har ikke følt det noe bedre etter hun var i politiavhør og fikk vite at det var en mann i 40 årene som hadde lurt henne til å vise sitt nakne underliv foran webkamera mens han gjorde opptak. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende. Selv om hendelsen var kortvarig, har hun blottlagt sine mest intime kroppsdeler mens tiltalte gjorde opptak. For øvrig viser retten til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N050 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N049 har for retten forklart at hun ikke husker selve hendelsen 26. mars 2010, men hun husker godt «Marielle» og at hun ville få dem til å vise seg nakne og gjøre seksuelle handlinger. «Marielle» kledde av seg noen ganger for å få dem til å gjøre det samme. N049 hadde ikke tenkt på hendelsen før hun ble innkalt til politiavhør, men saken har plaget henne etter dette. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning. Beløpet er lavere enn N050, men retten anser beløpet passende sett opp mot den kortvarige krenkelsen N049 ble utsatt for sammenlignet med øvrige fornærmede, samt at hun ikke viste underlivet. Retten viser for øvrig til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N049 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N051 f. 0.0.2000 – post V ak) og VI bm)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av tiltaltes skylderkjennelse samt gjennomgang av både chattlogg og bildemateriale, legger retten til grunn som hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte fra 29. desember 2009 til 10. januar 2012 utgav seg for å være «Marielle» og «A7» via MSN overfor sin korpselev N051. Tiltalte skrev til henne blant annet «har du fått pupper enda?», «du er fin!», «kan du vise noe og eller?», «vi skal vise alt da….» og «har du vist tissen og?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og ta på sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera 27. februar 2010. N051 var da 9 år gammel. Det er dokumentert at tiltalte tok opp i alt 4 videoer (inkl. duplikater), alle fra 27. februar 2010.
N051 har i dommeravhør forklart at hun ikke husker den konkrete hendelsen, men bekrefter at det er henne på bildene og forklart at tiltalte var hennes korpsdirigent hvor hun spilte både trombone og keyboard.
Retten har kommet til at det klart foreligger skjerpende omstendigheter og peker på at tiltalte oppsøkte sin egen korpselev og forledet henne til å kle av seg naken og ta på seg selv foran webkamera mens han gjorde opptak. Tiltaltes handlinger fremstår som et klart tillitsbrudd ovenfor sin korpselev, og oppfattes dessuten særdeles krenkende ved at han manipulerte et barn på 9 år til å vise sine mest intime kroppsdeler utelukkende for å tilfredsstille sine egne seksuelle behov.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N051 har i dommeravhør forklart at hun opplever det hele som ekkelt og utrivelig ettersom tiltalte var hennes korpsdirigent. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende. Selv om hendelsen skjedde en dag, har hun blottlagt sine mest intime deler ovenfor sin korpsdirigent mens han gjorde opptak. Retten anser det som både nedverdigende og som et klart tillitsbrudd ovenfor egen elev. For øvrig viser retten til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N051 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N052 f. 0.0.1999 – post V al) og VI bn)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av de fremlagte chatloggene og bildebevisene, samt fornærmedes forklaring. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte, via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «A1», «A8», «A4», «Jan», «A6», «Linda», «A2» og «Stian» overfor N052 i perioden 15 januar 2010 til 21. juli 2011. Tiltalte skrev til henne blant annet «11», «blir 12 i november», «ronka stian på dassen da…», «sugde og», «A10 vil se puppa dine», «hva har du under?», «tør du å vise det eller?», «du har pupper alt jo!», «du er syyykt pen!», «har du vist fitta til noen?», «få se litt mer av deg eller?» og forledet med dette N052 til å vise sin nakne overkropp foran webkamera ved minst seks anledninger. N052 var 10 år da tiltalte tok de første nakenbildene av henne.
Det er dokumentert at tiltalte i over ett år fra 21. november 2009 til 30. desember 2010 tok opp og lagret i alt 101 videoer av N052, som er blant det høyeste antallet med video i denne saken. I alt foreligger det 24 485 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N052. Retten bemerker at tiltalte har sendt i alt 14 776 logglinjer, som er 5 762 flere linjer med chatt enn N052 (som har sendt 9 014). Tiltaltes høye antall tydeliggjør hans massive pågang mot N052.
Retten har kommet til at det foreligger skjerpende omstendigheter og viser særlig til N052s unge alder og at hun ble forledet til å vise sine nakne bryster ved gjentatte anledninger foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Retten viser også til tiltaltes massive pågang og det høye antall videoer tiltalte tok opp og lagret – i alt 101 videoer.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N052 har for retten forklart at hun ble god venn med «Marielle». De kunne prate om alt mulig, og de snakket om å treffes i virkeligheten. N052 ble i likhet med øvrige fornærmede svært overrasket da «Marielle» og de andre profilene viste seg å være tiltalte. Hun opplever å ha kastet bort mye tid på tiltaltes ulike profiler, men håper å kunne legge alt bak seg nå. N052 har ikke vært plaget av saken utover at det har gått litt utover skolen rett før selve rettssaken. Tiltalte har samtykket til å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sammenlignet med øvrige fornærmede. N052 har «kun» vist sin nakne overkropp i motsetning til mange andre fornærmede som har blitt forledet til å vise underlivet og masturbere seg selv. For øvrig viser retten til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N052 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N053 f. 0.0.1998 – post V am) og VI bp)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av de fremlagte chattloggene og bildene, samt tiltaltes erkjennelse og fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «A1», «A2», «Marielle», «Per», «Tommy» og «A8» via MSN overfor N053 i perioden 28. januar 2010 til tirsdag 11. januar 2011. Gjennom sine seks ulike profiler skrev han til henne blant annet «10», «du kan bruke tannbørsten i fitta», «vil du noe med hunden?», «du så jo at jeg turte?», «men du må ta av deg så han kan slikke deg», «åsså klapper du deg på fitta så han kan se det» og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en tannbørste inni skjeden og forsøke å få en hund til å slikke hennes kjønnsorgan foran webkamera 5. februar 2010. N053 var 11 år på dette tidspunktet.
N052 har for retten forklart at hunden bare luktet henne i skrittet, den slikket henne ikke slik videobildene gir et inntrykk av. Aktor rettet derfor grunnlaget i tiltalebeslutningen under hovedforhandlingen i tråd med fornærmedes forklaring. N052 har i tillegg forklart at hun ble instruert av «Marielle» til å utføre de ulike handlingene, men etter hvert kuttet hun ut kontakten fordi «Marielle»’s spørsmål og handlinger var ekle og helt feil.
Det er dokumentert at tiltalte tok opp og lagret hadde i alt 12 videoer (inkl. duplikater) av N053 den 5. februar 2010. I alt foreligger det 8 724 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N053 i perioden 28. januar 2010 til 11. januar 2011.
Retten har kommet til at det foreligger skjerpende omstendigheter og viser særlig til N053s unge alder og at hun ble forledet til å føre en tannbørste i skjeden, samt at tiltalte forsøkte å få en hund til å slikke hennes kjønnsorgan foran webkamera mens han gjorde opptak.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V am) og VI bp). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N053 har forklart at hun ikke tenkte over hendelsen før hun var i politiavhør og fikk vite hva som hadde skjedd. Etter dette har hun hatt det forferdelig og tenker på hendelsene hver eneste dag. For henne fremstår det uforståelig at en voksen mann kan være så utspekulert og motbydelig mot små jenter i en sårbar tid av livet deres. Tiltalte har samtykket til å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N053 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N054 f. 0.0.1999 – post V ao) og VI bu)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av de fremlagte chattloggene og bildebevisene. Retten har følgelig funnet det bevist at tiltalte i perioden 30. mars 2010 til 21. oktober 2010 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle», «Linda», «A1» og «A4» via MSN overfor N054. Tiltalte skrev til henne blant annet «13», «kan du fingre?», «få se?», «har du prøvd å fingre før?», «vise fitta bedre?», «åpne fitta?», «trenger ikke stikke noe inn da» og «kan gni på klitoris bare» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene foran webkamera. N054 var 11 år på dette tidspunktet.
Politiet har funnet i alt 62 videoer (inkl. duplikater) av N054 på tiltaltes datautstyr. Første video er fra 25. september 2010 og siste er fra 7. oktober 2010. Chatten mellom tiltalte og N054 startet 30. mars 2010 da N054 var 10 år og varte frem til 21. oktober 2010.
Retten har kommet til at det foreligger skjerpende omstendigheter og viser særlig til at N054s unge alder og at hun ble forledet til å føre fingre inn mellom kjønnsleppene foran webkamera mens tiltalte lagret flere videoer av henne.
Basert på ovennevnte har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V ao) og VI bu). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N054 har i dommeravhør forklart at hun ikke kan huske hendelsene, men hun bekrefter at det er henne på bildene og at hun i den aktuelle perioden chattet med ukjente personer. Tiltalte har samtykket til å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet passene sett hen til hva N054 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N054 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N055 f. 0.0.1998 – post V ap) og VI bs)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildebevisene, har retten kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte via MSN utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «A1» og «Linda» overfor N055 i perioden 30. mars 2010 til 23. november 2010. Gjennom de fire nevnte profilene skrev tiltalte til henne blant annet «men ville sett deg og», «lurer på åssen du ser ut», «11 begge to», «pena», «du har større enn marielle og linda», «jeg blir dritkåt…», «hu gjør ting med pappaen sin», «jeg har sugd to voksne å», «dirigenten i korpset og fotballtreneren», «har du noen sånne bilder eller?» og forledet henne med dette til å vise seg naken, beføle sitt kjønnsorgan og føre en tannbørste og et termometer inn i skjeden foran webkamera. N055 var 12 år på dette tidspunktet og tiltalte var vikarlærer for henne i musikk.
N055 har forklart at hun husker å ha chattet med ukjente i denne perioden og at hun viste seg naken. Hun følte det likevel trygt siden flere av hennes skolevenninner (som også er fornærmet i denne saken) snakket med «Marielle», «Tommy» etc. N055 husker samtalene som seksualiserte og litt ekle, men samtidig litt spennende hvor også «Marielle» viste seg naken på webkamera. I politiavhør fikk hun vite at det var tiltalte, som hun hadde hatt som musikklærer. Etter dette har hun tenkt mye på saken, og opplever tiltaltes handlinger som frekt, ekkelt og usselt.
Tiltalte produserte og lagret i alt 56 videoer (inkl. duplikater) og 48 bilder (inkl. duplikater) av N055 i perioden 19. mars 2010 til 17. oktober 2010. Tiltalte og N055 chattet fra 30. mars 2010 til 21. november 2010, og det foreligger i alt 8 157 logglinjer med chatt mellom dem. Politiet har dessuten avdekket at tiltalte har delt bildematerialet av N055 til to ukjente og én kjent person i perioden 5. august 2013 til 18. mai 2014. I alt har tiltalte delt fire unike bilder hvorav to har seksuelt innhold.
Retten har på grunnlag av bevisførselen kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til at tiltalte som N055s musikklærer forledet henne til å vise seg naken og føre en tannbørste og termometer i skjeden foran webkamera mens han gjorde opptak. I tillegg delte han bildematerialet med andre.
Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post V ap) og VI bs). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N055 har som nevnt forklart at hun husker hendelsene, men at det går greit med henne nå både hva gjelder skole, jobb og venner. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet passene sett hen til hva N055 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N055 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N056 f. 0.0.1998 – post V aq) og VI bt)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis. Retten viser til den fremlagte chattloggen og bildebevisene, samt fornærmedes forklaring for retten. På den bakgrunn har retten funnet det bevist at tiltalte via MSN utgav seg for å være «Linda», «A4», «Marielle», «A1», «Jan», «Stian» og «Tommy» overfor N056 fra 30. mars 2010 til 22. september 2011. Tiltalte skrev til henne blant annet «jeg er naken», «skal vi gjøre det samtidig?», «digg!!!!! se mer!!!» «kan du åpne å eller?», «får du inn en finger?», «fingre litt da», «jeg vil ha sex med deg…», «er du kåt nå eller?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en eller flere fingre inn mellom kjønnsleppene foran webkamera. N056 var 11 år på tidspunktet da chatten startet og tiltalte tok opp og lagret de første videofilmene av henne.
N056 har forklart at hun gikk på R barne- og ungdomsskole hvor også tiltalte var musikklærer. N056 hadde imidlertid ikke tiltalte som lærer, men skolen var såpass liten at alle visste om hverandre. Hun har forklart at hun husker spesielt «Marielle» som gjentatte ganger ba henne kle av seg og som snakket mye om seksualitet. Hun oppfattet «Marielle» som en jevnaldrende venninne, som på webkamera så ut som en jente med blondt hår. N056 har forklart at hun ikke visste noe særlig om sex da hun var så liten. Alt hun gjorde på webkamera var på oppfordring fra «Marielle» eller en av de andre profilene tiltalte utga seg for å være. Hun opplever det svært ekkelt at tiltalte, som en mann i 40 årene, har sett henne naken som 11 åring og i tillegg tok film av henne mens hun blottla sine mest intime kroppsdeler.
Påtalemyndigheten har dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 62 videoer (inkl. duplikater) og 7 bilder (inkl. duplikater) av fornærmede i løpet av en periode på over ett år fra 1. april 2010 til 27. mai 2011. I alt foreligger det 42 028 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N056. Retten bemerker at tiltalte har sendt i alt 24 234 logglinjer, som er 10 306 flere logglinjer med chatt enn N056 (som har sendt 13 928). Tiltaltes høye antall sammenlignet med N056 tydeliggjør hans massive pågang gjennom sine 7 ulike profiler.
Retten har kommet til at det klart foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, og viser særlig til tiltaltes massive pågang og at han forledet en 11 åring til å vise seg naken og føre fingre inn i sitt kjønnsorgan foran webkamera mens han gjorde videoopptak.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N056 har forklart saken har medført høyt fravær på skolen og hun har allerede strøket i ett fag, samt at hun risikerer å miste stipendet sitt. Dette skyldes i hovedsak at hun ikke får sove om natten grunnet høyt tankekjør. Hun gremmes over at tiltalte har sett henne naken som 11 åring. Etter denne saken stoler hun ikke på folk lenger, og selv forholdet til kjæresten hennes har blitt merkelig. Tiltalte har samtykket til å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet sett hen til hva N056 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N056 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N057 f. 0.0.1999 – post V ar) og VI bw)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av saken øvrige bevis. På grunnlag av fornærmedes forklaring samt fremlagte chattlogger og bilder, har retten kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 6. april 2010 til 20. mars 2011, via MSN, utgav seg for å være «Marielle», «Tommy», «N040», «A8», «A3», «Linda» og «A2» overfor N057. Tiltalte skrev til henne blant annet «12 i morgen», «jeg har ikke truse på», «tør du ta av din?», «vise mer?», «tør du?», «jeg er kåt…», «har du lyst til å se noen fingre?», «har du sett pappa eller bror med ståpikk?», «fingra du ikke i dusjen?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og dusje foran webkamera og føre en gjenstand inn i skjeden foran webkamera. N057 var 11 år da tiltalte begynte å chatte med henne og tok de første videoopptakene.
N057 har forklart at hun ikke viste noe særlig om seksualitet på denne tiden. Hun endte kun opp med å gjøre det samme som «Marielle» gjorde først på webkamera, f.eks. å kle av seg å masturbere.
Tiltalte produserte og lagret i alt 39 videoer av fornærmede i løpet av en periode på over ett år fra 18. oktober 2010 til 21. november 2011. I alt foreligger det 11 654 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N057. Påtalemyndigheten har dessuten dokumentert at tiltalte har delt bilder av N057 til andre personer. Tiltalte har delt i alt 6 bilder over Skype til 4 ukjente og én kjent person. Samtlige bilder som er delt har et seksuelt innhold og er delt i perioden 3-5. mai 2014.
Retten har kommet til at det klart foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, og viser særlig at tiltalte forledet en 11 åring til å dusje naken foran webkamera, samt føre en gjenstand inn i skjeden mens han gjorde videoopptak. I tillegg har han delt bildematerialet med ukjente personer. Retten anser tiltaltes handlinger særdeles krenkende mot en 11 åring som var i en sårbar og usikker tid i livet.
Retten har følgelig kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N057 har for retten forklart at hun opplever det svært ekkelt at tiltalte har hatt glede av å utnytte henne da hun var 11 år, før hun hadde utviklet seg til en ordentlig person. Hun har dessuten en stor frykt for spredningsfaren ved at nakenbilder av henne allerede er sendt til ukjente personer. Hun er redd for å møte noen som kan kjenne henne igjen og som kanskje har sett henne naken i svært intime posisjoner. På grunn av saken har hun blitt anspent og føler angst, og dessuten sover hun urolig og kan våkne midt på natten fordi hun føler seg varm og tørst. Tiltalte har akseptert til å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet for å være helt passende sett hen til hva N057 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N057 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N058 f. 0.0.1999 – post V as) og VI by)
Tiltalte har også her erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse støttes av chattloggen og bildebevisene. På det grunnlag har retten kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav han seg for å være «A4» og «Marielle» via MSN overfor N058 i perioden 29. april 2010 til 19. juni 2011. Gjennom de ulike profilene skrev han til henne blant annet «går i 6», «hvem har du vist fitte til?» og «du sa jo at du ikke likte å fingre å sånn???» og forledet henne med dette blant annet til å vise sitt nakne underliv og nakne overkropp, samt beføle seg selv i underlivet foran webkamera 19. og 20. mai 2010. N058 var 10 år på dette tidspunktet.
Det er i alt funnet 17 videoer av fornærmede inkl. duplikater som tiltalte tok opp 19-20. mai 2010. Chatperioden varte i over ett år fra 29. april 2010 til 19. juni 2011.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter grunnet fornærmedes unge alder og den krenkende adferden tiltalte fikk henne til å utføre foran webkamera.
På dette grunnlag har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N058 har i dommeravhør bekreftet at det er henne på bildene, men hun husker ingenting av hendelsene. Tiltalte har samtykket til å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet for å være passende sett hen til hva N058 ble utsatt for. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N058 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N059 f. 0.0.1997 – post V at) og VI ca)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av øvrige bevis i saken. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte bildene og chattloggene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 14. mai 2010 til 17. juni 2011, via MSN, utgav seg for å være «A1», «N040», «A3», «A6», «Linda», «Marielle», «A2», «Per» og «A8» overfor N059. Gjennom sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «forstørrelesglass», «nå er fitta på web da…», «er du kåt nå?», «skulle vært der og fingret deg», «få se hele deg da!», «tror du vi kan få se deg og eller? når du suger en hund en gang?». «far pulte hunder og hester og sauer å sånn», «vil se at du puler med den stolpen til du kommer» og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en tannbørste og en sengestolpe inn i skjeden, samt la en katt slikke seg i kjønnsorganet foran webkamera. Fornærmede var 12 år da chatten startet og tiltalte tok opp de første videobildene av henne.
N059 har for retten forklart at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i 3 år fra hun var 11 til 14 år. Overgrepene startet ca. 1 år før tiltalte forledet henne. I følge N059 medførte overgrepene at hun ikke hadde en normalt forhold til kropp og seksualitet; de vanlige «sperrene» var ikke til stede. I tillegg hadde hun ADHD som forvansket situasjonen. Hun hadde på dette tidspunktet heller ingen venner på skolen og ble mobbet. N059 husker særlig godt «Marielle» og «A1», som hun oppfattet som jevnaldrende venninner. Hun var mye lei seg denne perioden, men de ga henne bekreftelse og oppmerksomhet som hun sårt trengte.
Påtalemyndigheten har dokumentert at tiltalte produserte og lagret i alt 97 videoer inkl. duplikater og 136 bilder inkl. duplikater av N059 i en periode på over ett år fra 1. april 2010 til 27. mai 2011. Retten bemerker at tiltalte har sendt i alt 24 086 logglinjer i perioden 14. mai 2010 til 14. juni 2011, som er 8 642 flere logglinjer med chatt enn N059 (som har sendt 15 444). Tiltaltes høye antall sammenlignet med N059 understreker hans massive pågang gjennom sine 9 ulike profiler.
Retten har kommet til at det helt klart foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Retten viser særlig til de svært krenkende handlingene tiltalte fikk N059 til å utføre ved å føre en sengestolpe i skjeden og masturbere denne, samt få en katt til å slikke hennes kjønnsorgan. Alt dette gjorde hun mens tiltalte tok opptak av webkamera og lagret materialet på sin pc.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N059 har for retten forklart at hun synes det hele er forferdelig. Hun kan ikke forstå at en voksen person kan ønske å påføre henne en slik byrde, og i tillegg gjøre opptak av det. Saken kommer som en tilleggsbelastning i livet hennes. Hun har som tidligere nevnt blitt utsatt for fysiske overgrep (av en annen person) og bor dessuten i fosterhjem grunnet sviktende familieforhold hjemme. Retten viser også til forklaringen til psykolog N121. N059 har vært til behandling hos henne for selvmordstanker, selvskading og stort emosjonelt trykk. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, som i alle fall ikke er for lavt sett opp mot de grove krenkelsene N059 ble forledet til å gjøre. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N059 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N060 f. 0.0.1998 – post V au) og VI cd)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen støttes av sakens øvrige bevis, herunder chattlogger, bilder og fornærmedes forklaring. Retten har funnet det bevist at tiltalte i perioden 25. mai 2010 til 23. oktober 2010 utgav seg for å være «Marielle» via MSN overfor N060. Tiltalte skrev til henne blant annet «få se pupper å da!», «ser dere nesten ikke da», «mere lys da!!!», «hva tør dere?», «hvem slikker hvem?», «kan linda få se dere kysse?» og «linda er kåt» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en gjenstand inn i skjeden foran webkamera ved to anledninger. N060 var 11 år på dette tidspunktet og ved ett at tilfellene var hennes venninner N045 og N061 dels til stede.
N060 har for retten forklart at hun husker «Marielle» og at hun utførte handlingene som beskrevet. Det er dokumentert i alt 20 videoer av N060 som tiltalte tok opp i perioden 23. mai 2010 til 18. juli 2010. Hele chattperioden varte fra 23. mai 2010 til 23. oktober 2010.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og viser til at N060 ble forledet til å føre gjenstander i skjeden ovenfor «Marielle», som hun trodde var en jevnaldrende jente, men i realiteten var tiltalte som gjorde opptak for egen seksuell fornøyelse.
Basert på den samlede bevisførselen har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes i tråd med tiltalebeslutningen for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N060 har forklart at hun – i likhet med øvrige fornærmede – synes det er svært ekkelt at personen hun trodde var en jevnaldrende jente i realiteten viste seg å være en voksen mann i 40 årene på jakt etter nakne småjenter. N060 klarer ikke sette ord på hvor tungt det oppleves i etterkant, men det har totalt sett gått greit med henne. Hendelsene har ikke påvirket henne i skole, arbeid eller ovenfor venner. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, som fremstår passende sett hen til hva N060 ble forledet til å gjøre. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N060 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N062 f. 0.0.1997 – post V av) og VI ce)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis, og retten viser særlig til fornærmedes forklaring, chattloggene og bildebevisene. På den bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte via MSN utgav seg for å være «A1», «A4», «A3», «Linda», «Marielle», «A8», «Per» og «Turid» overfor N062 i perioden 4. juni 2010 til 5. juli 2011. Gjennom de 8 ulike profilene skrev tiltalte til henne blant annet «du er fiiin!», «få se deg og?», «skal du bruke noe i fitta samtidig?», «er du megavåt nå?», «stønner du når du kommer?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og gjentatte ganger føre en gjenstand inn i skjeden og endetarmsåpningen foran webkamera. N062 var 13 år på tidspunktet da tiltalte startet å chatte med henne og tok de første videofilmene.
N062 har for retten forklart at hun i denne perioden brukte mye tid på internett fordi hun ikke hadde så mange venner og ble mye mobbet. Hun snakket svært mye med «A1», som hun opplevede som den søsteren eller bestevenninnen hun aldri fikk. For N062 ble det en del av hennes daglige rutine å prate med «A1», gjerne mange timer i strekk. «A1» fikk hennes tillitt og hun opplevde henne som et nært familiemedlem hun kunne stole på. De var begge på samme alder og kunne snakke om alt mulig, herunder kropp og seksualitet. N062 åpnet seg for «A1» og fortalte henne alt om venneproblemer, mobbing og familieproblemer. Alt dette utnyttet tiltalte til det fulle på en kynisk og manipulerende måte utelukkende for å tilfredsstille sine egen seksuelle behov.
Tiltalte tok opp og lagret i alt 73 videoer og 48 bilder av N062 i perioden 9. juli 2010 til 25. oktober 2011. I tillegg har politiet avdekket at tiltalte delte 3 unike bilder av N062 til 2 ukjente og 2 kjente personer via Skype i perioden 26. desember 2013 til 18. mai 2014. Kun et av bildene har seksuelt innhold. Totalt har politiet funnet 21 477 logglinjer med chatt mellom tiltalte og N062 i perioden 4. juni 2010 til 5. juli 2011.
Retten har funnet det bevist at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalte har grovt utnyttet den tillitten han over tid hadde bygget opp ovenfor N062, og forledet henne til å føre ulike gjenstander i skjeden og endetarmsåpningen foran webkamera mens han gjorde opptak. I tillegg delte han bildemateriale med ukjente personer.
På grunnlag av den samlede bevisførselen har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N062 synes det er kvalmende og ekkelt å vite at hun har vist seg helt naken i intime situasjoner ovenfor en 40 år gammel mann, som i tillegg har delt bildemateriale av henne. Hun opplever det som et massivt tillittbrudd. «A1» var den bestevenninnen og søsteren hun aldri fikk. Hun knakk sammen i politiavhør da hun fikk vite hvem som stod bak. I etterkant har hun slitt mye og opplever det vanskelig å knytte seg til nye personer. Håpet er å komme seg videre i livet til tross for at hendelsen har ødelagt mye for hennes mentalitet. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, som fremstår passende sett hen til hva N062 ble forledet til å gjøre og det massive tillitsbruddet tiltalte utsatte henne for i sin søken på seksuelle tilfredstillelse. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N062 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N063 f. 0.0.1999 – post V aw) og VI ci)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis. Retten viser særlig til fornærmedes forklaring og den fremlagte chattloggen og bildebevisene. På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 29. september 2010 til 11. juli 2011 utgav seg for å være «N040», «A4», «Linda» og «Marielle» via MSN overfor N063. Gjennom sine mange ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «vil du se meg naken?», «jeg er kåt da…», «jeg liker deg bare noe så inn i h. ..», «er du naken fremdeles?», «er du våt?» «gni på klitoris slik som meg», «få se med to fingre?», «kan du åpne fitta så jeg ser det?», «liker hele deg!», «ville slikket deg», «du er så sjønn!!!», «du må gni klitoris samtidig», og forledet henne med dette til å vise sitt nakne kjønnsorgan og føre en finger og gjenstander inn i skjeden foran webkamera ved gjentatte anledninger, samt å kysse N064. N063 var 11 år på tidspunktet da tiltalte startet å chatte med henne og tok de første videofilmene.
N063 har forklart at hun husker særlig «Marielle» og «Linda», som snakket mye som sex, voksensex, dyresex, sex med læreren og i tillegg hadde de sex med faren sin. N063 husker hun ønsket å være kul ovenfor «Marielle» og «Linda». Da de ba henne bruke gjenstander i skjeden, gjorde hun som de sa og brukte bl.a. en lipgloss og beinet til en Barbiedukke. Ved et par anledninger var N063 sammen med sin venninne N064 (som også er fornærmet i denne saken). De var ofte på overnattingsbesøk sammen og satt oppe og chattet til langt på natt etter de egentlig skulle ha lagt seg.
Det er dokumentert at tiltalte tok opp og lagret i alt 52 videoer (inkl. duplikater) og 18 bilder (inkl. duplikater) av fornærmede i perioden 4. oktober 2010 til 30. desember 2011. Politiet har funnet chattlogger fra 29. september 2010 til 11. juli 2011.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter. Tiltalte har over en lang tidsperiode utnyttet N063 til å utføre seksuelt krenkende handlinger ved å forlede henne til å føre ulike gjenstander i skjeden foran webkamera mens han gjorde opptak.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N063 har i likhet med mange andre fornærmede i saken en stor skamfølelse fordi hun føler det hele er hennes egen feil. Også før hun ble innkalt til politiavhør tenkte hun ofte på hendelsene. Skamfølelsen førte allerede da til selvmordstanker og frykt for å bli kastet ut av familien. Hun har vært redd for at moren skulle bli sint og utstøtte henne. I politiavhør fikk hun vite at «Marielle» og «Linda» var en 40 år gammel mann, og hennes verden raste sammen. Hun klarte ikke gå på skolen eller konsentrere seg om lekser. Fra å ha karakteren 6 i engelsk, ble hun plutselig varslet om at skolen ikke hadde grunnlag for å sette karakter i faget. Hun utviklet depresjon og panikkangst, og hadde egentlig fått rolle i TV-serie på NRK, men hun takket nei i frykt for at tiltalte skulle kjenne henne igjen. Videre har N063 problemer med å være intim med kjæresten sin grunnet skamfølelsen, og hun har i tillegg generelle problemer med å stole på folk. Forklaringen fra N063 støttes av hennes mor og psykolog N122, som begge har forklart seg for retten. Mor, N118, har særlig fremhevet at datteren ikke klarte å sove om natten, ble bleik, mistet mimikk og generelt var veldig deprimert. I tillegg var det flere fag hun ikke fikk karakterer i på ungdomsskolen, som igjen resulterte i at hun ikke kom inn på den linjen hun ønsket. Tiltalte har akseptert å betale 100 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende vurdert opp mot de krenkende handlingene tiltalte forledet henne til å gjøre. Retten viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til N063 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N064 f. 0.0.1999 – post V ax) og VI cj)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. På grunnlag av fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver tvil at tiltalte i perioden 3. oktober 2010 til 4. juli 2011, via MSN, utgav seg for å være «Linda», «Marielle», «A1» og «N040» overfor N064. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «har du noen bilder?», «har du nakenbilder?», «sexbilder?», «vil se uansett», «kan du gjøre noe da?», «vil se deg nå!», og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre gjenstander inn i skjeden, samt å vise sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera, dels sammen med venninnen N063 og N065. N064 var 11 år da tiltalte begynte å chatte med henne og tok oppe de første videofilmene.
N064 har forklart at «Marielle» og «Linda» gjerne viste seg nakne først og utførte seksuelle handlinger på seg selv, og at hun deretter følte seg presset til å gjøre det samme. Hun husker bl.a. at hun førte et viskelær og en sprøyte i underlivet. Det er dokumentert at tiltalte tok opp og lagret i alt 59 videoer inkl. duplikater fra 4. oktober 2010 til 30. desember 2011.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter i saken, og viser særlig til at N064 ble forledet til å utføre grovt krenkende handlinger ved å vise seg naken og føre ulike gjenstander i skjeden mens tiltalte tok opp alt på video.
På dette grunnlag har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N064 har forklart at saken har gått utover konsentrasjonen hennes og skolearbeidet, hvor hun ikke lenger får så gode karakterer. Hun har uavhengig av saken slitt med nervøsitet, sosial angst og uro, men alt dette har blitt mye verre etter hun var i politiavhør og fikk vite at «Marielle» og «Linda» i virkeligheten var en mann i 40 årene som gjorde opptak av henne. Tiltalte har samtykket til å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva N064 har blitt utsatt for og som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N064 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N065 f. 0.0.1999 – post V ay) og VI ck), og N066 f. 0.0.1998 – post V az) og VI cl)
Retten behandler N065 og N066 samlet. De var til stede sammen i forbindelse med forholdene 22-23. oktober 2010.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. Tilståelsen styrkes av de fremlagte chattloggene og bildene, samt forklaringene fra de fornærmede. På den bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 8. oktober 2010 til 25. september 2011, via MSN, utgav seg for å være «A1», «Marielle», «N040», «Jan», «Linda», «Marielle», «Stian» og «A5» overfor N065. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til dem blant annet «du vet hva klitoris er?», «øverst i fitta over hullet», «hvis du gnir på den så kan du få orgasme», «skulle heller vist deg», «få se puppene dine og?», «gleder meg til jeg får HELE inn i fitta», og forledet henne med dette til å vise seg naken, føre en gjenstand og fingre inn i skjeden og slikke brystet til N066 foran webkamera. 22. til 23. oktober 2010 forledet han også N066 til å vise seg naken og samt føre en eller flere fingre inn i skjeden foran webkamera med N065 til stede. Selve chatten foregikk gjennom MSN-kontoen til N065. N065 var 11 år da tiltalte begynte å chatte med henne og ta opp de første videoene, mens N066 var 12 år.
Både N065 og N066 har forklart seg for retten og bekreftet hvilke av bildene som er av hver enkelt av dem. Begge forklarer at de ble oppfordret av tiltalte til å kle seg nakne og utføre handlingene på seg selv.
N065 har dessuten forklart at tiltaltes mange profiler spredte seg som «virus» i venninnegjengen. I tillegg til henne selv, var tiltalte også i kontakt med N064, N054, N066, N063 og N098, som alle er fornærmet i denne saken.
For post VI ck) og VI cl) har retten funnet det bevist at tiltalte produserte og lagret i alt 106 videoer inkl. duplikater av N065 i nesten ett år fra 8. oktober 2010 til 24. september 2011. Av N066 er det i alt 14 videoer fra 22. til 23. oktober 2010.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter for hendelsene mot både N065 og N066. Retten viser særlig til deres unge alder og at tiltalte forledet dem til å vise sine mest intime kroppsdeler og samtidig føre fingre inn i skjeden mens han gjorde opptak på webkamera. Retten viser forøvrig til hva som er bevist over.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post V ay), V at), VI ck) og VI cl). Tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N065 har for retten forklart seg i tråd med hva mange andre fornærmede har forklart; hun synes det er ekkelt at en voksen mann har forledet henne til å vise seg helt naken og hun føler seg skamfull over å ha latt seg lure på denne måten. Hun er imidlertid ikke plaget av hendelsene nå i dag. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N065 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N066 har forklart at hun i denne perioden var mye alene hjemme og hadde kun én venninne. Hun hadde ingen fritidsaktiviteter og det var mye krangling hjemme hvor også barnevernet var involvert. Hendelsen har medført en tilleggsbelastning for henne. Hun makter i liten grad å gå på skolen grunnet høyt tankekjør. Høsten 2015 skulle hun begynt i 2. gym, men kom ikke inn grunnet høyt fravær og manglende karakterer. Tiltalte har også akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har heller ingen innsigelser til dette beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N066 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N067 f. 0.0.1998 – post V ba) og VI cm)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tilståelsen styrkes av saken øvrige bevis. På grunnlag av bildene og chattloggene funnet på tiltaltes datautstyr, har retten kommet til at det er bevist utover enhver tvil at tiltalte via MSN utgav han seg for å være «A1», «Marielle», «Jan», «Linda» og «Per» overfor sin korpselev N067 i perioden 23. oktober 2010 til 9. september 2011. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «skal du gjøre noe mer og?», «så søt du er!!!», «ville hatt sex med deg..», «fingre og slikke deg…», «hva er vitsen da?», «når jeg ikke får se noe?», «eller bruker noe i fitta…», «får du den inn i fitta?», «vil se hunden slikker deg!», «å at du ronker den», «pikken hans i fitta mi!» og forledet henne med dette til å vise seg naken og å dusje foran webkamera, samt føre en gjenstand mellom kjønnsleppene foran webkamera. N067 var 12 år på tidspunktet tiltalte begynte å chatte med henne og laget de første videofilmene av henne.
Tiltalte var i denne perioden korpsdirigent for N067 og jobbet samtidig som vikarlærer i musikk på R barne- og ungdomsskole hvor fornærmede gikk.
Påtalemyndigheten har dokumentert at det ble funnet i alt 49 videoer inkl. duplikater og 6 unike bilder av N067 på tiltaltes datautstyr fra 26. oktober 2010 til 6. november 2011. Chatten foregikk i perioden 23. oktober 2010 til 9. september 2011 og det ble sendt i alt 12 474 logglinjer mellom tiltalte og N067.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og fremhever særlig fornærmedes unge alder og at tiltalte forledet sin korpselev til å vise sine mest intime kroppsdeler og samtidig føre en gjenstand i skjeden mens han gjorde videoopptak.
På bakgrunn av den samlede bevisførselen har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N067 har for retten forklart at hun ikke husket noen av hendelsene før hun var i politiavhør og fikk lese se chatten og se bildene av seg selv. Først da husket hun samtalene med «Marielle» og at hun viste seg naken i dusjen og brukte en gjenstand i skjeden. N067 synes det er ekkelt at tiltalte gjorde dette mens hun var hans korpselev. Hun har tenkt mye saken, men hendelsene har heldigvis ikke påvirket henne på noe måte, hverken ovenfor skole, jobb, venner eller familie. Tiltalte har samtykket til å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N067 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N069 f. 0.0.1997 – post V bd) og VI cr)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen støttes av sakens øvrige bevis, herunder chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. På bakgrunn av det samlede bevismaterialet har retten funnet det bevist utover enhver tvil at tiltalte i perioden 26. mars 2011 til 20. september 2011 utgav seg for å være «Marielle» og «A5» via MSN overfor N069. Han skrev til henne blant annet «13», «vise en gang til?», «får jeg se eller?», «men vil se av deg å» og «har du et nakenbilde da?» og forledet henne med dette til å vise seg naken og føre en finger inn mellom kjønnsleppene foran webkamera 25. mai 2011. N069 var på dette tidspunktet 13 år.
Tiltalte tok opp i alt 2 videoer inkl. duplikater og 64 bilder inkl. duplikater av N069 den 25. mai 2011. Noen av bildene har fornærmede selv tatt med eget kamera og sendt til tiltalte over MSN. Chatperioden varte fra 26. mars 2011 til 20. september 2011.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter selv om det kun foreligger video og bilder fra én dag. Retten viser særlig til at tiltalte manipulerte N069 i to måneder før hun viste seg naken. I tillegg ble hun forledet til å vise sine mest intime kroppsdeler og beføle seg selv foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak for egen seksuelle tilfredstillelse.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N069 har for retten forklart at hun søkte bekreftelse og ville vise seg frem til en som hadde mer erfaring enn henne. Hun reagerte likevel på at «Marielle» hadde så mye seksuelle erfaring, herunder sex med faren sin, broren sin og gymlæreren. I likhet med mange andre fornærmede, reagerte N069 med vemmelse da hun fikk vite at «Marielle» var en mann i 40 årene. Hendelsene har imidlertid ikke medførte noen problemer for N069, hverken med skole, venner eller familie. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N069 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N070 f. 0.0.2000
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen støttes av de fremlagte, chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring avgitt i dommeravhør. På bakgrunn av det samlede bevismaterialet har retten funnet det bevist utover enhver tvil at tiltalte i perioden 21. mai 2011 til 30. august 2011 utgav seg for å være «A2» og «Marielle» via MSN overfor N070. Tiltalte utgav seg for å gå i 5. klasse samt skrev til henne blant annet «hvis du viser sånn som jeg gjorde, så kan du få se at jeg bruker den tingen i fitta», «vise pupper», «du tør jo ikke», og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv foran webkamera. N070 var 10 år på dette tidspunktet.
Fornærmede har i dommeravhør forklart at «A2» og «Marielle» var eldre enn henne og at hun derfor følte seg presset til å kle av seg og gjøre som de ba om.
Påtalemyndigheten har dokumentert at tiltalte tok opp og lageret i alt 14 videoer av N070 fra 21. mai 2011 til 16. juni 2011. Chattperioden varte fra 21. mai 2011 til 30. august 2011 og inneholder i alt 3 185 logglinjer med chatt.
Retten er av den oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og viser særlig til fornærmedes svært unge alder og at hun ble forledet til å vise sitt nakne underliv foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak.
På bakgrunn av bevisførselen har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N070 har i dommeravhør forklart at hun angrer og at dette kanskje er det dummeste hun har gjort. Hun ble svært skuffet over seg selv etter å ha vist seg naken og hun blokkerte «A2» og «Marielle» fra MSN etter dette. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til utmålingen og viser til de krenkelsene N070 har blitt utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N070 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N071 f. 0.0.1999 – post V bf) og VI cx)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltaltes erkjennelse støttes av sakens øvrige bevis, herunder de fremlagte bildene og chattloggene samt fornærmedes forklaring. På bakgrunn av bevisene har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 5. juli 2011 til 11. september 2011 utgav seg for å være «A1», «Marielle», «N040», «Linda», «A8», «A5» og «A12» via MSN overfor N071. Gjennom sine mange ulike profiler skrev han til henne blant annet «du får bruke noe som vider deg ut», «bruk tykkere og tykkere gulrot», «kan du vise boobsa en gang til?», «pølse i fitta?», «eller tannbørsten til pappa?», «skaftet i fitta», «ronka hund før?», «har pult hund og», «hvis du gjør noe sånt med hunden», «elsker å se ting med dyr», «få han til å ligge stille», «eller så må du la han pule deg bakfra», og «så kan du ronke han litt» og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv, føre gjenstander inn i skjeden, samt la en hund slikke hennes kjønnsorgan og forsøke å masturbere hunden foran webkamera. N071 var 11 år da chatten startet og tiltalte tok opp de første videofilmene av henne.
Retten har fått avspilt video hvor tiltalte forledet N071 til å la hunden slikke henne i underlivet samtidig som hun masturberer seg selv. I tillegg forledet tiltalte N071 til å stå på kne mens hunden forsøker å ha sex med henne bakfra. Videre er det video som viser hvordan N071 står på knærne mens hunden slikker henne i rompa. Tiltalte forledet også N071 til å benytte en metallstang (Ikea tørkerullholder) i skjeden samtidig som hun masturberer, for deretter be henne ta metallstangen i munnen og slikke på denne.
N071 har forklart for retten at hun husker særlig «Marielle» og «Linda», som hun trodde var jevnaldrende jenter. De var i overkant opptatt av sex. Ettersom N071 ikke visste noe om seksualitet fra før gjorde hun som de ba om. N071 slet den gang med overvekt, men «Marielle» og «Linda» sa hun var flott likevel. Hun verdsatte den oppmerksomheten og bekreftelsen tiltalte ga henne gjennom sine mange profiler. I etterkant reagerte hun på hvordan «Marielle» og «Linda» hele tiden forsøkte å normalisere det å ha sex med onkelen, med hverandre, dyresex etc. Hun fikk et sært forhold til menn og sex, og følte seg unormal som ikke hadde gjort noe av det «Marielle» og «Linda» gjorde hele tiden.
Tiltalte produserte og lagret i alt 27 videoer og 293 bilder inkl. duplikater av N071 i perioden 6. juli 2011 til 14. august 2011. Av dette har tiltalte delt 10 unike bilder med 5 personer som politiet har identifisert. Selve chatten varte fra 5. juli 2011 til 11. september 2011 og det er i alt 10 882 logglinjer mellom tiltalte og N071.
Retten har klart kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter i saken. Retten viser særlig til at tiltalte forledet N071 til å ha dyresex mens han samtidig gjorde opptak for egen seksuell nytelse. Videoene som ble avspilt for retten har vært blant de mer støtende i denne saken. Retten har vanskeligheter med å forstå tiltaltes grenseløse adferd ved å forlede og manipulere en 11 år gammel jente til å utføre svært seksuelt krenkende handlinger med dyr.
På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N071 har forklart at hun på grunn av denne saken har tilknytningsvansker og sliter med angst ovenfor menn, som hun tror vil ha seg hele tiden. Det har særlig medførte mye problemer på skolen hvor hun ikke kunne ha mannlig kontaktlærer eller gymlærer. Hun har i etterkant av hendelsene vært deprimert og slitt med selvskading og angst. Hundesexen har vært det verste å tenke tilbake på – dette var ikke greit og hun sliter med dårlig samvittighet og skyldfølelse over å ha latt seg lure og være så dum. Hendelsene har forsterket henne tilpasningsvansker og hun synes det er vanskelig å skaffe og opprettholde vanlige mellommenneskelige relasjoner.
Tiltalte har akseptert å betale 150 000 kroner i oppreisning til N071. Retten anser beløpet passende og viser til de svært grove krenkelsene N071 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 150 000 kroner i oppreisningserstatning til N071 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N072 f. 0.0.2002 – post V bg) og VI de)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av de fremlagte chattloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring avgitt i dommeravhør. På denne bakgrunn har retten kommet til at det er bevist at tiltalte via Skype utgav seg for å være «Tommy Salvesen», «A6», «Marielle Kaspersen» og «A5» overfor N072 i perioden 25. mai 2014 til 18. juli 2014. Gjennom sine mange ulike profiler utgav tiltalte seg for å være jevnaldrende og skrev til henne blant annet «5 poeng for å vise boobs», «10 for å vise fitta», «15 for å fingre eller ha noe inni fitta», «vil du slikke fitta mi?», «har du fått pupper enda?» og forledet henne med dette til å vise sin nakne kropp og sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera. N072 var 12 år på dette tidspunktet.
Det er dokumentert at tiltalte tok opp og lagret i alt 68 videoer og 143 bilder av N072 fra 25. mai 2014 til 2. juli 2014. Chatten varte fra 25. mai 2014 til 28. juli 2014 og inneholder i alt 27 911 logglinjer med chat.
Retten har kommet til at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og viser særlig til fornærmedes unge alder og at hun ble forledet til å vise sine mest intime kroppsdeler i seksuelt krenkende stillinger. Retten nevner i tillegg at tiltalte fortsatte å be N072 om å vise seg naken til tross for at hun åpenbart forklarte om sine problemer. Hun skrev blant annet «jeg vil bare ta det jævla livet mitt!!!» og «kutta meg å tok piller … .». Likevel endret ikke tiltalte fremgangsmåte, men fortsatte sin manipulerende jakt etter seksuelle kontakt og nakenbilder fra N072.
Retten har på grunnlag av den samlede bevisførselen kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N072 har i dommeravhør forklart at hun utførte de nevnte handlingene fordi hun begynte å stole på «A5» og «Marielle», samt at de også viste seg nakne på webkamera til henne. N072 har ikke forklart om hendelsene har påvirket henne på noe vis, men det er fremlagt epikrise fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Kristiansund sykehus 5. januar 2016. N072 var tilknyttet BUP fra 11. desember 2014 til 4. september 2015. Av epikrisen fremkommer det at hun i etterkant av hendelsene har slitt med klassiske posttraumatisk stress-symptomer og symptomer på angst og depresjon. Videre hadde hun symptomer på irritabilitet/sinne, nervøsitet og lettskremthet, samt søvnproblemer. Etter siste konsultasjon 4. september 2015 konkludert N072s mor at det gikk bra med henne og behandlingen ble avsluttet. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning til N072. Retten har ingen innsigelser til beløpets størrelse og viser til de krenkelsene N072 ble utsatt for og som retten har funnet bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N072 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N073 f. 0.0.2002 – post V bh) og VI df)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av fornærmedes forklaring og de fremlagte bildene og chattloggene. Retten har følgelig kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte i perioden mandag 26. mai 2014 til mandag 23. juni 2014 utgav seg for å være «A6», «Tommy Salvesen» og «Marielle Kaspersen» vi Skype overfor N073. Tiltalte skrev til henne blant annet «hvor mye tør du egentli?», «glad i deg og», «du er fin», «vil du se meg og?», «du er tøff» og «har du fått pupper enda?», «har du noe under da?» og forledet henne med dette til å ta bilder av seg selv naken og av at hun førte en sminkekost inn i skjeden 28. mai 2014. Deretter sendte hun bildene til tiltalte. N073 var 11 år på dette tidspunktet.
Det er funnet i alt 8 videoer og 22 bilder av fornærmede på tiltaltes pc, alt fra 28. mai 2014.
Retten legger til grunn at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter og viser til at fornærmede ble forledet til å føre en sminkekost i skjeden da hun var 11 år mens tiltalte tok opp video og fornærmede sendte bilder til ham.
Basert på ovennevnte bevisførsel har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N073 har i dommeravhør forklart at hun husker hendelsene og at «A6» og «Marielle» ba henne vise seg naken ettersom de gjorde det selv først. Hendelsene har ikke påvirket henne, hverken hva gjelder skole eller nattesøvn. Tiltalte har akseptert å betale 75 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpets størrelse og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes med dette til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N073 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
Generelt om tiltalebeslutningens post VI
Som nevnt innledningsvis har nesten samtlige overtredelser i tiltalebeslutningen hatt en korresponderende post under tiltalens post VI, som gjelder tiltaltes produksjon og besittelse av de seksualiserte filmene og bildene (barnepornografi). Det er imidlertid et par poster under VI som er enkeltstående overtredelser. I hovedsak gjelder det besittelse av bilder som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn under 18 år. Alderskravet er 18 år i straffeloven § 204 a første ledd bokstav a, jf. annet ledd. Selv om tiltalte ikke har forledet barna eller produsert bildene, er det likevel forbudt å besitte slikt materiale.
Retten bemerker at barna ikke er fornærmede i lovteknisk forstand ettersom det ikke er et vilkår at barna kan identifiseres for å kvalifisere til overtredelse av straffeloven § 204 a. Det er tilstrekkelig at bildene viser barn under 18 år, selv om de fornærmede ikke lar seg identifisere. Begrunnelsen skyldes at bestemmelsen ikke verner den enkelte person, men den generelle samfunnsinteressen som ligger i å beskytte barn under 18 år mot unødvendig seksualisering fra voksne. Når noen av barna er inntatt i tiltalebeslutningen med fullt navn skyldes dette utelukkende at politiet har klart å identifisere dem grunnet tiltaltes katalogisering. I tillegg gjelder det en oppsamlingspost som omfatter oppbevaring av en stor mengde med nedlastet barnepornografi hvor politiet ikke har maktet å identifisere noen av barna.
Lovgivers formål med å skille barnepornografi i egen bestemmelse var å understreke at produksjon, besittelse og distribusjon av seksuelle overgrep mot barn i seg selv utgjør et nytt overgrep, jf. Ot.prp.nr.37 (2004-2005) og Innst.O.nr.66 (2004-2005).
N074 f. 0.0.1986 – post VI bokstav a)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet. Erkjennelsen styrkes av de fremlagte bildene som tiltalte var i besittelse av 13. oktober 2014 i [adresse] i Y. Bildene er tatt 7. februar 2002 og viser N074 da hun var 15 år og har seksuell omgang med en ukjent mann. Retten har følgelig kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N075 f. 0.0.93 – post VI bokstav c)
Tiltalte har også erkjent straffeskyld for dette forholdet. Erkjennelsen styrkes av de fremlagte bildene som tiltalte var i besittelse av 13. oktober 2014 i [adresse] i Y. Videoene er tatt 19. oktober 2006 og viser N075 som masturberer seg selv da han var 13 år. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning til N075. Retten tar kravet til følge og tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N075 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N076 f. 0.0.1997 – post VI bokstav cy) og post VIII
Retten behandler post VI bokstav cy) og post VIII samlet. Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av den fremlagte chattloggen og videobildene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utga seg for å være «A11», «A1», «A6», «Marielle Kasperesen» og «Tommy Salvesen» via Skype ovenfor N076 i perioden 5. august 2013 til 8. oktober 2014. Tiltalte skrev til henne blant annet «få han til å slikke deg først» og «åsså koser du med kuken hans» hvorpå hun førte hundens penis inn i sin munn, samt lot hunden ta henne bakfra mens hun stod på knærne. I tillegg ble hun forledet til å slikke på kjønnsorganet til en katt. Tiltalte har med dette forsettlig medvirket til at N076 har utøvd seksuell omgang med dyr, som er straffbart etter dyrevelferdsloven, jf. post VIII.
Retten bemerker at N076 var over den seksuelle lavalderen på 16 år da handlingene fant sted. Av den grunn er det ikke tatt ut tiltale for å ha forledet N076 til seksuelt krenkende adferd ettersom aldersgrensen er 16 år i straffeloven § 200 annet ledd.
Hva gjelder post VI bokstav cy), har retten på bakgrunn tiltaltes erkjennelse og de fremlagte bildene funnet det bevist at tiltalte i perioden 5. august 2013 til 6. juni 2014, via Skype, mottok bilder og gjorde opptak av webkamera mens N076 blant annet masturberer seg selv, fører gjenstander inn i skjeden, suger penisen til en hund og slikker kjønnsorganet til en katt. Tiltalte var i besittelse av materialet frem til han ble pågrepet 13. oktober 2014.
På grunnlag av de samlede bevisene, har retten kommet til det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a og én overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf. § 14 første ledd bokstav c.
Retten bemerker at N076 ikke har avgitt forklaring for retten. Hun var over den seksuelle lavalderen på 16 år da handlingene fant sted. Samtidig regnes hun ikke som fornærmet i lovteknisk forstand ettersom det ikke er et vilkår at barna kan identifiseres for å kvalifisere til overtredelse av straffeloven § 204 a. Videre er N076 lettere psykisk utviklingshemmet, jf. fremlagte epikrise fra nevropsykolog Torjus Ødelien 8. februar 2013. Påtalemyndigheten har i samråd med aktor og retten ikke funnet grunnlag for å føre henne som vitne da tiltalte har erkjent forholdene, som styrkes av sakens øvrige bevis.
Tiltalte har samtykket til å betale 75 000 kroner i oppreisning til N076. Retten bemerker at alle de fremforhandlede oppreisningsbeløpene i denne saken har vært innenfor den skjønnsmessige spennvidden sett opp mot hva den enkelte har blitt utsatt for. Men når det gjelder beløpet til N076, er dette det eneste beløpet retten anser noe lavt. Filmene som viser N076 mens hun har seksuell omgang med hunden har vært blant de mest støtende scenene i denne i saken. Retten fremhever hvordan tiltalte manipulerte N076 til å forsøke å ha samleie med hunden. Filmene viser hvordan hun forsøker å få hundens erigerte penis inn i skjeden. I tillegg utfører hun oralsex på hunden, samt masturberer hundens penis. For retten fremstår det svært støtende og nedverdigende ovenfor en 15 år gammel jente. Retten er likevel bundet av partenes enighet og tar kravet om oppreisning til følge. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 75 000 kroner i oppreisningserstatning til N076 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
Post VI cz) – besittelse av barnepornografi
Tiltalte har erkjent forholdet. Tiltaltes erkjennelse støttes av funnet politiet gjorde på tiltaltes datautstyr. På dette grunnlag har retten funnet det bevist at tiltalte tirsdag 14. oktober 2014 [adresse] i Y var i besittelse av 29 258 bilder samt filmer som tilsvarer 451 timer og 10 minutter av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn, som han forut for dette hadde lastet ned fra internett.
Retten bemerker at aktor endret post VI cz) under hovedforhandlingen slik at antall bilder og film ble nedjustert til nettofunn, altså fratrukket den mengden med bilder og film som tiltalte allerede er dømt for i de øvrige tiltalepostene i post VI. Retten bemerker videre at aktor og forsvarer var enige om å kun vise et representativt utvalg av overgrepsmateriale for retten, hvilket retten var enig i. Det ble følgelig fremlagt omlag 40 ulike stillbilder og bilder tatt ut fra video, som alle tydelig viste enten seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.
Retten har følgelig kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Generelt om post VII
Retten går over til å behandle post VII a) til ak). Som nevnt gjelder både post V og VII overtredelse av straffeloven § 200. Retten skal nå behandle postene hvor det ikke foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter», jf. § 200 tredje ledd. Tiltaltes kontakt med de fornærmede har gjerne vært noe mer sporadisk og kortvarig, og de har ikke blitt forledet til å utføre grovt seksuelt krenkende adferd. De har eksempelvis ikke ført gjenstander i skjeden, masturbert seg selv eller vist nakent underliv gjentatte ganger foran webkamera. Ved et par tilfeller har aktor valgt å omsubsumere til tredje ledd. Dette vil retten kommentere særskilt under de aktuelle postene.
Tiltalte har erkjent samtlige forhold. Påtalemyndigheten har følgelig foretatt en nokså spisset bevisførsel for å dokumentere hva som fremkommer i grunnlaget for tiltalebeslutningen under den enkelte post. Rettens behandling av de enkelte postene blir følgelig noe begrenset og ensartet.
N077 f. 0.0.1992 – post VII a) og VI d)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av tiltaltes erkjennelse og de fremlagte bildene og chattloggene, har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 1. juli 2007 til 18. april 2008 utgav seg for å være jevnaldrende «Trond» og «Fredag:)» via MSN overfor N077. Tiltalte skrev til henne blant annet «pult siden jeg var 15», «får jeg se noe mer da hvis du får se kuk?», «blir steinvåt av å se de fine puppene fine:)» og «kan ikke jeg få se deg fingre da? så spruter jeg ganske fort», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera. Tiltalte tok opp og lagret i alt 2 videoer av fornærmede i perioden 15. oktober 2007 til 26. oktober 2007. N077 var da 15 år. Retten har etter dette kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N077 har for retten bekreftet at det er henne på bildene, men hun husker ikke de konkrete hendelsene. N077 mente hun må ha blitt truet til å vise puppene, men retten bemerker at det ikke er bevismessig grunnlag i chattloggene for at hun ble truet. N077 har likevel tenkt mye på saken den siste tiden, men tror ikke det vil få konsekvenser for henne. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning til N077. Retten har ingen innsigelser til beløpets størrelse og tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N077 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N078 f. 0.0.1995 – post VII b) og VI g)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av sakens øvrige bevis, herunder de fremlagte bildene og chattloggene. Retten har på den bakgrunn kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «Timmian» og «Another day in paradise» via MSN overfor N078 i perioden 15. desember 2007 til 6. november 2008. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «g16», «få se noe da», «slik at jeg vet at du ikke tuller», «sett mye på cam?», «når knulla du første gang?», «hvor ofte fingrer du?» og «få se at du fingrer, så skal jeg ronke for deg», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera. Tiltalte tok opp og lagret i alt 3 unike videoer av fornærmede over en periode på ca. 1 år (15. desember 2007 til 16. november 2008). N078 var 12 år da første video ble tatt. Retten har etter dette kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N078 har for retten forklart at hun var i en sårbar tid da tiltalte forledet henne. Hun hadde mistet sin mor grunnet kreft. N078 husker å ha vist seg naken på webkamera og bekrefter at det er henne på bildene. Hun har tenkt mye på hendelsen helt siden det skjedde og angret allerede den gang på hva hun gjorde. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning til N078. Retten viser til hva som er bevist over, og tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N078 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N079 f. 0.0.1994 – post VII c) og VI h)
Tiltalte har også her erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen styrkes av fornærmedes forklaring og de fremlagte chattloggene og bildene. Retten har funnet det bevist utover enhver tvil at tiltalte perioden 27. januar 2008 til 21. juni 2008 utgav seg for å være «Another day in paradise» og «var ikke såå gøy..» overfor N079. Gjennom sine ulike profiler utgav tiltalte seg for å være en jevnaldrende gutt og skrev blant annet til henne «jeg har ikke sett hele deg» og «få se deg pliz…», «venter på deg med ståpikk», «du har nydelig pupper og da», «er du kåt da?», «fingre litt da», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera 27. januar 2008 da hun var 13 år. Tiltalte tok opp én video av henne 27. januar 2008. Retten har følgelig kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N079 har forklart at hun ikke husket hendelsen før hun ble vist bildene av seg selv i politiavhør. Hun opplever det tungt og ønsker helst ikke å tenke på hendelsen. Det har likevel gått utover studiene hennes til en viss grad, men hun håper å kunne legge alt bak seg. Tiltalte har samtykket til å betale henne 15 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet passende og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N079 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N080 f. 0.0.1994 – post VII d) og VI l)
Også her har tiltalte erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tiltalte erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av de fremlagte chattloggene og bildene, har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 25. februar 2008 til 13. april 2008, utgav seg for å være «PÅÅSKE::::» og «Home…» overfor N080 via MSN. Gjennom sine ulike profiler utgav han seg for å være en jevnaldrende gutt og skrev til henne blant annet «få se da», «så skal du få se noe og», «synes du er fin da», «det er kuken som er på cam nå da», «du skal få se hvis jeg får se deg og» og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera 24. mars 2008 da hun var 13 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt én video av N080. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N080 har forklart at hun ikke husker så mye fra tiden da hendelsen skjedde. Hun synes likevel det er grusomt gjort av en voksen mann. Hun har ikke hatt det bra etter hun fikk vite om saken og har fått søvnproblemer og mye tankekjør. Denne saken kom som en tilleggsbelastning fordi hun nå har en sønn som ble født prematurt og som sliter med lunge- og hjerteproblemer. N080 har aleneomsorgen for ham, og denne straffesaken har ført til en unødvendig ekstrabyrde. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N080 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N081 f. 0.0.1996 – post VII e) og VI n)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene, men forsvarer har nedlagt påstand om frifinnelse for post VII e). Retten er enig og har kommet til at tiltalte må frifinnes for denne posten. Politiet har funnet i alt 22 bilder av N081 på tiltaltes datautstyr, men bildene er tatt før tiltalte begynte å chatte med henne. Siste bilde er datert 24. februar 2008, men tiltalte startet ikke å chatte med henne før 29. februar 2008, altså fem dager senere. Med andre ord; tiltalte kan ikke ha forledet N081 til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd, jf. straffeloven § 200 annet ledd annet punktum.
På denne bakgrunn frifinnes tiltalte for post VII e).
Tiltalte dømmes likevel for besittelse av bildene, som klart fremstiller N081 på en seksualisert måte, jf. post VI n). Bildene viser N081s overkropp kun iført BH da hun var 11 år. Retten har på grunnlag av bevisførselen kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for post VI n), og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N081 har forklart at hun ikke hadde tenkt på hendelsen tilbake i 2008, men det kom som et sjokk da hun var i politiavhør og fikk vite hva som hadde skjedd. Hun har ikke ønsket å fremme krav om oppreisning.
N082 f. 0.0.1995 – post VII f) og VI w)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av sakens bevis. Retten viser særlig til bildene og chattloggene, samt fornærmedes forklaring. Retten har på den bakgrunn kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte via MSN utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «Marielle», «Trond», «Timmian», «Tommy» overfor N082 i perioden lørdag 11. oktober 2008 til 13. mai 2010. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «jeg ble 14 i januar», «få se resten og da», «du er drithot», «tim ronker jo for deg», «fingrer du for meg hvis jeg ronker og spruter for deg?», «trusa og?», «liker du ikke pikken min?», «vil knulle deg» og forledet henne med dette til å vise seg naken foran webkamera 11. oktober 2008. Det er funnet i alt 2 unike videoer av N082, som var 13 år på det tidspunktet. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N082 har for retten forklart at hun i 13 års alderen hadde en vanskelig periode med skilte foreldre, lav selvtillit og spiseforstyrrelser. Dessuten ble hun utsatt for en voldtekt i utlandet. Hun ble redd, sint og frustrert da hun i politiavhør fikk vite at en voksen mann hadde forledet henne og i tillegg tatt opp video av henne naken. Saken har medført at hun er urolig og ikke klarer å slå seg til ro sammen med samboeren sin og deres nyfødte sønn. Tiltalte har akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N082 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N083 f. 0.0.1996 – post VII g) og VI ac), og N084 f. 0.0.1996 – post VII h) og VI ab)
Retten behandler N083 og N084 samlet. De var til stede sammen da tiltalte forledet dem 12. og 13. desember 2008.
Tiltalte har erkjent straffeskyld for alle postene. På grunnlag av chattloggene, bildene og forklaringene fra de fornærmede, har retten kommet til at det er hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 12-13. desember 2008 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle», «Tommy» og «Timmian» via MSN overfor N083 og N084. Tiltalte skrev gjennom sine ulike profiler bl.a. «men dere viser ikkeno», «vi suger hvis dere viser», «nå kan vel dere gjøre noe???», «få se dere og da», «har dere fingret hverandre?», «slikket og?», «dere gjør jo ikke en dritt!!», «kom igjen dere og da!» og forledet med dette N083 og N084 til å vise seg sammen i undertøy foran webkamera 12. og 13. desember 2008. N083 ble dessuten forledet til å vise seg toppløs. Begge var på dette tidspunktet 12 år. Politiet har funnet i alt 2 unike videoer av N083 og N084.
På denne bakgrunn har retten kommet til at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for alle fire postene, og tiltalte dømmes for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Både N083 og N084 synes det var ekkelt da de fikk vite at en voksen mann hadde forledet dem og tatt opp video av dem kun iført undertøy. De mener begge at det ikke er mulig å synke lavere. Selv om begge to har opplevd det krenkende, har det ikke gått utover hverken jobb, familie, skole eller venner. Hverken N083 og N084 har ønsket å kreve oppreisningserstatning.
N086 f. 0.0.1998 – post VII j) og VI af)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. På grunnlag av chattloggene og bildene har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N086 i perioden 21. januar 2009 til 2. oktober 2009. Gjennom de ulike profilene skrev tiltalte til henne blant annet «ble 14 for en uke siden», «du er fin da» og «kan jeg få se litt av deg også?», «hva har du vist på cam da?», «vist pupper?», «vist fitte og?» og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera 18. juni 2009. Hun var 10 år da tiltalte startet å chatte med henne og 11 år da hun viste seg naken. Politiet har funnet i alt 2 unike videoer av fornærmede som tiltalte tok opp og lagret. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav
N086 har forklart at hun ikke husker noe som helst av hendelsen. Hun bekrefter at det er henne på bildene, men kan ikke huske å ha chattet med noen og samtidig vist seg naken. N086 krever heller ikke oppreisningserstatning.
N088 f. 0.0.1996 – post VII l) og VI ao)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse støttes av øvrige bevis, herunder de fremlagte bildene og chattloggene. På den bakgrunn har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «Tommy» via MSN overfor N088 i perioden 24. april 2009 til 26. september 2009. Tiltalte skrev til henne blant annet «16», «kan du ta av deg bh-en?», «jeg sitter med den ståpikken nå», «de er dritfine!», «kan jeg få ta på puppene dine?», «fingre deg?», «likte du kuken min?» og «hadde håpet jeg skulle få se deg gjøre noe sånt og», og forledet henne med dette til å vise seg naken foran webkamera og sende ham bilder av seg selv naken. Politiet har funnet i alt 13 videoer og 104 bilder inkl. duplikater fra tidsperioden 30. juni 2009 til 21. juli 2009. N088 var 12 år på dette tidspunktet. Politiet har dessuten avdekket at tiltalte har delt i alt 7 unike bilder av N088 via Skype den 3. mai 2014. Alle de delte bildene har et seksuelt innhold, men bildene viser ikke ansiktet til N088.
Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene, og tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
Aktoratet frafalt N088 som vitne i saken. Hun har følgelig ikke forklart seg for retten. Hun krever heller ikke oppreisningserstatning.
N089 f. 0.0.1995 – post VII m) og VI ap)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. På grunnlag av tiltaltes erkjennelse, fornærmedes forklaring og de fremlagte bildene og chattloggene, har retten funnet det bevist at tiltalte utgav seg for å være «Tommy» via MSN overfor N089 i perioden 24. april 2009 til 26. september 2009. Tiltalte skrev til henne blant annet «får jeg ikke se noe da?», «få en kikk da», «få en kikk da før du går plz», «bare litt», «jeg er dritkåt», «flytt bhen litt», «søren så fin du er da», «jeg vil jo se hele deg da» og «få se en pupp før du går da plz», «kommer til å sprute flere ganger mens jeg ser på» og forledet henne med dette til å vise seg naken mens hun dusjer og vise sitt nakne kjønnsorgan foran webkamera. N089 var 14 år på dette tidspunktet. Det er dokumentert at tiltalte tok opp og lagret i alt 2 unike videoer av N089 i perioden 25. mai 2009 til 19. juni 2009. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er følgelig oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N089 har forklart at hun på den tiden var sjenert og hadde dårlig selvtillit, men hun likte den positive oppmerksomheten hun fikk fra tiltalte. Hun bekrefter at det er henne på bildene, og hun husker å ha vist puppene og at hun dusjet foran webkamera. N089 har også forklart at tiltalte truet med å legge ut bilder av henne på internett hvis hun ikke viste seg naken for ham. Retten bemerker at politiet ikke har dokumentasjon i chattloggene for at tiltalte fremmet slike trusler. Selv om chattloggene klart viser at tiltalte maser, legger retten til grunn at han ikke kom med trusler mot N089. N089 husket ikke hendelsen før hun ble innkalt til politiavhør, men etter avhøret har hun hatt mye tanker. Det går likevel bra med henne nå og hendelsene har ikke hatt noen konsekvenser for hverken jobb, familie eller venner. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende vurdert opp mot hva tiltalte forledet henne til å gjøre som bevist over. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N089 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N090 f. 0.0.1995 – post VII n) og VI au)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tiltaltes erkjennelse styrkes av sakens øvrige bevis, særlig chattloggene og bildene. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltale 25. mai 2009 utgav seg for å være «Tommy» via MSN overfor N090. Tiltalte skrev til henne blant annet «jeg går i 8», «blir du kåt av å se sånt?», «får jeg se noe og eller?», «å du så dritfin ut:P», «har du fine pupper og?» og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og beføle sitt kjønnsorgan foran webkamera 25. mai 2009, som var første dagen tiltalte og N090 begynte å chatte sammen. N090 var 13 år på dette tidspunktet og tiltalte tok opp og lagret i alt 2 videoer av henne. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N090 har forklart at hun ikke husket hendelsen før hun leste chattsamtalen i politiavhør og så bildene av seg selv. I likhet med øvrige fornærmede opplever hun det ekkelt. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende vurdert opp mot at tiltalte forledet henne til å vise seg naken og beføle seg selv foran webkamera mens han gjorde opptak. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N090 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N091 f. 0.0.1994 – post VII o) og Vi at)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tilståelsens styrkes av sakens øvrige bevis. Retten viser til chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte 25. mai 2009 utgav seg for å være jevnaldrende «Tommy» overfor N091 via MSN. Tiltalte skrev til henne blant annet «du var dritfin», «tør du ikke?», «hatt noe sex enda du da?», «kan du ikke ta av deg under skjørtet d plz?», «ta av», «få se da», «lyst på deg!!!», «kåt?», «våt?», «sitt naken under skjørtet plz», «ta av igjen da», og forledet henne med dette til å vise seg naken og beføle sitt nakne kjønn foran webkamera den 25. mai 2009 da hun var 15 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt én unik video av fornærmede 25. mai 2009. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N091 har forklart at hun ikke husker hendelsen, men synes det var ekkelt å få vite at en mann i 40 årene hadde forledet henne til å vise seg naken mens han samtidig gjorde opptak. Hun har nettopp født en baby, og synes det er leit at denne saken har tatt så mye plass den siste tiden. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet sett hen til at tiltalte forledet henne til å vise seg naken og beføle seg selv foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes følgelig til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N091 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N092 f. 0.0.1996 – post VII p) og VI av)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring, har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 30. mai 2009 til 20. september 2011 via både Skype og MSN utgav seg for å være «Tommy Salvesen», «A1», «Trond», «Tommy», «Another day in paradise…», «N040» og «A1» overfor N092. Tiltalte skrev til henne blant annet «men jeg er egentlig født i 1995», «13», «vil du vite når jeg spruter?» «du er dritpen», «hva har du under t-skjorten?», «hadde tenkt å spørre om å få se», «kan jeg få se litt da?», «kan du bare dra opp da?» og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran webkamera. Det er funnet i alt 20 unike bilder av og 8 videoer inkl. duplikater av N092 på tiltaltes pc fra perioden 1. juli 2009 til 30. januar 2010. N092 var 12 år da tiltalte begynte å chatte med henne og 13 år da han tok opp første video av henne.
I tillegg bemerker retten at tiltalte forsøkte å kjøpe seksuelle tjenester av N092 den 26-27. juni 2009, kun fire dager etter hun fylte 13 år. Tiltalte skrev bl.a. «ville ikke du tjene penger på sex og sånn da?», «hva gjør du for penger da?», «er du fremdeles jomfru?», «du får 200 kroner hvis du stripper alt og fingrer i 15 minutter», «for 1500 så må du pule og gjøre mye en hel natt», «men hvis vi møtes kan vi kline:P» «ronke meg» og «suge meg». N092 fortalte at hun var 13 år og tiltalte sa han var 39 år. Retten presiserer at de ikke endte opp med å treffe hverandre.
Retten har på denne bakgrunn komme til at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N092 har forklart at hun opplevde «A1» som en god venninne på samme alder og «Tommy» som en god venn. N092 har tenkt en del på saken, men har forsøkt å ikke bry seg så mye fordi hun vil ha det bra i hverdagen. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet, og tiltalte dømmes følgelig til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N092 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N093 f. 0.0.1997 – post VII q) og VI ax)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for begge postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring, har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgave seg for å være jevnaldrende «A2», «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N093 i perioden 1. juni 2009 til 8. februar 2011. Tiltalte skrev til henne blant annet «blir 12 i august», «jeg er søstera til Tommy», «du er fin!», «ser deg ikke», «ta av resten?», «jeg har ikke pupper enda», «du er hot!», «jeg blir våt…», «jeg er kåt», og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran webkamera 18. juli 2009 da hun var 12 år. Det er funnet i alt 2 videoer av N093 på tiltaltes pc. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N093 har forklart at hun ikke husket noe av hendelsen før hun var i politiavhør og fikk lese chatten og se bildene av seg selv. Etter politiavhøret opplever hun saken som slitsom og pinlig. Det tapper henne for mye energi, men hun håper å legge saken bak seg. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet. Tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N093 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N094 f. 0.0.1997 – post VII r) og VI az)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen styrkes av de fremlagte chattloggene og bildene. På dette grunnlag har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte 20. juni 2009 utgav seg for å være jevnaldrende «Marielle» og «:D» via MSN overfor N094. Tiltalte skrev til henne blant annet «dere tør ikke en dritt», «enten så viser dere begge to, eller så kan dere slette oss igjen», «hvis dere viser, så skal vi suge på cam», «viser dere fitte og da?», «pupper?», «gjør dere noe med hverandre da???», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera 20. juni 2009 da hun var 12 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt 2 videoer av N094 20. juni 2009. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N094 forklarer at hun følte at tiltalte maste og presset henne til å vise brystene sine på webkamera. Hun har imidlertid ikke tenkt på hendelsen før hun ble innkalt til politiavhør. Etter avhøret har hun tenkt på dette hver eneste dag. Hun blir sinna og sliten, og synes det er ekkelt at tiltalte har forledet henne og filmet henne naken da hun kun var 12 år gammel. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende og tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N094 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N095 f. 0.0.1998 – post VII s) og VI bc)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for begge postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av chattloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «Marielle», «:D» og «Tommy» via MSN overfor N095 i perioden 7. juli 2009 til 27. desember 2010. Gjennom sine mange profiler skrev tiltalte til henne blant annet «jeg har sett dritmye», «jente som fingrer», «jenter som bruker dildo», «å gutt og jente som puler», «du vil jo ikkeno», «jeg er våt», «hvorfor bare pupper?», «jeg er kåt!!!», «vil fingre», «du er pen», «fitta mi renner», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera da hun var 11 år. Det er funnet i alt 4 videoer fra perioden 7-9. juli 2009, som er fra de første dagene tiltalte og N095 chatter. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for både post VI bc) og VII s). Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N095 har forklart at hun ikke husket å ha vist seg frem før hun var i politiavhør og fikk se bildene av seg selv. Etter dette sitter hun igjen med skamfølelse og synes det er helt forferdelig at noen har filmet henne naken da hun var 11 år. Saken har medført at hun ikke klarer å konsentrere seg skikkelig og hun har gått ned én hel karakter i alle fag på skolen. Tiltalte har samtykket til å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett hen til N095 unge alder og hva hun ble forledet til å gjøre mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N095 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N096 f. 0.0.1997 – post VII t) og VI be)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Tilståelsen styrkes av øvrige bevis i saken og retten viser til chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. Retten har kommet til at det er bevist utover enhver tvil at tiltalte utgav seg for å være «A1», «N040», «A3», «Linda:D:D», «A2», «Marielle», «Tommy» og «Turid» via MSN overfor N096 i perioden 22. august 2009 til 26. september 2011. Gjennom sine mange profiler skrev tiltalte til henne blant annet «er du forelska i Tommy eller?», «ronka og sugde han på torsdag», «du kan vise pupper til han….da blir han glad», «hvis han viste kuken da kan vel du vise resten og?», «er du våt nå da?», «vist fitta da?», og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran webkamera. N096 var 12 år da tiltalte begynte å chatte med henne og 13 år da hun viste seg naken første gang. Tiltalte tok opp og lagret i alt 18 videoer (inkl. duplikater) av N096 i perioden 16. september 2010 til 10. juli 2011. Det foreligger i alt 52 141 logglinjer med chat mellom tiltalte og N096.
Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N096 har forklart at hun viste seg naken fordi «Marielle» ba henne om det. Hun har forøvrig ikke vært så plaget av saken. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til utmålingen. Tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N096 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N061 f. 0.0.1997 – post VII u) og VI bf)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for begge postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av chattloggene og bildene, samt fornærmedes forklaring, har retten kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «Marielle» og «Tommy» via MSN overfor N061 i perioden 23. august 2009 til 2. november 2010. Gjennom de ulike profilene skrev tiltalte til henne blant annet «hva har du gjort da?», «har gjort nesten alt tror jeg», «kan jeg få se puppene dine?», «du må bruke noe anna», «håntak på en håtbørste ellerno», «jeg blir dritkåt hvis noen ser på at jeg gjør ting å sånn. .» og forledet henne med dette til å vise sin nakne overkropp foran webkamera. N061 var 11 år da tiltalte startet å chatte med henne og 12 år da han tok første video av henne over webkamera. Tiltalte tok opp og lagret i alt 4 videoer i perioden 27. mai 2010 til 16. juni 2010. Retten har kommet til at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N061 har forklart at hun tenker på saken hver dag. Hun angrer på at hun viste seg naken på webkamera og at hun burde skjønt noe var galt ettersom «Marielle» hele tiden hadde sex med onkelen og broren sin. Saken går heldigvis ikke utover hverken utdanning, familie eller venner. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til utmålingen, og tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N061 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N097 f. 0.0.1998 – post VII w) og VI bo)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen støttes av chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. Retten har kommet til at det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 18. januar 2010 til 22. september 2011, via MSN, utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «A3», «A2», «A12», «Marielle», «Tommy» og «A5» overfor N097. Gjennom sine 7 ulike profiler skrev han til henne blant annet «akkurat blitt 14:)», «har du vist fitta på cam?», «hvem har sett deg naken?», «men fikk jeg se deg og?», «jeg er dritvåt» og forledet henne med dette til å vise sitt nakne underliv foran webkamera da hun var 11 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt 16 videoer av N097 fra 22. januar 2010 til 11. mars 2011. Retten har funnet det bevist utover enhver tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N097 har forklart at hun husker samtalene med «A1», «Marielle» og «Tommy». Hun opplevde etter hvert samtalene som så perverse at hun blokkerte dem. I likhet med øvrige fornærmede synes hun det er ekkelt, men hun har ikke tenkt mye på hendelsen og den påvirker ikke henne på noen måte nå. Tiltalte har samtykket til å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett hen til N097 unge alder og at hun ble forledet til å vise sine mest intime kroppsdeler mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N097 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N098 f. 0.0.1998 – post VII x) og VI br)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av øvrige bevis, herunder fornærmedes forklaring, chattloggene og bildene. Retten har på bakgrunn av de samlede bevisene kommet til at tiltalte 26. mars 2010 utgav seg for å være «Linda:D:D», «Marielle» og «Stian» via MSN overfor N098. Gjennom de ulike profilene skrev tiltalte til henne blant annet «camme eller?», «du er søt», «stian vil ha camsex», «se meg naken???» og «kan jeg se deg?», «gnir lissom i fitta», «noe som heter klitoris», «det er dritgodt!», «få se dine og plz?», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera 26. mars 2010. N098 var da 11 år gammel. Tiltalte tok opp 4 videoer av N098 inkl. duplikater 26. mars 2010. Tiltalte fildelte dessuten ett bilde av N098 til én ukjent person via Skype 5. oktober 2014. Bildet hadde ikke seksuelt innhold. Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N098 har forklart at hun husker samtalene med tiltaltes mange profiler, som var svært seksualiserte hele tiden. N098 fikk sjokk da hun i fikk vite at det var tiltalte, som var lærer på skolen hennes. Hun husket at han ofte svirret rundt henne og venninnene på skolen, noe hun synes er ekkelt nå i ettertid. Saken har ødelagt konsentrasjonen hennes. Hun har søvnproblemer, og karakterene på skolen har gått ned fordi hun er ukonsentrert. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett hen til N098s unge alder og at tiltalte har fildelt bilde av henne til ukjente. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N098 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N099 f. 0.0.1998 – post VII y) og VI cb)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis, særlig chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. På denne bakgrunn har retten komme til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «N040», «A3» og «A2» via MSN overfor N099 i perioden 19. mai 2010 til 15. september 2011. Gjennom sine mange profiler, skrev tiltalte til henne blant annet «skal hive ham ut hvis du viser alt», «er sååå hot», «å fingre», «er såååå kåt», «fiin du er!», «nå blir jeg hvertfall kåt», «de er megafine», «vil slikke dem», og forledet henne med dette til å vise seg helt naken foran webkamera da hun var 12 år gammel. Hun viste både sine nakne bryster og naken helfigur. Tiltalte tok opp og lagret i alt 12 videoer av N099 i perioden 20. november 2010 til 21. oktober 2011. I tillegg delte han 8 bilder av N099 til ukjente personer via Skype. Alle bildene hadde seksuelt innhold og samtlige ble delt 5. oktober 2014.
Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N099 har i retten forklart at det hele er rart og uvirkelig. Det er ekkelt at en voksen mann har forledet henne til å vise seg naken som 12 åring samtidig som han gjorde opptak. Hennes verste frykt er hva som skjer med bildene som tiltalte har delt av henne med ukjente personer. Tiltalte har akseptert å betale 50 000 kroner i oppreisning. Retten anser beløpet som passende sett hen til N099s unge alder og at hun ble forledet til å vise seg helt naken. I tillegg delte tiltalte seksualiserte bilder av henne til ukjente personer. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning til N099 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N100 f. 0.0.1998 – post VII z) og VI cc) og N101 f. 0.0.1997 – post V aa) og VI cf)
Retten behandler N100 og N101 sammen. De var i samme rom da tiltalte forledet dem 9. juni 2010.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for alle postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av tiltaltes erkjennelse, chattloggene og bildene, har retten funnet det bevist at tiltalte i perioden 19. mai 2010 til 6. november 2010 utgav seg for å være jevnaldrende «A1», «A4», «A3» og «Tommy» overfor N100 og N101. De chattet gjennom MSN-konten til N100, og tiltalte skrev til dem blant annet «jeg skal strippe å!», «da ville jeg sett deg å!», «jeg så at du satt der mens jeg viste pupper», «kan dere vise», «jeg vil danse uten bh», «kan dere vise? Så gjør jeg å?», og forledet med dette N100 og N101 til å vise sine nakne bryster foran webkamera da begge var 12 år gamle. N100 og N101 viste seg 9. juni 2010. I tillegg har N100 vist seg på webkamera i perioden 9. juni 2010 til 23. juli 2010. Tiltalte tok opp og lagret i alt 14 videoer.
Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for alle fire postene. Tiltalte dømmes etter dette for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N101 har forklart at hun ikke husker hendelsen, men bekrefter at bildene er av henne og N100. N101 synes det er ubehagelig at tiltalte tok opp video av henne toppløs da hun var 12 år. Hun sliter med å snakke om dette og vurderer å gå til psykolog. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpets størrelse og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N101 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N100 har ikke avgitt forklaring til retten grunnet sykdom. Tiltalte har likevel akseptert å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har heller ikke her innsigelser til beløpets størrelse. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N100 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N103 f. 0.0.2001 – post VII ac) og VI cp), og N104 f. 0.0.2001 – post VII ad) og VI cq)
Retten behandler N103 og N104 sammen. De var i samme rom da tiltalte forledet dem 28. mars 2011 og 11. april 2011.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for alle postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. På grunnlag av tiltaltes erkjennelse, chattloggene, bildene og de fornærmedes forklaring har retten funnet det bevist at tiltalte i perioden 20. februar 2011 til 14. september 2011 utgav seg for å være «Marielle» «Linda:D:D», «A2», «Marielle» og «A8» via MSN overfor N103 og N104. Tiltalte skrev til dem blant annet «jeg er 12», «men jeg har sugd å ronka han…», «tør dere da?», «hvorfor holde for?», «gjør det skikkelig da…», «dere turte litt hvertfall», «da skal dere det og», «vise fitta?», «jeg tør vise skikkelig….», og forledet med dette N103 og N104 til å vise seg sine nakne bryster og sine nakne underliv foran webkamera 28. mars 2011 og 11. april 2011. Både N103 og N104 var 9 år på dette tidspunktet. Tiltalte tok opp og lagret i alt 5 videoer av N103 og 4 videoer av N104.
Aktor har anført at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter» for N103 og N104, og at både post VII ac) og VII ad) bør omsubsumeres til straffeloven § 200 tredje ledd. Retten er enig, og viser særlig til at begge to var svært unge – kun 9 år – og ble forledet til å vise sine mest intime kroppsdeler foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. De viste både nakne bryster og nakne underliv. Retten er følgelig av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd.
Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Tiltalte dømmes etter dette for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N103 har forklart seg i dommeravhør som har blitt avspilt for retten. Hun husker hendelsen og bekrefter at det er henne og N104 på bildene. N103 følte seg dum i etterkant fordi hun viste seg naken på webkamera. I tillegg opplevde hun det ekkelt at en voksen mann tok video av henne naken. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpets størrelse og viser til at N103 ble forledet til å vise sitt nakne underliv på webkamera da hun var 9 år. Tiltalte dømmes til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N103 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N104 har også forklart seg i dommeravhør som har blitt avspilt for retten. I likhet med N103 husker hun hendelsen og bekrefter at det er henne på bildene. N104 føler seg også dum nå i etterkant fordi hun viste seg naken på webkamera. N104 har ikke ønsket å fremme krav om oppreisning i saken.
N105 f. 0.0.1995 – post VII ae) og VI cu)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis, herunder chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. Retten har på den bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «A1», «Marielle» og «A5» via MSN overfor N105 i perioden 6. mai 2011 til 25. september 2011. Gjennom sine ulike profiler skrev tiltalte til henne blant annet «er du blitt fingra eller slikka noen gang?», «hvor ofte fingrer du?», «jeg har ikke sett deg enda», «du har gjort med sykt kåt», «er våt som f…», «kan jeg få se bilder av deg i BH?», «har du blitt fingra eller slikka noen gang?» og forledet henne med dette til ved flere anledninger å vise sine nakne bryster foran webkamera da hun var 15 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt 6 videoer og 6 bilder av N105 i perioden 27. mai 2011 til 28. juni 2011.
N105 har forklart seg for retten at hun på denne tiden ikke hadde så mange venner og følte seg ensom. Under samtalene med «A1» ble N105 etterhvert klar over at hun likte personer av samme kjønn. Dette var imidlertid ikke noe hun kunne fortelle hjemme til foreldrene sine. Hun kommer fra et kristenkonservativt hjem og foreldrene hadde tydelig gitt uttrykk for sine negative holdninger til homoseksualitet. N105 utforsket derfor sin seksuelle legning på internett. Hun snakket mye om dette med «A1» og de to ble etter hvert nettkjærester. N105 har fremlagt bilder og tegninger for retten som hun har laget til «A1», bl.a. et bilde av N105 i tømmerrenna på Liseberg hvor hun holdt opp et ark med påskriften «Elsker A1». Hun følte en sterk tillitt til «A1», og hun ble skamfull da hun var i politiavhør og fikk vite at «A1» i virkeligheten var en mann i 40 årene som tok opp video av henne.
Denne hendelsen med N105 understreker hvor kynisk og manipulerende tiltalte har gått til verks for å tilfredsstille sine egne seksuelle behov. Tiltalte var klar over at N105 oppfattet «A1» som sin lesbiske kjæreste og at hun hadde oppriktige følelser hans falske profil. Til tross for dette fortsatte tiltalte sin forledning og ba om flere nakenbilder.
Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N105 har på grunnlag av denne hendelsen hatt lettere konsentrasjonsvansker og humørsvingninger. Saken utgjør en plagsom energilekkasje, men har heldigvis liten innvirkning på hennes musikkstudier. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten er av den oppfatning at beløpet er passende og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at tiltalte gikk så langt at N105 trodde hun var nettkjæreste med «A1». Hun viste seg derfor toppløs foran webkamera. Tiltalte dømmes etter dette til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N105 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N106 f. 0.0.1999 – post VII af) og VI cw)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge postene. Erkjennelsen styrkes av sakens øvrige bevis, herunder fornærmedes forklaring, chattloggene og bildene. På dette grunnlag har retten kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 20. juni 2011 til 27. september 2011 utgav seg for å være jevnaldrende «A2», «Marielle», «A8» og «Tommy» via MSN overfor N106. Tiltalte skrev til henne blant annet «så vis fitta da», «jeg kan bestemme åssen du viser hvis du vil», «jeg sier bare hva du skal gjøre», «du har fått se MYE av meg», «men vil styre deg først», «kunne vist alt da..», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og sitt nakne underliv foran webkamera. N106 var 12 år på dette tidspunktet og det er funnet totalt 84 videoer av fornærmede på tiltaltes pc.
Aktor har anført at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter» for post VII af) og at denne posten bør omsubsumeres til straffeloven § 200 tredje ledd. Retten er enig, og viser særlig til at N106 ble forledet til å vise sine mest intime kroppsdeler gjentatte ganger foran webkamera mens tiltalte gjorde opptak. Hun viste både nakne bryster og nakent underliv. Dessuten har tiltalte tatt opp og lagret et formidabelt antall videoer av N106; i alt 84 stykker. Retten er følgelig av den klare oppfatning at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd.
På grunnlag av de samlede bevisene har retten funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Tiltalte dømmes etter dette for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf. tredje ledd og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N106 har forklart at hun følte et slags indirekte press til å vise seg naken ettersom «Marielle», «A8», «A2» normalt viste seg nakne først. N106 synes det var svært ubehagelig da hun fikk vite at en mann i 40-årene stod bak alle profilene hun hadde vist seg naken til. Hun tenker ofte på hendelsen og ligger våken om natten. Dette har til en viss grad gått utover skolearbeidet hennes. Tiltalte har samtykket til å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten er av den oppfatning at beløpet er passende og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at N106 ble forledet til å vise sitt nakne underliv og at tiltalte tok opp et svært høyt antall med videoer av henne. Tiltalte dømmes til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N106 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N107 f.19.07.2001 – post VII ag) og VI da)
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis. Retten viser her til chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring. Retten har på bakgrunn av bevisene kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «A6», «Tommy Salvesen» «vier2stk» via MSN overfor N107 i perioden 2. mai 2014 til 22. mai 2014. Tiltalte skrev til henne blant annet «vi vil slikke deg», «er du våt i fitta du?», «vil du ikke prøve å pule med noen du?», «ikke prøv å ha noe i fitta?», «pule eller ronke eller suge?», «sant han har fin kuk?», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster og nakne kjønnsorgan foran webkamera ved flere anledninger. N107 var på dette tidspunktet 12 år. Tiltalte tok opp og lagret i alt 5 unike videoer av henne i perioden 21-22. mai 2014.
Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N107 har forklart seg i dommeravhør. Hun bekrefter at det er henne på bildene og antar tiltalte må ha mast veldig på henne. I ettertid opplever hun det veldig ekkelt. Tiltalte har samtykket til å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten er av den oppfatning at beløpet er passende og viser til hva som er bevist over. Retten fremhever særlig at N107 ble forledet til å vise sitt sine nakne bryster og nakne underliv mens tiltalte gjorde opptak. Tiltalte dømmes til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N107 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N108 f. 0.0.2001 – post VII ah) og VI db)
Tiltalte har erkjent straffeskyld. Erkjennelsen støttes av de fremlagte chattloggene, bildene og fornærmedes forklaring i dommeravhør. Retten har på den bakgrunn komme til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte i perioden 18. mai 2014 til 21. mai 2014, via Skype, utgav seg for å være «Tommy Salvesen», «Marielle Kaspersen», «A5» og «A1» overfor N108. Tiltalte skrev til henne blant annet «blir 13 i desember jeg», «vil bare se om du tør noe», «for 15 poeng så viser hu fitta og putter noe inni», «jeg har bare vist fitta og fingret to ganger», «jeg viser mest boobsa», «jeg ville sett deg jeg og!», «du er drit fin!», og forledet henne med dette til å vise sine nakne bryster foran webkamera. N108 var 13 år på dette tidspunktet. Det er funnet totalt 14 unike videoer og 41 bilder av fornærmede. Bildene og videoene er tatt opp og lagret i perioden 10. mai 2014 til 1. juli 2014.
Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N108 har i dommeravhør bekreftet at det henne på bildene. Hun husker samtalene med tiltaltes ulike profiler som svært seksualiserte og drøye. Temaene omhandlet ofte søskensex. Tiltalte har samtykket til å betale 15 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes til å betale 15 000 kroner i oppreisningserstatning til N108 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N110 f. 0.0.2001 – post VII aj) og VI dc), og N109 f. 0.0.2001 – post VII ai) og VI dd)
Retten behandler N110 og N109 samlet. De var i samme rom da tiltalte forledet dem 25. mai 2014.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse for alle postene. Riktigheten av tilståelsen styrkes av sakens øvrige bevis, herunder chattloggene, bildene og de fornærmedes forklaring i dommeravhør. Retten funnet det bevist at tiltalte i tidsrommet 24. mai 2014 til 25. mai 2014 utgav seg for å være «Tommy Salvesen» via MSN ovenfor N110 og N109. Tiltalte skrev til dem blant annet «send cam da», «har dere ronket hverandre?», «jeg vet gutter som ronker og suger hverandre lzm», «ronk da», «svar så skal dere få se alt», «vil dere se fitta mi?», «tør dere noe?», og forledet med dette begge to til å vise seg nakne foran webkamera 25. mai 2014. Begge to var 12 år da det skjedde. Tiltalte tok opp og lagret i alt 4 videoer av dem.
Retten har på denne bakgrunn funnet det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for alle fire postene. Tiltalte dømmes etter dette for to overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og to overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N110 har i dommeravhør bekreftet at han er på bildene og at han og N109 chattet om sex med noen jenter. Tiltalte har akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N110 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N109 har også i dommeravhør bekreftet at det er han og N110 på bildene, og at de ble forledet til å vise seg nakne til det de trodde var noen jenter. Tiltalte har også akseptert å betale 30 000 kroner i oppreisning til N109. Retten har ingen innsigelser til beløpet og viser til hva som er bevist over. Tiltalte dømmes til å betale 30 000 kroner i oppreisningserstatning til N109 innen 2 uker fra dommens forkynnelse.
N111 f. 0.0.2002 – post VII ak) og VI dg)
Tiltalte har erkjent straffeskyld for begge forholdene. Erkjennelsen støttes av øvrige bevis i saken, herunder chattlogger, bilder og fornærmedes forklaring i dommeravhør. Retten har på det grunnlag kommet til at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte utgav seg for å være «Marielle Kaspersen», «A5» og «A6» via Skype overfor N111 i perioden 28. mai 2014 til 2. juli 2014. Tiltalte skrev til henne blant annet «vært kåt i hele dag..», «vil du se de?», «vet bare at jeg liker deg LITT for mye…», «hadde du turt å vise til meg?», «gå et sted» og «jeg maser…sorry» og forledet henne med dette til å sende ham toppløsbilder da hun var 12 år. Det er funnet i totalt 22 bilder av N111 på tiltaltes pc i perioden 28. mai 2014 til 2. juli 2014. N111 har i dommeravhør bekreftet at bildene er av henne og at tiltalte forledet henne til å sende dem.
Både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt for begge postene. Tiltalte dømmes følgelig for én overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum og én overtredelse av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a.
N111 har ikke ønsket å fremme krav om oppreisning.
9. De sakkyndiges konklusjon
Rettsoppnevnte sakkyndige har vært spesialist i psykiatri Terje Tørrisen og spesialist i voksenpsykologi Line Merete Tangen Aanerød.
Tørrisen og Aanerød avga sin rettspsykiatriske erklæring 29. oktober 2015, der de konkluderte med at tiltalte ikke var psykotisk på handlingstiden eller på tidspunktet for undersøkelsene av tiltalte. De mente tiltalte lider av diagnosen «pedofili» samt har diagnosen «dyssosial personlighetsforstyrrelse».
Videre har de konkludert med at tiltalte ikke var bevisstløs på handlingstidspunktene eller var psykisk utviklingshemmet, hverken i høy eller lett grad. De sakkyndige har heller ikke kommet til at tiltalte led av en alvorlig psykisk lidelse med en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen.
Tiltalte var med andre ord tilregnelig på handlingstidspunktene.
Erklæringen er forøvrig godkjent av den rettsmedisinske kommisjon og retten legger erklæringen til grunn.
10. Straffeutmåling
10.1. Utgangspunktet
Det skal utmåles straff for en rekke seksuelle overgrep mot i alt 106 fornærmede:
3 overtredelser av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206,
7 overtredelser av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ,
3 overtredelser av straffeloven § 196 første ledd,
2 overtredelser av straffeloven § 193 første ledd,
64 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd,
35 overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum,
111 overtredelser av straffeloven § 204 a første ledd bokstav a,
1 overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c og
1 overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første ledd, jf. § 14 første ledd bokstav c.
Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om forvaring med en tidsramme på 13 år og en minstetid på 9 år. Forvaring kan anvendes når en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, forutsatt at visse andre vilkår også er oppfylt, jf. straffeloven § 39c første punktum.
Det er av betydning hvilken fengselsstraff som eventuelt vil bli idømt. Sistnevnte har også en side til tidsrammen og minstetiden for en eventuell forvaring.
10.2. Utmåling av fengselsstraff
Det skal utmåles straff for en rekke alvorlige handlinger mot i alt 106 ulike fornærmede hvor første overgrep var i 2003 og siste i 2014. Antallet fornærmede er uvanlig høyt, og er i seg selv et klart skjerpende moment. De fornærmedes lave alder har også betydning for straffeutmålingen, jf. Rt-2011-743 avsnitt 11. Det er i hovedsak mindreårige jenter som tiltalte har forledet, de fleste mellom 9-15 år, hvorav hovedtyngden har vært 11-12 år.
Flere av forbrytelsene er alvorlige. Av enkelttilfellene peker retten særlig på de 10 forholdene i post I og II som gjelder medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år, hvorav tre av forholdene er likestilt med samleie, jf. post I. For post I bokstav a) er dessuten de fornærmede stesøsken, og for post II bokstav d) og e) er de fornærmede kusiner.
Det er for denne type seksuell omgang ikke noe vilkår at gjerningsmannen er tilstede sammen med de fornærmede når de begår seksuelle handlinger med seg selv eller med andre. For å rammes av bestemmelsen er det avgjørende om det er årsakssammenheng mellom tiltaltes instruksjoner og den seksuelle omgang de fornærmede gjør med seg selv og/eller med andre, herunder dyr. Det er følgelig helt uten betydning om tiltaltes instruksjoner fremsettes gjennom mobiltelefon eller pc, så lenge det er årsakssammenheng mellom tiltaltes adferd og de fornærmedes handlinger. Dette er utvilsomt i vår sak, og for øvrig erkjent.
Ved utmålingen av den samlede straff tar retten utgangspunkt i at seksuelle overgrep mot barn hører til straffelovens mest graverende lovbrudd. Handlingene kan medføre svært alvorlige skadevirkninger for de fornærmede, ofte for resten av livet. Dette har ledet til at reaksjonsnivået – som et uttrykk for samfunnets fordømmelse av slike handlinger – gradvis har blitt skjerpet, jf. dom fra Agder lagmannsrett 4. september 2015 (LA-2015-63380).
Straffelovens bestemmelser om overgrep mot barn ble endret både i 2000 og i 2009, og deretter 25. juni 2010. I forbindelse med endringen i 2009 ga lovgiver signaler om en markert økning av straffene for seksuelle overgrep mot barn. Forut for dette, siden 1990-tallet, har det skjedd en gradvis økning i straffenivået som følge av strengere praksis i domstolene.
De handlinger domfelte er funnet skyldig i ble begått i perioden 2003 til 2014. Høyesterett har i storkammeravgjørelsen i Rt-2009-1412 lagt til grunn at lovgivers intensjon om betydelig skjerpelse i straffenivået for seksuelle overgrep mot barn ikke kan tillegges vekt for handlinger begått før lovendringen i 2009 ble vedtatt. I avsnitt 26-30 fremkommer det imidlertid at tiltalte må akseptere at straffen fastsettes på grunnlag av en generell gradvis strengere utvikling i rettspraksis. For seksuelle overgrep mot barn har det som nevnt skjedd en slik gradvis utvikling mot et strengere straffenivå, og denne utviklingen har Høyesterett lagt til grunn ville fortsatt selv uten lovendringen, jf. avsnitt 34 i storkammeravgjørelsen. Dette har blant annet skjedd ut fra økende kunnskap om de langvarige skadevirkninger som seksuelle overgrep mot barn kan ha.
For post I legger retten til grunn at forholdene ble begått før juni 2010, hvor minstestraffen ble økt fra 2 til 3 år, jf. straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ. Det har betydning for straffeutmålingen at den økte minstestraffen ikke hadde trådt i kraft. Straffeloven § 195 har for øvrig en strafferamme på 10 år, og med sammenstøt fordobles rammen, i vårt tilfelle 20 år, jf. straffeloven § 62 første ledd.
For post II, som ikke var samleie, er det ikke minstestraff. Retten peker likevel på at handlingene ligger tett opp til samleie ved at post II omfatter inntrengning av fingre i skjeden og oralsex, som ikke omfattes av minstestraffen, men som etter rettens oppfatning er alvorlige handlinger, jf. Prop.97 L (2009-2010) side 26.
Forholdene i post III og IV omfatter de jentene tiltalte traff i virkeligheten og hadde seksuelle omgang med, i motsetning til øvrige forhold som har foregått over internett. Post III gjelder tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år, jf. straffeloven § 196 første ledd. Overtredelsene i post IV omhandler to tilfeller av misbruk av stilling, avhengighetsforhold og tillitsforhold, jf. straffeloven § 193 første ledd.
Både post V og VII gjelder overtredelse av straffeloven § 200, men hhv. tredje og andre ledd. Strafferammen øker fra 3 til 6 år ved overgang fra andre til tredje ledd fordi handlingene anses utført under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. post V. Oppregningen i § 200 tredje ledd er ikke uttømmende og det er for hver enkelt fornærmede gjort en totalvurdering. For post V er overtredelsene av en slik karakter at de må tillegges betydelig vekt ved straffutmålingen. Utmålingen omfatter i alt 64 overtredelser, som alle ansees utført under særdeles skjerpende omstendigheter ettersom forholdene som oftest pågikk i lang tid og skjedde ved misbruk av det tillitsforholdet tiltalte hadde bygd opp. Handlingene var dessuten særlig krenkende ved at de fornærmede viste seg helt nakne og samtidig blitt instruert til f.eks. å masturbere seg selv og/eller føre gjenstander i skjeden. For et par av tilfellene slikker også en hund jentene i kjønnsorganet, hvilket fremstår som særdeles krenkende. De fornærmede har blitt forledet til å fremvise sine mest intime kroppsdeler i seksuelle positurer. Alt har foregått i det barna oppfattet som trygge omgivelser hjemme. I realiteten ga de fra seg kontrollen og disposisjonsretten over virtuell bruk av sine egne kropper. Dette innebærer etter tingrettens syn en særlig integritetskrenking, og som i teorien er evigvarende.
Mange av forholdene i post VII er – objektivt sett – av mindre alvorlig karakter. Det foreligger ikke «særdeles skjerpende omstendigheter», men gjelder likevel totalt 35 overtredelser. Det er i hovedsak tale om mer kortvarige episoder som omfatter visning av f.eks. naken overkropp.
Post VI gjelder 111 tilfeller av produksjon og besittelse av seksualiserte videoer og bilder av barn under 18 år, jf. straffeloven § 204 a første ledd bokstav a. Alle bildene og filmene det er tale om viser utvilsomt seksualisering av barn, noe som heller ikke er bestridt. Post VI bokstav cz) gjelder derimot andre barn enn de fornærmede i saken og omfatter tiltaltes besittelse av 29 258 bilder som viser seksuelle overgrep av barn og fremstillinger som seksualiserer barn, såkalt «barnepornografi», samt filmer som tilsvarer 451 timer og 10 minutter med tilsvarende innhold. I dom fra Gulating lagmannsrett LG-2015-183850 og Borgarting lagmannsrett LB-2015-64850 ble utgangspunktet for straffen satt til hhv. 10 måneders fengsel og 1 års fengsel for et vesentlig mindre antall filmer og bilder. Straffen for dette punktet alene må ligge høyere i vår sak.
Det er en rekke skjerpende forhold som er felles for alle postene og som er naturlig å behandle samlet. De fornærmede har i hovedsak vært jenter mellom 9 til 15 år, hvor hovedtyngden er jenter i alderen 11-12 år, som var tiltaltes seksuelle preferanse. Pågangen overfor de unge jentene skjedd på en planmessig og målrettet måte. Tiltalte har på en utspekulert måte etablert et tillitsforhold til de fornærmede ved å utgi seg for å være en ung gutt eller jente. De chattet innledningsvis om temaer unge er opptatt av, og i den forbindelse ble han kjent med at flere av ungdommene slet med problemer som ensomhet, mobbing og vanskelige forhold i hjemmet. Tiltalte brukte opptil 10 ulike profiler i sin pågang. Mange av de fornærmede var spesielt sårbare og mottakelige for tiltaltes initiativ, og mange har forklart at de opplevde en følelse av endelig å få bekreftelse, oppmerksomhet og komplementer for sitt utseende. Etter at tillit var etablert, utnyttet tiltalte barna på en manipulerende, hensynsløs og fullstendig grenseløs måte uten å bli oppdaget. På bakgrunn av chattloggene har tiltalte til tider hatt en intens og pågående adferd. Han unyttet sin posisjon kynisk til å få de fornærmede til å vise ham nærbilder av kjønnsorgan og seksuelle handlinger. Han ga også anvisning på hva slags kameravinkel de skulle benytte og hvilke gjenstander som jentene kunne bruke ved de seksuelle handlingene. For flere av de fornærmede pågikk kontakten over lang tid, over 3 år for de lengste tilfellene.
Spørsmålet om overgrep over internett har vært behandlet i Høyesterett i Rt-2009-140 avsnitt 27:
«Voksnes utnyttelse av barn og unge via Internett representerer en alvorlig trussel for mindreårige, og det er etter mitt syn god grunn til å markere alvoret og behovet for rettsbeskyttelse gjennom straffenivået i saker som dette. Når overtredelsene samlet sett strekker seg over så lang tid, gjelder så mange – og til dels så unge og særlig sårbare – barn, og er så planmessig og viljefast gjennomført som her, må fengselsstraffen etter mitt syn bli betydelig».
Dette avsnittet gjaldt overtredelse av straffeloven § 200 og gir veiledning for vår sak. Høyesterett uttaler at straffen isolert sett for 46 overtredelser av straffeloven § 200, hvorav halvparten ble omfattet av bestemmelsens tredje ledd, ville være fengsel mellom to år og seks måneder og tre år. Saken i Høyesterett gjaldt imidlertid flere andre forhold, og Høyesterett kom i alt frem til en straff på fengsel i 7 år før fradrag for tilståelse.
Mange av filmene og bildene i vår sak er grovt krenkende og viser en kynisk utnyttelse av barn. Retten viser til at tiltalte har forledet de fornærmede til masturbering og til å bruke forskjellige gjenstander i skjedeåpningen – alt fra forstørrelsesglass til sengestolper – samt ha seksuell omgang med andre barn og i noen tilfeller også med dyr. Alt har blitt filmet og lagret på tiltaltes pc, og deretter møysommelig navngitt, datert og katalogisert, normalt opp mot de fornærmedes epostadresse med navn. I databeslaget ble det funnet 356 timer med video av de fornærmede som tiltalte selv har tatt opp, produsert eller mottatt. I tillegg ble det funnet 9 699 bilder, som for det meste er stillbilder som tiltalte selv har tatt ut av videofilmene, men også bilder de fornærmede har tatt med eget kamera og sendt til tiltalte. Ved at filene var merket med jentenes navn og epostadresse, kunne de lett identifiseres av andre enn domfelte. Mange av de fornærmede har dessuten fått bilder og filmer delt over internett.
Spredning av bildemateriale har uten tvil vært blant det alle de fornærmede har fryktet mest. Retten har som nevnt ikke funnet det bevist at tiltalte har vært en del av et såkalt «barnepornonettverk» hvor man aktivt kan laste opp bilder og dele med likesinnede gjennom felles fildelingsservere. Men for 21 fornærmede har påtalemyndigheten dokumentert deling av bilder og film over MSN og Skype, både til kjente og ukjente mottakere. Politiet har ingen kontroll på bildene som er sendt til de ukjente mottakerne. Om bildene først har havnet på internett foreligger det en betydelig risiko for irreversibel spredning av materiale. Samtlige fornærmede har i ettertid følt en betydelig redsel for hva som kan ha skjedd med nakenbildene av dem, og mange har opplevd en frykt for å bli gjenkjent f.eks. på gaten eller ved søk på internett. Nærværende sak illustrerer virkningen av spredning på internett som Høyesterett blant annet har beskrevet i Rt-2002-1187 (på side 1191):
«I tillegg til den enorme spredning som oppnås ved å legge bilder ut på Internett, er det i praksis ikke mulig å få slettet dem. Barn som er blitt misbrukt gjennom produksjon av pornografi, vil således oppleve å kunne bli gjenkjent i årevis. Det dreier seg i slike tilfeller om en livsvarig krenkelse, som aktor ganske treffende uttrykte det. Man må regne med at risikoen for at andre kommer over bildene vil være en betydelig tilleggsbelastning senere i livet for den det gjelder».
Vår sak er særegen hva gjelder omfang og det høye antallet fornærmede. Det er ikke mulig å finne Høyesterettssaker som er direkte sammenlignbare. Aktor har antydet at utgangspunktet for straffeutmålingen bør ligge på ubetinget fengsel i 14 år, før det gjøres fradrag for eventuelt formildende omstendigheter og tilståelse.
Retten har kommet til at aktors utgangspunkt er noe høyt, og at et riktig utgangspunkt vil være nærmere 13 år. Ved den konkrete vurderingen av hva som ville være et riktig nivå på en tidsbestemt fengselsstraff i saken, har retten funnet veiledning i flere rettsavgjørelser. Retten må til slutt foreta en totalvurdering.
I Rt-2008-1403 ble en voksen mann dømt til forvaring i 7 år med en minstetid på 4 år for en rekke seksuelle overgrep mot barn og unge gutter i Thailand, og for produksjon og innførsel av barnepornografisk materiale. Overgrepene ble fotografert og ett tilfelle filmet og lagt ut på internett.
I Rt-2009-140, som er sitert tidligere, kom Høyesterett frem til en straff på fengsel i 7 år før fradrag for tilståelse. De alvorligste enkeltstående forholdene i dommen gjaldt to overtredelser av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ. Saken gjaldt videre et stort antall overtredelser av straffeloven § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd.
I dom fra Agder lagmannsrett LA-2015-63380 ble en 57 år gammen mann funnet skyldig i seksuell omgang med barn, forledelse av barn til krenkede adferd og besittelse av overgrepsbilder av barn. Lagmannsretten kom frem til at passende straff var 5 år og 6 måneder før fradrag for tilståelse og lang saksbehandlingstid. Saken gjaldt imidlertid et betydelig mindre antall fornærmede enn i vår sak.
Retten viser også til dom fra Eidsivating lagmannsrett LE-2011-120581 som gjaldt en lege som ble dømt til 10 års forvaring med en minstetid på 7 år. Det var i den saken flere likeartede forhold som i saken her, men saken omhandlet også seksuell omgang ved truende adferd overfor fem yngre jenter.
Retten nevner for ordens skyld at tiltalte i vår sak ikke har utøvd hverken vold eller trusler. Retten presiserer at dette ikke utgjør en formildende omstendighet, men det er viktig tema ettersom mye rettspraksis er knyttet til poster som også omhandler trusler, f.eks. trusler om å distribuere bilder av de fornærmede på nettet, Facebook etc.
For veiledning vises videre til dom fra Eidsivating lagmannsrett LE-2013-67470 hvor en 45 år gammel mann dømt til forvaring med en tidsramme på 9 år og minstetid på 6 år mot i alt 20 fornærmede. Saken gjaldt riktignok også voldtekt, som ikke er tilfelle i vår sak, men også seksuell omgang med barn under 16 år og forledelse av barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.
Retten viser også til dom fra Hålogaland lagmannsrett LH-2015-161183 hvor lagmannsretten kom til at straffen ble satt til forvaring i 6 år med en minstetid på 4 år for alvorlig og i hovedsak langvarig seksuell utnyttelse av fire unge gutter. Forholdene i dommen fra lagmannsretten er isolert sett alvorligere enn i vår sak, men omhandler langt færre fornærmede.
I dom fra Gulating lagmannsrett LG-2012 ble en 60 år gammel tidligere ustraffet mann idømt fengsel i 2 år og 4 måneder for masturbering av to unge gutter og for misbruk av stilling og tillitsforhold til å skaffe seg utuktig/seksuell omgang med disse. Han ble også fradømt retten til å inneha stilling eller verv eller utøve annen virksomhet rettet mot barn for alltid.
Borgarting lagmannsrett kom i LB-2015-106392 frem til en straff på fengsel i 4 år og 10 måneder for en alvorlig og omfattende sak om seksuelle overgrep mot barn og barnepornografi. Lagmannsretten fant ikke at vilkårene for forvaring var til stede, men lagmannsretten drøftet straffeloven § 39 c nr. 2, ikke nr. 1 som er den aktuelle bestemmelsen i vår sak.
Retten nevner for øvrig at post VIII og IX isolert sett ville gitt bøtestraff, men retten legger forholdene til grunn som skjerpende omstendigheter ved utmålingen av fengselsstraffen, jf. straffeloven § 63 annet ledd. Bestemmelsen medfører at den totale fengselsstraffen blir høyere.
Det skal utmåles en samlet straff. Felles for alle de ovennevnte avgjørelsene er at de gjelder et betydelig mindre antall fornærmede. Som nevnt er det vanskelig å finne sammenlignbare saker hva gjelder omfang og det høye antallet fornærmede. Tingretten finner likevel veiledning for nivået både i Rt-2008-1403 og Rt-2009-140 som redegjort for over, samt den nevnte praksisen fra de ulike lagmannsrettene.
Antallet overgrep og den periode overgrepene har foregått, viser at domfelte har hatt en vedvarende og sterk vilje til å gjennomføre seksuelle overgrep mot barn. Hans fremgangsmåte overfor jentene var utspekulert og kynisk.
Videre er det også slik at fornærmede i den aktuelle aldersgruppen kan ha vidt ulike reaksjoner på samme type handling. Tiltalte bygget opp et tillits- og fortrolighetsforhold som han kynisk utnyttet til tilfredsstillelse av sine seksuelle behov, vel vitende om barnas sårbarhet i mange av tilfellene. I saken er det mange eksempler på at tiltaltes handling har medført en rekke psykiske reaksjoner eller problemer, eller forsterket allerede eksisterende problemer, hos de fornærmede.
Det store antallet fornærmede innebærer at tiltaltes handlinger har berørt og fått konsekvenser for svært mange barn og deres familier. Antallet fornærmede er derfor i seg selv et tungtveiende moment ved utmålingen.
I skjerpende retning vil retten også vise til at de fornærmede var gjennomgående meget unge, og godt under den aldersgrensen som gjelder etter straffeloven § 195. Det var heller ikke tilfeldig at tiltalte valgte jenter i aldersgruppen 11-12 år, som var tiltaltes prefererte alder.
Tingretten har kommet frem til at fengsel i 13 år er passende, før fradrag for tilståelse. Retten har latt prinsippet i straffeloven § 62 få noe mindre gjennomslag enn det som gjerne vil være utgangspunktet, ut fra at nettopp omfanget og alvoret i de straffbare handlingene representerer et selvstendig straffeskjerpende forhold, jf. Rt-2009-140 avsnitt 35.
Av formildende omstendigheter viser retten til tiltaltes erkjennelse. Med unntak av tiltalens post IV, har tiltalte erkjent straffeskyld for samtlige forhold. Han har ved dette lettet i særlig grad iretteføringen. Tiltalte har imidlertid ikke erkjent mer enn hva påtalemyndigheten har hatt et godt bevismessig grunnlag for. Ettersom de straffbare forhold for det alt vesentlige har kunnet dokumenteres ved chattlogger, bilder og filmer beslaglagt hos domfelte selv, har tilståelsen ikke hatt avgjørende bevismessig betydning. Høyesterett har likevel i denne type saker funnet grunn til å gi en merkbar tilståelsesrabatt, jf. bl.a. Rt-2009-140 avsnitt 36. For de fornærmede, kanskje særlig i saker som dette, er det av betydning at tiltalte erkjenner handlingene og den den integritetskrenkelsen de fornærmede er påført. Tilståelsen letter de fornærmedes byrde og deres redsel for å ikke bli trodd.
Utover dette har retten ikke kommet til at det foreligger formildende omstendigheter av betydning. Retten nevner at det betydelige oppreisningsansvaret ikke har betydning for straffutmålingen, jf. Rt-2009-140 avsnitt 39. Videre nevnes at tiltaltes helse ikke kan gi grunnlag for redusert straff, jf. avsnitt 40.
Tingretten har kommet til at straffen kan settes til fengsel i 12 år inkludert tilståelsesrabatt.
Spørsmålet blir deretter om forvaring kan anvendes.
10.3 Forvaring
Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om forvaring, jf. straffeloven § 39 c nr. 1.
Tiltalte er tilregnelig og skal følgelig idømmes straff. Ved overtredelse av postene i tiltalen er lovens hovedregel at det skal idømmes fengselsstraff. Fengsel er en tidsbestemt straff, hvor den domfelte skal løslates når den fastsatte tiden er sonet. Når fengsel ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, kan forvaring idømmes istedenfor fengselsstraff, jf. innledningen til straffeloven § 39 c. Videre må vilkårene i bestemmelsens nr. 1 eller nr. 2 være til stede. Det er alternativ nr. 1 som er aktuell i vår sak.
Det er i straffeloven § 39c nr. 1 tre grunnvilkår for å kunne idømme forvaring. 1) En tidsbestemt straff anses ikke tilstrekkelig til å verne samfunnet, 2) at det begått en nærmere angitt alvorlig forbrytelse og 3) det må foreligge en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en slik forbrytelse.
Flere av de lovbrudd tiltalte er funnet skyldig i, tilhører den kategori alvorlige seksualforbrytelser hvor det kan anvendes forvaring etter straffeloven § 39 c nr. 1. Overtredelse av straffeloven § 195 ved medvirkning til seksuell omgang med barn under 14 år er omfattet av de forbrytelser som alene kan gi dom på forvaring (tiltalens post I og II). Bruk av forvaring krever imidlertid at det må antas å være en «nærliggende fare» for at domfelte på nytt vil begå slike forbrytelser som kvalifiserer til forvaring, i dette tilfellet alvorlige seksualforbrytelser. Gjentakelsesfaren må være kvalifisert og reell, og skal vurderes ut fra situasjonen på domstidspunktet, jf. bl.a. Rt-2007-187 avsnitt 11. Ved farevurderingen skal det etter loven legges vekt på de begåtte forbrytelser sammenholdt med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. Det skal særlig legges vekt på om lovbryteren tidligere har begått eller forsøkt å begå slike forbrytelser som kvalifiserer til forvaring.
Retten er ikke i tvil om at vilkårene i § 39 c nr. 1 er oppfylt.
Når man i denne sak skal vurdere faren for gjentakelse, er det etter tingrettens oppfatning naturlig å legge stor vekt på det store antall seksualforbrytelser tiltalte har begått. Det foreligger ved domsavsigelsen en nærliggende fare for at tiltalte vil begå nye tilsvarende seksuelle overgrep. Ved farevurderingen har retten lagt vekt på at tiltalte over flere år har vist evne til å forlede barn på en utspekulert, manipulerende, hensynsløs og fullstendig grenseløs måte uten å bli oppdaget. Han har forledet et stort antall barn over internett fra 2007 og frem til han ble pågrepet 13. oktober 2014. Til tross for liten eller ingen aktivitet i deler av 2012 og 2013, gjenopptok tiltalte sine aktiviteter oktober 2013 og frem til han ble pågrepet i oktober 2014.
Flere av forbrytelsene er alvorlige. Det er som redegjort for tidligere, medvirkning til 10 tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, hvorav tre av tilfellene er likestilt med samleie. Det er i hovedsak mindreårige jenter som han utnyttet, hvorav de yngste var 9 år. Han utnyttet deres umodenhet, og kynisk misbrukte deres tillit for egen seksuelle tilfredstillelse. Pågangen overfor de unge fornærmede har skjedd på en planmessig og målrettet måte hvor tiltaltes seksuelle preferanse har vært jenter i 11-12 års alderen. Selv om ikke enhver overtredelse av straffeloven § 195 uten videre regnes som alvorlig seksualforbrytelse i henhold til § 39 c nr. 1, jf. Rt-2004-606 avsnitt 13, må det være klart at det store antall seksualforbrytelser i seg selv får betydning ved farevurderingen. I tillegg skal han straffes for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år som han møtte fysisk i årene 2003, 2005 og 2012, jf. straffeloven § 196. Tingretten bemerker også i den forbindelse at det må legges til grunn at det bare skyldtes tilfeldigheter at ikke en del av de forhold som må regnes som mindre alvorlige i post V, utviklet seg til noe alvorligere.
Det må videre tillegges stor vekt at handlingene er begått over et langt tidsrom fra 2003 til 2014, og at det periodevis har vært en eskalering med hensyn til hyppighet og at tiltalte – ut fra egen forklaring – har forsøkt å flytte grensene hele veien. At det ikke er registrert overgrep fra hans side i deler av 2012 og 2013, kan ikke tillegges stor betydning. Dette hindret ham ikke i å gjenoppta de straffbare handlinger i oktober 2013 og fortsette frem til han ble pågrepet i oktober 2014.
Tiltalte er ikke tidligere domfelt for seksualforbrytelser, men han vedtok et forelegg 14. mai 2001 for å ha besittet barnepornografi. Dette har ikke avholdt tiltalte fra å begå de overgrepene han nå er siktet for.
Tiltalte har utsatt et stort antall barn for nedverdigende seksuelle opplevelser. Mange av de berørte er påført betydelige psykiske skader som har hemmet deres livskvalitet i stor grad. Retten peker særlig på overgrepene hvor tiltalte har fått barn til å utføre krenkende seksuelle handlinger med hverandre, hvorav noen av de berørte også er i slekt. I tillegg har han fått barn til å utføre dyresex.
Spørsmålet om forvaring skal som nevnt også vurderes opp mot lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne. De sakkyndiges vurdering av tiltaltes personlighet vil ha betydning. Retten viser til at de rettsoppnevnte sakkyndige Aanerød og Tørrissen på side 65 i sin rapport konkluderer med at det er «høy risiko for fremtidig seksuell vold», samt at det er «p.t. få beskyttelsesfaktorer for slik vold».
Retten presiserer at de sakkyndiges bruk av ordet «vold» er i vid forstand, altså i form av seksuelt overgrep. De sakkyndige har i sine forklaringer for retten utdypet at konklusjonen «høy risiko for fremtidig seksuell vold» sikter til fremtidige seksuelle overgrep mot barn på tilsvarende måte han har erkjent i denne saken og nå skal dømmes for. De sakkyndige har presisert at det foreligger betydelig risiko for seksuelle og grenseoverskridende overgrep, også i et langtidsperspektiv. Tiltaltes gjennomgående modus over mange år med å bryte ned stengsler og barrierer ovenfor de fornærmede har forsterket de sakkyndiges konklusjon i løpet av hovedforhandlingen for tingretten. De sakkyndige har forklart at de er av den oppfatning at tiltalte vil starte seksuelle overgrep på nytt hvis han blir satt fri uten kontroll.
Retten viser også til de sakkyndes vurderinger på side 61 i rapporten:
«Sakkyndig viser til at den at den aktuelle observasjonen har vist at observanden har en fungering vurdert til å samsvare med diagnosen F60.2 Dyssosial personlighetsforstyrrelse. Dette innebærer at observanden har sannsynlige trekk av psykopati. Det vises til at observanden fremstår selvhenførende, manipulerende, tildekkende, ansvarsfraskrivende og ilegger andre skyld for hans vansker (projeksjon). Observanden fremstår med grunne affekter, mangel på empati (verbalisert empati, men ikke integrert empati) og har ikke tatt lærdom av tidligere domfellelse. Dette utgjør en risiko for seksualisert i vold».
Og videre på side 64:
«De sakkyndige vil bemerke at endring av et underliggende seksuelt tenningsmønster er en svært omfattende prosess og i noen tilfeller vil ikke slike endringer være mulig. ( … ) Det er ikke kjente og veldokumenterte behandlingsmetoder som kan vise til signifikante endringer i personlighetsstrukturen til personer med dyssosial personlighetsforstyrrelse. For observanden vil de sakkyndige bemerke at det vil ta mange års behandling, om mulig, før en eventuell endring vil fremtre, både når det gjelder parafili og forhold vedrørende personlighet. Disse forholdene er assosiert med økt risiko for seksualisert vold».
De sakkyndige har i sine forklaringer for retten påpekt at tiltaltes handlinger savner sidestykke i omfang. Den seksuelle tenningen og tiltaltes intensitet må ha vært nærmest altomfattende gjennom mange år ved at tiltalte periodevis ikke kan ha gjort stort annet.
De sakkyndige har påpekt at tiltalte har fremstått kald og likegyldig ovenfor barnas følelser. Ved flere tilfeller har de fornærmede i chatten fortalt om svært personlige problemer f.eks. om mobbing, selvskading, få venner, ustabile familieforhold hjemme, at de bodde i fosterhjem etc. Tiltalte tok på ingen måte hensyn til dette, men fortsatte å mase om nakenbilder og få dem til å utføre ulike seksuelle aktiviteter på seg selv.
De sakkyndige har for retten forklart at deres konklusjon om «høy risiko for fremtidig seksuell vold» er forsterket etter å ha fulgt hovedforhandlingen, til tross for at tiltalte under hovedforhandlingen har erkjent å være pedofil, har ytret i ønske om behandling og har begynt å si unnskyld til de fornærmede. De sakkyndige har påpekt at tiltalte under hovedforhandlingen har innrømmet målrettet chatt for å tilfredsstille sine seksuelle behov. Han har brukt flere nettidentiteter, bearbeidet barn over lang tid for å oppnå sitt mål, samt normalisert ulovlige seksuell aktivitet, slik som incest, sex med barn og dyresex. Tiltalte har dessuten innrømmet å ha introdusert sex langt utenfor barnas modningsnivå, og han har ignorert barnas informasjon om at de ikke har det bra privat. Tiltalte har også erkjent at han ikke har klart å stoppe sin adferd, men tvert i mot valgt å flytte grenser hele veien, først ved å få barna til å sende nakenbilder, deretter til å ha seksuell omgang med hverandre, og i det ytterste også med dyr og nær slekt. Et gjennomgående trekk i mange av chattloggene har vært tiltalte forsøk på å alminneliggjøre voksensex, incest og dyresex ovenfor barna.
En viktig – men samtidig vanskelig – del av vurderingen vil være utsiktene for at tiltalte kan få utbytte av behandling. Med støtte i de rettsoppnevnte sakkyndiges uttalelse legger retten til grunn at behandlingsutsiktene generelt er usikre for seksualovergripere, og at det for å oppnå mulig effekt uansett kreves langvarig behandling. Tingretten vil nedenfor komme nærmere inn på de sakkyndiges vurderinger og utsiktene for at fortsatt behandling vil kunne svekke den fremtidige faren for gjentakelse.
Aanerød har særlig påpekt at det innenfor fagmiljøene ikke finnes noen god og omforent behandling for personer som både er pedofile og samtidig har en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Kombinasjonen er alvorlig og svært vanskelig å behandle, og vil dessuten ta svært lang tid. Tørrisen har påpekt det samme. Fagmiljøene har etter det opplyste lite å tilby og det vil ta mange år med behandling for å kunne etablere et endringspotensiale. Tørrisen har forklart om personer som har vært til behandling i 15 år uten at det har skjedd noen endring, og at vedkommende har opprettholdt sitt handlingsmønster. Tørrisen har forsiktig antydet at behandlingen kan ta mellom 10 til 15 år.
Begge de sakkyndige har påpekt at tiltaltes erkjennelser og følelsesmessige involvering i saken ligger på et overfladisk nivå og fremstår tilpasset situasjonen han er i. Hans erkjennelser i retten oppfølges ikke med adekvate følelsesuttrykk. Hans erkjennelse av å være pedofil med behov for behandling fremstår ikke dyptliggende, og de sakkyndige vurderer tiltaltes behov for behandling mer ytre styrt enn oppriktig, indre vilje. I tillegg har tiltalte en personlighetsforstyrrelse som i kombinasjon med pedofili krever mye arbeid over lang tid. De sakkyndige har vist til at pedofili er knyttet til grunnlenende seksuelle og fysiske tenningsmekanismer som er en grunnfestet en del av hans personlighetsstrekk, og som har dårlig prognose ved at det vil kreve svært mye og intens behandling over lang tid.
Etter straffeloven § 39c er det dernest et vilkår for å idømme forvaring, at en tidsbestemt straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet. Forvaring er følgelig en særforholdsregel overfor spesielt farlige lovbrytere for å beskytte samfunnet mot at de begår nye farlige forbrytelser i fremtiden. Hvorvidt tidsbestemt fengselsstraff vil være tilstrekkelig, vil bero på en vurdering av om det fortsatt må antas å ville foreligge en nærliggende fare for gjentakelse av alvorlige forbrytelser etter full soning av den fengselsstraff som er aktuell. Jo lenger den alternative tidsbestemte straff er, desto vanskeligere vil vurderingen være, og desto høyere må terskelen for å idømme forvaring bli, jf. Rt-2007-187 (avsnitt 23). På den annen side er det i foreliggende sak, etter tingrettens oppfatning, grunn til å legge vekt på at hensynet til samfunnsvernet gjør seg særlig sterkt gjeldende ved overgrep mot barn.
Retten er enig i de sakkyndiges konklusjon om høy risiko for å utføre fremtidige seksuelle overgrep på tilsvarende nivå han har erkjent i denne saken og nå skal dømmes for. Etter den omfattende gjennomgangen av chattlogger, videoer og bilder er retten av den klare oppfatning at tiltaltes handlingsmønster er svært kynisk, manipulerende og grenseoverskridende. Handlingene har dessuten pågått over mange år. De sakkyndige har kommentert – og som retten er enig i – at tiltalte ikke har tatt lærdom av forelegget han ble ilagt 14. mai 2001 for å ha lastet ned og besittet barnepornografi. De sakkyndige har også forklart at deres konklusjon er ytterligere forsterket ved at tiltalte hadde et mindre opphold i sin nettaktivitet i deler av 2012 og 2013, men gjenopptok likevel sine aktiviteter i oktober 2013 og frem til han ble pågrepet i oktober 2014.
Videre er det ikke punktvise og tilfeldige overgrep. De har pågått planmessig over lang tid, og tiltalte har selv forklart at han målrettet valgte jenter i 11-12 års alderen, alt for å tilfredsstille sine seksuelle behov. Tiltalte har i tillegg forklart at han hele tiden ønsket å flytte grenser, og at overgrepene hele veien forsterket seg i intensitet og alvorlighetsgrad.
Etter en samlet vurdering er det tingrettens oppfatning at det også etter endt soning av den aktuelle alternative fengselsstraff vil foreligge nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige seksualforbrytelser. Slik straff vil således ikke gi tilstrekkelig vern av samfunnet.
Tingrettens konklusjon er at vilkårene for å idømme forvaring er oppfylt, og at forvaring bør idømmes.
Forvaring kan idømmes for en tidsramme som ikke bør overstige 15 år, jf. straffeloven § 39 e. Etter begjæring fra påtalemyndigheten kan retten ved utløpet av den fastsatte tidsrammen forlenge forvaringen med 5 år om gangen. Flertallet i justiskomiteen uttalte i Innst.O.nr.34 (1996-1997) side 22 at «en dom på forvaring ikke skal være kortere enn det en dom på ubetinget fengsel ville vært […]».
Retten har kommet til at tidsrammen for forvaring settes til 12 år. Dette faller sammen med hva den alternative tidsbestemte straff ville være.
I tillegg til den maksimale tidsrammen mener retten at det må fastsettes en minstetid. Betydningen av minstetiden er at prøveløslatelse etter straffeloven § 39 f ikke kan skje før utløpet av denne. Minstetiden kan ikke overstige ti år, jf. straffeloven § 39 e annet ledd. Minstetiden for forvaringsstraffen skal i utgangspunktet være et anslag over når prøveløslatelse etter fengselsstraff ville kunne skjedd, jf. Rt-2010-676 (avsnitt 45). Det følger av det som er sagt ovenfor om samfunnets behov for beskyttelse, at minstetiden settes til 8 år.
Tiltalte har frem til i dag sittet til sammen 586 dager i varetektsfengsel. Dette kommer til fradrag i tidsrammen og i minstetiden.
11. Rettighetstap
Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om at tiltalte fradømmes retten til å arbeide som lærer eller være instruktør i korps eller inneha andre roller i organisert barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid.
Etter straffeloven § 29 første ledd bokstav b og § 33 a annet ledd, kan den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket eller kan misbruke en stilling, fratas stillingen og retten til å utøve slik virksomhet når allmenne hensyn tilsier det. Når særlige grunner tilsier det, kan rettighetstapet settes til ubestemt tid.
Tingretten finner det i denne sammenheng tilstrekkelig å vise til de forhold tiltalte er domfelt for, og særlig det forhold at han har brukt sin posisjon som lærer og korpsdirigent til å etablere kontakt med unge jenter. Retten har kommet til at tiltalte klart er uskikket, og uten allmennhetens tillit til å praktisere som lærer eller være instruktør i korps eller inneha andre roller som innebærer organisert barne- og ungdomsaktiviteter. Han fradømmes derfor retten til dette på ubestemt tid.
12. Inndragning
Påtalemyndigheten har i medhold av straffeloven § 35 begjært inndragning av en mengde datautstyr tiltalte har benyttet:

Samsung Bærbar PC

WD Ekstern harddisk, sort

Samsung Liten sort bærbar pc

WD Ekstern harddisk

Acer Stasjonær PC

Acer Sort bærbar pc

Hitachi Harddisk

Western Digital Harddisk

Western Digital Harddisk

Samsung GT-i9505 Galaxy S4

Micro Minnekort I Samsung GT-i9505 Galaxy S4

SanDisk 512 MB minnekort i Sony Ericsson w800i

Samsung GT-i8910 Omnia HD bluetooth 3

Samsung GT-i9505 Galaxy S4

Micro Minnekort I Samsung GT-i9505 Galaxy S4

SanDisk 512 MB minnekort i Sony Ericsson w800i

Minolta Digitalkamera

Samsung Nettbrett
Tiltalte har samtykket til inndragning av utstyret. Vilkårene for inndragning klart er oppfylt og retten finner ikke grunn til å redegjøre nærmere for dette. Begjæringen tas til følge i medhold av straffeloven § 35, og tiltalte dømmes etter dette til å tåle inndragning av gjenstandene som opplistet over.
13. Sakskostnader
Aktor har ikke nedlagt påstand om sakskostnader. Da retten allikevel kan idømme sakskostnader ved domfellelse, vil retten kort bemerke at tiltalte er uføretrygdet og vil verken i dag eller i fremtiden ha økonomisk evne til å betale sakskostnader. Retten viser videre til at soning av forvaringsstraffen sterkt vil begrense tiltaltes inntektsmuligheter. Selv om han skulle få inntekter under soning vil regresskrav mot tiltalte, allerede som følge av erstatninger som vil bli utbetalt gjennom voldsoffererstatningsordningen, langt oversige slike inntekter. Sakskostnader idømmes derfor ikke, jf. straffeprosessloven § 437 tredje ledd.
Dommen er enstemmig.
 Domsslutning
1.
A, født 0.0.1966, frifinnes for post V e) og VII e).
2.
A, født 0.0.1966, dømmes for

3 overtredelser av straffeloven (1902) § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206,

7 overtredelser av straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ,

3 overtredelser av straffeloven (1902) § 196 første ledd,

2 overtredelser av straffeloven (1902) § 193 første ledd,

64 overtredelser av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf. tredje ledd,

35 overtredelser av straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum,

111 overtredelser av straffeloven (1902) § 204 a første ledd bokstav a,

1 overtredelse av straffeloven (1902) § 201 bokstav c,

1 overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første ledd, jf. § 14 første ledd bokstav c,
alt sammenholdt med straffeloven (1902) § 62 og § 63 annet ledd, til forvaring jf. straffeloven (1902) § 39 c nr. 1, med en tidsramme på 12 – tolv – år og en minstetid på 8 – åtte – år, jf. straffeloven (1902) § 39 e første og annet ledd.
I tidsramme og minstetid gjøres fradrag med 586 – femhundreogåttiseks – dager for utholdt varetekt.
3.
A, født 0.0.1966, fradømmes retten til å arbeide som lærer eller være instruktør i korps eller inneha andre roller i organisert barne- og ungdomsaktiviteter på ubestemt tid, jf. straffeloven (1902) § 29 første ledd bokstav b og § 33 a annet ledd.
4.
A, født 0.0.1966, dømmes i medhold av straffeloven (1902) § 35 til å tåle inndragning av

2014/1208 – H1-3 – Samsung Bærbar PC

2014/1207 – H1-6 – WD Ekstern harddisk, sort

2014/1207 – H1-8 – Samsung Liten sort bærbar pc

2014/1209 – H1-9 – WD. Ekstern harddisk

2014/1208 – H2-1 – Acer Stasjonær PC

2014/1207 – H2-18 – Acer Sort bærbar pc

2014/1207 – H2-19 – Hitachi Harddisk

2014/1208 – H2-5 – Western Digital Harddisk

2014/1209 – H3-1 – Western Digital Harddisk

Samsung GT-i9505 Galaxy S4

H3-2 – Micro Minnekort I Samsung GT-i9505 Galaxy S4

SanDisk 512 MB minnekort i Sony Ericsson w800i

Samsung GT-i8910 Omnia HD bluetooth 3

Samsung GT-i9505 Galaxy S4

H3-2 – Micro Minnekort I Samsung GT-i9505 Galaxy S4

SanDisk 512 MB minnekort i Sony Ericsson w800i

H3-2 – Minolta Digitalkamera

H1-1 Samsung Nettbrett
5.
Sakskostnader idømmes ikke.
6.
A pålegges å betale slik oppreisningserstatning innen 2 uker fra dommens forkynnelse:
A pålegges å betale erstatning til N013 på 250 000 – tohundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N012 på 175 000 – etthundreogsyttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N005 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N006 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N002 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N004 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N003 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N001 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N071 på 150 000 – etthundreogfemtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N007 på 125 000 – etthundreogtjuefemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N008 på 125 000 – etthundreogtjuefemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N010 på 125 000 – etthundreogtjuefemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N009 på 125 000 – etthundreogtjuefemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N059 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N046 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N036 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N035 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N063 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N016 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N062 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N057 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N053 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N020 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N030 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N055 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N015 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N037 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N031 på 100 000 – etthundretusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N011 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N043 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N065 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N044 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N034 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N027 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N029 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N048 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N014 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N022 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N067 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N056 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N025 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N051 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N069 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N047 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N064 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N054 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N045 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N060 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N072 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N073 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N041 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N026 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N019 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N076 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N039 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N033 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N040 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N066 på 75 000 – syttifemtusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N021 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N032 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N028 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N023 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N052 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N099 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N018 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N050 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N024 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N098 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N038 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N058 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N042 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N070 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N017 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N068 på 50 000 – femtitusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N103 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N089 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N107 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N097 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N095 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N109 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N106 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N110 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N090 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N091 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N105 på 30 000 – trettititusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N049 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N078 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N077 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N075 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N092 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N102 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N061 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N093 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N080 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N100 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N101 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N082 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N079 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N094 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N096 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N085 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.
A pålegges å betale erstatning til N108 på 15 000 – femtentusen- kroner i oppreisning innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.