Den som har blitt utsatt for nettovergrep vil ofte ha krav på oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Man kan også ha krav på andre erstatningsposter dersom man har lidt økonomisk tap, og menerstatning dersom en har har fått en varig psykisk skade. I de fleste tilfelle vil du ha krav på kostandsfri advokathjelp slik at du får hjelp til å kreve erstatning.

Hvordan kreve erstatning?

Det er flere ulike «veier» å gå i forhold til hvordan en kan gå frem for å kreve erstatning for seksuelle overgrep på nettet. Men den klart mest praktiske strategien er å ta kontakt med en advokat som bistår deg i prosessen. På grunn av bevishensyn så er det vanskelig å komme unna det at en må anmelde nettovergrepet, hvilket også er en forutsetning for at Kontoret for voldsoffererstatning skal utbetale erstatning.

Dersom saken blir henlagt hos politiet kan man likevel søke erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, ettersom det er lavere beviskrav der enn for å dømme noen til straff. Kontoret for voldsoffererstatning vil i noen tilfelle kreve regress fra gjerningspersonen. Dersom det blir rettssak så kan en fremme erstatningskravene i selve rettssaken. Og når man blir tilkjent et beløp i retten så bør man likevel kreve at Kontoret for voldsoffererstatning legger ut for erstatningen, og overlate selve innkrevningsarbeidet til erstatningsmyndighetene.

Erstatningspostene

Den som er utsatt for et nettovergrep skal i første rekke ha full erstatning for alt sitt økonomiske tap, dette kan i verste fall innebære erstatning for inntektstap, behandlingsutgifter til psykolog mv. Bistandsadvokaten må utrede og kreve slike krav på dine vegne.

Den som har fått en varig og til dels omfattende psykisk skade som følge av nettovergrep vil ha krav på menerstatning. Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Det er rett og slett et pengebeløp som skal kompensere litt for at du må leve med en langvarig psykisk skade. Størrelsen på menerstatningen avhenger av skadens omfang og skadelidtes alder. Man må ha en større psykologutredning med en spesialisterklæring for å fastlå varighet, diagnoser og skadeomfang. Dette er som regel noe fornærmedes bistandsadvokat hjelper til med.

Oppreisning etter nettovergrep

Den aller mest praktiske erstatningsposten i alle saker om nettovergrep er oppreisningserstatning. Oppreisning er en erstatning for «tort og svie» for den krenkelsen som man har blitt utsatt for. Ved utmålingen av oppreisning skal det foretas en vurdering av flere momenter, hvorav viktige momenter er handlingens grovhet, skadevolders skyld og skader hos fornærmede. Oppreisningens størrelse varierer derfor fra sak til sak, da også saker om nettovergrep varierer i grovhet og konsekvenser for fornærmede. Nedenfor følger en analyse over alle lagmannsrettsavgjørelser hvor det er utmålt oppreisning for seksuelle overgrep over internett.

Les mer om krav og erstatning her.

LE-2016-99126

Se TGJOV-2015-164934 for fastsettelsen av oppreisning.

Straffeloven (1902):

§ 195 (1) 1. pktm.: 7 overtredelser

§196 (1): 3 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3): 64 overtredelser

§ 200 (2) 2. pktm.: 35 overtredelser

Straff: 12 år forvaring med minstetid på 8 år.

Internettovergrepene var mest alvorlig og dannet utgangspunktet for den samlede straffutmålingen.

Isolert ville det store antallet overtredelser av § 200 medført fengsel opp mot 6-7 år.

Varighet: begått over en periode på 11 år.

111 fornærmede, hvor de fleste var 11-12 år gamle

Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 150 000 kr

 

Rt. 2009 s. 140

Straffeloven (1902) § 200 (2) og (3): 46 jenter mellom 9 og 16 år (25 av tilfellene subsumert under tredje ledd)

Samlet straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Straff isolert for nettovergrepene: mellom 2 år og 6 mnd. og 3 år fengsel

Internettovergrepene foregikk over ca. 3 år.

20 000 kr til hver av de fornærmede for overtredelsen av § 200 (2), jf. (3).

 

LG-2016-174897

Straffeloven (2005):

§ 300, jf. § 299, 1 fornærmet

§§ 291 (1) c) og 302, 2 fornærmede

Straff: 12 år fengsel

Varighet: ca. halvt år for (1) og 1,5 mnd. for (2)

200 000 kr til 3 fornærmede

 

LE-2016-38512

Se TNERO-2015-155920 for fastsettingen av oppreisningen.

Straffeloven (1902):

§ 192 (1) c), 16 fornærmede

§ 192 (1) c), jf. § 49, 5 fornærmede

§ 200 (2) 2. pktm., 11 fornærmede

Straff: 9 års fengsel (fradrag for tilståelse, tiltaltes alder og etterfølgende forhold)

20 gutter, de fleste under 16 år

Til sammen 135 voldtekter

Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 175 000 kr til hver av dem

Konkret rimelighetsvurdering, herunder hensynstatt at bilder ble publisert

 

LA-2015-63380

Straffeloven § 195 (1), 1 fornærmet under 14 år

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 20 fornærmede under 16 år, samt flere uidentifiserte

Straffeloven § 204a (1) a, 3 fornærmede

Straff: 5 år, hvorav 2 år betinget med prøvetid på 3 år.Retten har differensiert oppreisningen fra 25 000 kr til 175 000 kr

 

LE-2011-120581

Straffeloven (1902) § 192 (1) c), 5 fornærmede , hvorav 4 under 14 år

Straffeloven (1902) § 192 (1) c), jf. § 49, 3 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 15 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 2 fornærmede

Straff: 10 år forvaring med en minstetid på 7 år. Voldtektene veide tyngst.

Varighet: I ca. 6 år presset og truet han mindreårige jenter til å sende filmer og bilder av seg selv der de utførte seksuelle handlinger som oppfylte kravene til voldtekt

Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 200 000 kr

 

LE-2013-67470

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsene av § 200 (2) 2. pktm. til fengsel i ca. 2 år.

Samlet over 50 voldtekter

Retten har differensiert oppreisningen fra 15 000 kr til 30 000 kr.

 

TOVRO-2016-491

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 12 fornærmede under 16 år

Straffeloven (1902) § 201 c), 22 fornærmede under 16 år

Straff: 1 år og 3 mnd. fengsel totalt, hvorav 8 mnd. gjaldt besittelse av barnepornografi (trukket fra totalt 5 mnd. for tilståelse og lang saksbehandlingstid)

15 000 kr til 4 fornærmede,

30 000 kr til 3 fornærmede og

50 000 kr til 1 fornærmet

Alle knyttet til § 200 (2) 2. pktm.

 

LF-2012-66894

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 12 år gammel jente

Saken gjaldt også andre mindre straffbare forhold.

Straff: 120 dager fengsel

Varighet: 3 enkelttilfeller

15 000 kr

 

LB-2014-158039

Straffeloven (1902) § 200 (2), jf. (3), 12-13 år gammel jente

Straff: 8 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av § 201 (1) c) som isolert sett kvalifiserer til en straff av ubetinget fengsel i flere mnd., jf. LF-2012-136668)

Varighet: ca. 2,5 år

50 000 kr

 

TSGUD-2014-71791

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm, 15 fornærmede

Straff: 5 år og 6 mnd. fengsel.

Isolert sett kvalifiserte overtredelsen av § 200 (2) 2. pktm. til en straff på mange mnd. ubetinget fengsel.

Formildende at bildene ikke ble videreformidlet og at jentene visste hvem de sendte dem til. I tillegg vektlegges jevnbyrdighet i alder og utvikling.

Kun dømt til å betale oppreisning til 5 av de fornærmede. Retten har differensiert oppreisningen fra 20 000 kr til 50 000 kr.

 

LA-2014-14636

Straffeloven § 201 c), 14 år gammel jente

Straff: 7 mnd. fengsel (omfattet også overtredelse av straffeloven § 196)

Isolert sett burde overtredelsen av § 201 c) medført en ubetinget fengselsstraff av noen mnd. varighet.

Varighet: Ca. 9 mnd. nettsex.

50 000 kr (omfattet også seksuell omgang ved to anledninger)

 

LB-2012-192905

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 1 barnebarn

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 1 barnebarn

Straff: 120 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget fengsel.

50 000 kr til begge barnebarna.

Tiltalte ble frifunnet for overtredelse av § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, men det stilles mindre strenge beviskrav for de sivile kravene enn for avgjørelsen av straffekravet.

 

TSGUD-2012-199310

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmedede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 17 fornærmede

Straff: 9 år forvaring med en minstetid på 6 år.

Overtredelsen av § 200 kvalifiserte isolert sett til rundt 2 år fengsel.

30 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

15 000 kr til en fornærmet (§ 200 (2) 2. pktm.).

De øvrige fornærmede oppfylte ikke lovens krav til «skade» i skadeerstatningsloven § 3-5.

 

LG-2011-170039

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 6 fornærmede

Straff: 1 år og 6 mnd. fengsel.

Straffen omfatter også ett enkelttilfelle som førte til brudd på strl. § 196 (1), samt overtredelser av strl. §§ 201 c), 203 c) og 204a (1) a).

50 000 kr til to fornærmede, 30 000 kr til en fornærmet.

 

TLIST-2011-106628

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 2 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 1 fornærmet

Straff: 7 mnd. fengsel

15 000 kr og 20 000 kr til to fornærmede (§ 200 (2) 2. pktm., jf. (3))

Retten uttalte at forsøk på overtredelse av strl. § 200 (2) 2. pktm. jf. (3) i gitte situasjoner kan være ansvarsbetingende. Det ville imidlertid være å strekke oppreisningsansvaret for langt dersom dette også skulle omfatte et enkelt tilfelle av nettbasert kontakt av et slikt begrenset omfang som i denne aktuelle saken.

 

LF-2016-147383

Straffeloven (2005) § 299 b), jf. § 300 c)

Samt overtredelse av strl. (2005) § 305a, strl.(1902) § 195 (1) 1. straffealternativ og § 200 (2) 2. pktm., jf § 201 (1) c

Alle overtredelsene gjaldt samme fornærmede

Straff: 5 år fengsel.

Isolert sett 4 år for overtredelsen av § 299 b), jf. § 300 c)

Varighet på handlingene: 6-7 mnd.

120 000 kr

 

LF-2012-66894

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., 1 fornærmet

Samt andre mindre overtredelser.

Straff: 120 dager fengsel.

Internettovergrepene overfor jenta var bærende for straffutmålingen.

Varighet: 3 anledninger

15 000 kr

(Dissens: en dommer fant at det ikke var påført «skade»)

 

LF-2012-11983

Straffeloven (1902) §§ 200 (2) 2. pktm. og § 201 (1) c

Overtredelsene gjaldt 3 fornærmede.

Det var også begått andre overtredelser.

Straff: 6 år fengsel.

Straffen gjaldt også en forsettlig voldtekt og to grovt uaktsomme voldtekter.

30 000 kr til to av de fornærmede.

Tiltalte ble frifunnet for oppreisningserstatning til den tredje.

 

LA-2008-48875

Straffeloven § 200 (2), jf. (3), 25 fornærmede

Straffeloven § 200 (2) 2. pktm, 21 fornærmede

Straff: 4 år og 3 mnd. fengsel.

Straffen gjaldt også for to brudd på strl. § 195 (1) 2. straffealternativ.

20 000 kr til de fornærmede under § 200 (2), jf. (3).

For forholdene under § 200 (2) 2. pktm. var ikke vilkårene for oppreisningserstatning til stede.

TSOST-2016-133109Straffeloven (1902) §§ 35, 192, 195, 200, 201, 204a, 222 og 223

Straff: 12 år forvaring med en minstetid på 10 år

38 mindreårige jenter, hovedsakelig i alderen 11-13 år

Retten har differensiert oppreisningen fra 75 000 kr til 200 000 kr

 

TAUAG-2015-12143

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), 7 fornærmede

Straffeloven (1902) § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49, 16 fornærmede

Samt overtredelse av strl. § 227, 204a, 201b og c

Straff: 1 år og 6 mnd. ungdomsstraff

Handlingenes varighet: ca. 9 mnd.

15 000 kr til 6 fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3)

Retten har differensiert oppreisningen for 14 av de fornærmede under § 200 (2) 2. pktm., jf. (3), jf. § 49 fra 10 000 kr til 15 000 kr

Kilde: www.advokat-teigstad.no/oppreisning