LG-2016-174897

En mann ble dømt for en rekke overtredelser etter strl. (1902) for blant annet nettovergrep av barn over og under 14 år. Overgrepene omfattet voldtekt til samleie og annen seksuell omgang, herunder seksuell omgang med dyr.

Straffen ble satt til 12 års fengsel etter å ha tatt hensyn til de uforbeholdne tilståelsene. Utmålingen omfattet også blant annet seksuelt krenkende adferd mot barn, samt produksjon og deling av overgrepsmateriale. Oppreisningserstatningen til hver av de 3 fornærmede som ble utsatt for nettovergrepene ble fastsatt til 200 000 kr.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

 

Gulating lagmannsrett – LG-2016-174897
Saken gjelder seksuell omgang – herunder til samleie – med barn under 14 år.
Haugaland tingrett avsa 28. september 2016 dom med slik domsslutning:
«A, født 0.0.1972, dømmes for overtredelse av straffeloven § 300 jf. § 299, straffeloven § 291, straffeloven § 302, straffeloven § 311 første ledd, dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf. § 14 første ledd bokstav c, straffeloven § 304, straffeloven § 263 og straffeloven § 305 til fengsel i 12 – tolv – år, jf. straffeloven § 79 bokstav a og b.
Varetekt kommer til fradrag med 183 – ethundreogåttitre – dager på tidspunktet for domsavsigelsen jf. straffeloven § 83.
A dømmes til å betale oppreisning til
– B, f. 0.0.2002 med kr 200.000,- kronertohundretusen- innen 14 dager fra dommens forkynning.
– C, f. 0.0.2000 med kr 200.000,- kronertohundretusen- innen 14 dager fra dommens forkynning.
– D, f. 0.0.2001 med kr 200.000,- kronertohundretusen- innen 14 dager fra dommens forkynning.
– E, f. 0.0.2000 med kr 50.000,- kronerfemtitusen – innen 14 dager fra dommens forkynning.
A dømmes til å tåle inndragning av et nettbrett, et minnekort, en mobiltelefon og en dropbokskonto til fordel for staten jf. straffeloven § 69 jf. § 75.
A ilegges kontaktforbud i forhold til B, C, D og E, slik at han forbys å forfølge, besøke eller på annen måte kontakte dem, jf. straffeloven § 57. Forbudet gjelder i 5 år, og trer i kraft den dag dommen er endelig jf. straffeloven § 58 første ledd.
Saksomkostninger idømmes ikke.»
A har anket dommen til lagmannsretten. Anken gjelder straffutmålingen.
Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 4. november 2016 er anken henvist til ankeforhandling.
Statsadvokatene i Rogaland har ved tiltalebeslutning av 4. august 2016 satt A, f. 0.0.1972 under tiltale for overtredelse av:
I
Straffeloven (2005) § 300 jf § 299
for å ha
b)
fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, og voldtekten omfattet
c)
innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning,
Grunnlag:
I perioden mellom november 2015 og 7. april 2016, fra X, over internett og/eller telefon, ved flere anledninger, fikk han B, født 0.0.02, til å føre skaftet av en hårbørste inn i skjeden og/eller innføre en eller flere fingre i skjeden og/eller masturbere mens hun filmet og/eller tok bilder med mobilkamera som hun så sendte ham
II
Straffeloven (2005) § 291
for å ha
c)
ved vold eller truende atferd fått noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv
Grunnlag:
a)
I perioden 17. januar 2016 – 27. mars 2016 i X, via internett og/eller telefon, og ved flere anledninger, truet han D, f. 0.0.01, til å slikke kjønnsorganet til C, f. 0.0.00 og beføle og/eller slikke hennes bryster, og/eller smøre sitt eget kjønnsorgan inn med leverpostei og deretter få en hund til å slikke kjønnsorganet, og/eller slikke hundens kjønnsorgan, og/eller masturbere og/eller innføre fingre i skjeden mens dette ble filmet med mobilkamera og deretter sendt til ham, idet han truet med at han ellers skulle sende to personer etter dem, oppsøke dem på bopel, eller varsle foreldrene til jentene
b)
I perioden 17. januar 2016 – 27. mars 2016 i X, via internett og/eller telefon, og ved flere anledninger, truet han C, f. 0.0.00, til å slikke kjønnsorganet til D, f. 0.0.01 og beføle og/eller slikke hennes bryster, og/eller smøre sitt eget kjønnsorgan inn med leverpostei og deretter få en hund til å slikke kjønnsorganet, og/eller slikke hundens kjønnsorgan, og/eller masturbere og/eller innføre fingre i skjeden mens dette ble filmet med mobilkamera og deretter sendt til ham, idet han truet med at han ellers skulle sende to personer etter dem, oppsøke dem på bopel, eller varsle foreldrene til jentene.
III
Straffeloven (2005) § 302
for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv.
Grunnlag:
a)
Til tid og på sted som nevnt i post post II, grunnlag b forholdt han seg som der beskrevet overfor C født 0.0.00.
b)
Til tid og på sted som nevnt i post post II, grunnlag a forhold han seg som der beskrevet overfor D født 0.0.01.
IV
Straffeloven (2005) § 311 første ledd
for å ha
a)
produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserte barn
b)
utgitt, tilbudt, solgt, overlatt til en annen, gjort tilgjengelig eller på annen måte søkt å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,
c)
anskaffet, innført eller besittet fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale,
Grunnlag:
I løpet av perioden 3. november 2015 til 7. april 2016, i X forholdt han seg som beskrevet i post II, grunnlag b og post II, grunnlag a og post I, og produserte således flere filmer og bilder med innhold som der beskrevet.
I samme periode var han i besittelse av, samt delte og/eller mottok fra andre, minst 537 861 (590 unike)* bilder og 179 193 (145 unike)** filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn. Materialet består av poseringsbilder av barn i seksualiserte posisjoner, bilder og/eller filmer som viser seksuell omgang og samleie mellom barn og voksne, herunder penetrering av små barn med penis og/eller gjenstander, samt bilder og/eller filmer som viser seksuell omgang mellom barn og dyr.
*
Rettet av møtende aktor under hovedforhandlingen.
**
Rettet av møtende aktor under hovedforhandlingen.
V
Dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf § 14 første ledd bokstav c
for forsettelig å ha utøvd seksuell omgang med eller foretatt seksuelle handlinger med dyr
Grunnlag:
I perioden fra november 2015 til 7. april 2016, i [adresse1], fikk han ved flere anledninger sin hund til å slikke på hans erigerte penis.
VI
Straffeloven (2005) § 304
for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år
Grunnlag:
Tirsdag 1. mars 2016, i hennes hjem i [adresse2] i X, befølte han E, født 0.0.00 i skrittet utenpå trusen, og på brystene under klærne og fikk henne til å beføle hans nakne penis.
VII
Straffeloven (2005) § 263
for i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt
Grunnlag:
I april 2016, i X, sendte han flere meldinger til E, f. 0.0.00, der han skrev at han ville med å ødelegge mopeden hennes, spraylakkere huset hun bodde i, ripe opp bilen til faren til kjæresten hennes, samt sende seksualiserte bilder av henne til venner og familie, dersom hun ikke ville møte ham. Han skrev blant annet: ‘Og husk at eg finne deg imårå og og komme te å gjøre livet for deg typen og din familie jævligere enn du nåken gang kunne drømme om:) (…) Prøver du å gå til andre med dette kommer det til å gå ille med noen som står deg nært. (…) Dette har jeg erfaring med ifra når jeg var torpedo og satt i fengsel. Stol på meg at dere vil få et helvete og bare du kan stoppe d. Tikk takk klokken går:):):))(…) Ikke tvil på at dette blir gjort for nå er jeg 110% klar til å gjenomføre(…)’
VIII
Straffeloven (2005) § 305
for
a)
i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.
b)
tvunget eller forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd,
Grunnlag:
a)
I perioden fra 17. januar 2016 til 7. april 2016 i X, sendte han ved flere anledninger filmer og/eller bilder av sin penis, både erigert og mens han onanerte seg til utløsning til C født 0.0.00.
b)
I løpet av februar/mars 2016, i X, forledet han E, født 0.0.00, til å sende bilder av seg selv naken eller delvis avkledt til hans mobiltelefon. I samme periode sendte han ved flere anledninger bilder av sin nakne erigerte penis til henne.
Straffeloven (2005) § 79 bokstav a og straffeloven (2005) § 79 bokstav b kommer til anvendelse. Påstand om inndragning, jf. straffeloven § 69 jf § 75 første ledd, forbeholdes nedlagt. Påstand pm kontaktforbud, jf. straffeloven § 57, forbeholdes nedlagt.
Eventuelle sivile krav fremsettes av bistandsadvokaten.
Ankeforhandling ble holdt i Handelens Hus i Stavanger 7. februar 2017. Domfelte og ett vitne forklarte seg for lagmannsretten. Det ble foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.
A er født 0.0.1972 og bor i [adresse1]. Han opplyste i lagmannsretten at det ikke var endringer knyttet til personlige forhold sammenholdt med det som fremgår av rettsboken for tingretten. Han er for tiden varetektsfengslet.
Forsvarer har nedlagt påstand om at domfelte anses på mildeste måte. Påtalemydigheten har nedlagt påstand om at anken forkastes.
Lagmannsretten skal bemerke:
Tiltalte ble i tingretten funnet skyldig i samtlige forhold i tiltalebeslutningen. Tiltalte ble således funnet skyldig i overtredelse av straffeloven (2005) § 300, jf. § 299, § 291, § 302, § 311 første ledd, § 304, § 263 og § 305 samt dyrevelferdsloven § 37 første ledd jf. § 14 første ledd bokstav c. Lagmannsretten skal nå fastsette en samlet straff for samtlige forhold.
Når det gjelder den nærmere beskrivelse og omfang av de straffbare forhold tiltalte er funnet skyldig i, vises det som utgangspunkt til domsgrunnene i tingrettens dom.
Når det gjelder tiltaltes måte å komme i kontakt med barna på, fremgår følgende av tingrettens dom:
Politiet fikk kunnskap om saken ved at fornærmede E, født 0.0.2000, kontaktet dem den 07.04.2016. Hun ønsket ikke å anmelde noen, men følte seg truet av tiltalte. Fornærmede hadde avtalt å møte tiltalte senere samme dag, og ba politiet om hjelp. Kontakten med tiltalte hadde i all hovedsak foregått på chatteloggen «kik», men hun hadde også møtt ham fysisk.
«Kik» er et chatteprogram hvor man kan sende og motta tekst, bilder og filmer. Brukerne er anonyme og samtaleloggene blir fortløpende slettet, slik at det kun er de siste meldingene som er synlige. Man kan også lagre bilder og filmer som er mottatt på «kik» på sin egen mobiltelefon eller nettbrett.
Da E kontaktet politiet sikret de seg utskrift av de tre siste dagene av kikloggen mellom henne og tiltalte. Senere på dagen den 07.04.2016 ble tiltalte pågrepet, og han ble fremstilt for varetektsfengsling dagen etter. Ved gjennomgang av tiltaltes nettbrett, telefon etc. fant politiet en rekke grove overgrepsbilder og filmer, samt en chattelogg der han hadde kontakt med en person med kallenavnet «F». Dialogen mellom dem gikk bl.a ut på deling av barnepornografisk materiell.
Videre ble det funnet en kiklogg mellom tiltalte og to jenter, som senere ble identifisert som C, født 0.0.2000, og D, født 0.0.2011. Loggen viste bilder og filmer av jentene der de utførte seksuell omgang med seg selv, hverandre, og en hund.
Det ble også funnet samtalelogger mellom B, født 0.0.2002, og tiltalte, samt filmer som viste B utføre seksuell omgang med seg selv, herunder ved bruk av skaftet på en hårbørste. I tillegg ble det funnet bilder og filmer av tiltalte selv, bl.a der en hund slikket på hans erigerte penis, film der han onanerte til utløsning m.m.
Den videre etterforskningen viste at tiltalte også hadde vært i kontakt med en rekke andre jenter. Etter rettens oppfatning kommer det klart frem av chatteloggene at tiltaltes modus har vært å komme i kontakt med barna på chattesider som «omegle»o.l. Han har så fått «kiket» deres, som er det navnet de bruker på «kik». Samtalene har så fortsatt der. Tiltalte har forklart i retten at han noen ganger fikk «kiket» til jentene av andre personer han hadde kontakt med på «omegle», og at han så tok direkte kontakt med dem på «kik».
Det er fremlagt utskrift av oppstarten av kontakt mellom tiltalte og tre jenter, som han ikke er tiltalt for noe straffbart i forhold til. Disse utskriftene gir retten et tydelig bilde av tiltaltes fremgangsmåte for å etablere kontakt med barna. Ved minst to anledninger har han sendt bilder av ei naken jente, og spurt om det er vedkommende han snakker med. Jenta har svart benektende på det, og tiltalte har så fortalt at noen andre har sagt til ham at det er henne. Han har bedt jenta om å kvitte seg med venner som kan gjøre noe sånn, og fremstilt seg selv som en person hun kan stole på, og som hun kan fortelle alt til.
Det er gjennomgående at tiltalte i starten av kontakten med barna er svært hyggelig, omsorgsfull og vennlig, for så å gå over til seksualiserte samtaler og bildedeling. Gjennomgangen av materialet viser etter rettens syn at tiltalte kynisk og på en svært manipulerende måte har fått barna til å stole på seg, for senere å utnytte dette på det groveste. Når han har fått bilder av dem, har han i flere tilfeller kommet med trusler, som har gjort at de fornærmede har fortsatt å sende ham bilder og filmer.
Lagmannsretten legger tingrettens beskrivelse av fremgangsmåten til grunn ved vurderingen av straffutmålingen.
Tingretten har beskrevet forholdet i tiltalebeslutningens post I slik:
Tiltalte har erkjent straffeskyld for forholdet. Han har forklart at han kom i kontakt med fornærmede B, født 0.0.2002, ved at han fikk «kiket» hennes av en annen person han hadde kontakt med på nett. Denne personen sendte også en film av fornærmede til tiltalte. Den første kontakten var i påsken 2016, da fornærmede var med familien sin på hytta i Y. Tiltalte har forklart at han sa til fornærmede at hun måtte tenke seg om hvem hun sendte film til. Han har videre forklart at han sendte noen bilder av seg selv til fornærmede, og at han så fikk filmer av henne tilbake.
Tiltalte har forklart at han fikk to filmer av fornærmede ved en anledning, og så to-tre ved en annen. De første filmene viste fornærmede naken, mens hun masturberte. Fornærmede har forklart seg i tilrettelagt avhør. Hun har opplyst at hun ikke vet helt hvor mange filmer det var snakk om, men at hun mener det var mer enn fem. Det er funnet tre filmer datert 6. april på kikloggen. Basert på forklaringen til fornærmede, sammenholdt med tiltaltes forklaring og de fremlagte filmene, finner retten det bevist at fornærmede har sendt minst fem filmer til tiltalte, ved minst to ulike anledninger. Det finnes bevist at fornærmede på filmene har utført handlinger med seg selv som tilsvarer seksuell omgang, ved bruk av fingre og skaftet på en hårbørste. Når det gjelder tidsperspektivet finner retten det bevist at de første filmene ble sendt i påsken 2016, dvs. rundt 20-28 mars, mens de siste ble sendt 6. april samme år. Hendelsene med hårbørsten skjedde sistnevnte gang.
På bakgrunn av det som fremgår av loggen er retten ikke i tvil om at det er tiltalte som har fått fornærmede til å utføre den seksuelle omgangen med seg selv, filme dette og sende til ham. Han har foreslått at hun kan bruke en gulrot, mens fornærmede da fant fram børsten. Tiltalte fremstår som en svært aktiv part, og har bl.a fortalt fornærmede at hun er «deilig», spurt om hun blir kåt, oppfordret til bruk av gulrot eller børste, og instruert henne i hvordan hun skal starte filmen.
Fornærmede var bare 13 år da forholdet fant sted. Hun har forklart i avhør at hun fortalte hvor gammel hun var til tiltalte. Tiltalte har erkjent at han visste hvilken klasse hun gikk i, men at han ikke var sikker på om hun var 13 eller 14 år. Retten finner at han uansett ikke har utvist den nødvendige aktsomhet i forhold til hennes alder jf. straffeloven § 307.
Den som får et barn under 14 år til å utføre handlinger med seg selv, som svarer til seksuell omgang, straffes for voldtekt jf. straffeloven § 299, uavhengig av om det er benyttet vold eller trusler. Når voldtekten omfatter innføring av gjenstander i skjeden, som skaftet på en hårbørste, faller dette innunder straffelovens § 300, om voldtekt til samleie.
Retten vil videre vise til at fornærmede har forklart at tiltalte ble sur da hun ikke ville fortsette å sende bilder til ham. Hun har beskrevet i det tilrettelagte avhøret at tiltalte fant ut hvem faren hennes var, hvilken skole hun gikk på, og at han truet med å sende bilder til alle vennene hennes. Ut fra det som er fremkommet ellers i denne saken, stemmer det godt overens med tiltaltes modus, og retten er ikke i tvil om at fornærmede snakker sant. Tiltalte har for øvrig bekreftet at det ble en diskusjon mellom ham og fornærmede fordi han ønsket å få flere bilder eller mer film, mens hun ikke ville sende mer. Tiltalte truet da med å spre bilder, og sa at han hadde kjørt forbi huset hennes. Retten finner det bevist at fornærmede har vært under et sterkt press fra tiltalte, og kommer nærmere tilbake til betydningen av dette under straffeutmålingen. Det var avtalt et møte mellom tiltalte og fornærmede den 7. april 2016, men tiltalte ble pågrepet før det ble gjennomført.
Retten finner det etter dette bevist at tiltalte forsettlig har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, med den endring at tidsrommet må endres til at forholdet har skjedd i perioden midten av mars til 7. april 2016, noe aktor også har påpekt. Han dømmes for forholdet.
Lagmannsretten viser til og bygger på tingrettens nærmere beskrivelse av forholdet.
Når det gjelder forholdet i tiltalebeslutningens post II, post III og post VIII, fremgår følgende av tingrettens dom:
Tiltalte har erkjent straffeskyld for tiltalepostene. Han har forklart at han kom i kontakt med fornærmede, C på «omegle» i januar 2016 og fikk «kiket» hennes der. Fornærmede har forklart at tiltalte var hyggelig å prate med i starten. Det gikk kort tid før tiltalte sendte fornærmede bilder av seg selv, og også seksualiserte bilder av andre jenter. Fornærmede sendte også noen bilder av seg selv tilbake. Cs venninne, D, kom tiltalte i kontakt med ved at hun var på besøk hos C, mens hun og tiltalte chattet sammen. Tiltalte kontaktet også C på telefon, om hun ikke svarte ham på «kik», og han forsøkte å komme i kontakt med henne på Skype. Han sendte også flere sms til D i midten av mars 2016. Begge jentene bor på Østlandet, og de har aldri møtt tiltalte.
Den 17. januar 2016 laget jentene film av seg selv, og sendte til tiltalte. De fornærmede har forklart seg i tilrettelagte avhør og fortalt at bakgrunnen for at de gjorde dette, var at tiltalte truet dem. Han truet blant annet med å sende to navngitte personer «G og H» til dem, og han truet også med å komme selv. Tiltalte har forklart i retten at «G og H» er to fiktive personer, som han fant opp for å skremme jentene. Tiltalte hadde også sendt bilder av seg selv der han viste frem musklene sine, og de fornærmede ble svært redde.
Tiltalte gav de fornærmede nøye instrukser om hvordan de skulle fremstille filmene. De måtte vise frem en lapp hvor datoen sto, og han var nøye på at de skulle ha med ansiktene sine. Tiltalte har forklart at dette gjorde han for å være sikker på at det virkelig var de fornærmede som var med på filmen. De fornærmede turte ikke gjøre annet enn det tiltalte ba dem om.
Det er noe uklart hvor mange filmer de fornærmede laget og sendte tiltalte, der de hadde seksuell omgang. Tiltalte har erkjent at det har skjedd ved to anledninger, en gang den 17.01.2016, og en gang den 27.03.2016. De fornærmede har forklart seg om et mye større antall. C forklarte at det skjedde annenhver helg og noen ukedager, mens D forklarte at det skjedde 5-6 ganger totalt. Dersom det legges til grunn at det ble filmet annenhver helg fra 17.01 -27.03.2016, vil det bli 6 ganger i løpet av perioden. Det er funnet 12 filmer på tiltaltes kiklogg av de fornærmede, der de masturberer seg selv og hverandre, og tar på og slikker hverandres bryst. Disse filmene er alle laget før den 19.03.2016, men man kan ikke si med sikkerhet når de er produsert. All rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Basert på det store antall filmer, og de fornærmedes forklaringer finner retten allikevel at det må legges til grunn som bevist ut over enhver rimelig tvil at det har vært produsert og sendt filmer der barna har seksualisert omgang minst tre ganger, og da med flere filmer hver gang.
Det er sikret kiklogg fra den 27.03.2016, da de siste filmene ble laget. Det fremgår tydelig av dem at de fornærmede blir truet og presset til å filme seg selv, mens de smører kjønnsorganene sine inn med leverpostei, og får en hund til å slikke det av. Tiltalte skrev bl.a følgende til C når det gjaldt hunden: «Kan jo prøve å se om den vil komme inni deg. Og knulle deg». Det ville ikke fornærmede gjøre, og tiltalte ba dem da suge hunden. De fornærmede hadde ikke hund selv, og måtte låne seg en. Da de ikke reagerte fort nok, skrev tiltalte: «eg har allerede ringt te G og H som e ca 15-20 min ifra dåkkår» . Han krevde at de slikket hundens penis og instruerte dem i hvordan de skulle gjøre det. De fornærmede gjorde som tiltalte ba dem om, filmet dette og sende det til ham.
Tiltalte har truet de fornærmede gjentatte ganger, både med å sende «G og H», oppsøke de fornærmede selv, kontakte foreldrene deres, og spre videoene deres til andre, dersom de ikke gjorde som han sa. Det finnes bevist at tiltalte ved dette forsettlig har overtrådt straffeloven § 291, bokstav c, ved at han ved truende adferd har fått de fornærmede til å ha seksuell omgang med seg selv, hverandre og hunden. Han dømmes for voldtekt av begge jentene i samsvar med tiltalebeslutningens post II a og b.
C var 15 år gammel da forholdene fant sted, mens D hadde fylt 14 år noen måneder i forveien. Tiltalte har erkjent at han visste hvor gamle de fornærmede var. Han dømmes også for forsettlig overtredelse av straffeloven § 302, jf. tiltalebeslutningens post III a og b, ved at han har fått barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.
Fornærmede C har forklart at tiltalte sendte henne bilder av sin erigerte penis, og film der han onanerte seg til utløsning. Tiltalte har bekreftet at han har gjort dette, og det er også funnet slike filmer på telefonen hans. Retten finner det bevist utover en hver rimelig tvil at tiltalte ved dette forsettlig har utvist seksuelt uanstendig atferd ovenfor et barn under 16 år og han dømmes for overtredelse av straffeloven § 305 jf. tiltalebeslutningen post VIII a.
Lagmannsretten viser til og bygger på tingrettens beskrivelse av de straffbare forholdene.
Når det gjelder de øvrige forhold, vises det, som nevnt, til den beskrivelse som fremgår av tingrettens dom.
Når det gjelder den konkrete straffutmålingen, har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet – samtlige dommere utenom sorenskriver Ree – bemerker følgende:
Flertallet kan som utgangspunkt slutte seg til hovedtrekkene i tingrettens domsgrunner vedrørende straffutmålingen, og viser til disse.
Når det særskilt gjelder forholdet i tiltalens post I påpekes for det første at det gjelder overgrep to ulike datoer eller anledninger, og at det gjelder fem filmer av seksuell omgang med et barn under 14 år, herunder i form av innføring av gjenstand i vagina. Det straffbare forholdet omfatter flere tilfeller som defineres som voldtekt til seksuell omgang og flere tilfeller som defineres som voldtekt til samleie. Det legges – i samsvar med uttalelser i forarbeidene til straffskjerpingen ved volds- og seksuallovbudd i juni 2010 [LOV-2010-06-25-46] og etterfølgende rettspraksis – til grunn at ett enkeltstående tilfelle ville ha kvalifisert til fengsel i minst 4 år. Det samlede omfanget tilsier en vesentlig skjerpet reaksjon. Fornærmede var 13 år da forholdet fant sted. Det anses som et skjerpende moment. Den betydelige aldersforskjellen anses også som et skjerpende moment. Tiltalte opptrådte truende i forhold til fornærmede som opplevde et sterkt press fra tiltalte. Overgrepene ble filmet og filmene ble lagret, med den risiko for spredning og bekymring dette innebærer. Det er slik sett tale om en livsvarig krenkelse av fornærmede. De sistnevnte omstendigheter anses også straffskjerpende. Hertil kommer at overgrepene fant sted i fornærmedes eget hjem hvor hun burde kunne føle seg trygg, og videre at fornærmede var en sårbar jente. Tiltalte var kjent med det. Det kan ikke ses å knytte seg noen formildende omstendigheter til selve forholdet, herunder anses det ikke å ha betydning at det ikke var fysisk kontakt mellom tiltalte og fornærmede. Det vises også i denne sammenheng til de forannevnte lovforarbeidene som forutsetter en likebehandling av tilfeller med og uten fysisk kontakt mellom overgriper og fornærmede. Dette bygger på at krenkelsen antas å kunne ha det samme skadepotensiale.
Oppsummert finner flertallet at det gjør seg gjeldende en rekke straffskjerpende omstendigheter knyttet til tiltalens post I. Det fremgår av lovforarbeidene til straffskjerpingen i juni 2010 at normalstraffenivået hvor det foreligger skjerpende omstendigheter bør være fengsel i 6 år. Til det forholdet som behandles her knytter det seg en rekke skjerpende omstendigheter, og flertallet finner at straffen for dette forholdet isolert sett vil ligge i området fengsel i 7 år.
Når det gjelder forholdene i tiltalens poster II, III og VIII bemerkes for det første at de to fornærmede var over 14 år, og at overtredelsen gjelder den ordinære voldtektsbestemmelsen. Tiltalte benyttet trusler for å oppnå det han ønsket. Tiltalte fikk ved bruk av trusler de to barna til å ha seksuell omgang med hverandre i form av slikking/suging av kjønnsorganene, til å få en hund til å slikke dem på kjønnsorganet og til å slikke hundens kjønnsorgan. Barna ga utrykk for at de ble kvalm og dårlig, men tiltalte fortsatte til tross for dette å true og presse dem for å oppnå det han ønsket. Det er lagt til grunn at de to fornærmede ble truet til seksuell omgang ved minst tre anledninger og at de ble truet til å filme overgrepene. Det ble produsert og sendt flere filmer til tiltalte ved hver av de tre anledningene. Flere av filmene gjelder seksuell omgang med hunden.
Dette gjelder forhold hvor minstestraffen ikke får anvendelse. Det er forutsatt i lovforarbeidene at det likevel ikke skal være noe markert skille i straffutmålingen mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen og andre voldtekter, og dette er lagt til grunn i etterfølgende rettspraksis.
Normalstraffenivået for en voldtekt til seksuell omgang i form av «fingring» antas å ligge i området 3-3 år og 3 måneder. I dette tilfellet foreligger det skjerpende omstendigheter som tilsier et markert høyere straffenivå. Det vises for så vidt til beskrivelsen over. For det første gjelder det overgrep mot barn. Videre er det i dette tilfellet tale om gjentatte overgrep over tid. Det er produsert en rekke filmer av overgrepene. Overgrepene omfatter særlig krenkende aktiviteter i form av seksuell omgang med et dyr. Disse skjerpende omstendighetene tilsier en straff av fengsel i minst 4 år for ett slikt tilfelle isolert sett. Saken gjelder overgrep mot to barn, og tiltalte er funnet skyldig i overgrep av samme art og omfang mot hvert av barna. Det enkelte av disse forholdene – tiltalens poster IIa og IIb – antas isolert sett å gi grunnlag for fengsel i 4-5 år.
Forholdet i tiltalens post IV – produksjon og deling av filmer og bilder med overgrep mot barn – antas å kvalifisere til fengsel i ca. 1 år og 6 måneder isolert sett.
Post V i tiltalen vurderes som en straffskjerpende omstendighet.
Tiltalens post VI gjelder seksuell handling mot en særlig sårbar jente. Tiltalte utnyttet et etablert tillitsforhold. Det var stor aldersforskjell mellom dem. Overgrepet fant sted i barnets hjem, hvor det har krav på å kunne føle seg trygt. Forholdet antas isolert sett å kvalifisere til fengsel mellom 120 dager og 5 måneder.
Forholdet i tiltalens post VII – som gjelder trusler – antas isolert sett å kunne gi en straff av fengsel i ca. 6 måneder.
Forholdet i tiltalens post VIII antas samlet sett å kunne gi en straff av fengsel i ca. 6 måneder.
Det skal fastsettes en samlet straff for de straffbare handlingene tiltalte ved tingrettens dom er funnet skyldig i. Tiltalte har gjennomgående opptrådt på en utspekulert måte og grovt utnyttet opparbeidet tillit hos barna. Flere av jentene var ressurssvake og særlig sårbare, noe tiltalte var klar over. De har behov for og krav på et sterkt vern.
Straffeloven § 79 kommer til anvendelse. Det skal utmåles en felles straff som er lavere enn den som ville vært utmålt ved en kumulasjon av straffen for de ulike forholdene. Det skal tas utgangspunkt i det mest alvorlige forholdet, og deretter gis et tillegg i straffen for de øvrige overtredelsene. Det kan nevnes her at det i Rt-2015-401 – som gjaldt to voldtekter til samleie – ble lagt til grunn at hver av dem ville gitt fengsel i 6 år. Den felles straff ble satt til fengsel i 10 år.
Det er i dette tilfellet gjort gjeldende at de to dommene fra Eidsivating lagmannsrett som tingretten omtaler på side 20 i sin dom, begge er så vidt klart mer alvorlige at straffen i vår sak bør fastsettes vesentlig lavere enn i de nevnte dommer. Tingretten har gitt en kortfattet beskrivelse av de to sakene og det vises for så vidt til tingrettens dom. Den ene av sakene fra Eidsivating lagmannsrett gjaldt forhold begått forut for straffskjerpelsen i juni 2010 [LOV-2010-06-25-46]. Straffenivået ble da vesentlig hevet, og dommen har derfor uavhengig av andre forhold mindre interesse. I den andre saken fra nevnte lagmannsrett ble det gitt fradrag i straffen for flere forhold. I vår sak gjør de aktuelle omstendighetene seg ikke gjeldende, jf. likevel nedenfor om betydningen av tilståelse. På grunn av det fradrag i straffen som ble gitt på grunnlag av omstendigheter som ikke gjør seg gjeldende i nærværende sak, antas dommen ikke å kunne tjene som støtte eller eksempel ved utmålingen.
Tiltalte har avgitt en uforbeholden tilståelse, bortsett fra forholdet i tiltalens post VI. Dette er i utgangspunktet en formildende omstendighet ved straffutmålingen. De fornærmede har stort sett forklart seg i tilrettelagte avhør. Bevisene mot tiltalte var svært gode. Det forelå en rekke tekniske bevis. Erkjennelsene kom ikke før tiltalte forsto at han ville bli dømt uansett. En av de fornærmede måtte forklare seg i tingretten. Tiltaltes erkjennelser har hatt en begrenset prosessøkonomisk betydning. Det bør gis en begrenset tilståelsesrabatt, anslagsvis 10%.
Når det gjelder tiltaltes personlige forhold, bemerkes særlig at det må legges til grunn at han ikke har noen dypere forståelse for det skadepotensiale adferden hans innebærer.
Flertallet legger til grunn at en straff av fengsel i 13-14 år som utgangspunkt vil være passende. Etter å ha tatt hensyn til de uforbeholdne tilståelsene finner flertallet en straff av fengsel i 12 år som fastsatt av tingretten passende.
Mindretallet er som utgangspunkt enig i tingretten og flertallets vurdering av straffutmålingen, men finner at straffen er fastsatt noe for strengt. Sammenlignet med de to dommene fra Eidsivating lagmannsrett som er trukket frem i saken, jf. tingrettens dom side 20, finner mindretallet at nærværende sak fremstår som noe mindre omfattende og derfor ikke kan gi grunnlag for straff på det nivået tingretten har fastsatt. Det vises særlig til at de to dommene fra Eidsivating lagmannsrett dels har et ikke uvesentlig større antall fornærmede og dels omfatter vesentlig flere forhold. Mindretallet finner at straffen, etter fradrag for tilståelse, bør settes til fengsel i 10-11 år, men finner ikke grunn til å ta endelig standpunkt.
Anken blir etter dette å forkaste.
Tiltalte har pr. dags dato krav på fradrag i fengselsstraffen med 317 dager.
Dommen er avsagt under slik dissens som fremgår ovenfor.
Domsslutning
1.
Anken forkastes.
2.
A har per dags dato krav på 317 – trehundreogsytten – dager til fradrag i fengselsstraffen for utholdt varetektsarrest.