LF-2012-66894

En mann ble dømt for å ha forledet en jente på 11-12 år til å utføre handlinger likestilt med seksuell omgang med seg selv foran web-kamera, herunder fått henne til å føre en gjenstand inn i skjeden ved en anledning. Handlingene pågikk i 6-7 måneder. Han ble også funnet skyldig i å slikke jenta i skrittet mens hun enda var 11 år gammel.

Straffen ble satt til 5 år fengsel. Retten uttalte at overtredelsen av § 299 b), jf. § 300 c), isolert sett kvalifiserte til 4 år fengsel. Domfelte måtte videre betale 120 000 kr i oppreisning til jenta.

Les mer om hvordan og når man bør anmelde nettovergrep, hvorvidt man har krav på bistandsadvokat og mulighetene for oppreisningserstatning fra gjerningspersonen og Kontoret for voldsoffererstatning i de øvrige artiklene på nettovergrep.no.

Frostating lagmannsrett – LF-2016-147383
A, født 0.0.1958, bor i X, er 28. juni 2016 av statsadvokatene i Trøndelag satt under tiltale for overtredelse av:
I
Straffeloven (1902) § 192 første ledd bokstav c
for ved truende adferd å ha fått noen til å ha seksuell omgang med en annen eller til å utføre tilsvarende handlinger med seg selv
Grunnlag:
I perioden antatt mai 2015 – 30. september 2015 fra bopel i X via skype og/eller andre medier, truet han B, 12 år, blandt annet med at han skulle drepe hennes foreldre og/eller at han skulle offentliggjøre bilder av hennes kjønnsorgang dersom hun ikke blottet sitt kjønnsorgang foran webkamera slik at han kunne se henne på sin PC. Dette førte til at hun ved en rekke anledninger gjorde dette, og at hun ved flere av disse anledninger førte en eller flere finge inn i skjeden
II
Straffeloven (2005) § 299 bokstav b
for å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv
Grunnlag:
Ved flere anledninger i perioden 1. oktober 2015 – mars 2016 i X via skype og snapshat, og samtidig med at han kunne se på sin egen PC, fikk han B, f. 0.0.2003 til å blotte sitt kjønnsorgan samtidig som hun brukte en eller flere fingre og/eller gjenstand inn i skjeden.
III
Straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år
Grunnlag:
Fredag 15. mai 2015 ca ved midnatt i X, på en trampoline slikket han B, f. 0.0.2003 i skrittet.
IV
Straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf § 201 første ledd bokstav c
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd som nevnt i § 201.
Grunnlag:
Ved flere anledninger i perioden antatt mai 2015 – 30. september 2015 i X, etter å ha opprettet kontakt via skype og snapchat med B, f. 0.0.2003 fikk han henne til å beskrive seksuelle handlinger som hun enten gjorde/ville gjøre med seg selv, gjøre sammen med han eller som han skulle gjøre med henne.
(slik bestemmelsen lød før 1.10.2015)
V
Straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år
(slik bestemmelsen lød etter 1.10.2015)
og straffeloven (2005) § 305 bokstav a
for i ord eller handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år.
Grunnlag:
I perioden antatt mai 2015 – mars 2016 via skype, snapchat og SMS overfor flere jenter under 16 år blandt annet B, f. 0.0.2003, blottet han sitt kjønnsorgan, og/eller benyttet et svært seksualisert språk hvor han blandt annet ga utrykk for at han ønsket seksuell kontakt.
Inntrøndelag tingrett avsa 25. august 2016 dom med slik domsslutning:
1.
A, født 0.0.1958, frifinnes for tiltalebeslutningen post I.
2.
A, født 0.0.1958, dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 299 bokstav b, straffeloven (2005) § 299 bokstav b jfr. § 300 bokstav c og straffeloven (2005) § 305 bokstav a til fengsel i 4 -fire- år, jf. straffeloven (1902) § 62 første ledd og straffeloven (2005) § 79 bokstav a.
Varetekt kommer til fradrag med 165 -etthundredeogsekstifemdager- pr domstidspunktet, jf. straffeloven (2005) § 83.
3.
A, født 0.0.1958 dømmes til å tåle inndragning av et Samsung Galaxy nettbrett og en Sony Ericsson mobiltelefon.
4.
A, født 0.0.1958 dømmes til innen 2 -to- uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisningserstatning med kr 120.000,- -etthundredeogtyvetusen- med tilegg av forsinkelsesrente fra forfall og til betaling finner sted, til B, f. 0.0.2003.
A anket dommen inn for Frostating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, for så vidt gjelder domfellelsen for overtredelse av straffeloven (2005) § 299 bokstav b jf § 300 bokstav c. I tillegg har han anket over straffutmålingen.
Anken ble 20. september 2016 henvist til ankeforhandling ved Frostating lagmannsrett.
Verken tiltalte eller fornærmede har begjært ny behandling av det pådømte sivile kravet.
Ankeforhandling med lagrette ble holdt 20. – 21. desember 2016. Tiltalte møtte og avga forklaring. Det ble hørt to vitner, herunder deler av fornærmedes tilrettelagte avhør. Det ble dokumentert slik rettsboken viser.
Lagretten ble forelagt følgende spørsmål:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål:

Er tiltalte A skyldig i å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, ved å ha forholdt seg slik:
Grunnlag:
Søndag 3. januar 2016 i X, via meldinger på skype, og samtidig med at han kunne se bildeoverføring på sin egen PC, fikk han B, f. 0.0.2003, til å blotte sitt kjønnsorgan samtidig som hun brukte en eller flere fingre inn i skjeden og/eller innførte en gjenstand i skjedeåpningen?
Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:

Omfattet den seksuelle omgangen i spørsmål 1 innføring av gjenstand i skjedeåpningen?
Lagretten besvarte begge spørsmål bekreftende, og lagmannsretten la lagrettens kjennelse til grunn for den videre behandling, jf straffeprosessloven § 376b første ledd.
Aktor nedla slik påstand:
1.
A, født 0.0.1958, dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 300 bokstav c), jf § 299 bokstav b), og de overtredelser som er rettskraftig avgjort ved Inntrøndelag tingrett dom av 25. august 2016 – overtredelser av straffeloven (2005) § 299 bokstav b), straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ, straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf § 201 første ledd bokstav c), straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c) og straffeloven (2005) § 305 bokstav a) – alt sammenholdt med straffeloven (1902) § 62 første ledd og straffeloven (2005) § 79 bokstav a), til fengsel i 5 – fem – år. Varetekt kommer til fradrag med 283 – tohundredeogåttitre – dager.
2.
A dømmes til å betale sakens omkostninger fastsatt etter rettens skjønn.
Forsvarer nedla slik påstand:
Tiltalte anses på mildeste måte.
Lagmannsretten bemerker:
Etter lagrettens kjennelse skal det utmåles straff for overtredelse av straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ, straffeloven (2005) § 299 bokstav b jf § 300 bokstav c, straffeloven (2005) § 299 bokstav b, straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum jf straffeloven (1902) 201 første ledd bokstav c (før 1. oktober 2015) og straffeloven (2005) § 305 bokstav a (fra 1. oktober 2015).
Tiltalebeslutningen post V nevner flere fornærmede, men tingretten la til grunn at overtredelsen kun gjelder B.
Når det gjelder overtredelsen av straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ, ett tilfelle av slikking av fornærmede i skrittet, skjedde dette i mai 2015, mens fornærmede bare var 11 år og 11 måneder.
Straffen for dette forholdet ville isolert sett, slik lagmannsretten ser det, være fengsel i minst 2 år og 6 måneder. Det vises til Rt-2013-751. I herværende tilfelle viste tiltalte et fast forsett. Etter forutgående chatting avtalte de å møtes i hagen til fornærmede etter at faren hennes hadde sovnet, og tiltalte kjørte dit for å gjennomføre handlingen.
Det fremgår av chattelogg fra tiltaltes PC at han i perioden etter dette forholdet fant sted har utøvd stor aktivitet med sikte på å møte fornærmede for ytterligere seksuell kontakt. Det fremgår videre at fornærmede 13. mai, 11. juli, 12. august, 14. november og 28. desember 2015 samt 1. januar 2016 blotter kjønnsorganet sitt foran web-kamera slik at tiltalte kan se dette, og at hun ved samtlige anledninger bruker en eller flere fingre i skjeden. I den utstrekning dette skjedde før 1. oktober 2015, ble de omfattet av tiltalebeslutningen post I, som tiltalte ble frifunnet for i tingretten, og som ikke er anket. Lagmannsretten bemerker likevel i tilknytning til disse forholdene at de ikke er bestridt av tiltalte og at frifinnelsen berodde på at tingretten ikke fant bevist at fornærmedes handlinger var et resultat av truende adferd fra tiltalte.
De tre siste tilfellene, etter 1. oktober 2015, er rettskraftig avgjort av tingretten som overtredelse av straffeloven (2005) § 299 bokstav b. Forholdet omfattes ikke av bestemmelsen om minstestraff i § 300. Det er i Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 250 gitt uttrykk for at «[d]er den seksuelle omgangen ligger nær opp til handlinger som omfattes av minstestraffen, bør dette gjenspeiles også i straffenivået. Dette kan blant annet gjelde visse tilfeller av inntrengning med fingre eller oralsex som ikke omfattes av minstestraffen.»
Straffen for dette forhold isolert sett vil, slik lagmannsretten ser det, ligge på fengsel i minst 1 år og 6 måneder.
Etter bevisføringen og lagrettens svar legger lagmannsretten til grunn at overtredelsen av straffeloven (2005) § 299 bokstav b jf § 300 bokstav c den 3. januar 2016, gjelder ett tilfelle hvor fornærmede hadde stukket en tannbørste inn i skjeden allerede da chatten med tiltalte startet. Omtrent det første hun skriver er at «men æ har funet noe jeg kan øve meg på», og tiltalte bekrefter at han ser det. Chatteloggen viser at tiltalte ikke stoppet aktiviteten, men at han tvert i mot ga henne anerkjennelse for det han så og oppfordret henne til å bruke «noe større». Etter at hun deretter hadde stukket inn fingre eller noe annet, ga han uttrykk for at det ikke er «noe problem å få inn en kuk no».
Lagmannsretten finner bevist at tiltalte ved sin handlemåte og intense pågang gjennom 6-7 måneder, både mht generell seksuell aktivitet og i retning av å gjennomføre samleie, har påvirket fornærmede i en slik grad at han fått henne til å stikke tannbørsten i skjeden for å vise dette til ham; at hun øvde seg. Fornærmede var ikke fylt 12 år da kontakten ble etablert, og hun var følgelig både sårbar, uerfaren og svært påvirkbar.
Tiltalte har gjennom hele perioden brukt et svært seksualisert språk, stadig fremsatt ønsker om å «knulle» på forskjellige måter og gitt henne anerkjennelse for både hvordan underlivet hennes ser ut og hva hun gjør med underlivet. Han lovet henne penger flere ganger, men i chat 1. januar 2016 ble dette begrenset til etter at de har «knullet»: «Men blir ikke penger Før vi knuller». Det fremgår for øvrig av denne chatten, to dager før episoden med tannbørsten, at «No før jeg to fingre lett inne», hvorpå han straks svarer «Så bra. Får inn Kuk å da». Lagmannsretten kan vanskelig tolke dette som annet enn at fornærmede, med tiltaltes tilskyndelse, var opptatt av og aktiv med hensyn til å utvide skjeden slik at det kunne gjennomføres samleie.
Også tiltaltes handlemåte og fornærmedes respons etter at han så at hun hadde en tannbørste i skjeden, jf ovenfor, viser hvilken påvirkningskraft han hadde fått over henne.
Overtredelse av straffeloven (2005) § 299 bokstav b jf § 300 bokstav c straffes med fengsel i minst 3 år. Det fremgår av lovforarbeider, jf Ot.prp.nr.22 (2008-2009) side 248 at normalstraffenivået for voldtekt av barn under 14 år ikke bør være under 4 år.
Etter lagmannsrettens syn vil straffen for denne tiltaleposten isolert sett være fengsel i 4 år.
De tre nevnte tiltaleposter er de bærende for straffutmålingen. Dertil kommer overtredelsene beskrevet i tiltalens post IV og V.
Straffeloven (2005) § 79 bokstav a får anvendelse.
Det må i skjerpende retning legges vekt på at tiltalte så sent som i 2010 er dømt for lignende forhold. Han har videre flere ganger truet med å publisere filmer av fornærmedes underliv både på offentlige sider og til hennes far. Det er også straffeskjerpende at han fortsatte kontakten med fornærmede med sikte på samleie etter at han i februar 2016 var pågrepet og siktet for et annet seksuallovbrudd av lignende karakter. Han har hatt et fast og langvarig forsett for grov utnyttelse av et barn.
Lagmannsretten kan ikke finne noen formildende omstendigheter.
Tiltalte har avgitt en delvis tilståelse. Han tilsto imidlertid først etter at han var gjort kjent med at politiet var kjent med chatteloggene, og tilståelsen rekker ikke lenger enn hva som likevel kan dokumenteres gjennom disse. Tilståelsen har hatt begrenset prosessøkonomisk betydning, og den har, slik lagmannsretten ser det, hatt liten betydning for fornærmede. Tilståelsesrabatten, jf straffeloven (2005) § 78 f, begrenser seg derfor til maksimalt 5 – 10 %.
Aktor har nedlagt påstand om at straffen settes til fengsel i 5 år. Lagmannsretten har vurdert å gå ut over aktors påstand, men er kommet til at en straff på fengsel i 5 år ligger innenfor det som kan aksepteres som er rimelig straff for forholdene sett under ett.
Straffen fastsettes etter dette til fengsel i 5 år. Varetektsfradraget utgjør 284 dager, jf straffeloven (2005) § 83.
Aktor har nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til å betale saksomkostninger for lagmannsretten. Hensett til den lange fengselsstraffen og at han er dømt til å betale oppreisningserstatning på 120 000 kroner til fornærmede, ilegges ikke saksomkostninger. Det vises til straffeprosessloven § 437 tredje ledd.
Dommen er enstemmig.
Domsslutning
1.
A, født 0.0.1958, dømmes for overtredelse av straffeloven (2005) § 299 bokstav b) jf § 300 bokstav c), og de overtredelser som er rettskraftig avgjort ved Inntrøndelag tingretts dom av 25. august 2016:

straffeloven (2005) § 299 bokstav b),

straffeloven (1902) § 195 første ledd første straffalternativ,

straffeloven (1902) § 200 annet ledd annet punktum, jf § 201 første ledd bokstav c),

straffeloven (1902) § 201 første ledd bokstav c) og

straffeloven (2005) § 305 bokstav a)
alt sammenholdt med straffeloven (2005) § 79 bokstav a), til fengsel i 5 – fem – år.
Til fradrag i straffen kommer utholdt varetekt på 284 – tohundreogåttifire – dager.
2.
Saksomkostninger for lagmannsretten idømmes ikke.