På nettovergrep.no begrenser vi terminologien «nettovergrep» til straffbare handlinger av seksuell karakter som har funnet sted over kommunikasjon på internett eller på telefon. Dette omfatter imidlertid en rekke ulike typetilfeller. Strafferammen for nettovergrep vil dermed variere utfra typetilfelle og overgrepets alvorlighetsgrad.

Straffeloven (2005) § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. Det følger av strl. § 291 bokstav c) at dersom noen «ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv», er dette en voldtekt. Det vil også være straffbart dersom fornærmede ikke gjør som gjerningspersonen instruerer. Vedkommende vil da kunne bli dømt for voldtektsforsøk. Strafferammen for voldtekt er 10 år.

Dersom noen i tillegg er blitt presset til å føre en gjenstand inn i skjede- eller endetarmsåpningen er nettovergrepet likestilt med voldtekt til samleie, med en strafferamme på 15 år og en minstestraff på 3 år, jf. strl. § 292 bokstav c).

Straffeloven har videre egne bestemmelser som gjelder voldtekt av barn. Det følger av strl. § 299 bokstav b) at strafferammen for nettvoldtekt av barn under 14 år er 10 år. Her gjelder det ikke noe krav om at gjerningsmannen har truet eller presset barna. Dersom barnet i tillegg er blitt presset til å føre en gjenstand inn i skjede- eller endetarmsåpningen er nettovergrepet likestilt med voldtekt til samleie, med en strafferamme på 15 år og en minstestraff på 3 år, jf. strl. § 300 c). Dersom barnet er mellom 14 og 16 år er strafferammen 6 år, jf. strl. § 302.

Dersom forholdet ikke rammes av § 299, er strafferammen for seksuell handling med barn under 16 år 3 år, jf. strl. § 304.

Videre er strafferammen 1 år fengsel eller bot gjerningsmannen gjennom ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Samme gjelder dersom han tvinger eller forleder et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, med mindre forholdet rammes av strengere bestemmelser.

Det følger imidlertid av strl. § 308 at straff etter bestemmelsene i §§ 299-304, § 305 bokstav b annet alternativ og § 306 kan falle bort eller settes under minstestraffen i § 300 dersom de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

I tillegg til fengselsstraff, kan gjerningspersonen bli dømt til å betale de fornærmede oppreisningserstatning. Les mer om hva som kan gi rett på oppreisningserstatning her.