Den som er utsatt for nettovergrep bør anmelde forholdet til politiet. I de fleste tilfelle vil man ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Advokaten du kontakter kan hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde, og kan også hjelpe deg med å komme i dialog med politiet i forbindelse med anmeldelsen. Man vil også ha fri rettshjelp i de tilfellene man velger å ikke anmelde internettovergrepet.

Hvorfor skal man anmelde?

Det finnes en rekke gode grunner til å anmelde nettovergrepet. Først og fremst fordi en ønsker at gjerningspersonen skal bli straffet for det han har gjort, og å anmelde er også et vilkår for å få voldsoffererstatning. I slike saker er ofte bevisene bedre enn i andre overgrepssaker, ettersom politiet kan sikre tekniske spor fra telefoner, datamaskiner og online-kontoer.

En annen viktig grunn er at en rask anmeldelse kan hindre at gjerningspersonen utfører flere overgrep på andre. I slike overgrepssaker er det ofte svært mange fornærmede i hver sak.

Ny kunnskap om psykiske følgeskader etter nettovergrep kan tyde på at slike overgrep kan få store konsekvenser for ofrene, og mange psykologer anbefaler at man går gjennom prosessen med å anmelde for sin egen del som ledd i bearbeidelsen av traumene.

Anmeldelse er et vilkår for å få krav på erstatning for nettovergrepet fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dette kan man få også dersom overgrepssaken blir henlagt, ettersom Kontoret for voldsoffererstatning legger til grunn et lavere beviskrav enn det politiet må bevise for å straffe noen.

Hvordan anmelder man internettovergrep?

Det er flere måter man kan gå frem for å anmelde seksuelle overgrep, også de som har funnet sted over internett. Man kan for eksempel ringe sitt lokale politikontor og be om en time for å inngi forklaring, eller man kan møte opp på politivakta og fortelle om hva som har skjedd. Politiet har egne rutiner for hvordan man håndterer anmeldelser dersom fornærmede er under 16 da anmeldelsen blir inngitt. Som nevnt ovenfor vil man også kunne kontakte en bistandsadvokat som kan sette deg i kontakt med politiet og som følger deg gjennom hele prosessen.

Hva skjer etter at man har anmeldt – hvordan er prosessen?

Etterforskningen

Det første som skjer er at politiet må få din forklaring på hva du har blitt utsatt for. Dersom fornærmede er under 16 år vil det bli aktuelt med tilrettelagt avhør ved et av statens barnehus, med en avhører som er spesialist på avhør av barn. Dette er bl.a. for å minke belastningen for fornærmede, og måten avhøret gjennomføres på vil variere etter fornærmedes aldersgruppe. Politi, bistandsadvokat mv. følger avhøret på videolink fra et annet rom på barnehuset.

For alle andre vil man bli innkalt til et ordinært avhør. Under et slikt avhør har man anledning til å ta med seg bistandsadvokaten sin, eller en støtteperson. Denne personen bør ikke være særlig kjent med saken, for det anbefales ikke å ta med seg en person som kan være aktuelt som vitne. Man kan selvsagt også gå i avhøret alene.

Etter at avhøret av fornærmede er gjort, skal politiet innhente øvrige bevis i saken. I saker om nettovergrep vil jo tekniske bevis være særlig aktuelt, både fra fornærmedes mobil/data og fra gjerningsmannens. Politiet vil også avhøre vitner som har kjennskap til saken, og de vil selvsagt også avhøre gjerningsmannen.

Etterforskningen i slike saker vil ofte avdekke flere overgrepsofre og dermed ser vi at slike saker kan vokse til å bli enorme sakskomplekser, ofte med et titall fornærmede, hvilket igjen vil kunne medføre at det tar en del tid før etterforskningen er ferdig i noen av disse sakene.

Rettssak

Når etterforskningen er ferdig må politiet beslutte om saken er sterk nok til at de skal ta ut tiltale, eller om saken må henlegges. Dersom de tar ut tiltale betyr dette at det blir hovedforhandling i straffesak, det vil si at det blir en rettssak i tingretten i første rekke. Dersom saken blir henlagt så kan din bistandsadvokat hjelpe deg med å påklage henleggelsen.

Erstatning etter nettovergrep

Dersom det blir rettssak så vil din bistandsadvokat kreve oppreisningserstatning fra gjerningsmannen under rettssaken. I alle tilfelle bør man også sende en søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning, også selv om saken blir henlagt, pga. det lavere beviskravet i erstatningssaker i forhold til i straffesaker.