Utgangspunktet er at den som er utsatt for et nettovergrep skal ha full erstatning for alt sitt økonomiske tap. Bistandsadvokaten din vil bistå med å kreve erstatning på fornærmedes vegne.

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Dette har du krav på dersom nettovergrepet er årsaken til en varig og til dels omfattende psykisk skade. Det er en engangssum som skal bidra til å kompensere for at du må leve med skaden. Størrelsen på menerstatningen avhenger av skadens omfang og skadelidtes alder. Fastsettelsen krever en større psykologutredning med en spesialisterklæring for å fastslå varighet, diagnoser og skadeomfang. Bistandsadvokaten din vil hjelpe deg med dette.

(Eksempel fra rettspraksis ??)

Oppreisning er en erstatning for den «tort og svie» som nettovergrepet har medført, og er den mest praktiske erstatningsposten saker om nettovergrep. Ved utmålingen av oppreisning skal det legges vekt på overgrepenes objektive grovhet, tiltaltes skyld, fornærmedes opplevelse av overgrepet og de skader de fornærmede er påført. Retten skal fastsette oppreisningsbeløpet skjønnsmessig ut i fra det som anses rimelig.

Oppreisningens størrelse varierer derfor fra sak til sak. De erstatningsnivå som etter hvert må sies å ha etablert seg i nyere praksis kan likevel gi en viss veiledning.

Rettspraksis viser at oppreisningsbeløpet kan variere fra ca. 10 000 kr til 200 000 kr.

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt til seksuell omgang likestilt med samleie, er utgangspunktet 150 000 kr, jf. Rt-2011-743. Retten uttaler at normen bare kan fravikes dersom særlige grunner foreligger, og at det nokså gjennomgående er riktig med en forhøyet oppreisningserstatning der offeret er mindreårig.

TNERO-2015-155920 la retten til grunn et utgangspunkt på 150.000 kr for de tilfellene etter strl. (1902) § 192 (1) c) som gjaldt mange overgrep over en lengre tidsperiode. Det ble lagt særlig vekt på at de fornærmede var gutter fra 12 til 18 år da voldtektene fant sted. For de fornærmede som hadde opplevd ett eller få overgrep ble oppreisning satt til 100 000 kr. Beløpet ble for en av de fornærmede forhøyet til 125 000 kr i ankesaken LE-2016-38512. For de tilfellene der handlingene ikke ble fullbyrdet, ble det vist til Rt-2011-1013 der det uttales at skadevirkningene ved en voldtekt i mange tilfeller allerede vil være inntrådt ved forsøket. For disse fornærmede ble oppreisningen satt til 75 000 kr.

Dersom du har blitt utsatt for annen seksuell omgang enn voldtekt til samleie, er det i rettspraksis ikke fastsatt noen bestemt norm. Her vil de ovenfor nevnte momentene være sentrale.

Les mer om erstatning ved nettovergrep her.