ENV-2014-1113:

Klager ble utsatt for at skadevolder, hennes far, hadde spredt et nakenbilde av henne fra da hun var 8 år gammel på internett. Skadevolder hadde i den forbindelse hatt videre korrespondanse med mottakeren som uttrykte ønske om å begå seksuelle overgrep mot søker. Etter nemndas syn var distribusjonen av bildet på bakgrunn av det ovennevnte en straffbar handling som omfattes av voldsoffererstatningsloven. Klager fikk 40 000 kr i oppreisning.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Erstatningsnemnda for voldsofre – ENV-2014-1113
Voldsoffererstatning – NN født xxxx98
Vedtak av Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda):
NN tilkjennes kr 40 000 i voldsoffererstatning fra staten.
Aktuelle saksopplysninger:
Dato:
24.09.2014
ENV saksnr:
2014/1113
KFV saksnr:
14/01996
Klage mottatt SRF:
04.04.2014
Klage mottatt KFV:
07.03.2014
Hendelsesdato:
29.08.2012
Politianmeldt:
Ukjent dato (X politidistrikt)
Avgjort:
X tingretts dom: 29.11.2013  (straffeloven § 204a første ledd bokstav  a)
Søknadsdato:
17.01.2014
Rettsgrunnlag:
Voldsoffererstatningsloven
NN ble utsatt for en krenkelse i X av sin far i form av spredning av nakenbilder av henne. Som følge av dette ble søker påført psykiske plager.
Det er søkt om oppreisning i tråd med Hallingdal tingretts dom.
Klagen gjelder vedtak av 10. februar 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søknaden ble avslått fordi forholdet som dannet grunnlag for søknaden falt utenfor voldsoffererstatningslovens virkeområde, jf. voldsoffererstatningsloven § 1.
Advokatfullmektig X har på vegne av søker vist til at det i tillegg til spredningen av bildet forekom korrespondanse som omhandlet seksuelle overgrep mot søker. Det er vist til at nevnte korrespondanse skapte frykt hos søker og at forholdet samlet sett omfattes av voldsoffererstatningsloven.
Vurdering:
For å tilkjenne voldsoffererstatning må det være klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 fjerde ledd.
Det fremgår av X tingretts dom av 29. november 2013 at søkers far ble domfelt for overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a, herunder å ha overlatt til andre en seksualisert fremstilling av søker, og til å betale søker kr 40 000 i oppreisning. Søkers far hadde sendt et nakenbilde av søker fra en ferie i 2006 via e-post til en uidentifisert person.
Skadevolder hadde også i den forbindelse hatt videre korrespondanse med vedkommende som uttrykte ønske om å begå seksuelle overgrep mot søker. Av dommen fremgår det at skadevolder forklarte at han aldri hadde noen reelle planer om å la personen begå overgrep mot hans datter, da korrespondansen kun var en utveksling av fantasier.
Videre fremgår det av nevnte dom at de aktuelle handlingene har vært en betydelig påkjenning for søker selv om påkjenningene delvis må tilskrives straffesaken mot faren og oppløsningen av familien.
Spørsmålet er hvorvidt den straffbare handlingen søker ble utsatt for omfattes av voldsoffererstatningsloven § 1.
Når det gjelder tilfeller hvor den aktuelle handlingen er seksualisert fremstilling av barn, har nemnda ved vurderingen særlig sett hen til tidsforløpet, søkers alder og tilknytningsforholdet til skadevolder. Nemnda legger til grunn av søker var 8 år på nakenbildet som ble overlatt til en fremmed person av hennes egen far. I forhold til den etterfølgende korrespondansen om mulige seksuelle overgrep mot søker, anser nemnda at denne har forsterket graden av krenkelse. Etter nemndas syn er distribusjonen av bildet på bakgrunn av det ovennevnte en straffbar handling som omfattes av voldsoffererstatningsloven.
Klagen har ført frem.
Beløpet vil bli utbetalt av Kontoret for voldsoffererstatning. Ved eventuelle spørsmål om utbetalingen kan KFV kontaktes på telefonnummer 78 98 95 00.
Det følger av forvaltningsloven § 36 at dersom et vedtak endres til gunst for en part, skal parten tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Krav om dekning av saksomkostninger vedlagt arbeidsoppgave/timeliste må fremsettes for Statens sivilrettsforvaltning senest 3 uker etter at melding om vedtaket er kommet frem. Saksomkostninger kan ikke påregnes dekket dersom søker har vært bistått av bistandsadvokat.